24.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/17


A TANÁCS 350/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. április 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta a 267/2012/EU rendeletet.

(2)

A Tanács úgy véli, hogy egy személyek és két szervezet esetében már nem indokolt, hogy szerepeljenek a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzékében.

(3)

A 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzéket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyt és szervezeteket törölni kell a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzékből.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2012. április 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 88., 2012.3.24., 1. o.


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLY ÉS SZERVEZETEK

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant