27.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/5


A BIZOTTSÁG 270/2012/EU RENDELETE

(2012. március 26.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található amidoszulfuronra, azoxistrobinra, bentazonra, bixafenre, ciprokonazolra, fluopiramra, imazapikra, malationra, propikonazolra és spinozadra vonatkozóan megengedett szermaradék-határérték tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része megengedett szermaradék-határértékeket (maximum residue level, a továbbiakban: MRL) határoz meg az azoxistrobinra, a bentazonra, a bixafenre, a malationra és a propikonazolra. Az amidoszulfuron, ciprokonazol, fluzilazol, malation és spinozad tekintetében a határértékeket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg. A fluopiram és imazapik tekintetében mindeddig a 396/2005/EK rendelet egyik melléklete sem állapított meg MRL-t, így az alapértelmezett 0,01 mg/kg értéket alkalmazták.

(2)

Az azoxistrobin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer mustármagnál, máknál és magvas gomborkánál való felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(3)

A bentazon esetében hüvelyes zöldségekre és friss fűszernövényekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A bixafen esetében repcemagra, lenmagra, mustármagra és szemes mákra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. Az amidoszulfuron esetében a szarvasmarhák zsírjára, veséjére, májára és tejére vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet, figyelembe véve a hatóanyagnak a kérődzők takarmányozására szolgáló gabona- és fűféléken való jelenlegi alkalmazását. A ciprokonazol esetében a repcemagra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluopiram esetében almatermésűekre, szamócára, szőlőre, sárgarépára, hagymagumóra, újhagymára, paradicsomra, csemegekukoricára, kabakosokra, virágjukért termesztett káposztafélékre, kelbimbóra, fejes káposztára, kínai kelre, galambbegysalátára, salátára, zsázsára, közönséges borbálafűre, rukolára, vörösmustárra, káposztafélék leveleire és bimbóira, articsókára, póréhagymára, őszibarackra, paprikára, hüvelyes és hüvely nélküli borsóra, repcemagra, búzára és állati termékekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet, figyelembe véve a hatóanyagnak az élelmezési célra tartott háziállatok takarmányozására használt takarmánynövényeken való alkalmazását. Az elővetemény kezelése következtében az említett anyag a gyökér- és gumós zöldségek, hagymafélék, káposztafélék, termésükért termesztett zöldségek, levélzöldségek és fűszernövények esetében is jelen lehet. Ezért az ezen terményekre vonatkozó MRL-ek megemelése iránt is kérelmet nyújtottak be. A propikonazol esetében a rizsre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A spinozad esetében szederre, málnára, banánra, retekre és petrezselyemre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdése alapján a fluzilazol esetében teára vonatkozóan nyújtottak be kérelmet. A kérelmező állítása szerint a fluzilazolnak Indonéziában történő, teára vonatkozóan engedélyezett alkalmazása magasabb szermaradék-szinteket eredményez, mint a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL, és állítása szerint magasabb MRL megállapítására van szükség annak érdekében, hogy a tea behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok.

(5)

Az imazapik esetében a Közép- és Dél-Amerikából (Costa Rica, Brazília, Guatemala) származó cukornádra vonatkozó jelenlegi MRL-ek megemelése iránt nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluopiram esetében az Egyesült Államokból származó citrusfélékre, fán termő héjas gyümölcsűekre, almára, csonthéjasokra, szamócára, félcserjén termő bogyósokra, fürtös áfonyára, banánra, burgonyára, retekre, fokhagymára, hagymára, salottahagymára, paprikára, padlizsánra, okrára, csemegekukoricára, endíviára, fűszernövényekre, hüvelyes zöldségekre, hüvelyesekre, olajos magvakra, gabonafélékre, komlóra, fűszerekre és cukorrépára vonatkozó jelenlegi MRL-ek megemelése iránt nyújtottak be ilyen kérelmet. A malation esetében az Egyiptomból származó kamillára vonatkozó jelenlegi MRL megemelése iránt nyújtottak be ilyen kérelmet.

(6)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok kiértékelték a kérelmeket, és az értékelő jelentéseket megküldték a Bizottságnak.

(7)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és indokolással ellátott véleményt (2) adott ki a javasolt MRL-ekről. Ezeket a véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(8)

Indokolással ellátott véleményeiben a Hatóság megállapította, hogy a bentazonnak a hüvelyes és hüvely nélküli borsó esetében történő alkalmazása tekintetében megállapított MRL-ek már most megfelelnek a kérelemben szereplő felhasználási céloknak. A bab és lencse tekintetében a Hatóság alacsonyabb MRL-eket javasolt abból a feltevésből kiindulva, hogy a jelenlegi MRL-ekre már nincs szükség. Amíg nem állnak rendelkezésre ezt a feltevést alátámasztó információk, az MRL-eket célszerű változatlanul hagyni. A fluopiram esetében – a fán termő héjas gyümölcsűek, az almatermésűek, a cseresznye, a szamóca, a burgonya, a hagyma, a hüvelyesek, a földimogyoró, a repcemag, a szójabab, a kukorica, a rozs, a cirok, a búza és a cukorrépa kivételével – nem nyújtottak be az Egyesült Államokban való engedélyezést alátámasztó bizonyítékot azon termények esetében, amelyekre vonatkozóan importküszöb megállapítása iránti kérelmet nyújtottak be. A 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételek ezért nem teljesültek. A fluzilazol esetében a Hatóság megállapította, hogy a teánál való alkalmazásra vonatkozó adatok nem alkalmasak az MRL módosítására irányuló kérelem alátámasztására. A kamillánál alkalmazott malation esetében a Hatóság két MRL-re tett javaslatot, amelyek közül az első a 2007 óta gyűjtött, szermaradékokra vonatkozó adatokon alapul, a második pedig az egyiptomi mezőgazdaságban 2007 óta esetleg végbement változásokat veszi figyelembe. Mivel nincs ilyen változásokra utaló bizonyíték, helyénvaló a Hatóság első javaslatát elfogadni. A spinozad esetében a Hatóság megállapította, hogy a szedernél és málnánál való alkalmazás tekintetében benyújtott adatok nem alkalmasak az MRL-ek módosítására irányuló kérelem alátámasztására.

(9)

A többi kérelmet illetően a Hatóság megállapította, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások a fogyasztók biztonsága szempontjából – 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján – elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetleg tartalmazó élelmiszerek fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termények és termékek túlzott fogyasztása miatti, rövidtávú expozíció esetén nem merült fel a megengedhető napi bevitel (ADI) vagy az akut referenciadózis (ArfD) túllépésének kockázata.

(10)

A Hatóság indokolással ellátott véleménye alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(11)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentései a http://www.efsa.europa.eu oldalon olvashatók:

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRLs for amidosulfuron in bovine fat, kidney, liver and milk (Az amidoszulfuron szarvasmarhák zsírjára, veséjére, májára és tejére vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(7):2325 [34 o.]. Közzététel: 2011. július 20.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRLs for azoxystrobin in various oilseeds (Az azoxistrobin különféle olajos magvakra vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról)

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(6):2283. [23 o.]. Közzététel: 2011. június 29.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRLs for bentazone in legume vegetables and fresh herbs (A bentazon hüvelyes zöldségekre és friss fűszernövényekre vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(5):2188. [29 o.]. Közzététel: 2011. május 26.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Setting of MRLs for bixafen in oil seed rape, linseed, mustard seed and poppy seed (A bixafen olajrepcére, lenmagra, mustármagra és szemes mákra vonatkozó MRL-jének megállapításáról). Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(7):2286. [31 o.]. Közzététel: 2011. július 5.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRL for cyproconazole in rape seed (A ciprokonazol repcemagra vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(5):2187. [30 o.]. Közzététel: 2011. május 26.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Setting of new MRLs and import tolerances for fluopyram in various crops (A fluopiram egyes terményekre vonatkozó új MRL-jeinek és importküszöbjeinek megállapításáról)

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(9):2388. [68 o.]. Közzététel: 2011. szeptember 22.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRL for flusilazole in tea (A fluzilazol teára vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról). Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(5):2195. [21 o.]. Közzététel: 2011. május 30.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Setting of a new MRL for imazapic in sugar cane (Az imazapik cukornádra vonatkozó új MRL-jének megállapításáról). Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(7):2295. [25 o.]. Közzététel: 2011. július 5.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRL for malathion in camomile (A malation kamillára vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról).

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(5):2194. [56 o.]. Közzététel: 2011. május 30. Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRL for propiconazole in rice (A propikonazol rizsre vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról).

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(6):2218. [30 o.]. Közzététel: 2011. június 8.

Az EFSA indokolással ellátott véleménye: Modification of the existing MRLs for spinosad in various crops (A spinozad egyes terményekre vonatkozó jelenlegi MRL-jének módosításáról).

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, EFSA Journal 2011; 9(9):2352. [30 o.]. Közzététel: 2011. szeptember 5.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A II. mellékletben az azoxistrobinra, bentazonra és propikonazolra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Azoxistrobin

Bentazon (a bentazon és a 6-OH és 8-OH bentazonkonjugátumok összesen, bentazonban kifejezve) (R)

Propikonazol

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0,1 (2)

 

0110000

i.

Citrusfélék

15

 

0,05 (2)

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

 

 

0,05 (2)

0120010

Mandula

0,1 (2)

 

 

0120020

Brazil dió

0,1 (2)

 

 

0120030

Kesudió

0,1 (2)

 

 

0120040

Gesztenye|

0,1 (2)

 

 

0120050

Kókuszdió

0,1 (2)

 

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

0,1 (2)

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

0,1 (2)

 

 

0120080

Pekándió

0,1 (2)

 

 

0120090

Píniamag

0,1 (2)

 

 

0120100

Pisztácia

1

 

 

0120110

Dió

0,1 (2)

 

 

0120990

Egyéb

0,1 (2)

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

0,05 (2)

 

 

0130010

Alma (Vadalma)

 

 

0,15

0130020

Körte (Japán körte)

 

 

0,05 (2)

0130030

Birsalma

 

 

0,05 (2)

0130040

Naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japán naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

0140000

iv.

Csonthéjasok

2

 

 

0140010

Kajszibarack

 

 

0,2

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

 

 

0,05 (2)

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

 

0,2

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

 

 

0,05 (2)

0140990

Egyéb

 

 

0,05 (2)

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

2

 

0,3

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

10

 

0,05 (2)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

5

 

0,05 (2)

0153010

Feketeszeder

 

 

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

 

 

 

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Egyéb

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

0,05 (2)

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

5

 

 

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

0,5

 

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

5

 

 

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

5

 

 

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Faeper (faszamóca)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Egyéb

5

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0161010

Datolya

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Datolyaszilva

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Egyéb

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

0,05 (2)

0162010

Kivi

0,05 (2)

 

 

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

0,05 (2)

 

 

0162030

Passiógyümölcs

4

 

 

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Csillagalma

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Egyéb

0,05 (2)

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

0163010

Avokádó

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

2

 

0,1

0163030

Mangó

0,7

 

0,05 (2)

0163040

Papaja

0,3

 

0,05 (2)

0163050

Gránátalma

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananász:

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durián

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Egyéb

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

1

0,1 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

Burgonya

 

 

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Egyéb

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

0213060

Pasztinák

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

 

 

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0213990

Egyéb

 

 

 

0220000

ii.

Hagymafélék

10

0,1 (2)

0,05 (2)

0220010

Fokhagyma

 

 

 

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

 

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

 

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

 

0220990

Egyéb

 

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Burgonyafélék

3

0,1 (2)

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

 

 

 

0231020

Paprika (Csilipaprika)

 

 

 

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

 

 

 

0231040

Okra, gombó, bámia

 

 

 

0231990

Egyéb

 

 

 

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

1

0,1 (2)

 

0232010

Uborka

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

1

0,1 (2)

 

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

0,05 (2)

0,3

 

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0240000

iv)

Káposztafélék

5

0,1 (2)

0,05 (2)

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

 

 

0242990

Egyéb

 

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai))

 

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

0,05 (2)

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

3

0,1 (2)

 

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

 

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

 

 

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

 

 

 

0251040

Zsázsa

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

 

 

 

0251070

Vörösmustár

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

 

 

 

0251990

Egyéb

 

 

 

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

0,1 (2)

 

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

0,05 (2)

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

0,5

 

 

0252990

Egyéb

0,05 (2)

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vízitorma

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0255000

e)

Saláta cikória

0,2

0,1 (2)

 

0256000

f)

Fűszernövények

 

15

 

0256010

Turbolya

3

 

 

0256020

Metélőhagyma

70

 

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

70

 

 

0256040

Petrezselyem

70

 

 

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű, kerti csombor/borsika)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaring

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tárkony (Izsóp)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Egyéb (Ehető virágok)

70

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

3

 

0,05 (2)

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

 

0,3

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

0,1 (2)

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

 

0,5

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

 

0,2

 

0260050

Lencse

 

0,1 (2)

 

0260990

Egyéb

 

0,1 (2)

 

0270000

vi.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

0,1 (2)

 

0270010

Spárga

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0270020

Kardonna

5

 

0,05 (2)

0270030

Zeller

5

 

0,05 (2)

0270040

Édeskömény

10

 

0,05 (2)

0270050

Articsóka

5

 

0,05 (2)

0270060

Póréhagyma

10

 

0,1

0270070

Rebarbara

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0270080

Bambuszrügy

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Egyéb,

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0280000

viii.

Gomba

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

 

0280990

Egyéb,

 

 

 

0290000

(ix)

Tengeri moszat

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,1

0,1 (2)

0,05 (2)

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

 

0300040

Csillagfürt,

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0,1 (2)

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

0401010

Lenmag

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0401020

Földimogyoró

0,2

 

0,2

0401030

Mákszem

0,4

 

0,1 (2)

0401040

Szezámmag

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0401050

Napraforgó mag

0,5

 

0,1 (2)

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

0,5

 

0,1 (2)

0401070

Szójabab

0,5

 

0,1 (2)

0401080

Mustármag

0,4

 

0,1 (2)

0401090

Gyapotmag

0,7

 

0,1 (2)

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0401110

Sáfrányos szeklice

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borágó

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Magvas gomborka

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kendermag

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0401150

Ricinusbab

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Egyéb

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

0,05 (2)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

0,05 (2)

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Pálmatermés

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Egyéb

 

 

0,1 (2)

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

0,1 (2)

 

0500010

Árpa

0,5

 

0,2

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0500030

Kukorica

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0500050

Zab

0,5

 

0,2

0500060

Rizs

5

 

0,7

0500070

Rozs

0,3

 

0,05 (2)

0500080

Cirok

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

0,3

 

0,05 (2)

0500990

Egyéb

0,05 (2)

 

0,05 (2)

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

 

0,1 (2)

0,1 (2)

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

0,1 (2)

 

 

0620000

ii.

Kávébab

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Virág

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamillavirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiszkuszvrág

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rózsaszirom

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Hársfavirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Levél

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Szamócalevél

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Matétea

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Macskagyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginszenggyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

30

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

FŰSZEREK

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Mag

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Ánizs

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Fekete kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandermag

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Római kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Kapormag

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Édesköménymag

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Görögszéna

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Szerecsendió

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Szegfűbors

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Borókabogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaníliahüvely

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii.

Kéreg

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Fahéj (Kasszia-fahéj)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Édesgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Gyömbér

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Torma

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v.

Bimbó

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Szegfűszeg

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapribogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi.

Virág bibe

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Sáfrány

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii.

Magköpeny

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Szerecsendió-virág

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukornád

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikória gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Sertés

 

 

0,01 (2)

1011010

Hús

0,05 (2)

 

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

0,05 (2)

 

 

1011030

Máj

0,07

 

 

1011040

Vese

0,07

 

 

1011050

Ehető belsőség

0,07

 

 

1011990

Egyéb

0,05 (2)

 

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

 

1012010

Hús

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1012020

Zsír

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1012030

Máj

0,07

 

0,1

1012040

Vese

0,07

 

0,01 (2)

1012050

Ehető belsőség

0,07

 

0,01 (2)

1012990

Egyéb

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Birka

 

 

 

1013010

Hús

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1013020

Zsír

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1013030

Máj

0,07

 

0,1

1013040

Vese

0,07

 

0,01 (2)

1013050

Ehető belsőség

0,07

 

0,01 (2)

1013990

Egyéb

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Kecske

 

 

 

1014010

Hús

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1014020

Zsír

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1014030

Máj

0,07

 

0,1

1014040

Vese

0,07

 

0,01 (2)

1014050

Ehető belsőség

0,07

 

0,01 (2)

1014990

Egyéb

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

0,05 (2)

 

0,01 (2)

1016010

Hús

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

1016050

Ehető belsőség

 

 

 

1016990

Egyéb

 

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

1020010

Marha

 

 

 

1020020

Birka

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

1020040

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Csirke

 

 

 

1030020

Kacsa

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Lúd

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Fürj

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv.

Méz (Méhpempő, virágpor)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi.

Csigák

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 (3)

 (3)

 (3)

(R)= szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Bentazon - Kód 1000000: Bentazone”

(2)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

Az amidoszulfuronra, bixafenre, ciprokonazolra, malationra és spinozadra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (4)

Amidoszulfuron

bixafen

Ciprokonazol (F)

Malation (a malation és a malaoxon összesen, malationban kifejezve)

Spinozád: spinozin A és spinozin D, spinozádban kifejezve (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,02 (5)

 

0110000

i.

Citrusfélék

 

 

0,05 (5)

 

0,3

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

 

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

 

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

 

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

 

 

0,05 (5)

 

 

0120010

Mandula

 

 

 

 

1

0120020

Brazil dió

 

 

 

 

0,05

0120030

Kesudió

 

 

 

 

0,05

0120040

Gesztenye|

 

 

 

 

0,05

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

0,05

0120060

Mogyoró (Filbert)

 

 

 

 

0,05

0120070

Ausztráliai mogyoró

 

 

 

 

0,05

0120080

Pekándió

 

 

 

 

0,05

0120090

Píniamag

 

 

 

 

0,05

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

0,05

0120110

Dió

 

 

 

 

0,05

0120990

Egyéb

 

 

 

 

0,05

0130000

iii.

Almatermésűek

 

 

0,1

 

 

0130010

Alma (Vadalma)

 

 

 

 

1

0130020

Körte (Japán körte)

 

 

 

 

1

0130030

Birsalma

 

 

 

 

0,5

0130040

Naspolya

 

 

 

 

0,5

0130050

Japán naspolya

 

 

 

 

0,5

0130990

Egyéb

 

 

 

 

0,5

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

 

 

 

1

0140010

Kajszibarack

 

 

0,1

 

 

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

 

 

0,1

 

 

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

 

0,1

 

 

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

 

 

0,05 (5)

 

 

0140990

Egyéb

 

 

0,05 (5)

 

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

 

0,2

 

0,5

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

 

0,05 (5)

 

0,3

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

 

0,05 (5)

 

 

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

0,3

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

 

 

 

 

0,02 (5)

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0,3

0153990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (5)

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

0,05 (5)

 

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

 

 

 

 

0,3

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

 

 

 

 

0,02 (5)

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

 

 

 

0,3

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

 

 

 

0,3

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 

 

 

 

0,3

0154060

Faeper (faszamóca)

 

 

 

 

0,02 (5)

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0,3

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 

 

 

 

0,3

0154990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (5)

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

 

0,05 (5)

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

 

 

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

 

0,02 (5)

0161020

Füge

 

 

 

 

0,02 (5)

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

 

0,02 (5)

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0,02 (5)

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

0,02 (5)

0161060

Datolyaszilva

 

 

 

 

0,05

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0,02 (5)

0161990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (5)

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0,2

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

 

 

 

 

0,02 (5)

0162030

Passiógyümölcs

 

 

 

 

0,5

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 

 

 

 

0,02 (5)

0162050

Csillagalma

 

 

 

 

0,02 (5)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 

 

 

 

0,02 (5)

0162990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (5)

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

0,02 (5)

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

 

 

 

 

2

0163030

Mangó

 

 

 

 

0,02 (5)

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,5

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

0,02 (5)

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 

 

 

 

0,02 (5)

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0,02 (5)

0163080

Ananász:

 

 

 

 

0,02 (5)

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

 

 

 

 

0,02 (5)

0163100

Durián

 

 

 

 

0,02 (5)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 

 

 

 

0,02 (5)

0163990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (5)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,02 (5)

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

 

0,05 (5)

 

 

0211000

a)

Burgonya

 

 

 

 

0,02 (5)

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

0,02 (5)

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

 

0,02 (5)

0213020

Sárgarépa

 

 

 

 

0,02 (5)

0213030

Gumós zeller

 

 

 

 

0,02 (5)

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

 

 

 

0,02 (5)

0213050

Csicsóka

 

 

 

 

0,02 (5)

0213060

Pasztinák

 

 

 

 

0,02 (5)

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

0,02 (5)

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0,3

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

 

 

 

 

0,02 (5)

0213100

Karórépa

 

 

 

 

0,02 (5)

0213110

Tarlórépa

 

 

 

 

0,02 (5)

0213990

Egyéb

 

 

 

 

0,02 (5)

0220000

ii.

Hagymafélék

 

 

0,05 (5)

 

 

0220010

Fokhagyma

 

 

 

 

0,1

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

 

 

0,2

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

 

 

0,1

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

 

 

0,2

0220990

Egyéb

 

 

 

 

0,1

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

0,05 (5)

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

 

 

 

 

1

0231020

Paprika (Csilipaprika)

 

 

 

 

2

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

 

 

 

 

1

0231040

Okra, gombó, bámia

 

 

 

 

1

0231990

Egyéb

 

 

 

 

1

0232000

b

Kabakosok - ehető héjúak

 

 

 

 

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

1

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

0,2

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

 

0,2

0232990

Egyéb

 

 

 

 

0,2

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

 

 

 

 

1

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

 

 

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

 

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

 

 

 

 

0,02 (5)

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

0,02 (5)

0240000

iv)

Káposztafélék

 

 

0,05 (5)

 

2

0241000

0a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

 

 

 

 

0242990

Egyéb

 

 

 

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

 

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai))

 

 

 

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

 

 

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

 

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

 

 

 

10

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

 

5

 

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

 

 

0,05 (5)

 

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

 

 

0,05 (5)

 

 

0251040

Zsázsa

 

 

0,05 (5)

 

 

0251050

Közönséges borbálafű

 

 

0,05 (5)

 

 

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

 

 

0,05 (5)

 

 

0251070

Vörösmustár

 

 

0,05 (5)

 

 

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

 

 

0,05 (5)

 

 

0251990

Egyéb

 

 

0,05 (5)

 

 

0252000

b)

Spenótfélék &(levél)

 

 

0,05 (5)

 

10

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

 

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 

 

 

 

 

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

 

 

 

 

 

0252990

Egyéb

 

 

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

 

 

0,05 (5)

 

10

0254000

d)

Vízitorma

 

 

0,05 (5)

 

10

0255000

e)

Saláta cikória

 

 

0,05 (5)

 

10

0256000

f)

Fűszernövények

 

 

0,05 (5)

 

 

0256010

Turbolya

 

 

 

 

10

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

10

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

 

 

 

 

10

0256040

Petrezselyem

 

 

 

 

60

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű, kerti csombor/borsika)

 

 

 

 

10

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

10

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 

 

 

 

10

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 

 

 

 

10

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 

 

 

 

10

0256100

Tárkony (Izsóp)

 

 

 

 

10

0256990

Egyéb (Ehető virágok)

 

 

 

 

10

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

 

0,05 (5)

 

 

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

 

 

 

 

0,5

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

 

 

 

0,3

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

 

 

 

 

0,5

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

 

 

 

 

0,3

0260050

Lencse

 

 

 

 

0,3

0260990

Egyéb

 

 

 

 

0,3

0270000

vi.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

 

 

 

 

0270010

Spárga

 

 

0,1

 

0,2

0270020

Kardonna

 

 

0,05 (5)

 

0,2

0270030

Zeller

 

 

0,2

 

2

0270040

Édeskömény

 

 

0,05 (5)

 

0,2

0270050

Articsóka

 

 

0,1

 

0,2

0270060

Póréhagyma

 

 

0,05 (5)

 

0,5

0270070

Rebarbara

 

 

0,05 (5)

 

0,2

0270080

Bambuszrügy

 

 

0,05 (5)

 

0,2

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 

 

0,05 (5)

 

0,2

0270990

Egyéb,

 

 

0,05 (5)

 

0,2

0280000

viii.

Gomba

 

 

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

 

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

 

 

 

0280990

Egyéb,

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Tengeri moszat

 

 

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt,

 

 

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,05 (5)

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

 

0,015

0,05 (5)

 

 

0401020

Földimogyoró

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401030

Mákszem

 

0,015

0,05 (5)

 

 

0401040

Szezámmag

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401050

Napraforgó mag

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

 

0,015

0,3

 

 

0401070

Szójabab

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401080

Mustármag

 

0,015

0,05 (5)

 

 

0401090

Gyapotmag

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401110

Sáfrányos szeklice

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401120

Borágó

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401130

Magvas gomborka

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401140

Kendermag

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401150

Ricinusbab

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0401990

Egyéb

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

 

 

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

 

 

 

 

0402030

Pálmatermés

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Egyéb

 

 

 

 

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

0,05 (5)

 

0,1

8

1

0500010

Árpa

 

0,5

 

 

 

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

 

0,01 (5)

 

 

 

0500030

Kukorica

 

0,01 (5)

 

 

 

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

 

0,01 (5)

 

 

 

0500050

Zab

 

0,5

 

 

 

0500060

Rizs

 

0,01 (5)

 

 

 

0500070

Rozs

 

0,05

 

 

 

0500080

Cirok

 

0,01 (5)

 

 

 

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

 

0,05

 

 

 

0500990

Egyéb

 

0,01 (5)

 

 

 

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

 

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

 

0,05 (5)

0,5

0,05 (5)

0620000

ii.

Kávébab

 

 

0,1

0,02 (5)

0,02 (5)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0631000

a)

Virág

 

 

 

 

 

0631010

Kamillavirág

 

 

 

1,5

 

0631020

Hibiszkuszvrág

 

 

 

0,02 (5)

 

0631030

Rózsaszirom

 

 

 

0,02 (5)

 

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra))

 

 

 

0,02 (5)

 

0631050

Hársfavirág

 

 

 

0,02 (5)

 

0631990

Egyéb

 

 

 

0,02 (5)

 

0632000

b)

Levél

 

 

 

0,02 (5)

 

0632010

Szamócalevél

 

 

 

 

 

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 

 

 

 

 

0632030

Matétea

 

 

 

 

 

0632990

Egyéb

 

 

 

 

 

0633000

c)

Gyökér

 

 

 

0,02 (5)

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 

0633020

Ginszenggyökér

 

 

 

 

 

0633990

Egyéb

 

 

 

 

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

 

 

0,02 (5)

 

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

22

0800000

8.

FŰSZEREK

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

 

0810000

i.

Mag

 

 

 

 

0,02 (5)

0810010

Ánizs

 

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 

 

 

 

 

0810040

Koriandermag

 

 

 

 

 

0810050

Római kömény

 

 

 

 

 

0810060

Kapormag

 

 

 

 

 

0810070

Édesköménymag

 

 

 

 

 

0810080

Görögszéna

 

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 

0810990

Egyéb

 

 

 

 

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

0,02 (5)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 

 

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 

0820060

Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 

 

 

 

 

0820070

Vaníliahüvely

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

 

 

0820990

Egyéb

 

 

 

 

 

0830000

iii.

Kéreg