16.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/1


A BIZOTTSÁG 225/2012/EU RENDELETE

(2012. március 15.)

a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a növényi olajokból és zsírkeverékekből származó, takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó létesítmények jóváhagyása és a különleges előírások az olajok, zsírok és az ezekből származó termékek termelése, tárolása, szállítása és a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke b) és f) pontjára,

mivel:

(1)

A 183/2005/EK rendelet a takarmányhigiéniára vonatkozó általános szabályokat, feltételeket és intézkedéseket állapítja meg, amelyek biztosítják a potenciális veszélyek ellenőrzésére és minimalizálására vonatkozó feldolgozási követelmények betartását. Az illetékes hatóság bejegyezte vagy jóváhagyta a takarmányipari létesítményeket. Továbbá, a takarmányláncban lejjebb elhelyezkedő takarmányipari vállalkozók kötelesek kizárólag olyan létesítményből beszerezniük a takarmányukat, amelyeket az illetékes hatóságok bejegyeztek vagy jóváhagytak.

(2)

A 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról (2) előírja, hogy a forgalomba hozott takarmányok biztonságosak, és azokat a takarmány fajtáját tartalmazó címkével látják el. Továbbá a a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló, 2011. június 16-i 575/2011/EU bizottsági rendelet (3) részletes leírást állít össze az adott takarmány-alapanyagokhoz címkézési célra.

(3)

Ezen követelmények együttes alkalmazásának biztosítania kell a nyomonkövethetőséget és a fogyasztók magas szintű védelmét az élelmiszer- és takarmányláncon keresztül.

(4)

A hatósági és a takarmányipari vállalkozók által végzett ellenőrzések kimutatták, hogy egyes olajokat, zsírokat és az ezekből származó, nem takarmányozás céljára szánt termékeket takarmány-alapanyagként használták fel, amely a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) lefektetett maximális dioxin-határérték átlépéséhez vezetett. Következésképpen, a szennyezett takarmánnyal táplált állatokból származó élelmiszerek közegészségügyi kockázatot jelenthetnek, továbbá a szennyezett takarmány és ennek az élelmiszerpiacról való kivonása pénzügyi veszteségeket vonhat maga után.

(5)

A takarmányhigiénia javítása érdekében, a tagállamok illetékességének sérelme nélkül a 183/2005/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésében foglaltak szerint, a nyers növényi olajokat előállító, a növényi eredetű olajokból származó termékeket gyártó és a zsírokat keverő létesítményeket az említett rendelet szerint jóvá kell hagyni, amennyiben ezeket a termékeket takarmányozás céljára szándékozzák felhasználni.

(6)

Ezen takarmány-alapanyagok termelésére, címkézésére, tárolására és a szállítására vonatkozó különleges előírásoknak biztosítaniuk kell a veszélyelemzésen és a kritikus ellenőrzési pontokon alapuló rendszerek (továbbiakban: HACCP-rendszer) alkalmazásával szerzett tapasztalatok figyelembevételét.

(7)

Egy, a dioxintartalomra vonatkozó megerősített ellenőrzés megkönnyítené a meg nem felelések felderítését és a takarmányjog érvényesítését egyaránt. Rendelkezni kell arról, hogy a takarmányipari vállalkozók megvizsgálják a zsírok, az olajok és az ezekből származó termékek dioxin és a dioxinjellegű PCB-k tartalmát, azért, hogy csökkentsék a szennyezett termékek élelmiszerláncba történő bekerülésének kockázatát, ezáltal pedig támogatják az uniós polgárok dioxinnak való kitételének csökkentésére vonatkozó stratégiát. A felügyeleti terv készítésekor a dioxinszennyezés kockázatának kell lennie az alappillérnek. A biztonságos takarmányok forgalomba hozatala a takarmányipari vállalkozók felelőssége, így a vizsgálatok költségei teljes egészében őket kell, hogy terheljék. Az e rendeletben nem szereplő, a mintavételezésekre és az elemzésekre vonatkozó részletes előírások, a tagállamok hatáskörében kell, hogy maradjanak. Továbbá a tagállamokat arra ösztönzik, hogy koncentráljanak azokra a takarmányipari vállalkozókkal kapcsolatos ellenőrzésekre, akik nem tartoznak a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések hatása alá, de hozzájutnak a fent említett termékekhez.

(8)

A kötelező kockázatalapú ellenőrzési rendszer nem befolyásolhatja a takarmányipari vállalkozók kötelességeit, a takarmányhigiéniáról szóló uniós jogszabályozás követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatban. Ezt bele kell foglalni a megfelelő higiéniai gyakorlatokba és a HACCP-alapú rendszerbe egyaránt. Ezt az illetékes hatóságoknak ellenőrizniük kell a takarmányipari vállalkozók jóváhagyásának keretében. A vállalkozók kockázatelemzésének saját maguk által végzett rendszeres felülvizsgálata során figyelembe kell venniük a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések eredményeit.

(9)

A dioxinvizsgálatot végző laboratóriumokat kötelezni kell, hogy amennyiben az eredmények meghaladják a 2002/32/EK irányelvben lefektetett megengedett felső határértékeket, akkor azokat jelenteni kell, nemcsak a takarmányipari vállalkozóknak, hanem az illetékes hatóságoknak egyaránt, az átláthatóság javítása érdekében. Ezen kötelezettség nem mentesíti a takarmányipari vállalkozókat azon kötelességük alól, miszerint értesíteniük kell az illetékes hatóságokat.

(10)

A dioxintartalomra vonatkozó kötelező ellenőrzésre és a takarmányipari vállalkozók HACCP-rendszerébe való integrálódására vonatkozó rendelkezések hatékonyságának ellenőrzése érdekében két év múlva felülvizsgálat lesz esedékes.

(11)

Elegendő időt kell biztosítani az illetékes hatóságok és a takarmányipari vállalkozók számára ahhoz, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy igazodni tudjanak az e rendeletben foglalt rendelkezésekhez.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 183/2005/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. szeptember 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 35., 2005.2.8., 1. o.

(2)  HL L 229., 2009.9.1., 1. o.

(3)  HL L 159., 2011.6.17., 25. o.

(4)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.


MELLÉKLET

A 183/2005/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet címe után a következő szakasz kerül beszúrásra:

„FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E melléklet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   »tétel«: beazonosítható mennyiségű takarmány, amely közös jellemzőkkel rendelkezik, úgymint eredet, fajta, a csomagolás típusa, csomagoló, feladó, címkézés, valamint az előállítási folyamatok esetében az egyetlen üzemben egységes előállítási paraméterek felhasználásával előállított termelési egység vagy – amennyiben azokat egymás után folyamatosan állítják elő és együtt tárolják – több ilyen egység;

b)   »növényi olajokból származó termékek«: minden olyan termék, amely nyers vagy visszanyert növényi olajból származik, olajkémiai feldolgozás vagy biodízel termelési folyamat, lepárlás, kémiai vagy fizikai finomítás útján jön létre a finomított olaj kivételével;

c)   »zsírkeverék«: nyersolaj, finomított olaj, állati zsírok, az élelmiszeriparból nyert és/vagy az azokból származó termékek keveréke, amelyet zsír- vagy olajkeverékek gyártásához használnak fel, az egymást követő sorozatok raktározásának kivételével.”

2.

A „LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK” című szakasz a következő ponttal egészül ki:

„10.

A takarmányozás céljára szánt termékek forgalombahozatalával kapcsolatosan egy vagy több, a következőkben felsorolt tevékenységet végző létesítményt a 10. cikk (3) bekezdése szerint jóvá kell hagyni:

a)

nyers növényi olaj gyártása, ezek alól kivételt képeznek azok, amelyek a 852/2004/EK rendelet hatálya alá tartoznak;

b)

zsírsavak olajkémiai gyártása;

c)

biodízel gyártása;

d)

zsírok keverése.”

3.

Az „ELŐÁLLÍTÁS” című szakasz a következő pontokkal egészül ki:

„7.

A takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó, zsírkeverékeket előállító létesítményeknek minden takarmányozásra szánt terméket fizikailag el kell különíteni a többi egyéb célra szánt terméktől, amíg azok meg nem felelnek a következőkben felsorolt jogi aktusok követelményeinek:

e rendelet előírásainak vagy a 852/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének, és

a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) I. mellékletének.

8.

A termékek címkéjének pontosan fel kell tüntetnie, hogy azokat takarmányozásra vagy egyéb célra szánták. Amennyiben a termelő kijelenti, hogy a termék bizonyos tételeit nem takarmányozás céljára vagy élelmiszer-ipari felhasználására szánták, abban az esetben ezt a nyilatkozatot utólag a termelő nem változtathatja meg a gyártás későbbi szakaszában.

4.

A „MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS” című szakasz a következő szakasszal egészül ki:

„A DIOXIDTARTALOMRA VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSEK

1.

A takarmányozás céljára szánt – beleértve az összetett takarmányokat is – zsírokat, olajokat, és az ezekből származó termékeket forgalomba hozó takarmányipari vállalkozóknak a termékek dioxin és a dioxinjellegű PCB-k összegét akkreditált laboratóriumokban meg kell vizsgálniuk a 152/2009/EK bizottsági rendelet (2) értelmében.

2.

A takarmányipari vállalkozók HACCP-rendszerének kiegészítése céljából, az 1. pontban leírt vizsgálatokat a következőkben ismertetett gyakorisággal kell elvégezni:

a)

nyers növényi olajok gyártása:

i.

a nyers kókuszolaj tételének 100 %-át vizsgálatoknak kell alávetni. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat;

ii.

a növényi olajokból származó, takarmányozásra szánt termékek 100 %-át vizsgálatoknak kell alávetni, melyek alól a glicerin, a lecitin és a mézgák kivételt képeznek. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat;

b)

az állati zsírokat termelők:

2 000 tonnánként egy reprezentatív vizsgálatot kell végezni a 3. kategóriába tartozó állati zsírok vagy az ebből származó termékekre vonatkozóan, az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 10. cikke szerint;

c)

halolajat termelők:

i.

a halolaj tételének 100 %-át vizsgálatoknak kell alávetni, amennyiben ez a következőkben felsorolt termékekből származik:

a nyers halolajból származó termékek, a finomított halolaj kivételével,

a nem visszaellenőrizhető, nem meghatározott eredetű vagy a Balti-tengerből származó halászati termékek,

olyan halfeldolgozási melléktermékek, amelyek az EU által nem jóváhagyott, emberi fogyasztásra szánt halkészítményeket előállító üzemből származnak,

kék puhatőkehalból vagy menhandenből származó termékek,

egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna halolajat tartalmazhat;

ii.

a nyers halolajból származó termékek tételének 100 %-a, a finomított halolaj kivételével. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat;

iii.

2 000 tonnánként egy reprezentatív vizsgálatot kell végezni az i. alpontban nem említett halolajokra vonatkozóan;

iv.

a hivatalosan jóváhagyott kezelés által szennyezett halolajokat a HACCP elvek szerint kell vizsgálni a 6. cikknek megfelelően;

d)

olajkémiai és biodízel-ágazat:

i.

a nyers kókuszolaj és a növényi olajokból származó, takarmányozás céljára szánt termékek beérkező tételének 100 %-át vizsgálat alá kell vetni, a következők kivételével: glicerin, lecitin és mézgák, továbbá a b) pontba nem tartozó állati zsírok, a c) pontba nem tartozó halolaj, az élelmiszeriparból visszanyert olajok és zsírkeverékek. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat;

ii.

az i. alpontban említett termékek gyártásából származó termékek 100 %-a, melyek alól a glicerin, a lecitin és a mézgák kivételt képeznek;

e)

zsírkeverékeket előállító létesítmények:

i.

a nyers kókuszolaj és a növényi olajokból származó, takarmányozás céljára szánt termékek beérkező tételének 100 %-át vizsgálat alá kell vetni, a glicerin, a lecitin és a mézgák, továbbá a b) pontba nem tartozó állati zsírok, a c) pontba nem tartozó halolaj, az élelmiszeriparból visszanyert olajok és zsírkeverékek kivételével. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat;

vagy

ii.

a takarmányozás céljára szánt zsírkeverékek 100 %-át vizsgálatoknak kell alávetni. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat.

A takarmányipari vállalkozók értesítik az illetékes hatóságokat a választott alternatíváról a kockázatértékeléssel kapcsolatban;

f)

az e) pontban említetteken kívüli élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt összetett takarmányok gyártói:

i.

a nyers kókuszolaj és a növényi olajokból származó, takarmányozás céljára szánt termékek beérkező tételének 100 %-át vizsgálat alá kell vetni, a glicerin, a lecitin és a mézgák, továbbá a b) pontba nem tartozó állati zsírok, a c) pontba nem tartozó halolaj, az élelmiszeriparból visszanyert olajok és zsírkeverékek kivételével. Egy ilyen tétel maximum 1 000 tonna terméket tartalmazhat;

ii.

1 %-os mintavételi gyakoriság az i. alpontban említett termékeket tartalmazó, gyártott, összetett takarmányokra vonatkozóan.

3.

Amennyiben kimutatható, hogy a homogén szállítmány nagyobb, mint a 2. pontban meghatározott legnagyobb tétel mérete, és ezt reprezentatív módon vizsgálták, abban az esetben a megfelelő módon végzett elemzések eredményei és a lepecsételt minta tekinthető elfogadhatónak.

4.

Amennyiben a takarmányipari vállalkozó bizonyítja, hogy a termék tételét vagy a tétel a 2. pontban említett minden egyes összetevőjét már a gyártás, a feldolgozás vagy a forgalmazás egy korábbi szakaszában ellenőrizték vagy megfelel a 2. b) pontban vagy a 2. c) pont iii. alpontjában felsorolt követelményeknek, a takarmányipari vállalkozó mentesül a tétel vizsgálatának kötelezettsége alól és ezeket az általános HACCP elvek szerint vizsgálja a 6. cikk szerint.

5.

Bármely, a 2. d) pont i. alpontjában, a 2. e) pont i. alpontjában és a 2. f) pont i. alpontjában említett termékek szállítása során egy igazolást kell csatolni, amely bizonyítja, hogy ezek a termékeket, illetve a termékek minden egyes összetevőjét megvizsgálták vagy megfelelnek a 2. b) pont vagy a 2. c) pont iii. alpontja követelményeinek.

6.

Ha a 2. d) pont i. alpontjában, a 2. e) pont i. alpontjában és a 2. f) pont i. alpontjában felsorolt, a termelési folyamatba bekerülő, beérkező tételeket e rendelet követelményei szerint megvizsgálták és biztosítható, hogy a termelési folyamat, a kezelés és a tárolás nem növeli a dioxinszennyezés mértékét, a takarmányipari vállalkozó mentesül a végtermék elemzésének kötelezettsége alól, és azt a 6. cikk szerinti általános HACCP-elvek szerint kell megvizsgálnia.

7.

Amennyiben a takarmányipari vállalkozó egy laboratóriumot kér fel az elemzés elvégzéséhez, az 1. pontban megadottak szerint, tájékoztatja a laboratóriumot, hogy az elemzés eredményeit közölje az illetékes hatóság felé, abban az esetben, amennyiben az a 2002/32/EK irányelv I. melléklete V. szakaszának 1. és 2. pontjában lefektetett, a dioxinra vonatkozó határértéket meghaladja.

Amennyiben egy takarmányipari vállalkozó egy olyan laboratóriumot kér fel a vizsgálat elvégzéséhez, amely más tagállamban található, mint amelyben a vizsgálatot kérte, informálnia kell a laboratóriumot, hogy azok értesítsék a hozzájuk tartozó illetékes hatóságot, amely majd értesíti a takarmányipari vállalkozóhoz tartozó tagállam illetékes hatóságát.

A takarmányipari vállalkozó értesíti a saját tagállamának illetékes hatóságát, amennyiben egy harmadik országban elhelyezkedő laboratóriumot kér fel. Igazolni kell, hogy a laboratórium a vizsgálatot a 152/2009/EK rendelet szerint végzi.

8.

A dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések követelményeit 2014. március 16-ig felül kell vizsgálni.

5.

A „TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS” című szakasz a következő ponttal egészül ki:

„7.

A takarmányozásra szánt zsírkeverékek, növényi eredetű olajok vagy az ebből származó termékek tárolására vagy szállítására szolgáló konténerek addig nem használhatóak sem szállítás, sem tárolás céljára, amíg azok meg nem felelnek a következőkben felsorolt jogi aktusok követelményeinek:

e rendeletnek vagy a 852/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének, és

a 2002/32/EK irányelv I. mellékletének.

Szennyeződés kockázata esetén, ezek elkülönítve tárolandóak a többi rakománytól.

Ahol ez az elkülönítés nem lehetséges, ott a konténereket alaposan ki kell tisztítani úgy, hogy a termékek nyomai eltűnjenek, amennyiben ezeket a konténereket korábban olyan termékekhez használták, amelyek nem felelnek meg a következőkben felsorolt jogi aktusok követelményeinek:

e rendeletnek vagy a 852/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének, és

a 2002/32/EK irányelv I. mellékletének.

Az 1069/2009/EK rendelet 10. cikkében lefektetett 3. kategóriába tartozó, takarmányozás céljára szánt állati zsírokat, az említett rendelet szerint kell tárolni és szállítani.”


(1)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.”

(2)  HL L 54., 2009.2.26., 1. o.

(3)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.”