17.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/30


A BIZOTTSÁG 135/2012/EU RENDELETE

(2012. február 16.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIB. mellékletének egyes osztályozatlan hulladékok felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Írország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria és Finnország kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz egyes osztályozatlan hulladékoknak az 1013/2006/EK rendelet IIIB. mellékletébe való felvétele céljából.

(2)

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Finnország, és Svédország észrevételeket juttatott el a Bizottsághoz annak elfogadhatóságával kapcsolatban, hogy a benyújtott kérelmekben szereplő hulladékok zöldlistás hulladékként bekerüljenek az 1013/2006/EK rendelet IIIB. mellékletébe.

(3)

Az említett észrevételeket figyelembe véve a Bizottság arra kérte Írországot, Hollandiát és Finnországot, hogy nyújtsanak be kérelmet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezmény (továbbiakban: a Bázeli Egyezmény) (2) titkárságához a Bázeli Egyezmény IX. mellékletének új tételekkel való kiegészítésére vonatkozóan, a Bázeli Egyezmény részes felei nyolcadik konferenciájának VIII/15 határozatában a Bázeli Egyezmény VIII. és IX. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vagy kiigazítására vonatkozó eljárások felülvizsgálatával kapcsolatban rögzített eljárásnak megfelelően.

(4)

Finnország 2011. január 14-én, Hollandia 2011. január 25-én, Írország pedig 2011. február 1-jén nyújtott be kérelmet a Bázeli Egyezmény titkárságához a Bázeli Egyezmény IX. mellékletének új tételekkel való kiegészítésére vonatkozóan. Amíg határozat nem születik az osztályozatlan hulladékoknak a Bázeli Egyezmény vonatkozó mellékleteibe, illetőleg a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92)39/final határozatot felülvizsgáló C(2001)107/final OECD tanácsi határozat (a továbbiakban: az OECD-határozat) mellékleteibe való felvételéről, addig a szóban forgó tételek ideiglenes jelleggel bekerülhetnek az 1013/2006/EK rendelet IIIB. mellékletébe.

(5)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

E rendelet rendelkezései összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 39. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet IIIB. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  HL L 39., 1993.2.16., 3. o.

(3)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.


MELLÉKLET

„IIIB. MELLÉKLET

A BÁZELI EGYEZMÉNY VAGY AZ OECD-HATÁROZAT VONATKOZÓ MELLÉKLETEIBE VALÓ BEILLESZTÉS ELŐTT ÁLLÓ TOVÁBBI ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK AZ 58. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN

1.

Függetlenül attól, hogy egy hulladék szerepel-e ebben a jegyzékben vagy sem, nem vonható a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények hatálya alá, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a)

ezáltal a hulladékkal összefüggő kockázat elegendő mértékben megnőtt ahhoz, hogy a hulladék – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétel – előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás hatálya alá tartozzék; vagy

b)

az lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

2.

E melléklet az alábbiakban felsorolt hulladékokra vonatkozik:

BEU01

nyomásérzékeny, laminált öntapadós címke hulladéka, amely a címkegyártás során használt, a B3020 bázeli kód alá be nem sorolt nyersanyagokat tartalmazza;

BEU02

folyadékok tárolására szolgáló elhasználódott göngyölegek előkezeléséből származó, el nem különíthető műanyaghányad;

BEU03

folyadékok tárolására szolgáló elhasználódott göngyölegek előkezeléséből származó, el nem különíthető műanyag/alumínium-hányad;

BEU04

főként papírból és némi műanyagból álló, maradékanyagokat nem tartalmazó összetett csomagolás, amely nincs besorolva a B3020 bázeli kód alá;

BEU05

biológiailag tisztán lebontható mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, kerti, zöldterületi (parkokból, temetőkből származó) hulladék.

3.

Az e mellékletben felsorolt hulladékszállítmányok nincsenek joghatással a 2000/29/EK tanácsi irányelv (2) rendelkezéseire, illetve az annak 16. cikke (3) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre.


(1)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(2)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.”