31.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/24


A BIZOTTSÁG 65/2012/EU RENDELETE

(2012. január 24.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sebességváltás-jelzők tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 661/2009/EK rendelet sebességváltás-jelző beépítését írja elő valamennyi olyan M1 kategóriájú, kézi sebességváltóval felszerelt járműbe, amelynek referenciatömege nem haladja meg a 2 610 kg-ot, valamint azokba a járművekbe, amelyekre a típusjóváhagyást a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikkének (2) bekezdése szerint kiterjesztették.

(2)

A 661/2009/EK rendelet előírja, hogy a sebességváltás-jelzőkre vonatkozó rendelkezéseinek műszaki részleteit végrehajtási intézkedések útján kell meghatározni. Ezért most a sebességváltás-jelzők típusjóváhagyásával összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket meg kell állapítani.

(3)

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azon M1 kategóriájú járművekre vonatkozik, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

kézi sebességváltóval vannak ellátva, és

referenciatömegük nem haladja meg a 2 610 kg-ot, vagy a típusjóváhagyást a 715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint kiterjesztették rájuk.

Ez a rendelet nem vonatkozik a 715/2007/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott „különös szociális igények teljesítésére tervezett járművekre”.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni a 661/2009/EK rendeletben megadott fogalommeghatározások mellett:

1.   „járműtípus a sebességváltás-jelző tekintetében”: olyan járművek csoportja, amelyek a sebességváltás-jelzők funkcionális jellemzői és a sebességváltás-jelzőknek a sebességváltási pont kijelzésének meghatározására szolgáló logikája tekintetében nem különböznek egymástól. Példák a különböző működési logikákra (nem kimerítő felsorolás):

2.   „a sebességváltás-jelző funkcionális jellemzői”: egy sor bemeneti paraméter, mint például a sebességváltás-jelző által jelzett sebességfokozatot meghatározó motorfordulatszám, energiaigény, nyomaték és ezek időbeli változása, valamint az, hogy a sebességváltás-jelző által adott jelzések funkcionálisan hogyan függenek ezektől a paraméterektől;

3.   „a jármű üzemi állapota”: a jármű azon állapota, amelyben legalább két előremeneti sebességfokozat közötti váltás elvégezhető;

4.   „kézi üzemmód”: a jármű azon üzemi állapota, amelyben az összes vagy néhány sebességfokozat közötti váltás mindig a járművezető tevékenységének közvetlen következménye;

5.   „kipufogógáz”: a 715/2007/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében meghatározott kipufogócső-kibocsátás.

3. cikk

A kézi sebességváltó vizsgálata

Annak megállapítása céljából, hogy egy adott sebességváltó megfelel-e az ezen rendelet 3. cikkének (16) bekezdésében megállapított fogalommeghatározásnak, a legalább egy, az ezen rendelet 2. cikke (4) bekezdése szerinti kézi üzemmóddal rendelkező sebességváltót „kézi sebességváltónak” kell tekinteni. Ehhez a vizsgálathoz nem kell figyelembe venni a sebességfokozatok közötti automatikus váltásokat, amelyekre nem a jármű működésének optimalizálása céljából, hanem extrém körülmények között, pl. a motor védelmére vagy lefulladásának megakadályozása érdekében kerül sor.

4. cikk

EK-típusjóváhagyás

(1)   A gyártók biztosítják, hogy csak olyan, a 661/2009/EK rendelet 11. cikkének hatálya alá tartozó járműveket hozzanak forgalomba, amelyeket az ezen rendelet I. mellékletének követelményei szerinti sebességváltás-jelzővel szereltek fel.

(2)   Ahhoz, hogy a 661/2009/EK rendelet 11. cikkének hatálya alá tartozó járművek EK-típusjóváhagyásban részesüljenek, a gyártónak teljesítenie kell az alábbi kötelezettségeket:

a)

az ezen rendelet II. mellékletének 1. részében meghatározott minta szerinti adatközlő lapot állít ki és nyújt be a típusjóváhagyó hatóságnak;

b)

benyújt a típusjóváhagyó hatóságnak egy nyilatkozatot arról, hogy megítélése szerint a jármű megfelel az ebben a rendeletben foglalt követelményeknek;

c)

az ezen rendelet II. mellékletének 2. részében meghatározott minta szerint kiállított tanúsítványt mutat be a típusjóváhagyó hatóságnak;

d)

vagy

i.

megadja a típus-jóváhagyó hatóságnak az I. melléklet 4.1. szakaszának utolsó bekezdése szerint analitikus módon meghatározott sebességváltási pontokat; vagy

ii.

átad a típus-jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatnak egy, a jóváhagyandó járműtípust képviselő járművet annak érdekében, hogy az I. melléklet 4.1. szakaszában leírt vizsgálatot el lehessen végezni.

(3)   A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett, a gyártó által megadott dokumentumok, valamint a (2) bekezdés d) pontjában említett típus-jóváhagyási vizsgálat eredményei alapján a típusjóváhagyó hatóság megvizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e az I. mellékletben foglalt követelményeknek.

A hatóság csak akkor adhat ki az ezen rendelet II. mellékletének 3. részében meghatározott mintának megfelelő EK-típusbizonyítványt a 661/2009/EK rendelet 11. cikkének hatálya alá tartozó járművekre, ha azok megfelelnek a fent említett követelményeknek.

5. cikk

A jogi szabályozás hatásainak figyelemmel kísérése

E rendelet hatásainak figyelemmel kísérése, valamint az esetleges további fejlesztések iránti igény felmérése céljából a gyártók és a típusjóváhagyó hatóságok a Bizottság kérésére a II. mellékletben leírt információkat a Bizottság rendelkezésére bocsátják. Ezeket az információkat a Bizottság és megbízottjai bizalmasan kezelik.

6. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv I., III., IV., VI. és XI. melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2)  HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(3)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.


I. MELLÉKLET

A SEBESSÉGVÁLTÁS-JELZŐVEL FELSZERELT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

1.   A sebességváltás-jelző külső jellemzői

1.1.   A sebességváltásra vonatkozó ajánlás jól megkülönböztethető vizuális jel formáját kell, hogy öltse, azaz lehet például egy magasabb, illetve egy alacsonyabb/magasabb sebességfokozatba való kapcsolást jelző egyértelmű piktogram, vagy a konkrét sebességfokozat megadása a járművezető számára. A látható jelet egyéb jelekkel, pl. hangjelzéssel is ki lehet egészíteni, amennyiben ez nem veszélyezteti a biztonságot.

1.2.   A sebességváltás-jelző nem zavarhatja a jármű biztonságos működése szempontjából elengedhetetlen vagy a jármű biztonságos működését elősegítő egyik visszajelző, kezelőszerv vagy kijelző működését sem, illetve nem takarhatja el azokat. Az 1.3. ponttól függetlenül a jel nem terelheti el a vezető figyelmét, és nem zavarhatja a jármű megfelelő és biztonságos működését.

1.3.   A sebességváltás-jelzőt a 121. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.1.2. szakaszának megfelelően kell elhelyezni. Úgy kell kialakítani, hogy ne lehessen összetéveszteni a jármű egyéb visszajelzőjével, kezelőszervével vagy kijelzőjével.

1.4.   A sebességváltás-jelzővel kapcsolatos információk kijelzésére használható többfunkciós kijelző, feltéve, hogy ezen információk világosan elkülönülnek a többi jeltől, valamint jól láthatók és azonosíthatók a járművezető számára.

1.5.   Kivételes helyzetekben más jelek automatikusan felülírhatják vagy kikapcsolhatják a sebességváltás-jelzőt. Ilyen körülmények állnak fenn például, amikor a jármű biztonságos működése vagy épsége forog kockán, amit többek között a tapadást szabályozó vagy menetstabilizáló rendszerek bekapcsolódása, a vezetést segítő rendszerek kijelzőjének átmeneti bekapcsolódása, illetve a jármű hibás működésével kapcsolatos egyéb események jeleznek. A sebességváltás-jelzőnek a kivételes körülmények megszűnését követően 10 másodpercen belül vissza kell váltania a szokásos üzemmódra; különleges műszaki vagy viselkedésbeli okok esetén ez tovább is tarthat.

2.   A sebességváltás-jelzőkre vonatkozó funkcionális követelmények (valamennyi kézi üzemmód esetében)

2.1.   A sebességváltás-jelzőnek a 2.2. és a 2.3. pontban meghatározott követelményeket is figyelembe véve akkor kell sebességváltást javasolnia, amikor a javasolt sebességfokozattal járó tüzelőanyag-fogyasztás a becslések szerint alacsonyabb, mint az adott pillanatra jellemző tüzelőanyag-fogyasztás.

2.2.   A sebességváltás-jelzőt úgy kell kialakítani, hogy az ésszerűen feltételezhető vezetési körülmények között optimalizált, tüzelőanyag-takarékos vezetési módra ösztönözze a járművezetőt. Fő célja, hogy – amennyiben a járművezető követi az utasításait – a lehető legkisebbre csökkentse a jármű tüzelőanyag-fogyasztását. A szabályozott kipufogógáz-kibocsátás azonban a sebességváltás-jelző utasításainak betartása miatt nem növekedhet aránytalanul az eredeti állapothoz képest. A sebességváltás-jelző utasításainak követése továbbá nem lehet negatív hatással a kibocsátáscsökkentő berendezések időben történő működésére, például a katalizátorra hidegindítás után. E célból a járműgyártónak műszaki dokumentációt kell a típusjóváhagyó hatóságok rendelkezésére bocsátania, amelyben a sebességváltás-jelzőnek a szabályozott kipufogógáz-kibocsátásra gyakorolt hatását legalább állandósult járműsebesség mellett leírja.

2.3.   A sebességváltás-jelző utasításainak követése miatt a jármű biztonságos működése nem kerülhet veszélybe, azaz nem fulladhat le a motor, a motorfék mértéke elegendő kell, hogy maradjon, és a motor forgatónyomatéka nagyobb energiaigény esetén is elégséges kell, hogy legyen.

3.   Benyújtandó információk

3.1.   A gyártónak az alábbi információkat kell a típusjóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátania. Az adatokat a következő két részben kell elérhetővé tenni:

a)

„hivatalos dokumentációs csomag”, amelyet kérésre az érdekelt felek rendelkezésére lehet bocsátani;

b)

„részletes dokumentációs csomag”, amelyet szigorúan bizalmasan kell kezelni.

3.1.1.   A hivatalos dokumentációs csomag a következőket tartalmazza:

a)

azon sebességváltás-jelzők valamennyi külső jellemzőjének leírása, amelyeket a sebességváltás-jelző tekintetében megfelelő járműtípusba tartozó járművekbe építenek be, és bizonyítékok, hogy megfelelnek az 1. szakasz követelményeinek,

b)

olyan bizonyítékok, többek között adatok vagy műszaki értékelések, pl. szimulációs adatok, kibocsátási vagy tüzelőanyag-fogyasztási diagramok, kibocsátási vizsgálatok formájában, amelyek megfelelően alátámasztják, hogy a sebességváltás-jelző hatékonyan működik, azaz a megfelelő időben ésszerű javaslatot tesz a vezetőnek, hogy a 2. szakaszban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében kapcsoljon más sebességfokozatba,

c)

a sebességváltás-jelző rendeltetésének, használatának és funkcióinak magyarázata a jármű felhasználói kézikönyvének a sebességváltás-jelzőre vonatkozó részében.

3.1.2.   A részletes dokumentációs csomag a sebességváltás-jelző kialakításának részleteit is magában kell, hogy foglalja, különös tekintettel a készülék funkcionális jellemzőire.

3.1.3.   Az 5. cikk rendelkezéseitől függetlenül a részletes dokumentációs csomagot a típusjóváhagyó hatóság és a gyártó szigorúan bizalmasan kell, hogy kezelje. Megőrizheti a típusjóváhagyó hatóság, illetve annak jóváhagyásával a gyártó is. Ha a gyártó őrzi meg a dokumentációs csomagot, a típusjóváhagyó hatóságnak azonosító jelzéssel kell ellátnia és datálnia kell a csomagot annak felülvizsgálatát és jóváhagyását követően. A dokumentációt a jóváhagyás során, illetve a jóváhagyás érvényességének időtartama alatt bármikor hozzáférhetővé kell tenni a típusjóváhagyó hatóság számára.

3.2.   A gyártó a jármű felhasználói kézikönyvének a sebességváltás-jelzőre vonatkozó részében el kell, hogy magyarázza a sebességváltás-jelző rendeltetését, használatát és funkcióit.

4.   A sebességváltás-jelző által ajánlott sebességváltási pontok teljes tüzelőanyag-megtakarítási hatását az alábbi eljárással kell meghatározni

4.1.   A jármű azon sebességeinek meghatározása, amelyeken a sebességváltás-jelző a magasabb fokozatba való kapcsolást javasolja

Ezt a vizsgálatot egy üzemi hőmérsékletű járművön kell elvégezni, az ezen melléklet 1. függelékében leírt sebességprofilnak megfelelő fékpadon. A sebességváltás-jelző tanácsát követve magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni, és fel kell jegyezni, hogy a készülék milyen járműsebességeken javasolta a sebességváltást. A vizsgálatot meg kell ismételni háromszor.

Vn GSI azt a három vizsgálat alapján meghatározott átlagsebességet jelöli, amelyen a sebességváltás-jelző az n sebességfokozatból (n = 1, 2, …, #g) az n + 1 sebességfokozatba történő váltást javasolja; #g a jármű előremeneti sebességfokozatainak számát jelöli. E célból csak azon utasításokat kell figyelembe venni, amelyeket a sebességváltás-jelző a legnagyobb járműsebesség elérése előtti szakaszban ad ki, és a lassítás alatti utasításokat figyelmen kívül kell hagyni.

Az alábbi számítások céljaira a V0 GSI 0 km/h, a V#g GSI 140 km/h vagy a jármű legnagyobb sebessége (a kettő közül a kisebbik). Ha a jármű nem éri el a 140 km/h sebességet, a járművet addig kell járatni legnagyobb sebességén, amíg nem csatlakozik újra az I.1. ábrán látható sebességprofilhoz.

A sebességváltás-jelző váltási pontjait a gyártó analitikusan is meghatározhatja a 3.1. szakasz szerinti részletes dokumentációs csomagban megadott sebességváltásjelző-algoritmus alapján.

4.2.   Szabványos sebességváltási pontok

A Vn std azt a sebességet jelöli, amelyen a járművezető általában, a sebességváltás-jelzőtől kapott jelzés hiányában n sebességfokozatból n + 1 sebességfokozatba kapcsol. Az 1. típusú kibocsátási vizsgálat (1) során meghatározott sebességváltási pontok alapján a szabványos sebességváltási pontokra a következő sebességek érvényesek:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

A Vn min azt a legkisebb járműsebességet jelöli, amellyel a jármű az n sebességfokozatban haladni tud anélkül, hogy a motor lefulladna; Vn max pedig azt a legnagyobb járműsebességet, amellyel a jármű motorkárosodás nélkül haladni tud az n sebességfokozatban.

Ha a fenti listából levezetett Vn std nem éri el a Vn + 1 min értéket, akkor a Vn std-t kell Vn + 1 min-nek tekinteni. Ha a fenti listából levezetett Vn std meghaladja a Vn max-ot, akkor a Vn std-t kell Vn max-nak tekinteni (n = 1, 2, … #g – 1).

Ha az ily módon megállapított V#g std kisebb, mint V#g GSI, akkor a V#g std-t kell V#g GSI-nek tekintetni.

4.3.   A tüzelőanyag-fogyasztást a sebesség függvényében ábrázoló görbék

A gyártónak tájékoztatnia kell a típusjóváhagyó hatóságot a jármű tüzelőanyag-fogyasztásának az n sebességfokozatban vezetett jármű állandósult sebességétől való funkcionális függéséről, az alábbiak szerint.

Az FCn i az n sebességfokozatban vezetett, vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (ahol i pozitív egész szám) állandó sebességű jármű kg/h-ban (kilogramm/óra) kifejezett tüzelőanyag-fogyasztását jelöli. Ezeket az adatokat a gyártó minden n sebességfokozatra (n = 1, 2, …, #g) és vn min ≤ vi ≤ vn max sebességre meg kell, hogy adja. A járműgyártó a tüzelőanyag-fogyasztás ezen értékeit valószerű vezetési helyzetnek megfelelő, azonos környezeti feltételek mellett kell, hogy meghatározza, vagy fizikai vizsgálattal, vagy a jóváhagyó hatóság és a gyártó által közösen megállapított, megfelelő számítási modellel.

4.4.   A jármű sebességeloszlása

Annak Pi valószínűsége tekintetében, hogy a jármű v sebességgel halad, ahol vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28), a következő eloszlást kell használni:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Ha a jármű legnagyobb sebessége az i lépésnek felel meg, és i < 28, akkor a Pi + 1-től P28-ig terjedő értékeket hozzá kell adni Pi-hez.

4.5.   A tüzelőanyag-fogyasztás meghatározása a modell szerint

FCGSI a jármű tüzelőanyag-fogyasztását jelöli, amely abban az esetben következik be, ha a járművezető betartja a sebességváltás-jelző utasításait:

FCGSI i = FCn i, ha Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (n = 1, …, #g) és FCGSI i = 0, ha vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd a jármű szabványos sebességváltási pontokon történő sebességváltás esetén bekövetkező tüzelőanyag-fogyasztását jelöli:

FCstd i = FCn i, ha Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (n = 1, …, #g) és FCstd i = 0, ha vi ≥ V#g GSI

Formula

A modell szerint a sebességváltás-jelző utasításainak követésével nyert viszonylagos tüzelőanyag-megtakarítás a következő képlet szerint számítható ki:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6.   Adatrögzítés

A következő adatokat kell rögzíteni:

a 4.1. pont szerint meghatározott Vn GSI értékei,

a gyártó által a 4.3. pont szerint megadott tüzelőanyag-fogyasztás/sebességgörbe FCn i értékei,

a 4.5. pont szerint kiszámított FCGSI, FCstd és FCrel. Save értékei.


(1)  A 05. módosítássorozattal módosított 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4a. mellékletében szereplő meghatározás szerint.

1. függelék

A járművek 4.1. pontban említett sebességprofilja

A művelet száma

Művelet

Gyorsulás

(m/s2)

Sebesség

(km/h)

Összesített idő

(s)

1

Üresjárat

0

0

20

2

Gyorsítás

1,1

0–31,68

28

3

0,7

31,68–49,32

35

4

0,64

49,32–79,27

48

5

0,49

79,27–109,26

65

6

0,3

109,26–128,70

83

7

0,19

128,70–140,33

100

8

Állandósult állapot

0

140,33

105

9

Lassítás

–0,69

140,33–80,71

129

10

–1,04

80,71–50,76

137

11

–1,39

50,76–0

147

12

Üresjárat

0

0

150

Az ezen sebességprofiltól való eltérések megengedett értékeit a 05. módosítássorozattal módosított 83. sz. ENSZ-EGB-előírás 4a. mellékletének 6.1.3.4. szakasza határozza meg.

I.1.   ábra:

A járművek 4.1. pontban említett sebességprofiljának grafikai megjelenítése; folyamatos vonal: sebességprofil; szaggatott vonalak: a sebességprofiltól való eltérések megengedett értékei.

Image

Az alábbi táblázat a sebességprofil másodperc alapú leírását adja meg. Amennyiben a jármű nem képes a 140 km/h sebesség elérésére, addig kell járatni legnagyobb sebességén, amíg nem csatlakozik újra a fenti sebességprofilhoz.

Idő (s)

Sebesség (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


II. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

… számú adatközlő lap járművek sebességváltás-jelző tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához.

Az alábbi adatokat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérlésűek, a teljesítményükre vonatkozó információt is meg kell adni.

A 692/2008/EK rendelet (1) I. melléklete 3. függelékének 0., 3. és 4. pontjában megadott információk.

4.11.

Sebességváltás-jelző

4.11.1.

Hangjelzés: van/nincs (2). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.): …

4.11.2.

Az I. melléklet 4.6. pontja szerinti adatok (a gyártó által bejelentett érték): …

4.11.3.

Az I. melléklet 3.1.1. pontja szerinti adatok: …

4.11.4.

Az I. melléklet 3.1.2. pontja szerinti adatok: …

4.11.5.

A sebességváltás-jelzőről készült fényképek/rajzok és a rendszer alkotóelemeinek és működésének rövid leírása: …

4.11.6.

A jármű felhasználói kézikönyvében a sebességváltás-jelzőről megadott információk: …

2.   RÉSZ

MINTA

Image

3.   RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

(legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm))

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus

EK-típusjóváhagyásának megadásáról (3)

EK-típusjóváhagyásának kiterjesztéséről (3)

EK típusjóváhagyásának elutasításáról (3)

EK-típusjóváhagyásának visszavonásáról (3)

… sebességváltás-jelzője tekintetében

a 65/2012/EU rendelettel módosított …/2012/EU rendelet alapján (3)

Az EK-típusjóváhagyás száma: …

A kiterjesztés indoka: …

I.   SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): …

0.2.

Típus: …

0.2.1.

Kereskedelmi név/nevek (ha vannak): …

0.3.

A típusazonosítás módja, ha a típus fel van tüntetve a járművön: …

0.3.1.

A jelölés helye: …

0.4.

A jármű kategóriája: …

0.5.

A gyártó neve és címe: …

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …

0.9.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van): …

II.   SZAKASZ

1.

Kiegészítő információk (szükség esetén): lásd a kiegészítést.

2.

A jóváhagyási vizsgálatok és értékelések elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.

A 65/2012/EU rendelet I. mellékletének 4.6. pontja szerinti adatok (típusjóváhagyáskor határozzák meg):

6.

Megjegyzések (ha vannak): lásd a kiegészítést.

7.

Hely:

8.

Dátum:

9.

Aláírás:

Mellékletek

:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítő információk: …

Kiegészítés a … számú EK-típusbizonyítványhoz a(z) … tekintetében


(1)  HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(2)  A nem kívánt rész törlendő.

(3)  A nem kívánt rész törlendő.


III. MELLÉKLET

A 2007/46/EK KERETIRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

„4.11.

Sebességváltás-jelző

4.11.1.

Hangjelzés: van/nincs (1). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2.

A(z) 65/2012/EU rendelet I. mellékletének 4.6. pontja szerinti adatok (a gyártó által bejelentett érték)

4.11.3.

A sebességváltás-jelzőről készült fényképek/rajzok és a rendszer alkotóelemeinek és működésének rövid leírása:”

2.

A III. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

„4.11.

Sebességváltás-jelző

4.11.1.

Hangjelzés: van/nincs (1). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2.

A(z) 65/2012/EU rendelet I. melléklet 4.6. pontja szerinti adatok (típusjóváhagyáskor határozzák meg)”

3.

A IV. melléklet I. része a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Tárgy

Jogszabály

Hivatalos Lapra való hivatkozás

Alkalmazandóság

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU

L 28., 2012.1.31., 24. o.

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

a függelékben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

 

Tárgy

Jogszabály

Hivatalos Lapra való hivatkozás

M1

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU

L 28., 2012.1.31., 24. o.

N/A”

4.

A VI. melléklet függelékében a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Tárgy

Jogszabály

Módosította

A következő változatokra vonatkozik

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU”

 

 

5.

A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. függelékben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Sorszám

Tárgy

Jogszabály

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU

G

G”

 

 

b)

A 2. függelékben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Sorszám

Tárgy

Jogszabály

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU

G”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

A 3. függelékben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Sorszám

Tárgy

Jogszabály

M1

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU

G”

d)

A 4. függelékben a táblázat a „Jogszabály” és az „M2” oszlop között az „M1” oszloppal egészül ki, és következő 63.1. sort is be kell szúrni:

Sorszám

Tárgy

Jogszabály

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Sebességváltás-jelzők

65/2012/EU

G”