3.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/7


A BIZOTTSÁG 2012/7/EU IRÁNYELVE

(2012. március 2.)

a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. részének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2009/48/EK irányelv a Holland Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu, RIVM) ajánlása alapján határértékeket állapít meg a kadmiumra nézve; az ajánlások a „Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements” [Vegyi anyagok játékokban. A játékok vegyi biztonsági értékelésének általános módszertana, különös figyelemmel a kémiai elemekre] című 2008-as jelentésben szerepelnek. Az RIVM ajánlásaiban abból indult ki, hogy a gyermekek játékokban található vegyi anyagoknak való kitettsége nem haladhat meg egy bizonyos szintet, nevezetesen a „tolerálható napi bevitel” szintjét. Mivel a gyermekek a játékokkal való érintkezésen kívül más módon is ki vannak téve a vegyi anyagoknak, a tolerálható napi bevitelnek csak egy hányada származhat a játékokból. A toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság 2004-es jelentésében ajánlást tett arra, hogy a tolerálható napi bevitelnek csupán 10 %-a származhasson a játékokból. Ugyanakkor a kadmium és más különösen toxikus vegyi anyagok tekintetében az ajánlott szint a tolerálható napi bevitel legfeljebb 5 %-a, biztosítva ezzel a szóban forgó anyagoknak csak nyomokban való jelenlétét a helyes gyártási gyakorlattal összeegyeztethető módon.

(2)

A 2009/48/EK irányelvben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó határértékeket úgy kapjuk meg, ha az RIVM ajánlásainak megfelelő tolerálható napi bevitel legnagyobb megengedett hányadát megszorozzuk a gyermek 7,5 kg-ra becsült súlyával, majd elosztjuk a szervezetbe jutott játékanyag mennyiségével.

(3)

A kadmium esetében az RIVM 7 μg/kg tolerálható heti bevitellel számol: ezt az értéket a Közös FAO/WHO Élelmiszer-adalékanyag Szakértői Bizottság (JECFA) állapította meg 1989-ben, illetve erősítette meg 2001-ben. Kettes biztonsági tényező alkalmazásával 3,5 μg/kg tolerálható heti bevitelt és 0,5 μg/kg tolerálható napi bevitelt kapunk.

(4)

A vegyi anyagokkal kapcsolatos lehetséges expozíciós forgatókönyvek beazonosításához az RIVM a szervezetbe jutott játékanyag mennyiségét a lekapart játékanyagok esetében napi 8 mg-ra, a törékeny játékanyagok esetében 100 mg-ra, a folyékony vagy ragadós játékanyagok esetében pedig 400 mg-ra becsülte. Ezeket a beviteli határértékeket az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (EKKTB) támogatta „Risks from organic CMR substances in toys” [A játékokban található szerves CMR-anyagok jelentette kockázatok] című, 2010. május 18-án elfogadott állásfoglalásában.

(5)

A tolerálható napi kadmiumbevitel 5 %-át megszorozva a gyermek súlyával és osztva a szervezetbe jutott játékanyag mennyiségével a kadmium tekintetében a következő határértékek kerültek megállapításra: a lekapart anyagok esetében 23 mg/kg, a száraz anyagok esetében 1,9 mg/kg, a folyékony anyagok esetében pedig 0,5 mg/kg.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2009. január 30-i állásfoglalásában arra a következtetésre jutott, hogy a kadmium toxikológiájával kapcsolatos új eredmények fényében a JECFA által 1989-ben megállapított és 2001-ben megerősített tolerálható heti bevitel szintje már nem megfelelő. Az EFSA 2,5 μg/kg-os új tolerálható heti beviteli szintet állapított meg, amely 0,36 μg/kg-nyi tolerálható napi bevitelnek felel meg.

(7)

Ha az új tolerálható napi kadmiumbevitel 5 %-át megszorozzuk a gyermek súlyával és elosztjuk a szervezetbe jutott játékanyag mennyiségével, a következő határértékeket kapjuk a kadmiumra vonatkozóan: a lekapart anyagok esetében 17 mg/kg-ot, a száraz anyagok esetében 1,3 mg/kg-ot, a folyékony anyagok esetében pedig 0,3 mg/kg-ot.

(8)

A 2009/48/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a játékbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/48/EK irányelv II. mellékletének III. része ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2013. január 20-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2013. július 20-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 170., 2009.6.30., 1. o.


MELLÉKLET

A 2009/48/EK irányelv II. mellékletének III. része a következőképpen módosul:

A 13. pontban a kadmiumra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Elem

mg/kg

száraz, törékeny, porszerű vagy hajlékony játékanyagokban

mg/kg

folyékony vagy ragadós játékanyagokban

mg/kg

lekapart játékanyagokban

„Kadmium

1,3

0,3

17”