11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/54


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 7.)

a ragadós száj- és körömfájással foglalkozó uniós referencialaboratórium kijelöléséről és a 2006/393/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2012) 8901. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/767/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK irányelv a ragadós száj- és körömfájás kitörése esetén alkalmazandó minimális védelmi intézkedéseket, valamint az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség betegséggel kapcsolatos tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő.

(2)

A 2003/85/EK irányelv többek között előírja, hogy a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozóan uniós referencialaboratóriumot kell kijelölni, amely elvégzi az említett irányelv XVI. mellékletében megállapított feladatokat és kötelezettségeket.

(3)

A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve pályázati eljárást folytatott le az uniós referencialaboratórium kiválasztása céljából, figyelembe véve a technikai és tudományos szakértelemre, valamint a személyzet szaktudására vonatkozó követelményeket.

(4)

A kiválasztási eljárás befejezését követően a 2006/393/EK bizottsági határozat (2)2006. június 7-től kezdődően ötéves időszakra kijelölte a nyertes laboratóriumot – a Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) által finanszírozott Állat-egészségügyi Intézet pirbrighti laboratóriumát (Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory) – a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratóriumként.

(5)

A 2003/85/EK irányelv azt is előírja, hogy a Bizottság felülvizsgálja az uniós referencialaboratórium kijelölését annak fényében, hogy az uniós referencialaboratórium a XVI. mellékletben leírt feladatainak és kötelezettségeinek hogyan tett eleget.

(6)

Az értékelés, amelyet a Bizottság megindított, és 2011 áprilisában befejezett, arra a következtetésre jutott, hogy az Állat-egészségügyi Intézet pirbrighti laboratóriuma eleget tesz a 2003/85/EK irányelv XVI. mellékletében előírt, a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratórium számára előírt valamennyi feladatnak és kötelezettségnek, továbbá a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 32. cikke (2) és (4) bekezdésében az uniós referencialaboratóriumok számára előírt felelősségi köröknek.

(7)

Az említett laboratórium ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratóriumként való kijelölését ezért határozatlan időre meg kell hosszabbítani.

(8)

Ezenkívül az Egyesült Királyság hivatalosan értesítette a Bizottságot, hogy az Állat-egészségügyi Intézet pirbrighti laboratóriuma jelenlegi neve Pirbright Institute.

(9)

Annak érdekében, hogy a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratórium tevékenységei megszakítás nélkül folytatódhassanak, helyénvaló, hogy az ebben a határozatban előírt intézkedések visszamenőlegesen, 2011. június 7-étől legyenek alkalmazandók.

(10)

Az uniós jogszabályok egyértelműsége és egyszerűsége érdekében ezért a 2006/393/EK határozat hatályát veszti, és helyébe ez a határozat lép.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság kijelöli az egyesült királyságbeli Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) által támogatott Pirbright Institute-t a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló uniós referencialaboratóriumként.

(2)   Az (1) bekezdésben említett uniós referencialaboratórium feladatait és kötelezettségeit meghatározó szabályokat a 2003/85/EK irányelv XVI. melléklete állapítja meg.

2. cikk

A 2006/393/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat az e határozatra történő hivatkozásokként kell értelmezni.

3. cikk

Ezt a határozatot 2011. június 7-től kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 7-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o.

(2)  HL L 152., 2006.6.7., 31. o.

(3)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.