28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/21


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. november 26.)

a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2012) 8548. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/733/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 38. cikkére,

mivel:

(1)

A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1993. október 22-i 93/569/EGK bizottsági határozat (2) által létrehozott EURES-hálózat első elindítása óta komoly előrehaladás történt az 1612/68/EGK tanácsi rendelet (3) végrehajtása érdekében, különös tekintettel az EURES (European Employment Services) elnevezésű hálózatra. A hálózatot a 2003/8/EK bizottsági határozat (4) annak megszilárdítása és megerősítése érdekében megreformálta és új alapokra helyezte.

(2)

A 2010. június 17-i Európai Tanács jóváhagyta az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiát, miközben felszólított a megfelelő uniós eszközöknek és politikáknak a közös célok megvalósítása támogatása érdekében történő teljes körű mozgósítására, és felkérte a tagállamokat, hogy erősítsék meg az összehangolt fellépést.

(3)

A 2012. június 28-i és 29-i Európai Tanács Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról határozott, valamint a Bizottság 2012. április 18-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Út a munkahelyteremtő fellendülés felé című dokumentum alapján jelezte, hogy az EURES portált valódi európai munkaközvetítési és munkaerő-toborzó eszközzé kell fejleszteni.

(4)

Az EURES feladata, hogy a munkavállalók nemzetközi és határokon átívelő földrajzi mobilitásának megkönnyítése révén javítsa a munkaerőpiacok működését és segítse elő a gazdasági igények kielégítését, annak biztosítása mellett, hogy a mobilitás méltányos feltételek mellett és a vonatkozó munkaügyi normák tiszteletben tartásával valósul meg. Célja, hogy átláthatóbbá tegye a munkaerőpiacokat, biztosítva az állásajánlatok és álláspályázatok cseréjét és feldolgozását (azaz a rendelet értelmében a közvetítést) és a támogatási tevékenységeket a munkaerő-toborzás, tanácsadás és iránymutatás területén nemzeti és nemzetközi szinten, hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 stratégiához.

(5)

Az első, 1993-as bevezetés és a 2003-as reform óta szerzett tapasztalatok fényében és tekintettel arra, hogy a hálózat további megerősítésre és bővítésre szorul annak érdekében, hogy teljes mértékben támogathassa az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, most át kell alakítani a hálózat jelenlegi összetételét, a felelősségmegosztást és a döntéshozatali eljárást, valamint a szolgáltatások katalógusát.

(6)

Ennek érdekében az EURES-ben erőteljesebben kell érvényesíteni – a megfeleltetést, valamint a munkaközvetítést és felvételt alapul véve – a célkitűzések és eredmények alapján való irányítást. E tekintetben a munkaközvetítés úgy értelmezendő, hogy az a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti közvetítő által nyújtott szolgáltatás, amelynek célja a felvétel, a felvétel pedig az üres álláshely betöltése.

(7)

A monopóliumok felszámolása és egyéb fejlemények következtében a foglalkoztatási szolgáltatók széles skálája jelent meg a munkaerőpiacon. Lehetőségeinek maximális kiaknázásához az EURES-t meg kell nyitni e piaci szereplők részvétele irányába, miközben elkötelezett marad a vonatkozó munkaügyi normáknak és jogi előírásoknak, valamint az EURES további minőségi követelményeinek való maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

(8)

Az EURES szolgáltatásait világosan meg kell határozni annak érdekében, hogy hatékony és eredményes módon teljesüljenek a rendelet által a tagállamokra kirótt kötelezettségek, azaz az állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése, valamint a munkaerő-piaci információk cseréje és biztosítása. Ez adott esetben magában foglalja a különböző szereplők, ezen belül többek között a szociális partnerek részvételét.

(9)

A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumban az Európai Tanács azt kérte, hogy tárják fel az EURES tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra való kiterjesztésének lehetőségét. A szinergiák biztosítása érdekében és azért, hogy az EURES teljes mértékben támogathassa az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, különösen azt, hogy 2020-ig 75 %-ra emelkedjen a foglalkoztatás, a rendelet hatályának tiszteletben tartása mellett az EURES-t ki kell terjeszteni a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra, amennyiben az érintett személyek a rendelet értelmében munkavállalónak minősülnek és betöltötték a tizennyolcadik életévüket, mihelyt megoldhatóvá válik az ilyen információknak a megfelelő normákkal összhangban történő közvetítése.

(10)

A szolgáltatások leghatékonyabb módon történő megvalósítása érdekében az EURES-t be kell építeni és érvényesíteni kell a részt vevő szervezetek általános szolgáltatási kínálatába, amely a nemzeti és határokon átnyúló tevékenységekhez finanszírozást kaphat az Európai Szociális Alapból.

(11)

Annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon a munkaerőpiacok megfelelőbb működéséhez és végső soron az európai munkaerőpiac kialakulásához, az EURES-nek kiemelkedőbb szerepet kell játszania a nehezen betölthető állások betöltésében és a munkavállalók és munkaadók sajátos csoportjainak segítésében azáltal, hogy az EURES-t kiterjesztjük az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységek támogatására, különösen a fiatal munkavállalók cseréjének ösztönzésére.

(12)

Az EURES-szolgáltatások további optimalizálását és ésszerűsítését szolgáló, új információs és kommunikációs technológiai eszközök által kínált lehetőségeket szintén teljes mértékben figyelembe kell venni.

(13)

Az ezen határozat keretében végzett bármiféle adatfeldolgozásnak összhangban kell állnia a személyes adatok védelméről szóló uniós és nemzeti joggal.

(14)

Az egyértelműség kedvéért tanácsos az EURES-hálózat ismételten új alapokra helyezése, összetételének, szabályzatának és feladatainak pontosabb meghatározásával.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EURES-hálózat

A 492/2011/EU rendelet II. fejezetében meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében a Bizottság a tagállamokkal együtt létrehozza és működteti az EURES-nek nevezett európai foglalkoztatási szolgáltatási hálózatot.

2. cikk

Célkitűzések

Az álláskeresők, munkavállalók és munkaadók érdekében az EURES – adott esetben más európai szolgáltatásokkal vagy hálózatokkal együttműködve – ösztönzi a következőket:

a)

a mindenki számára nyitott és hozzáférhető európai munkaerőpiac fejlesztése, a vonatkozó munkaügyi normák és jogi előírások maradéktalan tiszteletben tartása mellett;

b)

a nemzetközi, régióközi és határokon átnyúló szintű közvetítés és munkaközvetítés, az állásajánlatok és álláspályázatok cseréje, valamint az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységekben való részvétel révén;

c)

transzparencia és információcsere az európai munkaerőpiacokra tekintettel, beleértve az élet- és munkakörülményekre és a képességek megszerzésének lehetőségére vonatkozó információkat;

d)

a fiatal munkavállalók mobilitásának ösztönzését és megkönnyítését célzó intézkedések kialakítása;

e)

tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakmai gyakorlatokra vonatkozó információk cseréje, a 492/2011/EU rendelet értelmében, és adott esetben a gyakornokok és a tanulószerződéses gyakorlati képzésekben részt vevők kiközvetítése;

f)

az e feladatok teljesítéséhez szükséges módszerek és jelzőszámok fejlesztése.

3. cikk

Összetétel

Az EURES-hálózatba tartoznak:

a)

az Állásajánlatok és Álláspályázatok Közvetítésének Európai Koordinációs Irodája a 492/2011/EU rendelet 18., 19. és 20. cikkével összhangban;

b)

az EURES tagjai, azaz a tagállamok által az 492/2011/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban kijelölt szakszolgálatok („nemzeti koordinációs irodák”), az 5. cikk rendelkezései szerint;

c)

az EURES-partnerek, a 492/2011/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerint. Az EURES-partnereket az érintett EURES-tagok jelölik ki, és közéjük tartozhatnak a munkaközvetítés és foglalkoztatás érintett területén tevékenykedő köz- vagy magánszolgáltatók, továbbá szakszervezeti és munkaadói szervezetek. A jelöléshez az EURES-partnernek vállalnia kell, hogy eleget tesz a 7. cikkben meghatározott szerepköröknek és feladatoknak;

d)

a társult EURES-partnerek, akik a 6. cikknek megfelelően valamely EURES-partner vagy az Európai Koordinációs Iroda felügyelete és felelőssége mellett korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak.

4. cikk

Az Európai Koordinációs Iroda szerepköre és felelőssége

(1)   Az Európai Koordinációs Iroda igazgatásáért a Bizottság felel.

(2)   Az Európai Koordinációs Iroda felügyeli a 492/2011/EU rendelet rendelkezéseinek való megfelelést, és segítséget nyújt a hálózatnak tevékenységei végrehajtásához.

(3)   Vállalja különösen:

a)

összefüggő általános megközelítés kialakítását és az EURES-hálózatnak és annak felhasználóinak javát szolgáló horizontális támogatás nyújtását, amelybe az alábbiak tartoznak:

1.

európai foglalkoztatási mobilitási internetes portál (a továbbiakban: az EURES portál) és ehhez kapcsolódó IT-szolgáltatások – ezen belül az állásajánlatok cseréjét, a pályázati levelek, önéletrajzok, készségútlevelek stb. formájában megvalósuló álláspályázatokat és egyéb tájékoztatást szolgáló rendszerek és eljárások – működtetése és fejlesztése, más releváns európai szolgálatokkal és hálózatokkal együttműködésben;

2.

az EURES-szel kapcsolatos információs és kommunikációs tevékenységek;

3.

az EURES-ben részt vevő alkalmazottak képzése;

4.

a kapcsolatépítés, a bevált gyakorlat cseréje és az egymástól való tanulás elősegítése az EURES tagjai és partnerei között;

5.

az EURES részvétele az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységekben;

b)

a földrajzi és foglalkozási mobilitás elemzését a kereslet és a kínálat közötti egyensúly megvalósításának fényében, továbbá a mobilitás általános megközelítésének kifejlesztését, az európai foglalkoztatási stratégiával összhangban;

c)

az EURES tevékenységének átfogó ellenőrzését és értékelését, a teljesítményre, a munkaközvetítésre vonatkozó és egyéb eredménymutatók meghatározását, valamint olyan intézkedések bevezetését, amellyel biztosítják, hogy a végrehajtás a 492/2011/EU rendelettel és e határozattal összhangban történjen.

(4)   Munkaprogramját és az EURES-hálózat célkitűzéseit az EURES Koordinációs Csoporttal együttműködésben és az EURES Igazgatótanácsával való konzultációt követően fogadja el.

5. cikk

A nemzeti koordinációs irodák szerepköre és felelőssége

(1)   Mindegyik tagállam a 492/2011/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésének rendelkezései szerint szakszolgálatot jelöl ki, amelyet megbíznak az EURES-hálózat munkájának megszervezésével az adott tagállamban.

(2)   A Nemzeti Koordinációs Iroda biztosítja, hogy a 492/2011/EU rendeletben a tagállamra vonatkozóan megállapított kötelezettségeket – különösen a 12., 13. és 14. cikkben az információcserére vonatkozóan megállapítottakat – teljesítik az alábbiak révén:

a)

valamennyi olyan technikai és funkcionális infrastruktúra és rendszer kialakítása és fenntartása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az EURES partnerei és társult partnerei részvételét lehetővé tegyék az információcsere-rendszerben;

b)

a kért információk biztosítása, önállóan vagy a felelősségi körébe tartozó EURES-partnereken keresztül.

(3)   Különösen a következőket hajtja végre, szoros együttműködésben az Európai Koordinációs Irodával és a nemzeti koordinációs irodákkal:

a)

egy vagy több EURES-partner kinevezése, a 10. cikk (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontjában meghatározott kiválasztási és akkreditációs rendszer alapján, továbbá e partnerek tevékenységeinek felügyelete;

b)

a nemzeti EURES-hálózat tevékenységeinek és eredményeinek tervezése, valamint az erre vonatkozó jelentéstétel az Európai Koordinációs Irodának;

c)

az EURES-nek az uniós szinten folyó célzott mobilitási tevékenységekben való részvételének koordinálása.

(4)   Az EURES partnereinek kinevezésekor a Nemzeti Koordinációs Iroda törekszik a lehető legjobb földrajzi elérhetőség és munkaerő-piaci lefedettség, továbbá az álláskeresőknek, munkavállalóknak és munkaadóknak nyújtott optimális szolgáltatás megvalósítására, biztosítva a releváns foglalkoztatási szolgálatok és munkaerő-piaci szereplők megfelelő részvételét.

(5)   A Nemzeti Koordinációs Iroda – közösen elfogadott operatív célkitűzésekre alapozva – kialakítja a nemzeti hálózatuk munkaprogramját, majd ezt benyújtja az Európai Koordinációs Irodának. A munkaprogram különösen az alábbiakat határozza meg:

a)

az EURES-hálózat keretein belül Nemzeti Koordinációs Iroda és a felelősségi körébe tartozó EURES-partnerek és társult EURES-partnerek által vállalt legfontosabb feladatokat, beleértve a 492/2011/EU rendelet 15. cikkében meghatározott nemzetközi, határokon átívelő és ágazati tevékenységeket;

b)

a 492/2011/EU rendelet II. fejezetének végrehajtására elkülönített humán és pénzügyi forrásokat;

c)

a tervezett tevékenységek nyomon követésének és értékelésének módját.

A munkaprogramok az elmúlt időszak tevékenységeinek és elért eredményeinek értékelését is tartalmazzák.

A munkaprogramokról konzultálni kell a szociális partnerekkel és az EURES-ben érintett egyéb releváns érdekelt felekkel a megfelelő szinten.

(6)   A Nemzeti Koordinációs Iroda határozhat úgy, hogy maga is nyújt EURES-szolgáltatásokat közvetlenül az álláskeresők és munkaadók számára, és e tekintetben az ugyanezen szolgáltatásokat nyújtó EURES-partnerekre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá. Ebben az esetben a Nemzeti Koordinációs Iroda az Európai Koordinációs Irodához fordul azzal a kéréssel, hogy akkreditálja EURES-partnerként.

(7)   Mindegyik tagállam biztosítja, hogy a Nemzeti Koordinációs Iroda rendelkezésére áll a feladatai végrehajtásához szükséges személyzet és egyéb források.

(8)   A Nemzeti Koordinációs Irodát a nemzeti EURES-koordinátor vezeti, a 10. cikk (2) bekezdése b) pontja iii. alpontjának rendelkezései szerint.

6. cikk

Az EURES-partnerek szerepköre és felelőssége

(1)   Ha egy szervezet EURES-partnerré szeretne válni, Nemzeti Koordinációs Irodájánál kell jelentkeznie, amely a 3. cikk b) pontja szerint kijelölheti, amennyiben vállalja, hogy a Nemzeti Koordinációs Iroda felügyelete alatt együttműködést folytat az EURES-hálózaton belül regionális, nemzeti és európai szinten, továbbá azt, hogy legalább a 7. cikkben említett általános szolgáltatások mindegyikét biztosítja.

(2)   Az EURES-partner – önállóan vagy más EURES-partnerekkel együttműködve – egy vagy több kapcsolattartó pontot jelöl ki, így például munkaközvetítési és toborzási irodákat, telefonos ügyfélszolgálatokat, önkiszolgáló eszközöket és hasonlókat, amelyek révén az álláskeresők, munkavállalók és munkaadók elérhetik a szolgáltatásaikat.

(3)   Az EURES-partner világosan jelzi, hogy az EURES szolgáltatási katalógusának mely szolgáltatásait biztosítja. A szolgáltatások szintje és tartalma az egyes kapcsolattartó pontok között eltérő lehet, amennyiben az EURES-partner által nyújtott szolgáltatáscsomag egésze tartalmazza a megkövetelt általános szolgáltatások mindegyikét.

(4)   Valamennyi EURES-partner vállalja, hogy teljes körűen részt vesz az állásajánlatok cseréjében és a más tagállamban való munkavégzés iránt érdeklődő álláskeresők álláspályázatainak cseréjében, a 492/2011/EK rendelet 13. cikkének a) és b) pontja, valamint e határozat 4. cikke a) pontjának i. alpontja szerint. Az EURES-partnerek biztosítják, hogy az EURES-szolgáltatások biztosításában közreműködő valamennyi alkalmazott teljes körűen hozzáfér a hálózat által nyújtott IT- és egyéb kommunikációs eszközökhöz.

(5)   Ha egy EURES-partner nem biztosítja az EURES szolgáltatási katalógusban szereplő kiegészítő szolgáltatások valamelyikét, biztosítania kell, hogy az erre a szolgáltatásra irányuló kéréseket továbbítják más, az adott szolgáltatást biztosító EURES-partnereknek.

(6)   Az EURES-partnerek saját szolgáltatásaik értékét fokozó szolgáltatások nyújtásával más szervezetet is megbízhatnak. E szervezet e tekintetben társult EURES-partnernek minősül, és a társulásban érintett EURES-partner teljes körű felelőssége mellett működik.

(7)   E feladatának ellátása érdekében az EURES-partnerek partnerségeket alakíthatnak ki egy vagy több, valamely más tagállamban működő EURES-partnerrel.

(8)   Az EURES-partnereket vagy társult EURES-partnereket kötelezhetik arra, hogy közreműködjenek az (5) cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett technikai és funkcionális infrastruktúra és rendszerek kialakításában és fenntartásában.

(9)   Akkreditációjának fenntartása érdekében az EURES-partnernek folyamatosan teljesítenie kell kötelezettségeit és biztosítania kell a megállapodás szerinti szolgáltatásokat, továbbá részt kell vennie a 10. cikk (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontjában meghatározott kiválasztási és akkreditációs rendszer szerinti rendszeres felülvizsgálatokon.

7. cikk

EURES-szolgáltatások

(1)   Az EURES-szolgáltatások teljes köre a következőket tartalmazza: toborzás, az álláshelyek és az álláspályázatok megfeleltetése és munkaközvetítés, amely magában foglalja a toborzás előtti felkészítést és a munkahely betöltését követő segítségnyújtást, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és tanácsadást is.

(2)   Mindezeket részletesebben ismerteti az EURES szolgáltatási katalógusa, amely az EURES-alapokmány részét képezi a 10. cikk rendelkezései szerint, és tartalmazza a valamennyi EURES-partner által biztosított általános szolgáltatásokat és a kiegészítő szolgáltatásokat.

(3)   Az általános szolgáltatásokat a 492/2011/EU rendelet II. fejezete határozza meg, különösen 12. cikkének (3) bekezdése és 13. cikke. A kiegészítő szolgáltatások a 492/2011/EU rendelet II. fejezete értelmében nem kötelezőek, ám fontos munkaerő-piaci igényeket elégítenek ki.

(4)   Az álláskeresőknek és munkavállalóknak nyújtott valamennyi szolgáltatás ingyenes. Ha az EURES-partnerek más felhasználóktól szolgáltatási díjat kérnek, nem lehet különbség az EURES-szolgáltatások díja és az adott EURES-partner által nyújtott egyéb hasonló szolgáltatásokra vonatkozó díjak között. Az Európai Uniótól az EURES-szolgáltatások nyújtásához kapott finanszírozást figyelembe kell venni a díjak megállapításakor, hogy elkerülhető legyen az esetleges kettős finanszírozás.

8. cikk

Az EURES Igazgatótanácsa

(1)   Az EURES Igazgatótanácsa segíti a Bizottságot, az Európai Koordinációs Irodát és a nemzeti koordinációs irodákat az EURES fejlesztésének előmozdításában és felügyeletében.

(2)   Az Igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből áll.

(3)   Szükség szerint, amennyiben az EURES tevékenységeit valamely tagállamban egy uniós finanszírozási eszköz, pl. az Európai Szociális Alap finanszírozza, az ezen finanszírozást nyújtó nemzeti hatóság szintén társulhat.

(4)   Az európai szociális partnerek szervezeteinek képviselői meghívottként részt vesznek az Igazgatótanács ülésein.

(5)   Az Igazgatótanács kialakítja munkamódszereit és eljárási szabályzatát. Általános szabályként az elnök az Igazgatótanácsot évente kétszer hívja össze. Az Igazgatótanács egyszerű többséggel nyilvánít véleményt.

(6)   Az Igazgatótanács elnöki tisztét az Európai Koordinációs Iroda egyik képviselője tölti be, a titkársági feladatokat az Európai Koordinációs Iroda tölti be.

(7)   A Bizottság konzultál az EURES Igazgatótanácsával az e határozatban említett szolgáltatások és tevékenységek stratégiai tervezését, fejlesztését, végrehajtását, ellenőrzését és értékelését érintő kérdésekről, ideértve:

a)

az EURES-alapokmányt, a 10. cikkel összhangban;

b)

stratégiákat, működési célkitűzéseket és munkaprogramot az EURES-hálózat számára;

c)

bizottsági jelentéseket a 492/2011/EU rendelet 17. cikke szerint.

9. cikk

Az EURES Koordinációs Csoport

(1)   Az EURES-tevékenységek fejlesztésének, végrehajtásának és ellenőrzésének támogatása érdekében az Európai Koordinációs Iroda Koordinációs Csoportot szervez, amelynek tagjai az egyes EURES-tagokat képviselő nemzeti EURES-koordinátorok. Az Európai Koordinációs Iroda a munkacsoport üléseire meghívhatja az európai szociális partnerek képviselőit, valamint, amennyiben szükséges, más EURES-partnerek képviselőit és szakértőket.

(2)   A Koordinációs Csoport aktívan részt vesz a munkaprogramok előkészítésében és ezek végrehajtásának összehangolásában.

(3)   A Koordinációs Csoport állandó és ad hoc munkacsoportokat alakíthat ki, különösen a horizontális támogató tevékenységek tervezéséhez és végrehajtásához.

(4)   A Koordinációs Csoport munkáját az Európai Koordinációs Iroda szervezi meg.

10. cikk

Az EURES-alapokmány

(1)   A Bizottság az e határozat 8. cikkével létrehozott EURES Igazgatótanáccsal történt konzultációt követően elfogadja az EURES-alapokmányt, a 492/2011/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében, 13. cikkének (2) bekezdésében, 19. cikkének (1) bekezdésében, valamint 20. cikkében foglalt eljárásokkal összhangban.

(2)   Azon alapelv szerint, hogy a valamely EURES-tag által közzétett állásajánlatokat és álláspályázatokat az egész Unióban elérhetővé kell tenni, az EURES-alapokmány különösen az alábbiakat határozza meg:

a)

az EURES szolgáltatási katalógusát, amely leírja az EURES-tagok és -partnerek által nyújtandó általános és kiegészítő szolgáltatásokat, amelyek a következőket foglalják magukban: munkaközvetítési szolgáltatások, például a személyes tanácsadás és útmutatás az ügyfelek részére, függetlenül attól, hogy álláskeresők, munkavállalók vagy munkaadók;

b)

a nemzetközi és határokon átívelő innovatív együttműködés fejlesztése a foglalkoztatási szolgálatok, így a közös munkaközvetítési ügynökségek között, a munkaerőpiacok működésének javítása, integrációjuk és nagyobb mobilitásuk érdekében. Az együttműködés kiterjedhet a szociális szolgáltatásokra, szociális partnerekre és más érintett intézményekre;

c)

a készségtúlkínálat és készséghiány összehangolt nyomon követésének és értékelésének előmozdítása;

d)

az EURES-hálózat működési céljait, az alkalmazandó minőségi követelményeket és az EURES-tagok és -partnerek kötelezettségeit, amelyek a következőket foglalják magukban:

i.

a megüresedő álláshelyek és álláspályázatok érintett adatbázisainak átjárhatósága, az EURES álláshelycsere-mechanizmusával és az alkalmazandó szolgáltatási szintekkel;

ii.

az ügyfelek, illetve a hálózat más tagjai számára – az egyéb érintett európai intézményekkel vagy hálózatokkal együttműködésben – biztosítandó információk típusa, mint amilyenek például a munkaerőpiaccal, az élet- és munkakörülményekkel, az állásajánlatokkal és pályázatokkal, a tanulószerződéses gyakorlati képzésekkel és a szakmai gyakorlatokkal, az ifjúsági mobilitást elősegítő intézkedésekkel, a készségek elsajátításával, valamint a mobilitás akadályaival kapcsolatos információk;

iii.

a nemzeti koordinátorok, EURES-tanácsadók és más fontos nemzeti szintű alkalmazottak feladatainak leírása és kinevezésük feltételei;

iv.

az EURES személyzetének szükséges képzését és képesítését, valamint az alkalmazott tisztviselők és szakemberek látogatásának és kiküldetésének szervezése feltételeit és eljárásait;

v.

a munkaprogramok összeállítása, az Európai Koordinációs Irodának való benyújtása és végrehajtása;

vi.

az EURES-logó EURES-tagok és -partnerek általi használatát szabályozó feltételek;

vii.

az EURES-partnerek kiválasztásának és akkreditációjának rendszere;

viii.

az EURES-tevékenységek figyelemmel kísérésének és értékelésének alapelvei;

e)

az EURES-hálózaton belül a munkaerő-piaci és mobilitással kapcsolatos információcsere egységes rendszere és közös modellje kialakításának eljárásait a 492/2011/EU rendelet 12., 13. és 14. cikke rendelkezéseinek megfelelően, beleértve az Európai Unión belüli munkahelyekről és tanulási lehetőségekről szóló információk összefoglalását az EURES-portálon.

11. cikk

Az EURES népszerűsítése

(1)   Az EURES tagjai és partnerei aktívan népszerűsítik az EURES-t.

(2)   Átfogó kommunikációs stratégiában vesznek részt, amelynek célja a hálózat felhasználói viszonylatában megmutatkozó következetességének és kohéziójának biztosítása, és közös információs és népszerűsítő tevékenységekben vállalnak szerepet.

(3)   Az EURES rövidítés kizárólag az EURES keretein belüli tevékenységekre használható. A rövidítést logó jeleníti meg, amelynek grafikai kialakítása pontosan rögzített. A logót az Európai Koordinációs Iroda fogadja el.

(4)   A Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM) közösségi védjegyként bejegyzett logót az EURES-tagok és -partnerek valamennyi EURES-szel kapcsolatos tevékenységük során feltüntetik, hogy biztosítsák az egységes vizuális megjelenítést.

12. cikk

Együttműködés más szolgálatokkal és hálózatokkal

Az EURES tagjai és partnerei aktív együttműködést folytatnak más európai információs és tanácsadó szolgálatokkal és hálózatokkal európai, nemzeti és regionális szinten annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre és elkerülhetőek legyenek az átfedések.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2003/8/EK határozat hatályát veszti. Az olyan intézkedések tekintetében azonban továbbra is alkalmazandó, amelyekre a vonatkozó kérelmet e határozat hatálybalépése előtt nyújtották be.

14. cikk

Alkalmazás

Ez a határozat 2014. január 1-jétől alkalmazandó.

15. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 26-án.

a Bizottság részéről

László ANDOR

a Bizottság tagja


(1)  HL L 141., 2011.5.27., 1. o.

(2)  HL L 274., 1993.11.6., 32. o.

(3)  HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

(4)  HL L 5., 2003.1.10., 16. o.