22.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/21


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. szeptember 21.)

a Vízuminformációs Rendszer (VIS) harmadik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról

(2012/512/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (VIS-rendelet) és különösen annak 48. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vízuminformációs rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében az első régiók meghatározásáról szóló, 2009. november 30-i 2010/49/EK bizottsági határozat (2) értelmében Afganisztán, Bahrein, Irán, Irak, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jemen is beletartozik azon harmadik régióba, ahol valamennyi kérelem tekintetében meg kell kezdeni az adatok összegyűjtését és a VIS-be történő továbbítását.

(2)

A tagállamok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az említett régió valamennyi kérelme tekintetében meghozták a VIS-rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett adatok gyűjtéséhez és a VIS-be történő továbbításához szükséges technikai és jogi intézkedéseket, beleértve a valamely másik tagállam nevében történő adatgyűjtésre és/vagy -továbbításra vonatkozó intézkedéseket.

(3)

Mivel a VIS-rendelet 48. cikke (3) bekezdésének első mondatában meghatározott feltétel teljesült, ezért meg kell határozni azt az időpontot, amikor a VIS megkezdi működését a harmadik régióban.

(4)

Tekintettel arra, hogy a VIS bevezetésének időpontját minél hamarabb ki kell tűzni, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján kell hatályba lépnie.

(5)

Mivel a VIS-rendelet a schengeni vívmányokra épül, Dánia bejelentette a VIS-rendeletnek a nemzeti jogában történő végrehajtását az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően. Dánia ezért a nemzetközi jog alapján köteles e határozat végrehajtására.

(6)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért az Egyesült Királyságra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően nem vesz részt. A határozat ezért Írországra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(9)

Svájc tekintetében, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében e határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével.

(10)

Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2011/350/EU tanácsi határozat (9) 3. cikkével.

(11)

Ciprus tekintetében e határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(12)

Bulgária és Románia tekintetében e határozat a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vízuminformációs rendszer a 2010/49/EK határozatban meghatározott harmadik régióban 2012. október 2-án kezdi meg működését.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

E határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 60. o.

(2)  HL L 23., 2010.1.27., 62. o.

(3)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(4)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(9)  HL L 160., 2011.6.18., 19. o.