14.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/13


A TANÁCS 2012/503/KKBP HATÁROZATA

(2012. szeptember 13.)

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2010/452/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikkének (4) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. augusztus 12-én elfogadta a 2010/452/KKBP határozatot (1), amely a 2008. szeptember 15-én létrehozott, az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (a továbbiakban: az EUMM Georgia) megbízatását meghosszabbította. Az említett határozat 2012. szeptember 14-én hatályát veszti.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2012. május 15-én ajánlásokat hagyott jóvá az EUMM Georgia jövőjének stratégiai szintű felülvizsgálatáról.

(3)

Az EUMM Georgia missziót – jelenlegi megbízatása alapján – további tizenkét hónapra meg kell hosszabbítani.

(4)

A misszió végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését.

(5)

A 2010/452/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/452/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(3)   A személyzet valamennyi tagja köteles betartani a misszióra vonatkozó minimális biztonsági műveleti követelményeket, valamint a misszióval kapcsolatos, az Unió helyszíni biztonságra vonatkozó politikáját támogató biztonsági tervet. A feladatuk ellátása során a birtokukba kerülő EU-minősített adatok védelme tekintetében a személyzet tagjai tiszteletben tartják az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

2.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok az 5. és a 9. cikkel összhangban irányítja a biztonsági intézkedéseknek a misszióvezető általi tervezését, valamint biztosítja azok megfelelő és eredményes végrehajtását az EUMM Georgia tekintetében.

(2)   A misszióvezető felel a misszió biztonságáért, valamint azért, hogy a Szerződés V. címe és az azt támogató jogi aktusok értelmében az Unión kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikával összhangban betartsák a misszió tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelményeket.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős, vezető beosztású tisztviselő (SMSO) segíti, aki a misszióvezető közvetlen beosztottja, és aki az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)   Az EUMM Georgia személyi állománya tevékenységének megkezdése előtt kötelező biztonsági képzésen vesz részt a műveleti tervvel összhangban. A személyi állomány ezenkívül az SMSO által szervezett rendszeres helyszíni ismétlő képzéseken is részt vesz.

(5)   A misszióvezető a 2011/292/EU tanácsi határozatnak megfelelően biztosítja az EU-minősített adatok védelmét.”

3.

A 14. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2012. szeptember 15-től2013. szeptember 14-ig terjedő időszakra 20 900 000 EUR.”

4.

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Minősített adatok átadása

(1)   A főképviselő szükség szerint, a misszió igényeinek megfelelően, a 2011/292/EU határozattal összhangban jogosult a misszió céljára készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL« szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére átadni.

(2)   A főképviselő – a misszió operatív igényeinek függvényében és a 2011/292/EU határozatnak megfelelően – »RESTREINT UE/EU RESTRICTED« szintig jogosult az ENSZ és az EBESZ részére is átadni a misszió céljára készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat. E célból a főképviselő megállapodást köt az ENSZ és az EBESZ illetékes szerveivel.

(3)   Különleges és azonnali operatív igény esetén a főképviselő a 2011/292/EU határozatnak megfelelően »RESTREINT UE/EU RESTRICTED« szintig jogosult a fogadó állam részére is átadni a misszió céljára készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat. E célból a főképviselő megállapodást köt a fogadó állam illetékes szerveivel.

(4)   A főképviselő jogosult az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére a misszióval kapcsolatos tanácsi tanácskozásokra vonatkozó, nem minősített, a Tanács eljárási szabályzata (3) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó uniós dokumentumok átadására.

(5)   A főképviselő az (1)–(4) bekezdésben említett jogosultságait, valamint a (2) és (3) bekezdésben említett megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskörét átruházhatja a felügyelete alatt álló más személyekre, a polgári műveleti parancsnokra és/vagy a misszióvezetőre.

5.

A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

A misszió felülvizsgálata

A misszióvezető és az EKSZ által készített jelentés alapján félévente a PBB elé kell terjeszteni a misszió felülvizsgálatát.”

6.

A 18. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2013. szeptember 14-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 213., 2010.8.13., 43. o.

(2)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.”

(3)  A Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/937/EU tanácsi határozat (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).”