26.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. június 26.)

az EU–EFTA vegyes bizottság által az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására vonatkozóan hozandó határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

(2012/431/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 15a. cikke lehetővé teszi harmadik országoknak, hogy az egyezmény által létrehozott vegyes bizottságnak az adott ország felkéréséről szóló határozatát követően az egyezmény szerződő felévé váljanak

(2)

Az egyezmény 15. cikke felhatalmazza a vegyes bizottságot, hogy javasolja az egyezmény és függelékei módosítását, illetve határozatok útján módosításokat fogadjon el.

(3)

Horvátország hivatalosan kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási rendszerhez, és a vegyes bizottság 2012. január 19-i határozata útján erre felkérést kapott.

(4)

A csatlakozás előfeltételeit képező alapvető jogi, strukturális és információtechnológiai követelmények teljesítésével és a hivatalos csatlakozási eljárást követően Horvátország csatlakozik az egyezményhez.

(5)

Az egységes árutovábbítási rendszer bővítése az egyezmény módosítását teszi szükségessé. Ez magában foglalja a horvát nyelvű új nyelvi hivatkozásokat és a kezességvállalási okmányok megfelelő kiigazítását.

(6)

A javasolt módosítást bemutatták az EU–EFTA munkacsoportnak, amely megvitatta azt és előzetesen jóváhagyta a szöveget.

(7)

Ezért meg kell határozni az Európai Uniónak a javasolt módosítással kapcsolatos álláspontját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására irányuló XXX határozat vegyes bizottság általi elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont az e határozathoz csatolt határozattervezeten alapul.

Az Uniót az EU–EFTA vegyes bizottságban képviselő személyek a Tanács megfelelő tájékoztatását követően elfogadhatnak kisebb módosításokat a határozattervezethez.

2. cikk

A Bizottság az elfogadást követően kihirdeti az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottság határozatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2012. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


TERVEZET

AZ EU–EFTA EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI VEGYES BIZOTTSÁG XXX HATÁROZATA

(…)

az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról […]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Horvátország kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény), és erre az egyezménnyel felállított vegyes bizottság 2012. január 19-i határozata útján felkérést kapott.

(2)

Az egyezményben alkalmazott nyelvi hivatkozások horvát fordítását ezért megfelelő sorrend szerint az egyezménybe kell foglalni.

(3)

E határozat alkalmazásának időpontja összekapcsolódik azzal az időponttal, amikor Horvátország csatlakozik az egyezményhez.

(4)

Annak érdekében, hogy a biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó – Horvátországnak az egyezményhez való csatlakozása előtt hatályos kritériumoknak megfelelő – formanyomtatványokat használni lehessen, indokolt átmeneti időszakot megállapítani, amelynek során ezek a formanyomtatványok bizonyos módosításokkal használatban maradhatnak.

(5)

Az egyezményt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény III. függeléke e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   Ezt a határozatot Horvátországnak az egyezményhez történő csatlakozásának napjától kell alkalmazni.

(2)   A III. függelék C1., C2., C3., C4., C5. és C6. mellékletében található nyomtatványmintákon alapuló formanyomtatványok – a szükséges földrajzi kiigazításokkal és az értesítési címre, valamint a felhatalmazott képviselőre vonatkozó módosításokkal – e határozat alkalmazásának kezdetét követően legkésőbb 12 hónapig továbbra is felhasználhatók.

Kelt Brüsszelben,

a vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.

MELLÉKLET

1.

A B1. mellékletben, az 51. rovatban a szöveg az „Egyesült Királyság” és az „Izland” francia bekezdések között az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„Horvátország HR”

2.

A B6. melléklet III. címe a következőképpen módosul:

   HR Valjanost ograničena”

2.1.

A táblázat első része (Korlátozott érvényű – 99200) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Oslobođeno”

2.2.

A táblázat második része (Mentesség – 99201) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Alternativni dokaz”

2.3.

A táblázat harmadik része (Alternatív igazolás – 99202) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4.

A táblázat negyedik része (Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) – 99203) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5.

A táblázat ötödik része (A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik – 99204) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6.

A táblázat hatodik része (Előírt útvonal alól mentesítve – 99205) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7.

A táblázat hetedik része (Engedélyezett feladó – 99206) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8.

A táblázat nyolcadik része (Aláírás alól mentesítve – 99207) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9.

A táblázat kilencedik része (Összkezesség tilalma – 99208) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Neograničena uporaba”

2.10.

A táblázat tizedik része (Korlátozás alá nem eső használat – 99209) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Izdano naknadno”

2.11.

A táblázat tizenegyedik része (Kiadva visszamenőleges hatállyal – 99210) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Razni”

2.12.

A táblázat tizenkettedik része (Különféle – 99211) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Rasuto”

2.13.

A táblázat tizenharmadik része (Ömlesztett – 99212) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

   HR Pošiljatelj”

2.14.

A táblázat tizennegyedik része (Feladó – 99213) az IS országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

3.

A C1. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C1. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

4.

A C2. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C2. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

5.

A C4. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C4. MELLÉKLET

EGYSÉGES/KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Image

Image

6.

A C5. melléklet 7. rovatában a szöveg az „Európai Közösség” és az „Izland” szó között a „Horvátország” szóval egészül ki.

7.

A C6. melléklet 6. rovatában a szöveg az „Európai Közösség” és az „Izland” szó között a „Horvátország” szóval egészül ki.