14.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 186/32


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. július 12.)

a hasított sertések spanyolországi minősítési módszereinek engedélyezéséről szóló 2009/11/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2012) 4711. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2012/384/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak a 4. cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikke m) pontjára,

mivel:

(1)

A 2009/11/EK bizottsági határozat (2) négy hasítottsertés-minősítési módszer használatát engedélyezte Spanyolország számára.

(2)

Spanyolország bejelentette, hogy mivel technológiai fejlesztésekre került sor és két Spanyolországban engedélyezett készüléknek új változatait fejlesztették ki, ezeket az új változatokat kalibrálni kell annak érdekében, hogy ki lehessen dolgozni a Spanyolországban való felhasználásukra vonatkozó képleteket.

(3)

Jelentős az olyan vágóhidak aránya Spanyolországban, amelyeken a sertésvágások száma éves átlagban nem haladja meg a heti 500-at. Ezért olyan módszert kell találni a hasított sertések osztályozására, amely megfelel a vágóhidak kapacitásának.

(4)

Spanyolország arra kérte a Bizottságot, hogy engedélyezzen három új módszert a hasított sertések spanyolországi minősítésére, és jegyzék útján részletes leírással szolgált a boncolásos vizsgálatról, feltüntetve a módszerek alapjául szolgáló elveket, a boncolásos vizsgálat eredményeit és a színhús százalékos arányának becslésére szolgáló egyenleteket a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK bizottsági rendelet (3) 23. cikkének (4) bekezdésében foglaltak szerint.

(5)

A kérelem értékelése során megállapítást nyert, hogy a szóban forgó minősítési módszerek engedélyezésének feltételei teljesülnek. Következésképpen indokolt engedélyezni ezen minősítési módszerek Spanyolországban való alkalmazását.

(6)

A 2009/11/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az eszközök vagy a minősítési módszerek nem módosíthatók, kivéve, ha ezt a Bizottság végrehajtási határozat útján kifejezetten engedélyezi.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/11/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az alábbi módszerek alkalmazása engedélyezett a hasított sertéseknek az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (4) V. mellékletének B.IV.1. pontja szerinti minősítésére Spanyolországban:

a)

a »Fat-O-Meat’er (FOM)« elnevezésű műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit a melléklet 1. része tartalmazza;

b)

a »Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)« elnevezésű műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit a melléklet 2. része tartalmazza;

c)

az »UltraFom 300« elnevezésű műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit a melléklet 3. része tartalmazza;

d)

az »Automatic vision system (VCS2000)« elnevezésű műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit a melléklet 4. része tartalmazza;

e)

a »Fat-O-Meat’er II (FOM II)« elnevezésű műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 5. része tartalmazza;

f)

az »AutoFOM III« elnevezésű műszer és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 6. része tartalmazza;

g)

a »manuális módszer (ZP)« mérőléccel és az ehhez kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 7. része tartalmazza.

Az első bekezdés g) pontjában említett mérőléces manuális módszer (ZP) csak az olyan vágóhidak esetében engedélyezett,

a)

ahol a vágások száma éves átlagban nem haladja meg a heti 500 sertést; és

b)

amelyek óránként legfeljebb 40 sertés feldolgozására elegendő kapacitású vágósorral rendelkeznek.

2.

A melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 12-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 6., 2009.1.10., 79. o.

(3)  HL L 337., 2008.12.16., 3. o.

(4)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


MELLÉKLET

A 2009/11/EK határozat melléklete a következő 5., 6. és 7. résszel egészül ki:

5.   rész

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Az e részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések minősítése a »Fat-O-Meat’er (FOM II)« elnevezésű műszer használatával történik.

2.

A műszer a Fat-O-Meat’er mérési rendszer új változata. A FOM II alkotórészei a következők: egy késsel felszerelt optikai szonda, egy 0 és 125 mm közötti működési tartományú mélységmérő eszköz, valamint egy adatgyűjtő és -elemző rendszer – Carometec Touch Panel i15 számítógép (Ingress Protection IP69K). A mért értékeket magával a FOM II műszerrel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

ahol:

Ŷ

=

a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

X1

=

a hátszalonna vastagsága (bőrrel együtt) milliméterben, a hasított test középvonalától merőlegesen 6 centiméterre, hátulról a harmadik és a negyedik borda között mérve,

X2

=

a hátizom vastagsága milliméterben, az X1-gyel egy időben, ugyanazon helyen és ugyanúgy mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes (meleg súly).

6.   rész

AUTOFOM III

1.

Az e részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, amikor a hasított sertések minősítése az »AutoFOM III« elnevezésű műszer használatával történik.

2.

A műszer tizenhat 2 MHz-en működő ultrahangos jelátalakítóval (Carometec A/S) van felszerelve, a jelátalakítók közötti működési távolság 25 milliméter. Az ultrahangos adatoknak magukban kell foglalniuk a hátszalonna és az izom vastagságára, valamint a kapcsolódó paraméterekre vonatkozó mérési adatokat is. A mért értékeket számítógép számítja át a színhústartalom százalékos becsült értékére.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

ahol:

Ŷ

=

a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

R2P10, R2P15, R2P16,R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 és R4P10 = az Autofom III műszerrel mért változók.

4.

A mérési pontok leírása a Spanyolország által az 1249/2008/EK bizottsági rendelet (1) 23. cikkének (4) bekezdésével összhangban benyújtott jegyzőkönyv II. részében található.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes (meleg súly).

7.   rész

MANUÁLIS MÓDSZER (ZP)

1.

Az e részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, amikor a hasított sertések minősítése a mérőléc alkalmazásán alapuló »manuális módszer (ZP)« elnevezésű módszerrel történik.

2.

E módszer alkalmazása során a minősítést mérőléc segítségével, predikciós egyenlet alapján végzik. A módszer a szalonna és az izom vastagságának a hasított test középvonalán, manuálisan történő mérésén alapul.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

ahol:

Ŷ

=

a hasított test becsült százalékos színhústartalma,

F

=

a látható szalonnavastagság (bőrrel együtt) milliméterben, a hasított test középvonalán, a középső farizmot (musculus gluteus medius) fedő szalonna legvékonyabb részén mérve,

M

=

az ágyékizom látható vastagsága milliméterben, a hasított test középvonalán, a középső farizom (musculus gluteus medius) elülső (feji) vége és a gerinccsatorna felső (háti) széle közötti legkisebb távolságnál mérve.

A képlet a 60–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes (meleg súly).


(1)  HL L 337., 2008.12.16., 3. o.”