11.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/5


A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

(2012. február 3.)

a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/186/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló, 2009. május 6-i 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az európai statisztikák elkészítésénél törekedni kell a felhasználók igényei és a válaszadók terhei közötti egyensúlyra.

(2)

A statisztikai adatok előállításához szükséges különböző tevékenységek lehető legnagyobb fokú egyszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, és ezzel egyidejűleg a végterméknek a jelenlegi és az előrelátható felhasználói igényekkel való összhangban tartása érdekében európai szinten sor került a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó uniós jogszabályok alapján gyűjtött adatok és a terjesztési politika technikai elemzésére.

(3)

Az elemzés eredményeként egyszerűsíteni kell a jelenlegi, Európa fő kikötőire vonatkozó, negyedéves hajóforgalmi statisztikákban az „irány” változót, az ennek megfelelő F1 és F2 adatkészletek jogi státusát (kötelező vagy önkéntes) pedig tisztázni kell.

(4)

Ezenkívül harmonizált jogszabályi keretet kell kidolgozni a Ro-Ro konténerekre vonatkozó statisztikai adatok önkéntes gyűjtésére. Továbbá ki kell terjeszteni a rakománytípusok osztályozását.

(5)

A hajózható tengerparti területekre vonatkozó nómenklatúrát a technikai fejlődéshez kell igazítani.

(6)

Ezért a 2009/42/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/42/EK irányelv I., II., IV. és VIII. mellékletének helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

E határozat alkalmazásában az első tárgyév 2012, amely a 2012-es adatokat fedi le.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 141., 2009.6.6., 29. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

VÁLTOZÓK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   Statisztikai változók

a)   Hajórakomány- és utasinformáció:

az áruk bruttó súlya tonnában,

a hajórakomány típusa a II. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint,

az áruk megnevezése a III. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint,

az adatot szolgáltató kikötő,

a forgalom iránya: befelé vagy kifelé irányuló,

a befelé irányuló hajórakomány viszonylata: a berakodási kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben a rakományt az adatot szolgáltató kikötőbe érkező hajóra berakodták), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva,

a kifelé irányuló hajórakomány viszonylata: a kirakodási kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben a rakományt az adatot szolgáltató kikötőt elhagyó hajóból kirakodják), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva,

az utazást megkezdő vagy befejező utasok száma, valamint a tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok száma,

a kikötőbe behajózó utas viszonylata: a hajóra szállás szerinti kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben az adatot szolgáltató kikötőbe érkező utas hajóra szállt), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva,

a kikötőből kihajózó utas viszonylata: a hajóból való kiszállás szerinti kikötő (vagyis az a kikötő, amelyben az utas kiszáll az adatot szolgáltató kikötőt elhagyó hajóból), az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak a kikötők jegyzékében feltüntetett egyes kikötői és az EGT-országokon kívüli, a IV. mellékletben feltüntetett hajózható tengerparti területek közül választva.

A konténerekben vagy Ro-Ro egységekben szállított áruk esetében a következő kiegészítő adatokat kell szolgáltatni:

a (rakományt akár tartalmazó, akár nem tartalmazó) konténerek száma,

a rakomány nélküli konténerek száma,

a mozgatható (Ro-Ro) egységek (rakománnyal vagy anélkül) száma,

a rakomány nélküli mozgatható (Ro-Ro) egységek száma.

b)   A hajókra vonatkozó információk:

a hajók száma,

a hajók hordképessége vagy bruttó tonnatartalma,

a hajók lajstromozása szerinti származási helye az V. mellékletben feltüntetett nómenklatúra alapján,

a hajók típusa a VI. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint,

a hajók mérete a VII. mellékletben feltüntetett nómenklatúra szerint.

2.   Fogalommeghatározások

a)   »Teheráru-konténer«: olyan szállítóeszköz, amely:

1.tartós, és ennek megfelelően elég erős ahhoz, hogy alkalmas legyen az ismételt használatra;2.kifejezetten úgy van kialakítva, hogy megkönnyítse az áruk egy vagy több szállítási mód igénybevételével történő szállítását közbenső átrakodás nélkül;3.könnyű kezelhetőséget – különösen az egyik szállítási módról egy másikra való átrakodást – lehetővé tevő eszközökkel van ellátva;4.úgy van kialakítva, hogy könnyű legyen megtölteni és kiüríteni;5.legalább hat (6) méter (20 láb) hosszú.

b)   »Ro-Ro egység«: rakomány szállítására szolgáló, kerekekkel ellátott berendezés, például tehergépjármű, pótkocsi vagy nyerges vontató, amellyel a hajóra fel lehet hajtani, vagy amelyet a hajóra fel lehet vontatni. Ez a meghatározás a kikötői és a hajófedélzeti pótkocsikat is magában foglalja. Az osztályozást az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 21. számú, »Rakomány-, csomag- és csomagolóanyag-típusok kódja« című ajánlása szerint kell elkészíteni.

c)   »Konténerrakomány«: a konténereket tengeren szállító hajóra felrakott vagy hajóról lerakott, üres vagy rakományt tartalmazó konténerek.

d)   »Ro-Ro rakomány«: a Ro-Ro egységeket tengeren szállító hajóra felgördített vagy a hajóról legördített Ro-Ro egységekre rakodott áru – akár konténerben, akár nem – és a Ro-Ro egységek.

e)   »Áruk bruttó súlya«: a szállított áruk súlya tonnában, beleértve a csomagolóanyag súlyát, de leszámítva a konténerek vagy Ro-Ro egységek önsúlyát.

f)   »Hordképesség«: a hajó nyári merülési vonalán 1,025 kg/dm3 fajsúlyú tengervízben megállapított vízkiszorítás, valamint a hajó teljes súlya, azaz rakomány, tartályokban lévő üzemanyag, kenőolaj, ballasztvíz, édesvíz és ivóvíz, felhasználható készletek, valamint utasok, személyzet és azok ingóságai nélküli hajó vízkiszorítása közötti különbség tonnában meghatározva.

g)   »Bruttó tonnatartalom«: a hajó teljes nagyságának megfelelő, a hajók köbözéséről szóló 1969. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései szerint megállapított mérték.

h)   »Tengeri körutazáson részt vevő utas«: olyan tengeri utas, aki kirándulóhajón tengeri utazást tesz. Az egynapos kiránduláson részt vevő utasok nem tartoznak ide.

i)   »Kirándulóhajó«: olyan utasszállító hajó, amely arra szolgál, hogy az utasoknak teljes turistaélményt nyújtson. Valamennyi utas rendelkezik kabinnal. Fedélzeti szórakoztató létesítmények is tartoznak a szolgáltatáshoz. A rendes kompjáratként üzemelő hajók nem tartoznak ide, még akkor sem, ha némelyik utas tengeri körutazásnak tekinti a szolgáltatást. Nem tartoznak ide továbbá azok a teherszállító hajók sem, amelyek nagyon korlátozott számban saját kabinnal rendelkező utasokat is tudnak szállítani. Azok a hajók, amelyek kizárólag egynapos kirándulásokra szolgálnak, szintén nem tartoznak ide.

j)   »Tengeri körutazáson részt vevő utas kirándulása«: a tengeri körutazáson részt vevő utas rövid látogatása valamely kikötőhöz kapcsolódó turistalátványosságnál, miközben a fedélzeten fenntartja a kabinját.

k)   »Ro-Ro konténerrakomány«: üres, vagy rakományt tartalmazó, Ro-Ro egységekre felrakodott konténerek, amelyeket felgördítenek az azokat tengeren szállító hajókra, illetve legördítik azokról.

l)   »Kikötőtől kikötőig szállított, hajófedélzeti pótkocsi«: két kikötő között Ro-Ro hajókon rakomány (ezen belül konténerek) szállítására szolgáló pótkocsi. Elsősorban Ro-Ro hajók fedélzetén vagy a kikötői hatóság fennhatósága alá tartozó szárazföldi területeken való üzemeltetésre tervezték.

m)   „Ro-Ro hajó»: Ro-Ro egységek szállítására tervezett hajó.

II. MELLÉKLET

A rakománytípusok osztályozása

Kategória (1)

Kód

1 számjegy

Kód

2 számjegy

Megnevezés

Tonnatartalom

Egységek száma

Folyékony ömlesztett rakomány

1

1X

Folyékony ömlesztett áru (nem rakományegység)

X

 

11

Cseppfolyósított gáz

X

 

12

Nyersolaj

X

 

13

Olajszármazékok

X

 

19

Egyéb folyékony ömlesztett áru

X

 

Száraz ömlesztett rakomány

2

2X

Száraz ömlesztett áru (nem rakományegység)

X

 

21

Ércek

X

 

22

Szén

X

 

23

Mezőgazdasági termékek (pl. gabona, szója, tápióka)

X

 

29

Egyéb száraz ömlesztett áru

X

 

Konténerek

3

3X

Nagy konténerek

X (2)

X

31

6 m-es (20 láb) teheráruegységek

X (2)

X

32

12 m-es (40 láb) teheráruegységek

X (2)

X

33

6 m-nél (20 láb) hosszabb, de 12 m-nél (40 láb) rövidebb teheráruegységek

X (2)

X

34

12 m-nél (40 láb) hosszabb teheráruegységek

X (2)

X

Átrakodás nélkül

(önjáró)

5

5X

Mozgatható önjáró egységek

X

X

51

Közúti áruszállító járművek és utánuk kapcsolt pótkocsik

X (2)

X

52

Személygépkocsik, motorkerékpárok és utánuk kapcsolt pótkocsik/lakókocsik

 

X (3)

53

Személyszállító autóbuszok

 

X (3)

54

Kereskedelmi rendeltetésű járművek (beleértve az import/export gépjárműveket is)

X

X (3)

56

Élő állatok a saját lábukon

X

X (3)

59

Egyéb mozgatható önjáró egységek

X

X

Átrakodás nélkül

(nem önjáró)

6

6X

Mozgatható nem önjáró egységek

X

X

61

Nem utánuk kapcsolt közúti áruszállító pótkocsik és kétkerekű utánfutók

X (2)

X

62

Nem utánuk kapcsolt lakókocsik és egyéb közúti, mezőgazdasági és ipari járművek

X

X (3)

64

Áruszállításra használt vasúti tehervagonok

X (2)

X

65

Áruszállításra használt, kikötőtől kikötőig szállított, hajófedélzeti pótkocsik

X (2)

X

66

Áruszállításra használt hajófedélzeti uszályok

X (2)

X

69

Egyéb mozgatható nem önjáró egységek

X

X

Egyéb általános hajórakomány

(beleértve a kisméretű konténereket is)

9

9X

Máshol nem szereplő egyéb hajórakomány

X

 

91

Erdészeti termékek

X

 

92

Vas- és acéltermékek

X

 

99

Egyéb általános hajórakomány

X

 


A rakománytípusok kiegészítő osztályozása ro-ro konténerek esetében

Kategória (1)

Kód

1 számjegy

Kód

2 számjegy

Megnevezés

Tonnatartalom

Egységek száma

Nagyméretű Ro-Ro konténerek

R

RX

Nagyméretű Ro-Ro konténerek

 

X

R1

6 m-es (20 láb) teheráruegységek

 

X

R2

12 m-es (40 láb) teheráruegységek

 

X

R3

6 m-nél (20 láb) hosszabb, de 12 m-nél (40 láb) rövidebb teheráruegységek

 

X

R4

12 m-nél (40 láb) hosszabb teheráruegységek

 

X

IV. MELLÉKLET

HAJÓZHATÓ TENGERPARTI TERÜLETEK

Az alkalmazandó nómenklatúra az abban az évben hatályban lévő földrajzi nómenklatúra (a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra) (4), amelyre az adatok vonatkoznak.

A kód négy kódelemből áll: az egyes országok ISO alfa 2 szabványos kódja a fent említett nómenklatúrából, amit két nulla követ (pl. a kód Görögország esetében GR00), kivéve azokat az országokat, amelyek két vagy több hajózható tengerparti területre vannak osztva; ezeket a nullától különböző (1 és 7 közötti) negyedik számjegy azonosítja az alábbiak szerint:

Kód

Hajózható tengerparti területek

FR01

Franciaország: Atlanti-óceán és Északi-tenger

FR02

Franciaország: Földközi-tenger

FR03

Francia tengerentúli megyék: Francia Guyana

FR04

Francia tengerentúli megyék: Martinique és Guadeloupe

FR05

Francia tengerentúli megyék: Réunion

DE01

Németország: Északi-tenger

DE02

Németország: Balti-tenger

DE03

Németország: belföldi vízi utak

GB01

Egyesült Királyság

GB02

Man-sziget

GB03

Csatorna-szigetek

ES01

Spanyolország: Atlanti-óceán (észak)

ES02

Spanyolország: Földközi-tenger és Atlanti-óceán (dél), beleértve a Baleár- és Kanári-szigeteket is

SE01

Svédország: Balti-tenger

SE02

Svédország: Északi-tenger

TR01

Törökország: Fekete-tenger

TR02

Törökország: Földközi-tenger

RU01

Oroszország: Fekete-tenger

RU03

Oroszország: Ázsia

RU04

Oroszország: Barents-tenger és Fehér-tenger

RU05

Oroszország: Balti-tenger, csak a Finn-öböl

RU06

Oroszország: Balti-tenger, kivéve a Finn-öblöt

RU07

Oroszország: európai belföldi vízi utak, beleértve a Kaszpi-tengert is

MA01

Marokkó: Földközi-tenger

MA02

Marokkó: Nyugat-Afrika

EG01

Egyiptom: Földközi-tenger

EG02

Egyiptom: Vörös-tenger

IL01

Izrael: Földközi-tenger

IL02

Izrael: Vörös-tenger

SA01

Szaúd-Arábia: Vörös-tenger

SA02

Szaúd-Arábia: Perzsa-öböl

US01

Amerikai Egyesült Államok: Atlanti-óceán (észak)

US02

Amerikai Egyesült Államok: Atlanti-óceán (dél)

US03

Amerikai Egyesült Államok: Mexikói-öböl

US04

Amerikai Egyesült Államok: Csendes-óceán (dél)

US05

Amerikai Egyesült Államok: Csendes-óceán (észak)

US06

Amerikai Egyesült Államok: Nagy Tavak

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlanti-óceán

CA02

Kanada: Nagy-tavak és a Szent Lőrinc-folyó felső szakasza

CA03

Kanada: Nyugati partvidék

CO01

Kolumbia: Északi partvidék

CO02

Kolumbia: Nyugati partvidék

MX01

Mexikó: Atlanti-óceán

MX02

Mexikó: Csendes-óceán

A kiegészítő kódok

ZZ01

Máshol nem szereplő tengeri létesítmények

ZZ02

Aggregátumok és máshol nem szereplő adatok

VIII. MELLÉKLET

A STATISZTIKAI ADATKÉSZLETEK SZERKEZETE

Az e mellékletben részletezett adatkészletek határozzák meg a Közösség által megkövetelt tengeri szállítási statisztikai adatszolgáltatás gyakoriságát. Minden egyes adatkészlet meghatározza egy behatárolt dimenziókészlet különféle nómenklatúraszinteken alkalmazandó olyan közös jellemzőit az összes többi dimenzió összevonásával, amelyekről jó minőségű statisztikai adatok szükségesek.

ÖSSZESÍTETT ÉS RÉSZLETES STATISZTIKÁK

A kijelölt kikötők utasforgalmáról és áruforgalmáról továbbítandó adatkészletek: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 és F2.

A kijelölt kikötők áruforgalmáról továbbítandó adatkészletek az utasforgalom nélkül: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 és F2.

A kijelölt kikötők utasforgalmáról továbbítandó adatkészletek az áruforgalom nélkül: A3, D1, F1 és F2.

(Sem az áruforgalom, sem az utasforgalom szempontjából) nem kijelölt kikötők forgalmáról továbbítandó adatkészlet: A3.

AZ ADATKÉSZLETEK JOGI STÁTUSA

Az A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 és F2 adatkészlet továbbítása kötelező.

A C2 és F1 adatkészlet továbbítása önkéntes.

A1 adatkészlet: Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a viszonylat szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: negyedévente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


A2 adatkészlet: Nem egységteher tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa és a viszonylat szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: negyedévente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A2

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa (kizárólag nem egységteher), II. melléklet (alkategóriák: 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 és 99)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


A3 adatkészlet: A kiválasztott kikötőkről és azokról a kikötőkről egyaránt továbbítandó adatok, amelyekről nem szükséges részletes statisztika (lásd a 4. cikk (3) bekezdését)

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

A3

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben szereplő összes kikötő

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.

Az utasok száma (kivéve a tengeri körutazáson részt vevő utasokat).

A kirándulást megkezdő és befejező, tengeri körutazáson részt vevő utasok száma.

A tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok száma: irány: csak befelé irányuló (1) – (nem kötelező).


B1 adatkészlet: Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa, az áru és a viszonylat szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

B1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

Árucikk

Kétkarakteres alfanumerikus

Árunómenklatúra, III. melléklet

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


C1 adatkészlet: Egységteher tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa, a viszonylat és a berakodott állapot szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: negyedévente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

C1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa (csak konténer, Ro-Ro) II. melléklet (alkategóriák: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 és 69)

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában (a rakomány típusa: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 és 69 alkategória).

Az egységek száma (a rakomány típusa: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 és 69 alkategória).

A rakomány nélküli egységek száma (a rakomány típusa: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 és 69 alkategória).


C2 adatkészlet: Ro-Ro konténer tengeri szállítása a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakomány típusa, a viszonylat és a berakodott állapot szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

C2

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő (nem kötelező)

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület (nem kötelező)

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

Rakomány típusa (csak Ro-Ro konténer), II. melléklet (alkategóriák: RX, R1, R2, R3, R4)

Adatok:

Az egységek száma (a rakomány típusa: RX, R1, R2, R3, R4 alkategória).

A rakomány nélküli egységek száma (a rakomány típusa: RX, R1, R2, R3, R4 alkategória) – (nem kötelező).


D1 adatkészlet: Utasszállítás a fő európai kikötőkben, a kikötő, a viszonylat és a hajók lajstromozása szerinti ország szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

D1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

A hajóra szállás/hajóból való kiszállás szerinti kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A hajó lajstromozása szerinti ország (nem kötelező)

Négykarakteres alfanumerikus

A hajók lajstromozása szerinti ország, V. melléklet

Adatok:

Az utasok száma, kivéve a tengeri körutazást megkezdő, illetve befejező utasokat, valamint a tengeri körutazáson részt vevő, kiránduláson lévő utasokat.


E1 adatkészlet: Tengeri szállítás a fő európai kikötőkben, a kikötő, a rakomány típusa, a viszonylat és a hajók lajstromozása szerinti ország szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

E1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(0)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Befelé, kifelé irányuló (1, 2)

Berakodási/kirakodási kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötői jegyzékben található, az EGT-be tartozó kikötők

Hajózható tengerparti terület

Négykarakteres alfanumerikus

Hajózható tengerparti területek, IV. melléklet

A rakomány típusa

Egykarakteres alfanumerikus

A rakomány típusa, II. melléklet

A hajó lajstromozása szerinti ország

Négykarakteres alfanumerikus

A hajók lajstromozása szerinti ország, V. melléklet

Adatok:

Az áruk bruttó súlya tonnában.


F1 adatkészlet: Hajóforgalom a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakományt berakodó vagy kirakodó hajók típusa és mérete, a hajóba beszálló vagy a partra szálló utasok (köztük a tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok) szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

F1

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Csak befelé irányuló (1)

A hajó típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A hajó típusa, VI. melléklet

A hajó mérete, hordképesség

Kétkarakteres alfanumerikus

Hordképesség szerinti méretosztályok, VII. melléklet

Adatok:

A hajók száma.

A hajók hordképessége tonnában.


F2 adatkészlet: Hajóforgalom a fő európai kikötőkben, a kikötők, a rakományt berakodó vagy kirakodó hajók típusa és mérete, a hajóba beszálló vagy a partra szálló utasok (köztük a tengeri körutazás részét képező kiránduláson részt vevő utasok) szerinti bontásban

Az adattovábbítás gyakorisága: évente


 

Változók

Kódolás

Nómenklatúra

Dimenzió

Adatkészlet

Kétkarakteres alfanumerikus

F2

Tárgyév

Négykarakteres alfanumerikus

(pl. 1997)

Tárgynegyedév

Egykarakteres alfanumerikus

(1, 2, 3, 4)

Az adatot szolgáltató kikötő

Ötkarakteres alfanumerikus

A kikötők jegyzékéből kiválasztott, EGT-be tartozó kikötők

Irány

Egykarakteres alfanumerikus

Csak befelé irányuló (1)

A hajó típusa

Kétkarakteres alfanumerikus

A hajó típusa, VI. melléklet

A hajó tonnatartalma

Kétkarakteres alfanumerikus

A bruttó tonnatartalom szerinti méretosztályok, VII. melléklet

Adatok:

A hajók száma.

A hajók bruttó tonnatartalma.


(1)  Ezek a kategóriák megfelelnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 21. számú ajánlásának.

(2)  A bejegyzett mennyiség az áruk bruttó súlya a csomagolással együtt, de a konténerek és a Ro-Ro egységek önsúlya nélkül.

(3)  Csak az egységek száma.

(4)  A jelenleg hatályban lévő változatot a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2006. december 13-i 1833/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozta meg.