20.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/18


A TANÁCS 2012/159/KKBP HATÁROZATA

(2012. március 19.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 21-én elfogadta a 2011/172/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2011/172/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2013. március 22-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A 2011/172/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/172/KKBP határozat a következőképpen módosul: Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. március 22-ig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. GJERSKOV


(1)  HL L 76., 2011.3.22., 63. o.