29.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/1


A TANÁCS 1386/2011/EU RENDELETE

(2011. december 19.)

egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az egyes ipari termékek behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről és egyes halászati termékeknek a Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2002. március 25-i 704/2002/EK tanácsi rendelet (3) értelmében bizonyos kereskedelmi vagy ipari célú felhasználásra szánt tőkejavakra vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti vámok felfüggesztése 2011. december 31-én lejár.

(2)

2010 szeptemberében Spanyolország kormánya a Kanári-szigetek kormánya nevében – a Szerződés 349. cikke értelmében – számos termék tekintetében kérelmezte a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek felfüggesztésének meghosszabbítását. A kérelem indokolása az volt, hogy a szóban forgó szigetek távoli fekvése miatt az ott működő gazdasági szereplők gazdasági és kereskedelmi szempontból komoly hátrányban vannak, ami a demográfiai folyamatokat, a foglalkoztatást és a társadalmi-gazdasági fejlődést egyaránt kedvezőtlenül befolyásolja.

(3)

A Kanári-szigetek ipari ágazatát az építőiparral együtt súlyosan érintette a közelmúlt gazdasági válsága. Az építőiparban tapasztalt visszaesés valamennyi, attól függő kiegészítő iparágra is kedvezőtlenül hatott. A kedvezőtlen pénzügyi feltételek az üzleti élet számos területére voltak súlyos hatással. Ezen túlmenően a munkanélküliség erőteljes növekedése súlyosbította a hazai keresletben, többek között az ipari termékek iránti keresletben bekövetkezett nagymértékű visszaesést.

(4)

A munkanélküliség a Kanári-szigeteken az elmúlt tíz évben következetesen meghaladta az országos átlagot, 2009 óta pedig Spanyolországon belül a Kanári-szigeteken a legmagasabb a munkanélküliség szintje (Eurostat: Regionális statisztika – Munkanélküliségi ráta, NUTS 2 régiók, 1999–2009). Ezenfelül a Kanári-szigetek ipari termelésének több mint a felét helyben használják fel, ami különösen súlyos probléma, lévén, hogy a helyi keresletet mélyebben érintette a válság.

(5)

Ezért annak érdekében, hogy a befektetők hosszú távra tervezhessenek és a gazdasági szereplők számára lehetővé váljon az ipari és kereskedelmi tevékenységek olyan szintjének elérése, ami stabilizálja a Kanári- szigetek gazdasági és társadalmi helyzetét, egyes, a 704/2002/EK rendelet II. és III. mellékletében foglalt termékek tekintetében tízéves időtartamra, teljeskörűen meg kell hosszabbítani a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek felfüggesztését.

(6)

Ezenfelül a spanyol hatóságok ugyanezzel összefüggésben kérték a közös vámtarifák felfüggesztését három új, a 3902 10, a 3903 11 és a 3906 10 KN-kód alá tartozó termék tekintetében. E kérelmet elfogadták, mivel e vámok felfüggesztése megerősítené a Kanári-szigetek gazdaságát.

(7)

Annak érdekében, hogy kizárólag a Kanári-szigetek területén működő gazdasági szereplők részesüljenek az említett tarifális intézkedések nyújtotta előnyökben, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletnek (4) és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a felfüggesztéseket az érintett áruk felhasználásához kell kötni.

(8)

A kereskedelem eltérülése esetén és az e rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni, hogy lehetősége legyen a felfüggesztés ideiglenes visszavonására. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell gyakorolni.

(9)

A Kombinált Nómenklatúra módosításai nem idézhetnek elő érdemi változásokat a vámtételek felfüggesztésének jellegében. Ezért a Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban jogalkotási aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a felfüggesztés hatálya alá tartozó terméklistán végrehajtsa a szükséges módosításokat és technikai kiigazításokat. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat időben és megfelelő módon továbbítsák a Tanácsnak.

(10)

A 704/2002/EK rendeletben megállapított intézkedésekkel való folytonosság biztosítására e rendelet intézkedéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2012. január 1-jétől2021. december 31-ig teljeskörűen felfüggesztésre kerülnek az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá tartozó kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánt tőkejavaknak a Kanári-szigetekre történő behozatalára alkalmazandó, a Közös Vámtarifa szerinti vámok.

Ezeket a termékeket – a 2913/92/EGK rendelet és a 2454/93/EGK rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – a szabad forgalomba hozatalukat követően legalább huszonnégy hónapig a Kanári-szigeteken működő gazdasági szereplőknek kell használniuk.

2. cikk

A II. mellékletben felsorolt KN-kódok alá tartozó és a Kanári-szigeteken ipari feldolgozásra vagy karbantartásra felhasznált nyersanyagoknak, alkatrészeknek és összetevőknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára alkalmazandó, a Közös Vámtarifa szerinti vámok 2012. január 1-jétől2021. december 31-ig teljeskörűen felfüggesztésre kerülnek.

3. cikk

Az 1. és a 2. cikkben említett vámfelfüggesztés a 2913/92/EGK rendelet 21. és 82. cikkével összhangban a végfelhasználáshoz, valamint a 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkében előírt ellenőrzéshez van kötve.

4. cikk

(1)   Ha a Bizottság okkal feltételezi, hogy az e rendeletben megállapított vámfelfüggesztések egy adott termék kereskedelmének eltérítését eredményezték, akkor végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekkel átmenetileg, de legfeljebb tizenkét hónapra visszavonja a felfüggesztést. A Bizottság e végrehajtási aktusokat a 8. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Az átmenetileg visszavont felfüggesztés által érintett termékek behozatali vámját garancia útján kell biztosítani, és a kérdéses termékek ilyen garancia nyújtása ellenében hozhatók szabad forgalomba a Kanári-szigeteken.

(2)   Ha a Tanács a Szerződésben megállapított eljárásnak megfelelően a tizenkét hónapos időszakon belül úgy dönt, hogy a felfüggesztést véglegesen vissza kell vonni, a garancia útján biztosított vámok összege véglegesen behajtásra kerül.

(3)   Ha a tizenkét hónapos időszakon belül nem született a (2) bekezdésnek megfelelően végleges döntés, akkor a biztosítékokat felszabadítják.

5. cikk

A Bizottság – a 4b. cikkel összhangban – az I. és a II. melléklet módosításairól és technikai kiigazításairól szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal fogadhat el, amennyiben a Kombinált Nómenklatúra módosításai ezt megkövetelik.

6. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak az 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása 2012. január 1-jétől kezdődő hatállyal határozatlan időre szól.

(3)   A Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.

(5)   Az 5. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az azt követő két hónapon belül, hogy a Bizottság tájékoztatta a jogi aktusról, a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha a Tanács ezt az időpontot megelőzően arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel kifogást.

7. cikk

Az Európai Parlament tájékoztatást kap arról, ha a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el, továbbá ha a Tanács a jogi aktussal kapcsolatban kifogást emelt vagy a hatáskörök átruházását visszavonta.

8. cikk

(1)   A Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott Vámkódex Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  2011. november 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2011. szeptember 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 111., 2002.4.26., 1. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(6)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.


I. MELLÉKLET

A kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánt, az alábbi KN-kódok alá tartozó tőkejavak  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.) szerint.


II. MELLÉKLET

Mezőgazdasági célra, ipari feldolgozásra vagy karbantartásra szánt, az alábbi KN-kódok alá tartozó nyersanyagok, alkatrészek és összetevők  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.) szerint.