21.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1312/2011/EU RENDELETE

(2011. december 19.)

az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A példa nélküli globális pénzügyi válság és a példa nélküli gazdasági visszaesés súlyosan visszavetette a gazdasági növekedést, megrendítette a pénzügyi stabilitást, valamint számos tagállam pénzügyi és gazdasági helyzetének nagyfokú romlását idézte elő. Egyes tagállamok komoly – nevezetesen a gazdasági növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat, valamint a nemzetközi gazdasági és pénzügyi helyzet miatt a költségvetési hiányuk és adósságállományuk szerinti pozíciójuk romlását érintő problémákkal összefüggő – nehézségekkel küzdenek, illetve ilyen nehézségek fenyegetik őket.

(2)

Jóllehet a válság negatív hatásainak ellensúlyozására már születtek fontos intézkedések, beleértve a jogi keret módosításait is, a pénzügyi válságnak a reálgazdaságra, a munkaerőpiacra és a polgárokra kifejtett hatása széles körben érzékelhető. Növekszik a tagállami pénzügyi forrásokra nehezedő nyomás, amelynek enyhítésére most további intézkedéseket kell hozni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: az EMVA) származó finanszírozás maximális és optimális felhasználása révén.

(3)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (2) bekezdése alapján – amely előírja, hogy az általuk nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek komoly veszélye által fenyegetett tagállamok számára uniós pénzügyi támogatás nyújtható – az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet (3) létrehozta az Unió pénzügyi stabilitásának megőrzését szolgáló mechanizmust.

(4)

A 2011/77/EU (4), illetve 2011/344/EU (5) tanácsi végrehajtási határozat. Írországnak, illetve Portugáliának nyújtott ilyen uniós pénzügyi támogatást. Görögország már a 407/2010/EU rendelet hatálybalépése előtt is komoly nehézségekkel küzdött a pénzügyi stabilitás tekintetében, és pénzügyi támogatást kapott többek között más euroövezetbeli tagállamoktól is.

(5)

A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendelet (6) létrehozott egy eszközt, amely előírja, hogy a Tanácsnak középtávú pénzügyi támogatást kell nyújtania, amennyiben valamely, az euroövezeten kívüli tagállam esetében a fizetési mérleggel kapcsolatos nehézségek merültek fel vagy ilyen nehézségek felmerülésének veszélye fenyeget.

(6)

A 2009/102/EK (7), a 2009/290/EK (8), illetve a 2009/459/EK (9) tanácsi határozat ilyen pénzügyi támogatást nyújtott Magyarország, Lettország és Románia számára.

(7)

A vonatkozó tanácsi határozatok megállapítják azt az időszakot, amely alatt a pénzügyi támogatás Írország, Lettország, Magyarország, Portugália, illetve Románia rendelkezésére áll. A Magyarország támogatására vonatkozó határozat hatálya 2010. november 4-én lejárt.

(8)

Görögország esetében a kölcsönkonstrukciós megállapodás elfogadásával egyidejűleg megkötött, hitelezők közötti megállapodás 2010. május 11-én lépett hatályba. A hitelezők közötti megállapodás értelmében a rendelkezésreállási időszak három évvel az említett megállapodás megkötésének időpontját után lejár.

(9)

Az euroövezetbe tartozó 17 tagállam pénzügyminiszterei 2011. július 11-én aláírták az európai stabilitási mechanizmus (ESM) létrehozásáról szóló szerződést. Az említett szerződés „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról azon tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro” című, 2011. március 25-i 2011/199/EU európai tanácsi határozat (10) nyomán jött létre. Várhatóan 2013-tól az ESM látja el a jelenleg az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM) által végzett feladatokat.

(10)

Az Európai Tanács 2011. június 23-i és 24-i következtetéseiben üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy fokozza a Görögország számára biztosítandó hitelprogram és az uniós források közötti szinergiákat és támogatta a Görögország uniós források felvételére való képességének fokozására irányuló valamennyi erőfeszítést, annak érdekében, hogy a versenyképesség javításának és a munkahelyteremtésnek az újbóli előtérbe helyezése révén ösztönözze a növekedést és a foglalkoztatást. Az Európai Tanács következtetéseiben ezenkívül üdvözölte és támogatta azt a kezdeményezést is, hogy a Bizottság a tagállamokkal közösen dolgozzon ki átfogó programot a Görögországnak nyújtandó technikai segítségre vonatkozóan. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek (11) ez a módosítása hozzájárul ezekhez a szinergianövelésre irányuló erőfeszítésekhez.

(11)

Az uniós finanszírozás irányításának megkönnyítése, az érintett tagállamokba és régiókba irányuló beruházások felgyorsítása, valamint a finanszírozás gazdaságra gyakorolt hatásának fokozása érdekében engedélyezni kell, hogy az EMVA hozzájárulásának maximális mértékét a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiók esetében a támogatható közkiadások 95 %-ára, a pénzügyi stabilitás tekintetében komoly nehézségekkel küzdő egyéb régiók esetében pedig a támogatható közkiadások 85 %-ára lehessen növelni.

(12)

Az 1698/2005/EK rendelet alapján alkalmazandó általános elveknek megfelelően a megnövelt társfinanszírozási arányok csak azokra a kifizetésekre alkalmazandóak, amelyek teljesítésére a vonatkozó vidékfejlesztési programok – ideértve az új pénzügyi terveket is – Bizottság általi jóváhagyása után kerül sor. Ezért meg kell határozni azt az eljárást, amely alapján a tagállamok élhetnek e lehetőséggel, valamint azt a mechanizmust, amelyen keresztül ezt biztosítani lehet.

(13)

A társfinanszírozási arányok ezen ideiglenes növelésével összefüggésben figyelembe kell venni a valamennyi tagállamot érintő költségvetési megszorításokat is, amelyeket az Európai Unió általános költségvetésében is megfelelően meg kell jeleníteni. Mivel ezenfelül a mechanizmus fő célja a jelenlegi specifikus nehézségek kezelése, alkalmazási idejét a kifizető ügynökségeknél 2013. december 31-ig felmerült kiadásokra kell korlátozni.

(14)

Az 1698/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Mivel a gazdasági válság haladéktalan kezelésére van szükség, e rendeletnek a kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke a (4b) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4c)   A (3), a (4) és az (5) bekezdésben meghatározott felső határértékektől eltérve az EMVA hozzájárulásának maximális mértéke a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiók, a legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek esetében a támogatható közkiadások 95 %-ára, az egyéb régiók esetében pedig a támogatható közkiadások 85 %-ára növelhető. Ezek a mértékek az abban az időszakban felmerült – hitelesített kiadásigazoló nyilatkozatokban újonnan bejelentett – támogatható kiadásokra vonatkoznak, amely időszakban az adott tagállam megfelel a következő feltételek valamelyikének:

a)

az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet (12) alapján pénzügyi támogatás áll rendelkezésére, illetve a hivatkozott rendelet hatálybalépése előtt más euroövezeti tagállamok bocsátottak rendelkezésére ilyen támogatást;

b)

a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendelet (13) alapján középtávú pénzügyi támogatás áll rendelkezésére;

c)

az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés alapján pénzügyi támogatás áll rendelkezésére.

Azok a tagállamok, amelyek alkalmazni kívánják az első albekezdésben említett eltérést, kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz vidékfejlesztési programjuk megfelelő módosítására vonatkozóan. Az eltérés attól az időponttól kezdve alkalmazandó, amikor a Bizottság jóváhagyja a program módosítását, és ha a tagállam az első albekezdés a), b), illetve c) pontjában foglalt feltételek egyikét sem teljesíti többé, az eltérés alkalmazását be kell szüntetni. Az első albekezdésben megállapított eltérés a kifizető ügynökségeknél csak a 2013. december 31-ig felmerült kiadásokra alkalmazandó.

Az első albekezdésben megállapított eltérés lejártát követően a tagállamok megküldik a Bizottságnak a program módosítására vonatkozó javaslatot, amely magában foglalja az eltérés alkalmazását megelőzően érvényes maximális mértékeknek megfelelő új pénzügyi tervet is.

Abban az esetben, ha valamely tagállam a vidékfejlesztési programjának módosítására vonatkozó javaslatot – ideértve az új pénzügyi tervet is – nem nyújtja be a Bizottságnak abban az időpontban, amikortól a második albekezdésnek megfelelően az eltérés már nem alkalmazandó, vagy ha a bejelentett pénzügyi terv nincs összhangban a (3), (4) és (5) bekezdésben megállapított maximális mértékekkel, e mértékek az említett időponttól kezdve automatikusan alkalmazandóvá válnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. KOROLEC


(1)  2011. október 27-i vélemény.

(2)  Az Európai Parlament 2011. december 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. december 15-i határozata.

(3)  HL L 118., 2010.5.12., 1. o.

(4)  HL L 30., 2011.2.4., 34. o.

(5)  HL L 159., 2011.6.17., 88. o.

(6)  HL L 53., 2002.2.23., 1. o.

(7)  HL L 37., 2009.2.6., 5. o.

(8)  HL L 79., 2009.3.25., 39. o.

(9)  HL L 150., 2009.6.13., 8. o.

(10)  HL L 91., 2011.4.6., 1. o.

(11)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(12)  HL L 118., 2010.5.12., 1. o.

(13)  HL L 53., 2002.2.23., 1. o.