15.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/29


A BIZOTTSÁG 1161/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2002/46/EK irányelv II. melléklete meghatározza az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható vitaminok és ásványi anyagok jegyzékét. A 2002/46/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az 1170/2009/EK bizottsági rendelet (4) lépett. A 2002/46/EK irányelv II. mellékletében szereplő, az említett rendelettel módosított listák módosítását az említett irányelv 4. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelően és a 13. cikke (3) bekezdésében szereplő eljárás szerint kell elfogadni.

(2)

Az 1925/2006/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekhez adható vitamin- és ásványianyagok listáját.

(3)

A 953/2009/EK bizottsági rendelet (5) melléklete meghatározza a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagok listáját.

(4)

Az EFSA új ásványi anygokat értékelt élelmiszerekben történő felhasználásra. Azokat az anyagokat, amelyekről az EFSA kedvező véleményt nyilvánított, fel kell venni az említett jogszabályokban szereplő listákra.

(5)

Az érdekelt felekkel az állat- és növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoporton keresztül konzultáltak, és azok észrevételeit figyelembe vették.

(6)

A 2002/46/EK irányelvet, az 1925/2006/EK rendeletet és a 953/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002/46/EK irányelv II. mellékletének B. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „vasfoszfát” bejegyzést követően a jegyzék az alábbiakkal egészül ki:

„vas-ammónium-foszfát

vas-nátrium-EDTA”;

b)

A „nátrium ortofoszforsavval alkotott sói” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„nátrium-szulfát

kálium-szulfát”.

2. cikk

Az 1925/2006/EK rendelet II. mellékletének 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „vas-szulfát” bejegyzést követően a jegyzék az alábbiakkal egészül ki:

„vas-ammónium-foszfát

vas-nátrium-EDTA”;

b)

A „króm(III)-szulfát és hexahidrátja” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„króm-pikolinát”.

3. cikk

A 953/2009/EK rendelet mellékletének 2. kategóriája (Ásványi anyagok) a következőképpen módosul:

a)

a „vas-szulfát” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzésekkel egészül ki:

„vas-ammónium-foszfát

x

 

vas-nátrium-EDTA

x”

 

b)

A „króm(III)-szulfát és hexahidrátja” bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„króm-pikolinát

x”

 

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

(2)  HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

(3)  HL L 124., 2009.5.20., 21. o.

(4)  HL L 314., 2009.12.1., 36. o.

(5)  HL L 269., 2009.10.14., 9. o.