8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/24


A BIZOTTSÁG 1126/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 7.)

az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletének a 73/2009/EK tanácsi rendeletben előírt különleges támogatás finanszírozására szánt összegek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 69. cikke (7) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet (2) 49. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok 2010-től bármely adott naptári év augusztus 1-jéig kérhetik a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (6) bekezdésének a) pontjában említett összegek felülvizsgálatát, amennyiben a kérdéses pénzügyi évre vonatkozóan a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében meghatározott számítás alkalmazásából származó összeg több mint 20 %-kal eltér az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletében megállapított összegtől.

(2)

Dánia, Finnország és Szlovénia a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (6) bekezdésének a) pontjában említett összegekre vonatkozóan 2012-től érvényes hatállyal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz.

(3)

A Dánia, Finnország és Szlovénia által benyújtott kérelmek áttekintését követően a Bizottság elvégezte a szükséges számításokat annak igazolására, hogy az 1120/2009/EK rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett 20 %-os küszöbértéket elérték a 2010-es pénzügyi évben. A 73/2009/EK rendelet 69. cikke (7) bekezdésének a) pontja alkalmazásában a Bizottság a 73/2009/EK rendelet IV. melléklete szerinti nettó felső határok meghatározásakor a Dániára, Finnországra, illetve Szlovéniára vonatkozóan becsült átlagos modulációs rátát alkalmazta.

(4)

E számítás alapján Dánia, Finnország és Szlovénia esetében a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében megállapított számításnak a 2010. pénzügyi évre történő alkalmazásából eredő összeg (a fenti országok sorrendjében) 47 %-kal, 29 %-kal, illetve 47 %-kal eltér az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletében meghatározott összegtől.

(5)

Az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletében a Dániára, Finnországra és Szlovéniára vonatkozóan meghatározott összegeket ezért felül kell vizsgálni. A felülvizsgált összegek az 1120/2009/EK rendelet 49. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a 2012-es naptári évtől alkalmazandók.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1120/2009/EK rendelet III. melléklete az alábbiak szerint módosul:

a)

a Dániára vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„Dánia

23,25”

b)

a Finnországra vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„Finnország

6,19”

c)

a Szlovéniára vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„Szlovénia

3,52”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 130., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 316., 2009.12.2., 1. o.