4.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/30


A BIZOTTSÁG 1111/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 3.)

a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

A Bizottsághoz az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. június 14-i véleményében (2) megállapította, hogy a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) felhasználása a javasolt feltételek mellett nincs káros hatással az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, és a készítmény – a pH-szint csökkenése és a fennmaradó szárazanyag és protein mennyiségének növekedése révén – valamennyi zöldtakarmány esetében javíthatja a szilázstermelést. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az említett készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(6):2275.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg friss anyagban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok

1k2073

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1,2 × 1011 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) készítmény

 

A hatóanyag jellemzése

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Analitikai módszer  (1)

 

Számlálás a takarmány- adalékanyagban: lemezes számlálásos módszer: EN 15787

 

Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam.

2.

Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 2,4 × 108 CFU/kg friss anyagban.

3.

Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.

2021.11.24.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx