20.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/2


A BIZOTTSÁG 931/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. szeptember 19.)

a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított követelményeiről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 18. cikke állapítja meg az élelmiszerek nyomonkövethetőségének általános elveit. A rendelet szerint az élelmiszereknek a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában nyomonkövethetőnek kell lenniük. A rendelet rendelkezik továbbá arról, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozóknak kötelezően tudniuk kell azonosítani azokat a személyeket, akiktől élelmiszereket vesznek át. E vállalkozóknak is kötelezően tudniuk kell azonosítani azokat a vállalkozásokat, amelyeknek termékeiket szállították. Ezeket az információkat az illetékes hatóságok kérésére azok rendelkezésére kell bocsátani.

(2)

Az élelmiszer-biztonság és a fogyasztók számára nyújtott tájékoztatás megbízhatóságának biztosításához a nyomonkövethetőség alapvető fontosságú. A nem biztonságos élelmiszerek piacról történő eltávolításában való közreműködés és ezáltal a fogyasztók védelme érdekében fontos különösen, hogy az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetősége biztosítva legyen.

(3)

A 178/2002/EK rendelet 18. cikkében előírt nyomonkövethetőség megvalósítása érdekében szükség van mind az élelmiszert szállító, mind pedig a szállított élelmiszert átvevő élelmiszer-ipari vállalkozó nevére és címére. E követelmény az „egy lépést előre, egy lépést hátra” megközelítésen alapul, amely azt jelenti, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók rendelkezésére áll egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi számukra közvetlen beszállítóik és közvetlen vásárlóik azonosítását, kivéve, ha végső fogyasztókról van szó.

(4)

Az élelmiszerek terén a múltban előállt vészhelyzetek rávilágítottak, hogy a nyilvántartások nem minden esetben biztosították a gyanús élelmiszerek teljes nyomonkövethetőségét. A 178/2002/EK rendelet, az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) végrehajtása során a tapasztalatok azt mutatták, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók nem rendelkeznek azokkal az információval, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy az általuk az élelmiszerek kezelésének vagy tárolásának azonosítására használt rendszerek a követelményeknek megfeleljenek, különösen az állati eredetű élelmiszerek ágazatában. Ez szükségtelenül nagy gazdasági veszteségeket eredményezett az ágazatban, hiszen az élelmiszereket nem lehetett gyorsan és teljes mértékben nyomon követni.

(5)

Ezért szükség van az állati eredetű élelmiszerek külön ágazatán belül bizonyos szabályok meghatározására, hogy azok biztosítsák a 178/2002/EK rendelet 18. cikkében előírt követelmények megfelelő alkalmazását. A szükséges információk rendelkezésre bocsátásának módja terén e szabályoknak (némi) rugalmasságot kell lehetővé tenniük.

(6)

Helyénvaló például további tájékoztatást adni az állati eredetű élelmiszer volumenére vagy mennyiségére, referenciát az adott küldemény, tétel, illetve szállítmány azonosítására, valamint az élelmiszer részletes leírására és a szállítás megkezdésének napjára vonatkozóan.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a 178/2002/EK rendeletben előírt nyomonkövethetőségi követelmények végrehajtásával kapcsolatban állapít meg rendelkezéseket az élelmiszer-ipari vállalkozók számára az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan.

2. cikk

Hatály

(1)   E rendeletet a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése szerint a feldolgozatlan termékként, illetve a feldolgozott termékként meghatározott élelmiszerekre kell alkalmazni.

(2)   E rendeletet a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldolgozott termékeket is tartalmazó élelmiszerekre nem kell alkalmazni.

3. cikk

Nyomonkövethetőségi követelmények

(1)   Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az állati eredetű élelmiszer-szállítmányokkal kapcsolatos alábbi információkhoz a szállított élelmiszert átvevő élelmiszer-ipari vállalkozó, valamint – kérésére – az illetékes hatóság hozzáférhessen:

a)

az élelmiszer pontos leírása;

b)

az élelmiszer volumene vagy mennyisége;

c)

azon élelmiszer-ipari vállalkozó neve és címe, akitől az élelmiszert szállították;

d)

a feladó (tulajdonos) neve és címe, ha az eltér attól az élelmiszer-ipari vállalkozótól, akitől az élelmiszert szállították;

e)

azon élelmiszer-ipari vállalkozó neve és címe, aki az élelmiszert átveszi;

f)

azon címzett (tulajdonos) neve és címe, ha az eltér attól élelmiszer-ipari vállalkozótól, aki az élelmiszert átveszi;

g)

az adott küldemény, tétel, illetve szállítmány azonosítására vonatkozó referencia; és

h)

az elszállítás dátuma.

(2)   Az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségére vonatkozó uniós szabályozás szerint megkövetelt információk mellett az (1) bekezdésben hivatkozott információkat is hozzáférhetővé kell tenni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett információkat napi rendszerességgel kell frissíteni, és legalább addig elérhetővé kell tenni, amíg ésszerűen nem feltételezhető, hogy az élelmiszert már elfogyasztották.

Az illetékes hatóság kérelmére az élelmiszer-ipari vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül köteles az információt kiadni. Az élelmiszer szállítója választhatja meg, hogy az előírt kötelező információhoz milyen módon biztosít hozzáférést, amennyiben az élelmiszert átvevő élelmiszer-ipari vállalkozó számára az (1) bekezdésben meghatározott információk világosan és egyértelműen hozzáférhetők és lekérdezhetők.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.