12.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/2


A BIZOTTSÁG 664/2011/EU RENDELETE

(2011. július 11.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIA. mellékletének egyes hulladékkeverékek felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Finnország kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a B3040 és a B3080 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékeinek az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletébe való felvétele céljából.

(2)

Az Egyesült Királyság kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a B3020 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékeinek az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletébe való felvétele céljából.

(3)

Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Finnország és Svédország észrevételeket nyújtott be a Bizottsághoz a B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 és B3050 bázeli kódok különböző francia bekezdései és francia albekezdései alá tartozó hulladékok keverékeinek az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletébe való felvétele elfogadhatóságával kapcsolatban. Az említett észrevételeket figyelembe véve a Bizottság az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletébe való felvétel céljából a hulladékkeverékekről egy ugyanazon bázeli kóddal jelölt besorolás szerinti listát állított össze.

(4)

A Bizottság megvizsgálta Finnország és az Egyesült Királyság kérelmét, valamint a tagállamok észrevételeit, és e vizsgálat alapján listát állított össze az egyes bázeli kódok alá besorolt hulladékok keverékeiről az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletébe való felvétel céljából.

(5)

Fontos annak tisztázása, hogy mely eljárások alkalmazandók az ugyanazon bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékeinek szállítmányaira. Annak megengedése érdekében, hogy a szóban forgó hulladékkeverékek némelyikét olyan országokba lehessen exportálni, amelyekre a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92) 39 végleges határozatot felülvizsgáló C(2001) 107 végleges OECD tanácsi határozat (OECD-határozat) nem alkalmazandó, az 1013/2006/EK rendelet 18. cikkében említett általános tájékoztatási követelmények betartásával az érintett országok számára átmeneti időszakot szükséges biztosítani ahhoz, hogy tájékoztatni tudják a Bizottságot arról, hogy az adott hulladékkeverék kivihető-e abba az országba, és hogy azt milyen eljárással ellenőrzik, amennyiben létezik ilyen ellenőrzés.

(6)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba történő kivitel esetében azonban az 1013/2006/EK rendelet e rendelettel módosított III A. mellékletének 3. pontja alkalmazandó 2012. augusztus 1-jétől.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.


MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

E melléklet az alábbiakban felsorolt hulladékkeverékekre vonatkozik:

a)

a B1010 és a B1050 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

b)

a B1010 és a B1070 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

c)

a B3040 és a B3080 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

d)

a GB040 (OECD) kód és a B1100 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei a következőkre korlátozva: keménycink-tartalmú maradványok; cinktartalmú salakok, fölözékek; alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot; réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket;

e)

a GB040 (OECD) kód és a B1070 bázeli kód alá tartozó hulladékokból, valamint a B1100 bázeli kód alá besorolt hulladékok közül a réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékaiból és tégelyeiből álló keverékek.

A d) és az e) pontban említett tételek nem alkalmazandóak az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba történő kivitelre.”

2.

A szöveg az alábbi 3. ponttal egészül ki:

„3.

E melléklet az ugyanazon kód különböző francia bekezdései és francia albekezdései alá tartozó hulladékoknak az alábbiakban felsorolt keverékeire vonatkozik:

a)

a B1010 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

b)

a B2010 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

c)

a B2030 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

d)

a B3010 bázeli kód alá besorolt, a Műanyag hulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból francia bekezdés alá tartozó hulladékok keverékei;

e)

a B3010 bázeli kód alá besorolt, a Térhálósított hulladék műgyanták vagy polikondenzációs termékek francia bekezdés alá tartozó hulladékok keverékei;

f)

a B3010 bázeli kód alá besorolt, a Perfluor-alkoxi-alkán francia albekezdés alá tartozó hulladékok keverékei;

g)

a B3020 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei a következőkre korlátozva: fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék, más olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő, olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő;

h)

a B3030 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

i)

a B3040 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

j)

a B3050 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei.”