6.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/18


A BIZOTTSÁG 651/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 5.)

a tagállamok által a Bizottsággal együttműködésben a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke értelmében létrehozott állandó együttműködési keret eljárási szabályzatának elfogadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/18/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok a Bizottsággal szoros együttműködésben létrehoznak egy olyan állandó együttműködési keretet, amely – az irányelv céljának eléréséhez szükséges mértékben – lehetővé teszi vizsgálati szerveik számára az egymással való együttműködést.

(2)

A 2009/18/EK irányelv értelmében a Bizottságnak el kell fogadnia ezen állandó együttműködési keret eljárási szabályzatát.

(3)

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója által 2010. december 20-án az Európai Bizottság szolgálataihoz intézett levélben az Ügynökség vállalta, hogy titkársági szolgáltatásokat nyújt az állandó együttműködési kerethez, és legalább évi egy ülést finanszíroz.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az állandó együttműködési keretnek a 2009/18/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett eljárási szabályzatát és szervezeti intézkedéseit e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 131., 2009.5.28., 114. o.


MELLÉKLET

A tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálásának állandó együttműködési kerete

A 2009/18/EK IRÁNYELV 10. CIKKÉBEN EMLÍTETT ÁLLANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA ÉS SZERVEZETI INTÉZKEDÉSEI

1. cikk

Célkitűzések

(1)   A tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására a tagállamok által a Bizottsággal szoros együttműködésben létrehozandó állandó együttműködési keret (a továbbiakban: PCF, a keret) célja műveleti platform biztosítása a tagállamok vizsgálati szervei közötti, a 2009/18/EK irányelv 10. cikkében említett együttműködéshez.

(2)   A keret a fenti (1) bekezdés szerinti célkitűzésének teljesítésével egyben eszközt biztosít az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek (EMSA) az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 2. cikkének e) pontjában előírt együttműködés elősegítéséhez is.

(3)   A keret tagjai rendszeres időközönként a fenti célkitűzésekkel összefüggő prioritásokat és célokat meghatározó munkaprogramot dolgoznak ki.

2. cikk

A keretben való részvétel

(1)   Minden, vizsgálati szervvel rendelkező tagállam megfelelő módon kijelöli a 2009/18/EK irányelv 8. cikke szerinti vizsgálati szervének egy képviselőjét a keretben való tagságra (a továbbiakban: a tagok). A keret munkaprogramjával és ülésrendjével összhangban a tagok számára engedélyezik a legmegfelelőbb együttműködési formáknak az irányelv 10. cikkében előírt megvitatását, egyeztetését és megszavazását. Szavazati joggal csak a tagok rendelkeznek.

(2)   Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) mint alapvetően érdekelt fél képviselőket nevezhet ki a keret bármely ülésén vagy egyéb tevékenységében való részvételre.

(3)   A következő országok jogosultak képviselőt kijelölni a keretben megfigyelőként való részvételre (a továbbiakban: a megfigyelők):

az EGT országai, illetékes vizsgálati szerveik megfelelő módon kijelölt képviselői útján,

a 2009/18/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében csupán független kapcsolattartó intézménnyel rendelkező tagállamok.

A megfigyelők megkapják az ülésekhez kapcsolódó dokumentációt, valamint javaslatokat nyújthatnak be és részt vehetnek a vitákban.

(4)   A tagok és a megfigyelők a keretben javaslatot tehetnek általuk megfontolandónak vélt napirendi pontokra, beadványokra és előadásokra.

(5)   A keret számára az EMSA nyújt titkársági szolgáltatásokat.

(6)   A tagállamokat, az Európai Bizottságot és az érdekelt EGT-országokat legfeljebb egy-egy fő képviseli, akik értesítik a titkárságot képviselőik kijelöléséről, illetve az e téren bekövetkező esetleges változásokról.

(7)   A tagállamokat, a Bizottságot és a megfigyelőket a keret elnökének beleegyezésével további személyek is kísérhetik. Az ilyen kiegészítő képviselők részvételét adott esetben a titkárságon keresztül lehet kérvényezni és engedélyezni.

3. cikk

A Bizottság részvétele

(1)   A Bizottság részt vehet a keret ülésein tartandó vitákban, napirendi pontokat és előadásokat javasolhat, beadványokat nyújthat be, illetve részt vehet a keret egyéb tevékenységeiben.

(2)   A Bizottság adott esetben a kerethez fordulhat a tengerbiztonsággal összefüggő kérdésekkel.

(3)   Amennyiben az a 2009/18/EK irányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, a Bizottság felszólíthatja a keretet, hogy nyújtson tájékoztatást és támogatást a balesetek kivizsgálását célzó együttműködéssel összefüggő kérdésekben, továbbá tanácsot kérhet a kerettől az együttműködéshez kapcsolódó végrehajtási és alkalmazási kérdésekben.

(4)   A Bizottság megkapja a keret minden dokumentumát és az e szabályzat 8. cikke szerinti levelezés következtetéseit.

4. cikk

Harmadik felek részvétele

(1)   Az elnök a titkársággal szorosan együttműködve, ésszerű és megfelelő módon harmadik feleket – például más államok és szervezetek képviselőit vagy magánszemélyeket – is felkérhet a keret ülésein való részvételre.

(2)   Az EMSA előzetes beleegyezésével és a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében az Ügynökség saját szabályzatával összhangban megtérítheti e harmadik felek részvétellel összefüggő költségeit, vagy azok részvétele saját költségükre történhet. A titkárság még a részvételt megelőzően értesíti az érintett harmadik felet a részvétel feltételeiről.

5. cikk

Elnök és elnökhelyettes

(1)   A tagok egy ülés során két külön titkos szavazás útján elnököt és elnökhelyettest választanak maguk közül. Az elnök és az elnökhelyettes hivatali ideje két év, ami ismételt szavazással további két hivatali ciklusra meghosszabbítható. Az elnök és az elnökhelyettes utódaik megválasztásáig látják el feladataikat.

(2)   Az elnök az 1. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összefüggésben gyakorolja feladatát. Az ülések során az elnök a szokásos gyakorlat szerint jár el: megnyitja és berekeszti az ülést, végrehajtja annak napirendjét, megadja a szót a felszólalóknak, törekszik a konszenzus elérésére, és összefoglalja az ülések vitáit és következtetéseit.

(3)   Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az elnököt, ha az akadályoztatva van a feladatai ellátásában. Ha sem az elnök, sem az elnökhelyettes nem jelenik meg vagy nem tud részt venni az ülésen, a résztvevők alkalmi elnököt jelölnek ki.

6. cikk

Titkárság

(1)   A titkárság az alábbi területeken segíti az elnök munkáját:

munkája elvégzésében,

az ülések és egyéb tevékenységek megszervezésében,

az üléshez kapcsolódó dokumentumok kiosztásában és a levelezésben.

(2)   A titkárság részt vehet a keret ülésein tartandó vitákban, saját beadványokat nyújthat be, napirendi pontokat és előadásokat javasolhat, illetve részt vehet a keret egyéb tevékenységeiben.

7. cikk

Megállapodás a legmegfelelőbb együttműködési formákról

(1)   A 2009/18/EK irányelv 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltak értelmében a keret munkája során elsődlegesen a legmegfelelőbb együttműködési formákkal kapcsolatos megállapodásra összpontosít. Ennek során a lehető legszélesebb körű megállapodásra törekszik.

(2)   Amennyiben az elnök valamely javaslatot szavazásra késznek ítél meg, a titkárság azt a következtetések levonására nyújtja be.

(3)   Az elnök minden kérdésben konszenzus elérésére törekszik; ellenkező esetben a keret egyszerű többséggel hozza meg határozatait.

(4)   Ha nem lehet konszenzust elérni, az egyet nem értő tagok vagy megfigyelők kérhetik álláspontjuk rögzítését.

(5)   Az elnök részéről a titkárság:

gondoskodik a szükséges szakvélemények és tanácsadás biztosításáról a keret résztvevői számára,

segíti a keret résztvevőit a javaslatok kidolgozásában, illetve adott esetben saját javaslatokat nyújt be,

támogatja a közös technikai és műveleti megoldások kidolgozását és értékelését.

8. cikk

Ülések és alcsoportok

(1)   A keret üléseit az elnök hívja össze legalább évente egy alkalommal, az EMSA hivatali helyiségeibe.

További ülések is összehívhatók akár az elnök kezdeményezésére, akár a tagok legalább egyharmada által támogatott írásbeli kérelem útján.

(2)   A keret résztvevői alcsoportokat hozhatnak létre a keret hatáskörén belül megvitatandó különös kérdések kapcsán – lehetőleg levelezés útján – történő munkavégzés céljából. A csoportok a keretnek tesznek jelentést.

(3)   A résztvevők eltérő megállapodása hiányában a keret és az alcsoportok az EMSA hivatali helyiségeiben tartják meg üléseiket.

(4)   Az EMSA saját szabályaival összhangban megtéríti a tagok és a megfigyelők államainak az (1) bekezdésben említett éves üléssel összefüggésben, egyetlen kijelölt képviselőnek a keret ülésén való részvétele kapcsán felmerülő költségeit. A további kísérő személyek költségeit a tagok, illetve megfigyelők államai viselik.

(5)   Az e cikk (1) bekezdésében említett éves ülésen túlmenő egyéb ülések finanszírozása az EMSA előzetes jóváhagyásának, valamint kellő EMSA-források vagy más finanszírozás rendelkezésre állásának függvénye.

9. cikk

Az ülések dokumentációja

(1)   A titkárság az ülés előtt legalább 28 naptári nappal megküldi az ülés meghívóját és napirendtervezetét a tagoknak, a Bizottságnak és a megfigyelőknek.

(2)   A napirendtervezetet az elnök felelőssége mellett a titkárság dolgozza ki.

(3)   A tagok, a Bizottság és a megfigyelők az ülésre szánt dokumentumokat a függelékben bemutatott formátumban, a napirend kiosztását megelőzően nyújtják be az elnöknek és a titkárságnak.

(4)   A titkárság az ülés előtt legalább 14 naptári nappal kiosztja az üléshez kapcsolódó dokumentumokat és a napirendet a tagoknak, a Bizottságnak és a megfigyelőknek.

(5)   Az ülés első napirendi pontja a napirend jóváhagyása.

(6)   Sürgős, illetve kivételes esetekben az elnök eltérhet a (3) és (4) bekezdésben megállapított ütemtervtől. Ha az ülésen felmerül egy újabb téma megvitatásának kérdése, annak a napirendbe történő esetleges felvételéről az elnök dönt. A sürgős, illetve kivételes kérdéseket alátámasztó dokumentumok az ülés előtt vagy alatt bármikor benyújthatók.

10. cikk

Jelenléti ív

A titkárság minden ülésen jelenléti ívet készít, amely megjelöli a résztvevők nevét és az őket delegáló hatóságokat, szervezeteket vagy szerveket.

11. cikk

Bizalmas jelleg

A keret résztvevőinek vitái bizalmasak.

12. cikk

Az ülések jegyzőkönyvei és összefoglalói

(1)   Az elnök felelőssége mellett a titkárság elkészíti az ülések lényeges elemeit tartalmazó jegyzőkönyvet, és azt kiosztja a tagoknak, a Bizottságnak és a megfigyelőknek.

(2)   A szavazásokat követően az egyet nem értő tagok és megfigyelők kérhetik álláspontjuk jegyzőkönyvben történő rögzítését.

(3)   A titkárság az ülést követő 30 naptári napon belül eljuttatja a résztvevőkhöz a jegyzőkönyvtervezetet. A tagok, a Bizottság és a megfigyelők a jegyzőkönyvtervezet kézhezvételét követő 30 naptári napon belül juttathatják el észrevételeiket a titkárságnak. A jegyzőkönyvet a következő ülésen hagyják jóvá hivatalosan.

(4)   Az ülésről készült egyetlen hivatalos feljegyzésnek a jóváhagyott jegyzőkönyv tekintendő.

(5)   A jegyzőkönyvhöz csatolható minden olyan technikai dokumentáció is, amelyről az ülés során megállapodtak.

(6)   A titkárság nyilvánosságra hozza az ülésről az elnök felelőssége mellett általa készített összefoglalót. Ez röviden összefoglalja az egyes napirendi pontok kapcsán levont következtetéseket.

13. cikk

Küldemények

(1)   A résztvevők kerettel összefüggő hivatalos levelezését az elnöknek és a titkárságnak kell címezni.

(2)   A résztvevőknek szánt hivatalos leveleket az általuk e célra megadott címre küldik el.

14. cikk

Nyelv

A keret munkanyelve az angol. Ez a nyelv használandó az előadások és viták során, valamint a nyomtatott anyagokban. Fordítás nem biztosítható.

15. cikk

Összeférhetetlenség

A keret munkájában részt vevő személyek értesítik az elnököt és a titkárságot, amennyiben a keret által tárgyalt valamely kérdésben esetükben összeférhetetlenség áll fenn.


(1)  HL L 208., 2002.8.5., 64. o.

Függelék

A tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálásával foglalkozó állandó együttműködési keret üléseinek ajánlott dokumentumformátuma

PCF …/…/…

Napirendi pont … Beadvány kelte

Lisszabon (az ülés napja)

A beadvány címe:

Benyújtó neve:…

Összefoglaló

Meghozandó intézkedések

Kapcsolódó dokumentumok

Bevezetés/Háttér

Észrevételek/Elemzés

Javasolt intézkedések