21.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/2


A BIZOTTSÁG 494/2011/EU RENDELETE

(2011. május 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács közösségi cselekvési programról szóló 1988. január 25-i állásfoglalásában (2) felkérte a Bizottságot, hogy lépjen fel a környezet kadmiummal történő szenynyezése ellen.

(2)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének táblázatában a 23. bejegyzés felhasználási és forgalombahozatali korlátozásokat ír elő a keverékekben és árucikkekben lévő kadmiumot illetően.

(3)

A kadmium és a kadmium-oxid 1B kategóriájú rákkeltő, és 1. kategóriájú akut és krónikus vízi toxicitású anyagnak minősül.

(4)

1992. december 31-ével az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv (3) megtiltotta a kadmium színezőanyagként való használatát számos polimerben és festékben, stabilizátorként való használatát poli(vinil-klorid)-ban (PVC) számos alkalmazásban, és a kadmiumos bevonat is tilos számos alkalmazásban. Az 1907/2006/EK rendelet 2009. június 1-jével hatályon kívül helyezte a 76/769/EGK irányelvet.

(5)

2007-ben elkészült a kadmium európai kockázatértékelése (4), a meglévő anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendeletnek (5) megfelelően. 2008. június 14-én a Bizottság közleményt (6) adott ki a kadmium és a kadmium-oxid kockázatértékelésének eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról, és forgalombahozatali és felhasználási korlátozást ajánlott a forrasztópálcákban és az ékszerekben lévő kadmiumot illetően.

(6)

A közlemény szerint szükség van konkrét intézkedésekre, hogy csökkenjenek a kadmiumtartalmú forrasztópálcák használatával és a kadmiumtartalmú ékszerek viselésével járó kockázatok. A forrasztási füst ártalmai jelentkezhetnek mind munkahelyi, mind munkahelyen kívüli környezetben. A fogyasztók, beleértve a gyermekeket is, bőrrel vagy szájon át történő érintkezéssel ki vannak téve az ékszerekben lévő kadmium hatásainak.

(7)

A Bizottság megrendelt egy tanulmányt az ékszerekben, forrasztóötvözetekben és PVC-ben lévő kadmiumot illető forgalombahozatali és felhasználási korlátozások esetleges módosításának társadalmi-gazdasági hatásairól (Socio-Economic Impact of a Potential Update of the Restrictions on the Marketing and Use of Cadmium). A tanulmány megállapításait 2010 januárjában tette közzé (7).

(8)

A cinkre vonatkozó hatályos rendelkezéseket pontosítani kell a „nagy cinktartalom” fogalmának meghatározásával. A festett árucikkeken lévő festékre vonatkozó rendelkezéseket szintén pontosítani kell.

(9)

2001-től az európai PVC-ipar önkéntes alapon megkezdte a kadmium stabilizátorként való használatának visszaszorítását az újonnan gyártott PVC-knél azokban az alkalmazásokban, amelyeket a 76/769/EGK irányelv még nem szabályozott. Ez az önkéntes kezdeményezés végül a kadmium PVC-ben történő használatának fokozatos megszűnését eredményezte.

(10)

A kadmiumszennyezés célként kitűzött megszüntetésének eléréséhez a kadmium használatának tiltását ki kell terjeszteni a PVC-ből készült összes árucikkre.

(11)

A PVC-hulladékból készülő keverékekre (hasznosított PVC) eltérést kell engedélyezni, hogy forgalomba lehessen őket hozni egyes építőipari termékekben való felhasználásra.

(12)

Bátorítni kell a hasznosított PVC felhasználását egyes építőipari termékek gyártásában, mivel ez teret enged a még kadmiumot tartalmazó régi PVC újrafelhasználásának. Következésképpen ezeknél az építőipari termékeknél a kadmiumra nagyobb határértéket kell megállapítani. Ezzel elkerülhető, hogy a PVC hulladéklerakókba kerüljön, vagy pedig elégessék, ami a környezetbe történő szén-dioxid- és kadmiumkibocsátással járna.

(13)

Ezt a rendeletet a hatálybalépésétől számított hat hónaptól kezdődően kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplők felkészülhessenek a rendelet előírásainak betartására.

(14)

A kadmium új PVC-ben történő felhasználásának tilalma miatt előreláthatólag fokozatosan csökkenni fog a hasznosított PVC-ből gyártott építőipari termékek kadmiumtartalma. A kadmium határértékét ezért ennek megfelelően felül kell majd vizsgálni, és a korlátozás felülvizsgálatába az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke szerint be kell vonni az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA) is.

(15)

A REACH-rendelet 137. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő, az átmeneti intézkedésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletét módosítani kell.

(16)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2012. január 10-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL C 30., 1988.2.4., 1. o.

(3)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

(6)  HL C 149., 2008.6.14., 6. o.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az anyagok, anyagcsoportok és keverékek megnevezését, valamint a korlátozás feltételeit tartalmazó táblázat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 23. bejegyzés második oszlopában az 1–4. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„1.

Nem használható szintetikus szerves polimerből (a továbbiakban: műanyag) készült keverékekben és árucikkekben, mint például:

vinil-klorid polimerek vagy kopolimerek (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretán (PUR) [3909 50]

kis sűrűségű polietilén (LDPE), kivéve a színezett mesterkeverék gyártására használt kis sűrűségű polietilént [3901 10]

cellulóz-acetát (CA) [3912 11]

cellulóz-acetát-butirát (CAB) [3912 11]

epoxigyanták [3907 30]

melamin-formaldehid (MF) gyanták [3909 20]

karbamid-formaldehid (UF) gyanták [3909 10]

telítetlen poliészterek (UP) [3907 91]

poli(etilén-tereftalát) (PET) [3907 60]

poli(butilén-tereftalát) (PBT)

átlátszó/általános felhasználású polisztirol [3903 11]

akrilnitril-metil-metakrilát (AMMA)

térhálósított polietilén (VPE)

ütésálló polisztirol

polipropilén (PP) [3902 10]

nagy sűrűségű polietilén (HDPE) [3901 20]

akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) [3903 30]

poli(metil-metakrilát) (PMMA) [3906 10]

Nem hozhatók forgalomba az ezekből a műanyagokból készült keverékek és árucikkek, ha a műanyagra számítva 0,01 tömegszázalékos vagy nagyobb koncentrációban tartalmaznak kadmiumot (fém kadmiumként kifejezve).

A fentiektől eltérően a második alpont nem vonatkozik a 2012. január 10. előtt forgalomba hozott árucikkekre.

Az első és második alpontot a 94/62/EK tanácsi irányelv (1) és az annak alapján elfogadott aktusok sérelme nélkül kell alkalmazni.

2.

Nem használható festékekben [3208] [3209].

A festékre számítva 10 tömegszázaléknál több cinket tartalmazó festékek esetében a kadmium koncentrációja legfeljebb 0,1 tömegszázalék (fém kadmiumként kifejezve) lehet.

Nem hozhatók forgalomba festett árucikkek, ha a festett árucikken lévő festékre számítva a kadmium koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb (fém kadmiumként kifejezve).

3.

A fentiektől eltérően az 1. és 2. pont nem alkalmazandó a biztonsági okokból kadmiumot tartalmazó keverékekkel színezett árucikkekre.

4.

A fentiektől eltérően az 1. pont második alpontját nem kell alkalmazni a következőkre:

hulladék PVC-ből (a továbbiakban: hasznosított PVC) készült keverékek,

hasznosított PVC-t tartalmazó keverékek és árucikkek, ha a műanyagra számítva legfeljebb 0,1 tömegszázalék koncentrációban tartalmaznak kadmiumot (fém kadmiumként kifejezve), a következő alkalmazásokban (merev PVC tárgyak):

a)

építőipari profilok és merev lemezek;

b)

ajtók, ablakok, ablaktáblák, falak, redőnyök, kerítések és ereszcsatornák;

c)

kültéri padozatok és teraszok;

d)

kábelcsatornák;

e)

nem ivóvízhez használt csövek, ha a hasznosított PVC-t többrétegű cső középső rétegében használják úgy, hogy teljesen le van fedve olyan új gyártású PVC-ből álló réteggel, amely megfelel a fenti 1. pontnak.

A hasznosított PVC-t tartalmazó keverékek és árucikkek első forgalomba hozatala előtt a szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy ezek láthatóan, olvashatóan és kitörölhetetlenül meg legyenek jelölve a következőképpen: „Hasznosított PVC-t tartalmaz.”, vagy pedig a következő piktogrammal:

Image

A rendelet 69. cikkének megfelelően a 4. pontban engedélyezett eltérést 2017. december 31-ig felül kell vizsgálni, főként a tekintetben, hogy megvalósítható-e a kadmiumra vonatkozó határérték csökkentése, valamint az a)–e) pontokban felsorolt alkalmazásokra engedélyezett eltérések újbóli értékelése céljából.

2.

A 23. bejegyzés második oszlopa kiegészül a következő 8., 9., 10. és 11. ponttal:

 

„8.

Nem használható keményforrasztási töltőfémben 0,01 tömegszázalékos vagy nagyobb koncentrációban.

Nem hozhatók forgalomba keményforrasztási töltőfémek, ha 0,01 tömegszázalékos vagy nagyobb koncentrációban tartalmaznak kadmiumot (fém kadmiumként kifejezve).

Ebben a pontban a keményforrasztás alatt olyan összeillesztési technika értendő, amely ötvözeteket használ és 450 °C feletti hőmérsékleten történik.

9.

A fentiektől eltérően a 8. pont nem alkalmazandó repülés- és űrtechnológiai alkalmazásokban használt töltőfémekre, és biztonsági okokból használt töltőfémekre.

10.

Nem használható fel és nem hozható forgalomba, ha a fémre számított koncentrációja 0,01 tömegszázalék vagy nagyobb:

i.

fém gyöngyökben és ékszerkészítéshez használt más fém komponensekben;

ii.

ékszer, bizsu, és hajdíszek fém részeiben, ideértve a következőket:

karkötő, nyaklánc és gyűrű,

testékszer,

karóra és csuklóékszer,

melltű és inggomb.

11.

A fentiektől eltérően a 10. pont nem vonatkozik a 2012. január 10. előtt forgalomba hozott árucikkekre és a 2012. január 10-én 50 évesnél régebbi ékszerekre.”


(1)  HL L 365., 1994.12.31., 10. o.”