30.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/3


A BIZOTTSÁG 420/2011/EU RENDELETE

(2011. április 29.)

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló, 2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az egyes élelmiszerekben található szennyező anyagok felső határértékeit.

(2)

Tekintettel annak különböző értelmezéseire, hogy a tarisznyarákok mely testrészeit kell vizsgálni a felső kadmium-határértékkel való összehasonlítás céljából, egyértelművé kell tenni, hogy az 1881/2006/EK rendelet mellékletében a rákfélék esetében meghatározott felső kadmium-határértékeket a végtagok (lábak és ollók) valamint a has színhúsára kell alkalmazni. A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék esetében a felső határérték csak a lábakra és ollókra alkalmazandó. Ez a fogalommeghatározás kizárja a rákfélék más testrészeit, mint a fejtor (cephalothorax) és az ehetetlen részek (héj, farok). A fejtorban találhatók az emésztőszervek (hepatopancreas), amelyek tudvalevőleg nagy mennyiségű kadmiumot tartalmaznak. Mivel egyes tagállamokban előfordulhat, hogy a fejtor részeit is rendszeresen fogyasztják, a kadmium-expozíció csökkentése érdekében célszerű lehet a fogyasztók számára tagállami szinten e részek fogyasztásának korlátozását javasolni. Ebben a kérdésben az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósága a weboldalán tájékoztatót (3) jelentetett meg.

(3)

A következetesség érdekében ennek megfelelően módosítani kell a rákfélék testrészeire vonatkozó előírásokat más szennyező anyagok (ólom, higany, dioxinok és PCB-k, valamint policiklikus aromás szénhidrogének) felső határértékeinek tekintetében is.

(4)

A kéthéjú kagylók, például a zöldhéjú kagylók és az osztrigák a tengeri algákhoz/moszatokhoz hasonlóan kadmiumot halmozhatnak fel. Mivel a zöldhéjú kagyló porát és az osztrigaport a szárított tengeri algákhoz/moszatokhoz hasonlóan étrend-kiegészítőként forgalmazzák, a szárított kéthéjú kagylókra a szárított tengeri algákra/moszatokra vagy tengeri algákból/moszatokból származó termékekre jelenleg vonatkozó felső kadmium-határértékkel azonos határértéket kell meghatározni.

(5)

A leveles káposztára vonatkozó rendelkezéseket össze kell hangolni a többi leveles zöldségre vonatkozó rendelkezésekkel. A leveles káposztát ezért az alapértelmezett felső kadmium-határérték tekintetében ki kell zárni a 3.2.15. pontban meghatározott „zöldségek és gyümölcsök” közül, és a 3.2.17. pontban kell szerepeltetni.

(6)

A gyümölcsökre és zöldségekre meghatározott felső ólom- és kadmium-határértékek a tengeri algákra/moszatokra nézve nem valószerűek, mivel ezek a növények természetüknél fogva nagy mennyiségű ólmot, illetve kadmiumot tartalmazhatnak. A tengeri algákat/moszatokat ezért ki kell zárni a zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó alapértelmezett felső ólom- és kadmium-határértékek alkalmazása alól (3.1.10. és 3.2.15. pont). További előfordulási adatokat kell gyűjteni annak megállapításához, hogy szükség van-e a tengeri algákra/moszatokra vonatkozó valószerűbb, külön felső ólom- és kadmium-határértékek megállapítására.

(7)

Következetlenségek állnak fenn az 1881/2006/EK rendeletben szereplő élelmiszerek/termékcsoportok elnevezései, valamint a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) szereplő élelmiszerek/termékcsoportok elnevezései között. Mivel az 1881/2006/EK rendelet a 396/2005/EK rendeletben felsorolt termékcsoportokra hivatkozik, ezeket az elnevezéseket az utóbbi rendeletben szereplő elnevezésekhez kell igazítani.

(8)

Az ellenőrzésre és jelentésre vonatkozó rendelkezéseket az etil-karbamát (5), perfluor-alkilezett anyagok (6), akrilamid (7) ellenőrzésére vonatkozó ajánlások figyelembevételével naprakésszé kell tenni. Mivel a 2006/504/EK bizottsági határozatot (8) az 1152/2009/EK bizottsági rendelet (9) hatályon kívül helyezte és annak helyébe lépett, a 2006/504/EK határozatra történő hivatkozás helyébe a 1152/2009/EK rendeletre történő hivatkozásnak kell lépnie. Világossá kell tenni továbbá, hogy mely adatokat kell a Bizottságnak, illetve melyeket kell az EFSA-nak benyújtani.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok és az érdekelt felek évente tájékoztatják a Bizottságot a végzett vizsgálatok eredményeiről, beleértve az ochratoxin-A, dezoxinivalenol, zearalenon, T-2 és HT-2 toxin és fumonizin B1 és B2 általi szennyeződés megelőzésére hozott intézkedések alkalmazásában történt előrehaladást. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja e vizsgálatok eredményeit. A vonatkozó előfordulási adatokat az EFSA-nak kell benyújtani.

(3)   A tagállamok a 1152/2009/EK bizottsági rendeletnek (10) megfelelően jelentést tesznek a Bizottságnak az aflatoxinokra vonatkozó megállapításaikról. A tagállamok a 2007/196/EK (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) és 2010/307/EU (14) bizottsági ajánlásoknak megfelelően jelentést tesznek a EFSA-nak a furánra, az etil-karbamátra, a perfluor-alkilezett anyagokra és az akrilamidra vonatkozó megállapításaikról.

b)

A szöveg a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A szennyező anyagoknak a tagállamok által összegyűjtött előfordulási adatait – adott esetben – szintén az EFSA-nak kell jelenteni.”

2.

A melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  HL L 364., 2006.12.20., 5. o.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(5)  HL L 52., 2010.3.3., 53. o.

(6)  HL L 68., 2010.3.18., 22. o.

(7)  HL L 137., 2010.6.3., 4. o.

(8)  HL L 199., 2006.7.21., 21. o.

(9)  HL L 313., 2009.11.28., 40. o.

(10)  HL L 313., 2009.11.28., 40. o.

(11)  HL L 88., 2007.3.29., 56. o.

(12)  HL L 52., 2010.3.3., 53. o.

(13)  HL L 68., 2010.3.18., 22. o.

(14)  HL L 137., 2010.6.3., 4. o.”


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az ólomra vonatkozó 3.1. szakaszban a 3.1.6., 3.1.9., 3.1.10. és 3.1.11. pontok helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek (1)

Felső határértékek (mg/kg nedves tömeg)

„3.1.6.

Rákfélék (26): végtagok és has színhúsa (44). A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsa.

0,50”

„3.1.9.

Hüvelyes zöldségek (27) és gabonafélék és hüvelyesek

0,20”

„3.1.10.

Zöldségfélék, a káposztafélék, a leveles zöldségek, a friss fűszernövények, a gombák és a tengeri algák/moszatok kivételével (27). A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.

0,10”

„3.1.11.

Káposztafélék, leveles zöldségek (43) és a következő gombák (27): Agaricus bisporus (közönséges gomba), Pleurotus ostreatus (kagylógomba), Lentinula edodes (Shiitake gomba)

0,30”

2.

A kadmiumra vonatkozó 3.2. szakaszban a 3.2.9., 3.2.15., 3.2.16., 3.2.17. és 3.2.20. pontok helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek (1)

Felső határértékek (mg/kg nedves tömeg)

„3.2.9.

Rákfélék (26): végtagok és has színhúsa (44). A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsa.

0,50”

„3.2.15.

Zöldség és gyümölcs, kivéve a leveles zöldségeket, a friss fűszernövényeket, a leveles káposztát, a gombákat, a szárukért termesztett zöldségeket, a gyökérzöldségeket és a burgonyát (27)

0,050”

„3.2.16.

Szárukért termesztett zöldségek, gyökér- és gumós zöldségek, a gumós zeller kivételével (27). A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.

0,10”

„3.2.17.

Leveles zöldségek, friss fűszernövények, leveles káposzta, zellerfélék és a következő gombák (27): Agaricus bisporus (közönséges gomba), Pleurotus ostreatus (kagylógomba), Lentinula edodes (Shiitake gomba)

0,20”

„3.2.20.

Kizárólag vagy főként szárított tengeri algákból/moszatokból, tengeri algákból/moszatokból származó termékekből vagy szárított kéthéjú kagylókból álló étrend-kiegészítők (39)

3,0”

3.

A higanyra vonatkozó 3.3. szakaszban a 3.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek (1)

Felső határértékek (mg/kg nedves tömeg)

„3.3.1.

Halászati termékek (26), illetve halak színhúsa (24) (25), a 3.3.2. pontban említett fajták kivételével. A rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és has színhúsára (44) alkalmazandó. A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.

0,50”

4.

A dioxinra vonatkozó 5. szakaszban az 5.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek

Felső határértékek

Dioxinok összege (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioxinok és dioxinszerű PCB-k összege (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3.

Hal színhúsa, halászati termékek és azokból készült termékek, az angolna kivételével (25) (34). A rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára (44) alkalmazandó. A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.

4,0 pg/g nedves tömeg

8,0 pg/g nedves tömeg”

5.

A policiklikus aromás szénhidrogénekre vonatkozó 6. szakaszban a 6.1.3. and 6.1.5. pontok helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerek (1)

Felső határértékek (mg/kg nedves tömeg)

„6.1.3.

Füstölt hal színhúsa és füstölt halászati termékek (25) (36), a kéthéjú kagylók kivételével. A füstölt rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára (44) alkalmazandó. A füstölt tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.

5,0”

„6.1.5.

Rákfélék, lábasfejűek, a füstölt termékek kivételével(26). A rákfélékre vonatkozó felső határérték a végtagok és a has színhúsára(44) alkalmazandó. A tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.

5,0”

6.

A táblázat végén található (3) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

A csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 2006. december 5-i 2006/125/EK bizottsági irányelvben (HL L 339., 2006.12.6., 16. o.) meghatározottak szerint e kategóriában felsorolt élelmiszerek.”

7.

A táblázat végén található (16) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(16)

Csecsemők és kisgyermekek a 2006/141/EK (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.) és a 2006/125/EK irányelvben meghatározottak szerint.”

8.

A táblázat a következő (43) és (44) lábjegyzettel egészül ki:

„(43)

A leveles zöldségekre vonatkozó felső határértékek a (396/2005/EK rendelet I. mellékletében a 0256000 kódszám alatt szereplő) friss fűszernövényekre nem alkalmazandók.

(44)

E fogalommeghatározásba nem tartozik bele a rákfélék fejtora (cephalothorax).”