14.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/28


A BIZOTTSÁG 363/2011/EU RENDELETE

(2011. április 13.)

a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az izoeugenol nevű anyag tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, összefüggésben 17. cikkével,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben a 470/2009/EK rendeletnek megfelelően meg kell állapítani az Európai Unióban használni kívánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-határértékeit.

(2)

A farmakológiai hatóanyagokat és azoknak az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyag maximális határértéke szerinti osztályozását a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) melléklete tartalmazza.

(3)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez kérelem érkezett a lazacban és a szivárványos pisztrángban előforduló izoeugenol maximális maradékanyag-határértékeinek (a továbbiakban: MRL) megállapítása iránt.

(4)

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága javasolta, hogy az izoeugenolra az uszonyos halak természetes arányban jelen lévő izom- és bőrszövetei vonatkozásában állapítsanak meg MRL-t.

(5)

Ezért a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatát módosítani kell oly módon, hogy ki kell egészíteni az izoeugenolra az uszonyos halfajok tekintetében vonatkozó MRL-lel.

(6)

Indokolt ésszerű időtartamot biztosítani az érdekelt feleknek, hogy meghozhassák az újonnan megállapított MRL-nek való megfeleléshez esetlegesen szükséges intézkedéseket.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. július 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázata a következő anyaggal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határérték

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének megfelelően)

Terápiás osztályozás

„Izoeugenol

Izoeugenol

Uszonyos halak

6 000 μg/kg

Természetes arányban jelen lévő izom és bőr

Nem alkalmazható

Az idegrendszerre ható anyagok/A központi idegrendszerre ható anyagok”