25.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/2


A BIZOTTSÁG 176/2011/EU RENDELETE

(2011. február 24.)

a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (léginavigációs-szolgálati rendelet) (1) és különösen annak 9a. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

A funkcionális légtérblokkok kulcsszerepet játszanak a tagállamok között megvalósuló, a teljesítmény növelését és szinergiák létrehozását célzó együttműködés kialakításában. Ennek érdekében és az egységes európai égbolton belül a funkcionális légtérblokkok közötti kapcsolódási pontok optimalizálása céljából az érintett tagállamoknak együtt kell működniük egymással és adott esetben harmadik országokkal.

(2)

A tagállamoknak a funkcionális légtérblokkok kialakításakor teljesíteniük kell az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkében foglalt követelményeket.

(3)

Azon tagállamok, amelyek funkcionális légtérblokkot alakítanak ki, információkat kötelesek eljuttatni a Bizottsághoz, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez, a többi tagállamhoz és más érdekelt felekhez, ily módon lehetőséget biztosítva számukra arra, hogy az eszmecsere megkönnyítése érdekében megtehessék észrevételeiket. A tagállamoknak azonban minősített információkat, üzleti titkokat és egyéb bizalmas adatokat nem kell benyújtaniuk.

(4)

Az e rendelet értelmében benyújtandó információk arra hivatottak, hogy bizonyítsák a funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos célkitűzések teljesülését, és a tagállamokat segítsék az egységes európai égbolt keretébe tartozó egyéb intézkedésekkel való összhang biztosításában.

(5)

Az információk cseréjének és az észrevételek benyújtásának fent említett folyamatát elősegítendő, egyértelműen meg kell határozni, hogy melyek azok a „megfelelő” információk, amelyeket a Bizottsághoz, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez (EASA) és más érdekelt felekhez el kell juttatni, továbbá rögzíteni kell az ezen információcserére szolgáló eljárásokat.

(6)

Az érintett tagállamoknak közösen kell benyújtaniuk az információkat, és ennek megfelelően a vonatkozó információkat és alátámasztó dokumentumokat funkcionális légtérblokkonként csoportosítva kell benyújtaniuk.

(7)

A funkcionális légtérblokkok kialakítását olyan jogi folyamatnak kell tekinteni, amely révén a tagállamok javíthatják a légtérblokkjaik közötti együttműködést. A tagállamoknak az 550/2004/EK rendelettel összhangban legkésőbb 2012. december 4-ig teljesíteniük kell ezt a követelményt.

(8)

Azt, hogy egy adott funkcionális légtérblokk módosult-e vagy sem, minden tagállamnak azonos kritériumok alapján kell megítélnie, és kizárólag azon változásokat szabad módosulásnak tekinteni, amelyek jelentős hatással vannak a funkcionális légtérblokkra és/vagy a szomszédos funkcionális légtérblokkokra vagy tagállamokra.

(9)

Az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 13a. cikke rögzíti, hogy az egységes európai égbolt végrehajtásakor a tagállamoknak és a Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi biztonsági szempontot kellően figyelembe vegyenek.

(10)

Ez a rendelet nem érinti az 549/2004/EK rendelet 13. cikkében említett tagállami légiközlekedés-védelmi vagy védelmi politikai érdekeket, valamint az azokhoz kapcsolódó titoktartási követelményeket.

(11)

A Chicagói Egyezmény 83. cikkével összhangban azon tagállamoknak, amelyek funkcionális légtérblokkot alakítanak ki, a funkcionális légtérblokkra vonatkozó egyezményeket vagy megállapodásokat, valamint azok bármilyen későbbi módosítását be kell jegyeztetniük az ICAO által vezetett nyilvántartásba.

(12)

Az olyan funkcionális légtérblokkok kialakítását, amelyek módosítanák az ICAO szerinti repüléstájékoztató körzetek határait vagy az említett határokon belül elérhető berendezéseket és szolgálatokat, továbbra is az ICAO léginavigációs tervezési folyamata és az ICAO léginavigációs terveinek módosítási eljárása keretein belül kell kezelni.

(13)

A tagállamoknak a funkcionális légtérblokkok kialakítása során biztosítaniuk kell a biztonságra vonatkozó kötelezettségeik teljesülését. Bizonyítaniuk kell, és megfelelő biztosítékot kell nyújtaniuk arról, hogy a funkcionális légtérblokkok kialakítása és működtetése biztonságosan fog történni, továbbá figyelembe kell venniük a funkcionális légtérblokkok kialakításához kapcsolódó, a tagállamok és a léginavigációs szolgáltatók felelősségi körébe tartozó biztonságirányítási tényezőket, különös tekintettel a biztonságot érintő szerep- és felelősségi körökre.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet a következőkre vonatkozó követelményeket állapítja meg:

1.

az érintett tagállamok által a Bizottsághoz, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez (EASA), a többi tagállamhoz és az érdekelt felekhez a funkcionális légtérblokkok kialakítását vagy módosítását megelőzően eljuttatandó információk;

2.

az 1. pontban említett felek részére a Bizottságnak a funkcionális légtérblokkal kapcsolatban való értesítését megelőzően eljuttatandó információk, és a tőlük származó észrevételek benyújtására szolgáló eljárások.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendelet 2. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „érintett tagállamok”: azok a tagállamok, amelyek között kölcsönös megállapodás született az 550/2004/EK rendelet szerinti funkcionális légtérblokk kialakításáról;

2.   „érdekelt felek”: a funkcionális légtérblokkal szomszédos harmadik országok, a főbb légtérfelhasználók vagy légtérfelhasználók csoportjai, a személyzet érdekképviseleti szervei, és a funkcionális légtérblokkokon belül működőekkel szomszédos léginavigációs szolgáltatók.

3. cikk

A megfelelés bizonyítása

A 550/2004/EK rendelet 9a. cikkében foglalt követelmények teljesülésének bizonyítása céljából az érintett tagállamok közösen benyújtják az e rendelet mellékletében előírt információkat.

4. cikk

Az információcsere eljárása új funkcionális légtérblokkok esetében

(1)   Az érintett tagállamok legkésőbb 2012. június 24-ig benyújtják a mellékletben foglalt információkat. A Bizottság az információkat kézhezvételüktől számítva legkésőbb egy héttel az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja, hogy azok megtehessék észrevételeiket.

(2)   Az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek az információk kézhezvételétől számítva legkésőbb két hónapig tehetik meg észrevételeiket. A beérkező észrevételeket a Bizottság – saját észrevételeivel kiegészítve – haladéktalanul továbbítja az érintett tagállamok részére.

(3)   Az érintett tagállamok funkcionális légtérblokkjaik kialakítása előtt kellően mérlegelik a kapott észrevételeket.

5. cikk

Korábban kialakított funkcionális légtérblokkok módosítása

(1)   E rendelet alkalmazásában akkor beszélünk egy korábban kialakított funkcionális légtérblokk módosításáról, ha a javasolt módosítás a funkcionális légtérblokk meghatározott kiterjedésének változását eredményezi.

(2)   Legkésőbb hat hónappal a módosítás végrehajtását megelőzően az érintett tagállamok közösen tájékoztatják a Bizottságot a javasolt változásokról, és eljuttatják az azok alátámasztására szolgáló információkat, ami – adott esetben – a funkcionális légtérblokkok kialakításakor benyújtott adatok aktualizálását jelenti. A Bizottság az információkat kézhezvételüktől számítva legkésőbb egy héttel az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja, hogy azok megtehessék észrevételeiket.

(3)   Az EASA, a többi tagállam és az érdekelt felek az információk kézhezvételétől számítva legkésőbb két hónapig tehetik meg észrevételeiket. A beérkező észrevételeket a Bizottság – saját észrevételeivel kiegészítve – haladéktalanul továbbítja az érintett tagállamok részére.

(4)   Az érintett tagállamok funkcionális légtérblokkjaik módosítása előtt kellően mérlegelik a kapott észrevételeket.

6. cikk

Már létező funkcionális légtérblokkok

Azok a tagállamok, amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően már alakítottak ki funkcionális légtérblokkot, gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2012. június 24-ig eljuttassák a Bizottsághoz a mellékletben foglalt mindazon információkat, amelyek nem szerepeltek a bejelentésben.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.


MELLÉKLET

BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK

I.   RÉSZ

Általános információk

1.

A tagállamok benyújtják az alábbi információkat:

a)

a funkcionális légtérblokk kapcsolódási pontja;

b)

a funkcionális légtérblokk meghatározott kiterjedése;

c)

adott esetben a közösen kijelölt légiforgalmi szolgáltatók és meteorológiai szolgáltatók megnevezése, és felelősségi köreik rögzítése;

d)

azon légiforgalmi szolgáltatók és felelősségi köreik megnevezése, amelyek az 550/2004/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének megfelelően tanúsítás nélkül biztosítanak léginavigációs szolgáltatásokat.

2.

A funkcionális légtérblokkok kialakítására vagy módosítására vonatkozóan megkötött megállapodásokkal kapcsolatban az érintett tagállamok benyújtják többek között az alábbi információkat:

a)

azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják, hogy az érintett tagállamok között kölcsönös megállapodás született funkcionális légtérblokk kialakításáról;

b)

a funkcionális légtérblokkhoz tartozó nemzeti felügyeleti hatóságok közötti megállapodásokkal kapcsolatos információk;

c)

a funkcionális légtérblokkhoz tartozó légiforgalmi szolgáltatók közötti megállapodásokkal kapcsolatos információk;

d)

az illetékes polgári és katonai hatóságok között a funkcionális légtérblokk irányítási struktúráiban való részvételre vonatkozóan létrejött megállapodásokkal kapcsolatos információk.

3.

Az érintett tagállamok olyan információkra is hivatkozhatnak, amelyeket az egységes európai égbolt létrehozása keretében már korábban benyújtottak a Bizottsághoz.

II.   RÉSZ

Az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények

Az érintett tagállamok benyújtják az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményekre vonatkozó információkat és az azok alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

1.   A funkcionális légtérblokk létrehozását alátámasztó biztonsági elemzés

A funkcionális légtérblokk létrehozását alátámasztó biztonsági elemzés vonatkozásában az alábbi információkat kell benyújtani:

a)

közös biztonsági iránymutatások, vagy a létrehozásukra vonatkozó tervek;

b)

a balesetek és repülőesemények kivizsgálására vonatkozó megállapodások, továbbá a biztonsági adatok gyűjtésére, elemzésére és cseréjére vonatkozó tervek bemutatása;

c)

a biztonság kezelésére szolgáló azon módszer bemutatása, amely révén a funkcionális légtérblokkon belül elkerülhető a biztonsági teljesítmény romlása;

d)

azon megállapodások bemutatása, amelyek a funkcionális légtérblokkon belül a léginavigációs szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó biztonsági célok rögzítése, a biztonsági felügyelet és a kapcsolódó végrehajtási intézkedések tekintetében egyértelműen rögzítik a felelősségi köröket és a kapcsolódási pontokat/interfészeket;

e)

az annak alátámasztására szolgáló dokumentumok és/vagy nyilatkozatok, hogy a funkcionális légtérblokkok kialakításából vagy módosításából eredő operatív változások bevezetését megelőzően veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat magában foglaló biztonságértékelésre került sor.

2.   A légtér optimális kihasználása, a légi forgalom áramlását figyelembe véve

Az érintett tagállamok benyújtják a következő információkat:

a)

Az 551/2004/EK európai parlementi és tanácsi rendelet (1) 6. cikkében említett légtér-gazdálkodási és légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókkal való kapcsolat, és ezen belül a légtér optimális kihasználását lehetővé tévő koordináció, megállapodások és eljárások bemutatása.

b)

A funkcionális légtérblokkon belül azon légtér vonatkozásában, amelyre az 551/2004/EK rendelet 6. cikkében említett hálózati funkciók nem terjednek ki, az alábbiakkal kapcsolatos információkat kell benyújtani:

az integrált légtérgazdálkodást célzó intézkedések,

a légtér-gazdálkodási adatok megosztására vonatkozó rendelkezések,

a hatékony kooperatív döntéshozatali folyamatot célzó intézkedések.

c)

A funkcionális légtérblokkon belüli valós idejű koordináció tekintetében:

annak bemutatása, hogy miként történik a határokon átnyúló tevékenységek irányítása, amennyiben a funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása nyomán új területek jönnek létre.

3.   Az európai útvonalhálózattal való összhang

Az érintett tagállamok információkat nyújtanak be annak alátámasztására, hogy a funkcionális légtérblokkon belük az útvonalak tervezése és végrehajtása összhangban áll az európai útvonalhálózat koordinálására, fejlesztésére és végrehajtására vonatkozó, az 551/2004/EK rendelet 6. cikkében említett folyamatokkal, és azok keretében történik.

Az érintett tagállamok olyan információkra is hivatkozhatnak, amelyeket az egységes európai égbolt létrehozása keretében már korábban benyújtottak a Bizottsághoz.

4.   Hozzáadott érték a költség-haszon elemzések fényében

Az érintett tagállamok nyilatkozatot nyújtanak be, amelyben megerősítik a következőket:

a)

a költség-haszon elemzés az ágazaton belüli bevett gyakorlatnak megfelelően készült, többek között a diszkontált cash flow-elemzés alkalmazásával;

b)

a költség-haszon elemzés átfogó képet nyújt a funkcionális légtérblokk kialakítása vagy módosítása által a polgári és katonai légtérfelhasználókra gyakorolt hatásokról;

c)

a költség-haszon elemzés szerint a funkcionális légtérblokk kialakítása vagy módosítása összességében pozitív eredménnyel zárul (nettó jelenérték és/vagy belső megtérülési ráta);

d)

a funkcionális légtérblokkok hozzájárulnak a légi közlekedés környezeti hatásának csökkentéséhez;

e)

a költségek és a haszon tekintetében feltüntetett értékeket, azok forrásait és a költség-haszon elemzés elkészítése során használt feltételezéseket dokumentálták;

f)

a főbb érdekeltekkel konzultáció folyt, és visszajelzést adtak a felelősségi körükbe tartozó műveletekre vonatkozó költség-haszon becslésről.

5.   A légiforgalmi irányítási feladatkör gördülékeny és rugalmas átadásának biztosítása a légiforgalmi szolgálati egységek között

Az érintett tagállamok információt nyújtanak be annak alátámasztására, hogy a funkcionális légtérblokkon belül a légiforgalmi irányítási feladatkör átadása gördülékeny és rugalmas. A funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása révén bekövetkezett változásokkal kapcsolatban az alábbi információkat kell benyújtani:

a)

a határokon átnyúló légiforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások leírása;

b)

azon létrejött megállapodások, amelyek célja a funkcionális légtérblokkon belül az érintett légiforgalmi szolgáltatók közötti koordinációs eljárások javítása, valamint a koordináció javítására irányuló további tervbe vett kezdeményezések;

c)

azon létrejött megállapodások leírása, amelyek célja az érintett polgári és katonai légiforgalmi szolgáltatók közötti koordinációs eljárások javítása, valamint a koordináció javítására irányuló – a rugalmas légtérfelhasználás elvével összhangban lévő – további tervbe vett kezdeményezések;

d)

azon létrejött megállapodások leírása, amelyek célja az érintett, egymással szomszédos léginavigációs szolgáltatók közötti koordinációs eljárások javítása, valamint a koordináció javítására irányuló további tervbe vett kezdeményezések.

6.   Kompatibilitás biztosítása a különböző légtér-konfigurációk között, optimalizálva többek között a jelenlegi repüléstájékoztató körzeteket

Az érintett tagállamok információt szolgáltatnak azokról a rendelkezésre álló tervekről, amelyek célja a funkcionális légtérblokkon belüli különböző légtér-konfigurációk összehangolt szervezése és osztályba sorolása. A terveknek többek között a következőkre kell kitérniük:

a)

a légtér osztályba sorolásának és szervezésének elvei a funkcionális légtérblokkon belül;

b)

a funkcionális légtérblokkon belül megvalósuló harmonizáció eredményeképpen a légtér-konfigurációban bekövetkező változások.

7.   Az ICAO-n belül megkötött regionális megállapodások

Az érintett tagállamok jegyzéket nyújtanak be a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 11. mellékletével létrehozott keretekkel összhangban megkötött azon regionális megállapodásokról, amelyek a funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása szempontjából relevánsak.

8.   Fennálló regionális megállapodások

Az érintett tagállamok jegyzéket nyújtanak be az egy vagy több tagállam által kötött azon fennálló megállapodásokról (ideértve azokat is, amelyekben harmadik országok vesznek részt), amelyek a funkcionális légtérblokkok kialakítása vagy módosítása szempontjából relevánsak.

9.   Az egész Európai Unióra érvényes teljesítménycélok

9.1.

Az érintett tagállamok információt szolgáltatnak azokról a megállapodásokról, amelyek célja elősegíteni az 549/2004/EK rendelet 11. cikkében említett, az egész Európai Unióra érvényes teljesítménycélokkal való összhangot.

9.2.

Az érintett tagállamok olyan információkra is hivatkozhatnak, amelyeket a 691/2010/EU bizottsági rendelet (2) 5. cikkének rendelkezései értelmében már korábban benyújtottak a Bizottsághoz.


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

(2)  HL L 201., 2010.8.3., 1. o.