19.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/14


A BIZOTTSÁG 150/2011/EU RENDELETE

(2011. február 18.)

a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a tenyésztett és vadon élő vadak, valamint a tenyésztett és a vadon élő vadak húsa tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre. Többek között meghatározza a tenyésztett és a vadon élő vadak húsának előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket. Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen húst kizárólag akkor hozzák forgalomba, ha azt az említett rendelet III. melléklete III. és IV. szakaszának megfelelően állították elő.

(2)

A 853/2004/EK rendelet III. mellékletének III. szakasza előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók bizonyos feltételek mellett az illetékes hatóság engedélyével a származás helyén is levághatják a tenyésztett futómadarakat és bizonyos tenyésztett patás állatokat. A feltételek közé tartozik, hogy a levágott állatok szállítmányát a vágóhídra történő szállításkor az állatokat tenyésztő élelmiszer-ipari vállalkozó által kiállított nyilatkozat, valamint a hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos által kiállított és aláírt igazolás kíséri.

(3)

A hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos által kiállított és aláírt igazolás tanúsítja a vágást megelőző vizsgálat kedvező eredményét, a helyes vágást és kivéreztetést, valamint megjelöli a vágás dátumát és időpontját.

(4)

Az állatok leölésük során való védelméről szóló, 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendelet (2) szabályokat határoz meg az élelmiszer, gyapjú, bőr, szőr vagy más termékek előállítására tenyésztett vagy tartott állatok leölésére. Az említett rendelet előírja, hogy az érintett vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy bizonyos leölési műveleteket kizárólag az ilyen műveletekre vonatkozó képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személyek végeznek, akik képesek a műveletet az említett rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően elvégezni.

(5)

A hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos jelenléte a leölés és kivéreztetés teljes ideje alatt szükségtelennek tekinthető, ha a leölési műveleteket végző élelmiszer-ipari vállalkozó rendelkezik a megfelelő szintű szakértelemmel és az ilyen műveletekre vonatkozó képesítési bizonyítvánnyal, az 1099/2009/EK rendeletnek megfelelően. Ilyen esetben engedélyezni kell, hogy a helyes levágás és kivéreztetés tényét, valamint a vágás idejét és helyét a hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos helyett az élelmiszer-ipari vállalkozó igazolja.

(6)

Ezenkívül a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IV. szakaszának II. fejezete előírja, hogy a vadon élő nagyvadak leölését követően a képzett személynek a lehető leggyorsabban el kell végeznie a test és bármely eltávolított zsiger vizsgálatát azoknak a jellemzőknek az azonosítására, amelyek alapján a hús egészségügyi kockázatot jelenthet. Amennyiben a vizsgálat során nem tapasztaltak a szokásostól eltérő jellemzőket, amelyek alapján a hús egészségügyi kockázatot jelenthet, a leölés előtt nem figyeltek meg a szokásostól eltérő viselkedést, és nem áll fenn a környezeti szennyeződés gyanúja, a képzett személynek erről egy sorszámozott nyilatkozatot kell csatolnia az állat testéhez.

(7)

Az ismertetett szabályok alkalmazásának tapasztalatai azt mutatják, hogy célszerű lehetővé tenni, hogy a nyilatkozatot ne csatolják az állat testéhez, illetve azt, hogy a nyilatkozat egynél több állatra vonatkozzon, amennyiben egyértelmű kapcsolatot lehet megállapítani és garantálni az állati testek és a rájuk vonatkozó nyilatkozat között.

(8)

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) meghatározza az állati melléktermékek összegyűjtésére, szállítására, tárolására, kezelésére, feldolgozására és felhasználására vagy ártalmatlanítására vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat, megelőzendő az e termékek jelentette állat-egészségügyi vagy közegészségügyi kockázatot. Az említett rendelet VIII. mellékletének VII. fejezete meghatározza a vadásztrófeák készítésére vonatkozó követelményeket.

(9)

Ezenkívül az említett rendeletnek megfelelően a műszaki üzemeket az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek. E feltételekhez tartozik többek között a műszaki üzem arra vonatkozó kötelezettsége, hogy megfeleljen az említett rendeletben meghatározott konkrét előállítási követelményeknek.

(10)

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IV. szakaszának II. fejezete úgy rendelkezik, hogy nagyvadak esetében a fejet és a zsigereket nem kell a testtel együtt szállítani a vadak húsát kezelő létesítménybe, kivéve a trichinellózisra fogékony fajokhoz tartozó állatok esetében, amelyek fejét (kivéve az agyart) és rekeszizmát a testtel együtt kell szállítani.

(11)

Bizonyos tagállamokban, ahol a vadászat régóta fennálló hagyomány, szokásos, hogy az állat teljes fejét vadásztrófeaként használják fel, beleértve a trichinellózisra fogékony fajok egyedei esetében is. A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IV. szakaszának II. fejezetében szereplő követelmény a trichinellózisra fogékony fajok esetében nehézségeket okoz a vadászoknak és a műszaki üzemeknek a vadásztrófeák készítése tekintetében.

(12)

Ezért lehetővé kell tenni az illetékes hatóságnak, hogy a trichinellózisra fogékony fajokba tartozó állatok fejét engedélyezett műszaki üzembe küldjék vadásztrófea készítésére, még mielőtt rendelkezésre állna a trichinellózisra vonatkozó vizsgálat eredménye. Az ilyen esetekben megfelelően biztosítani kell a nyomon követhetőséget.

(13)

A 853/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  HL L 303., 2009.11.18., 1. o.

(3)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o.


MELLÉKLET

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

A III. fejezet a következő 3a. ponttal egészül ki:

„3a.

A 3j. ponttól eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a helyes vágást és kivéreztetést, valamint a vágás dátumát és időpontját tanúsító igazolás csak az élelmiszer-ipari vállalkozó által készített, a 3i. pontban említett nyilatkozatban szerepeljen, amennyiben:

a)

a gazdaság olyan tagállamban vagy a 64/432/EGK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének p) pontja szerinti régióban található, amelyre az uniós vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően nem vonatkoznak egészségügyi korlátozások;

b)

az élelmiszer-ipari vállalkozó igazolta a megfelelő szakértelem meglétét ahhoz, hogy az 1099/2009/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően és az említett rendelet 12. cikkének sérelme nélkül az állatoknak leölésük során ne okozzon elkerülhető fájdalmat, szorongást vagy szenvedést.”

2.

A II. fejezet IV. szakaszának 4a. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a)

Amennyiben a 2. pontban említett vizsgálat során nem tapasztaltak a szokásostól eltérő jellemzőket, a leölés előtt nem figyeltek meg a szokásostól eltérő viselkedést, és nem áll fenn a környezeti szennyeződés gyanúja, a képzett személynek erről egy sorszámozott nyilatkozatot kell csatolnia az állat testéhez. E nyilatkozatnak meg kell jelölnie a leölés dátumát, időpontját és helyét is.

A nyilatkozat, amelyet nem kötelező az állat testéhez erősíteni, egynél több állatra is vonatkozhat, amennyiben minden egyes állat testét megfelelően azonosítják, és a nyilatkozaton szerepel minden egyes állati test azonosító száma, a leölés dátumának, időpontjának és helyszínének megfelelő megjelölésével. Azoknak az állatoknak a teste, amelyekre ugyanazon nyilatkozat vonatkozik, kizárólag ugyanabba a vadhúst feldolgozó létesítménybe küldhető.

A fejet és a zsigereket nem kell a testtel együtt a vadhúst feldolgozó létesítménybe szállítani, kivéve a trichinellózisra fogékony fajok esetében (sertésfélék, egypatás állatok és mások), amelyek fejét (kivéve az agyart) és rekeszizmát a testtel együtt kell szállítani.

Az illetékes hatóság engedélyezheti ugyanakkor azt, hogy a trichinellózisra fogékony fajokhoz tartozó állatok testét vadásztrófea készítése céljából az 1774/2002/EK rendelet 18. cikkének megfelelően engedélyezett műszaki üzembe küldjék. A műszaki üzem nevét fel kell tüntetni a képzett személy által készített nyilatkozatban. A nyilatkozat másolatát el kell küldeni a műszaki üzembe. Amennyiben a levágott állati test trichinellózisra vonatkozó vizsgálatának eredménye pozitív, az illetékes hatóság hatósági ellenőrzést végez a fejnek a műszaki üzemben történő megfelelő kezelését illetően.

A vadászoknak azonban be kell tartaniuk minden, az elejtés helyszínéül szolgáló tagállam által meghatározott kiegészítő követelményt is, különösen azért, hogy lehetővé tegyék bizonyos maradékanyagok ellenőrzését a 96/23/EK irányelvnek megfelelően.”