16.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/91/EU IRÁNYELVE

(2011. december 13.)

azon árutételt azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik

(kodifikált szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló, 1989. június 14-i 89/396/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A belső piac egy belső határok nélküli térség, amelyen belül az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított.

(3)

Az élelmiszerek kereskedelme igen fontos helyet foglal el a belső piacon.

(4)

Azon árutételnek a jelzése, amelyhez az adott élelmiszer tartozik, kielégíti a termékek azonosítására vonatkozó pontosabb tájékoztatásra vonatkozó igényt. Ezért ez hasznos információforrásként szolgál, amennyiben bizonyos élelmiszerek vita tárgyát képezik vagy a fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelentenek.

(5)

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) nem tartalmaz rendelkezéseket az árutételek azonosítására szolgáló jelzésekről.

(6)

Nemzetközi szinten létezik általános kötelezettség az előre csomagolt élelmiszerek gyártási vagy csomagolási árutételeire vonatkozó hivatkozás megadására vonatkozóan. Az Unió feladatai közé tartozik a nemzetközi kereskedelem fejlesztéséhez való hozzájárulás.

(7)

Ezért célszerű egy közös, az árutételek azonosítására szolgáló rendszer kezelése céljából általános és horizontális jellegű szabályokat megállapítani.

(8)

E rendszer hatékonysága az értékesítés különböző fázisaiban történő alkalmazásától függ. Azonban kívánatos kizárni bizonyos termékeket, valamint olyan műveleteket, amelyekre a mezőgazdasági termékek értékesítési csatornájának az elején kerül sor.

(9)

Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy bizonyos élelmiszerek – mint például az egyesével csomagolt jégkrém – eladáskor történő azonnali elfogyasztása azt jelenti, hogy az árutételnek az egyedi csomagoláson történő feltüntetése nem szolgál hasznos célt. Azonban e termékek esetében az árutételt a gyűjtőcsomagoláson kell kötelezően feltüntetni.

(10)

Az árutétel fogalma arra utal, hogy egy adott élelmiszer több kiszerelési egysége is gyakorlatilag azonos termelési, gyártási vagy csomagolási jellemzőkkel rendelkezik. Ezt a fogalmat ezért nem kell alkalmazni az ömlesztett vagy olyan termékek esetén, amelyeket egyedi különlegességük vagy heterogén jellegük miatt nem lehet homogén tételnek tekinteni.

(11)

Az alkalmazott azonosítási módszerek sokféleségét tekintetbe véve az árutétel meghatározása és a vonatkozó jelzés vagy jelölés elhelyezése a gazdasági szereplő feladata kell, hogy legyen.

(12)

A jelzésre vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítése céljából a jelzésnek egyértelműen megkülönböztethetőnek és felismerhetőnek kell lennie.

(13)

A minimális eltarthatóság vagy a felhasználhatóság dátuma a 2000/13/EK irányelvvel összhangban az árutételt azonosító jelzésként is szolgálhat, feltéve, hogy pontosan tüntetik fel.

(14)

Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ezen irányelv azokra a jelzésekre vonatkozik, amelyek lehetővé teszik azon árutétel azonosítását, amelyhez az adott élelmiszer tartozik.

(2)   Ezen irányelv alkalmazásában „árutétel” egy adott élelmiszer gyakorlatilag azonos körülmények között megtermelt, előállított vagy csomagolt kiszerelési egységeinek egy tétele.

2. cikk

(1)   Csak az 1. cikk (1) bekezdésében említett jelzéssel rendelkező élelmiszer hozható forgalomba.

(2)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni:

a)

azon mezőgazdasági termékek esetében, amelyeket a termőterület elhagyásakor:

i.

átmeneti raktár, előkészítő vagy csomagoló állomás részére értékesítettek vagy szállítottak;

ii.

termelői szervezetekhez irányítottak;

iii.

egy működő előkészítő vagy feldolgozó operatív rendszerben történő azonnali felhasználás céljából gyűjtöttek be;

b)

amennyiben a végső fogyasztó számára történő eladáskor az élelmiszerek nincsenek előre csomagolva, a vevő kérésére kerülnek csomagolásra, vagy pedig azonnali eladás céljából kerülnek előre becsomagolásra;

c)

azon csomagok vagy tárolóedények esetében, amelyek legnagyobb oldalának a felülete kisebb 10 cm2-nél;

d)

a jégkrém egyesével csomagolt adagjaira. Az árutétel azonosítására szolgáló jelzésnek a gyűjtőcsomagoláson kell szerepelnie.

3. cikk

Az árutételt minden esetben a kérdéses élelmiszer termelőjének, gyártójának, csomagolójának vagy pedig az Unión belül székhellyel rendelkező első eladójának kell meghatároznia.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett jelzés meghatározása és elhelyezése az említett gazdasági szereplők valamelyikének a felelőssége. A megjelölést az „L” betűnek kell megelőznie kivéve, ha az jól megkülönböztethető a címkén szereplő más jelzésektől.

4. cikk

Amennyiben az élelmiszer előrecsomagolt, akkor az 1. cikk (1) bekezdésében említett jelzésnek és adott esetben az „L” betűnek az előre csomagolt termék csomagolásán vagy az ahhoz rögzített címkén kell szerepelnie.

Amennyiben az élelmiszer nem előrecsomagolt, akkor az 1. cikk (1) bekezdésében említett jelzésnek és adott esetben az „L” betűnek a csomagoláson vagy a tárolóedényen, ennek hiányában pedig a vonatkozó kereskedelmi dokumentumokon kell szerepelnie.

A megjelölést minden esetben jól látható, jól olvasható és letörölhetetlen módon kell feltüntetni.

5. cikk

Amennyiben a minimális eltarthatóság vagy a felhasználhatóság dátuma szerepel a címkén, akkor az 1. cikk (1) bekezdésében említett jelzésnek nem kell szerepelnie az élelmiszeren, feltéve, hogy a dátum legalább a nap és a hónap – e sorrendet követő – kódolatlan jelzéséből áll.

6. cikk

Ezt az irányelvet az egyedi uniós rendelkezésekben meghatározott jelzések sérelme nélkül kell alkalmazni.

A Bizottság közzéteszi és naprakészen tartja a kérdéses rendelkezések listáját.

7. cikk

Az I. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 89/396/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

8. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2011. december 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. SZPUNAR


(1)  HL C 54., 2011.2.19., 34. o.

(2)  Az Európai Parlament 2011. május 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. november 8-i határozata.

(3)  HL L 186., 1989.6.30., 21. o.

(4)  Lásd az I. melléklet A. részét.

(5)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak jegyzéke

(lásd a 7. cikket)

A Tanács 89/396/EGK irányelve

(HL L 186., 1989.6.30., 21. o.)

A Tanács 91/238/EGK irányelve

(HL L 107., 1991.4.27., 50. o.)

A Tanács 92/11/EGK irányelve

(HL L 65., 1992.3.11., 32. o.)

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba történő átültetésre előírt határidők jegyzéke

(lásd a 7. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

89/396/EGK

1990. június 20. (1)

91/238/EGK

92/11/EGK


(1)  (A 92/11/EGK irányelvvel módosított 89/396/EGK irányelv 7. cikkének első bekezdésével összhangban:

„A tagállamok szükség szerint módosítják a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseiket abból a célból, hogy:

legkésőbb 1990. június 20-tól engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

1992. július 1-jei hatállyal megtiltják az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását. Az ezen időpontot megelőzően forgalomba hozott vagy felcímkézett, de ennek az irányelvnek meg nem felelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.”


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

89/396/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) és (2) bekezdés

2. cikk, (1) és (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

3–6. cikk

3–6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

II. melléklet