23.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 343/105


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 21.)

a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 2009/158/EK tanácsi irányelv II és IV. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2011) 9518. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/879/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 34. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/158/EK irányelv előírja a baromfi és a keltetőtojások Unión belüli kereskedelmére és harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételeket. Az irányelv II. melléklete meghatározza a telepek ezen áruk Unión belüli kereskedelmének engedélyezési szabályait és a különböző baromfifajták bizonyos betegségeit célzó ellenőrző programokat. A 2009/158/EK irányelv IV. melléklete meghatározza az említett irányelvben szereplő baromfiáruk Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákat.

(2)

A 2011/214/EU bizottsági határozattal (2) módosított 2009/158/EK irányelv II. melléklete meghatározza a Salmonella és a Mycoplasma kimutatására szolgáló diagnosztikai eljárásokat.

(3)

A 2009/158/EK irányelv II. mellékletének III. fejezete meghatározza a egészségügyi ellenőrző program minimumkövetelményeit. Az említett fejezet a Salmonella Pullorum és a Salmonella Gallinarum kimutatására szolgáló vizsgálati eljárásokat írja le. A Salmonella arizonae kimutatására azonban további konkrét adatok biztosítására van szükség.

(4)

A 2009/158/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott, a naposcsibére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta I. részének I.31. rovata részletes információt tartalmaz a tárgyát képező áruk beazonosítására vonatkozó követelményről.

(5)

Az említett követelmény értékes információt nyújt annak/azoknak a szülői állomány(ok)nak az egészségügyi állapotáról, amely(ek)ből a naposcsibék származnak, különös tekintettel bizonyos Salmonella-szerotípusok kimutatására. Bizonyos adatszolgáltatási kötelezettségek azonban szükségtelen adminisztratív tehert rónak az élelmiszer-ipari vállalkozókra, különösen a keltetés kiszámíthatatlanságát tekintve. Az említett rovatban megadandó adatok egy része a bizonyítvány más részeiben is megadandó.

(6)

A keltetőtojásokra, a naposcsibékre, valamint a tenyész- és haszonbaromfira vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminták 1.31. rovatából az említett bejegyzéseket el kell hagyni, és azt „engedélyszámmal” kell felváltani, amely világosabb információt nyújt az adott áru származásáról. Az említett bizonyítványminták II. részében található megjegyzések I. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizottsági rendelet IX. melléklete (3) tartalmazza a tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadaraknak, azok keltetőtojása, illetve naposcsibéje behozatalára vonatkozó egyedi feltételeket.

(8)

Az említett mellékletnek a 1380/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (4) módosított II. részének 3. pontja előírja, hogy amennyiben a naposcsibéket nem a keltetőtojást importáló tagállamban nevelik, azokat közvetlenül a végső rendeltetési helyre szállítják, és ott tartják legalább a kikeléstől számított három héten keresztül. Az említett követelménynek a 2009/158/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott, a naposcsibékre vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintában is tükröződnie kell. Az említett bizonyítványmintát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az 2009/158/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/158/EK irányelv II. és IV. melléklete e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2012. február 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 21-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(2)  HL L 90., 2011.4.6., 27. o.

(3)  HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.


MELLÉKLET

A 2009/158/EK irányelv II. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet III. fejezetének A.2. pontja a következőképpen módosul:

a)

a (**) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(**)

Megjegyzendő, hogy a környezeti minták általában nem alkalmasak a Salmonella Pullorum és a Salmonella Gallinarum megbízható kimutatására, a Salmonella arizonae kimutatására viszont igen.”

b)

a (****) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(****)

A Salmonella Pullorum és a Salmonella Gallinarum nem szaporodik könnyen a módosított, félig szilárd Rappaport Vassiliadis (MSRV) közegben, melyet a zoonotikus Salmonella spp. ellenőrzésére használnak az Unióban, a Salmonella arizonae viszont igen.”

2.

A IV. melléklet 1., 2. és 3. mintája helyébe a következő szöveg lép:

„1.   MINTA

Image

Image

Image

2.   MINTA

Image

Image

Image

3.   MINTA

Image

Image

Image