12.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 236/10


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. augusztus 11.)

a gázkoordinációs csoport összetételére és működésének szabályozására vonatkozó rendelkezések meghatározásáról, valamint a 2006/791/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 236/09

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i, 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeltre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

A 994/2010/EU rendelet 12. cikke a gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönynyítése céljából létrehozta a gázkoordinációs csoportot. A csoport a tagállamok, különösen azok illetékes hatóságai, valamint az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség és a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata (földgázpiaci ENTSO) képviselőiből, valamint az érintett iparágak és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll.

(2)

A gázellátás biztonsága a földgázvállalkozások, a tagállamok és a Bizottság közös felelőssége, saját tevékenységi körükön és hatáskörükön belül. Továbbá a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy válsághelyzetekre keresletoldali intézkedésekkel képesek reagálni. A 994/2010/EU rendelet alapján hozandó intézkedések leghatékonyabb koordinációjának biztosítása érdekében tehát az érintett iparág és a fogyasztók képviseleti szerveinek aktívan részt kell venniük a gázkoordinációs csoport munkájában.

(3)

A Bizottság a tagállamokkal konzultálva dönt a csoport összetételéről, biztosítva, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen, és megfeleljen a háromszintű megközelítésnek, amelynek értelmében az első szinten az érintett földgázvállalkozások és az ipar szereplői, nemzeti és regionális szinten a tagállamok, a harmadik szinten pedig az Unió vesz részt a koordinációban.

(4)

Az érintett iparág alábbi szervei tekinthetők reprezentatívnak:

a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 2. cikkének (10) bekezdése szerinti tárolásirendszer-üzemeltetők és a 2009/73/EK irányelv 2. cikkének (12) bekezdése szerinti LNG-létesítmény rendszerüzemeltetői,

a gázellátó ágazat európai szövetsége,

a földgáztermelőket Európában képviselő nemzetközi szövetség,

a földgázforgalmazók európai szövetsége.

(5)

Az érintett fogyasztók körében négy fő földgázfogyasztó-csoportot kell megkülönböztetni:

az ipari ágazatok,

a földgázt tüzelőanyagként felhasználó energiaágazat,

a háztartások,

a távfűtési ágazat.

(6)

A gázkoordinációs csoportnak a Bizottság tanácsadójaként kell működnie, hogy uniós vagy regionális válsághelyzet esetén elősegítse a földgázellátási intézkedések összehangolását. A gázkoordinációs csoport egyben az a fő testület is, amellyel a Bizottságnak a megelőzési cselekvési tervek és a vészhelyzeti tervek kidolgozásával összefüggésben konzultálnia kell. A gázkoordinációs csoport nyomon követi a 994/2010/EU rendelet alapján hozandó intézkedések helyességét és megfelelőségét, és megoszt minden, a nemzeti, regionális és uniós szintű gázellátás biztonsága szempontjából releváns információt.

(7)

A csoport tagjai számára meg kell határozni az információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályokat.

(8)

A személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell feldolgozni.

(9)

A 2006/791/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A gázkoordinációs csoport összetétele

(1)   A gázkoordinációs csoport (a továbbiakban: csoport) tagjai az alábbiak:

a)

a tagállamok, különösen a 994/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságaik;

b)

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: ügynökség);

c)

a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata (a továbbiakban: földgázpiaci ENTSO);

d)

az Energiaközösség titkársága;

e)

a Gas Infrastructure Europe (GIE), mint a tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőinek képviseleti szerve;

f)

az Eurogas;

g)

az Olaj- és Földgáztermelők Nemzetközi Szövetsége (OGP);

h)

az Energiakereskedők Európai Szövetsége (EFET);

i)

az Ipari Energiafogyasztók Nemzetközi Szövetsége (IFIEC Europe);

j)

az Eurelectric;

k)

a Fogyasztói Egyesületek Európai Szövetsége (BEUC);

l)

az Euroheat & Power.

(2)   Az egyes tagok legfeljebb két állandó képviselőt és két helyettest jelölhetnek ki a csoport munkájában való részvételre. A tagállamok által kijelölt állandó képviselők legalább egyikének az illetékes hatóságtól kell lennie. Az ügynökség által kijelölt állandó képviselők egyike az igazgató. A földgázpiaci ENTSO által kijelölt állandó képviselők egyike a főtitkár. Az ipar és a fogyasztók képviseleti szervei által kijelölt állandó képviselők egyike a vezérigazgató vagy a főtitkár.

(3)   Ahol az illetékes hatóság nem a nemzeti szabályozó hatóság, a tagállamok biztosítják, hogy a csoport tevékenységével kapcsolatban kellő mértékű információáramlás legyen az illetékes hatóság és a nemzeti szabályozó hatóság között.

(4)   Az uniós, tagállami vagy regionális szintű vészhelyzetek vagy egyéb rendkívüli helyzetek ideje alatt legalább három tagállam kérésére a Bizottság egy teljes ülés vagy az ülés egy része erejéig a tagállamok és az illetékes hatóságok képviselőire korlátozhatja a gázkoordinációs csoportban való részvételt.

(5)   Az uniós, tagállami vagy regionális szintű vészhelyzetek vagy egyéb rendkívüli helyzetek ideje alatt a csoport tagjai felkérhetik a Bizottságot, hogy a csoport munkájában való részvételre az illetékes hatóságaiktól vagy egyéb szerveiktől kettőnél több képviselőt jelöljön ki.

(6)   A csoport tagjainak, továbbá a tagok állandó képviselőinek és azok helyetteseinek neve közzétételre kerül a Bizottság szakértői csoportjai és az egyéb hasonló entitások nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás) (4).

(7)   A személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

2. cikk

A csoport feladatai

(1)   A csoportot a gázellátás biztonságát érintő intézkedések koordinálásának elősegítésére hozzák létre. A csoporttal konzultálni kell, és a csoport segíti a Bizottságot különösen a 994/2010/EU rendelet 12. cikke (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben:

a)

a gázellátás biztonsága mindenkor és különösen vészhelyzet idején;

b)

a gázellátás biztonsága szempontjából nemzeti, regionális és uniós szinten jelentőséggel bíró minden információ;

c)

bevált módszerek és lehetséges iránymutatások minden érintett fél számára;

d)

az ellátás biztonságának szintje, teljesítménymutatók és értékelési módszerek;

e)

országos, regionális és uniós forgatókönyvek, valamint a készültségi szintek tesztelése;

f)

a megelőzési cselekvési tervek és a vészhelyzeti tervek értékelése és az azokban előírt intézkedések végrehajtása;

g)

az Unióban előforduló vészhelyzeteket kezelő intézkedések összehangolása az Energiaközösséget létrehozó szerződés szerződő feleinek minősülő harmadik országokkal és más harmadik országokkal;

h)

a leginkább érintett tagállamok által igényelt segítségnyújtás.

(2)   A 994/2010/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság, amint kihirdette az uniós vagy regionális vészhelyzetet, összehívja a gázkoordinációs csoportot.

3. cikk

Működés

(1)   A csoport elnöke a Bizottság képviselője (a továbbiakban: elnök).

(2)   A 994/2010/EU rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság rendszeresen összehívja a csoportot, és az üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett megosztja vele az illetékes hatóságoktól kapott tájékoztatást.

(3)   A Bizottság szolgálatainak egyetértésével a csoport feladatmeghatározása alapján egyes konkrét kérdések tanulmányozására alcsoportok hozhatók létre. Az ilyen alcsoportokat megbízatásuk teljesítésével azonnal fel kell oszlatni.

(4)   Az elnök a csoport vagy alcsoport munkájába eseti alapon olyan külső szakértőket is bevonhat, akik egy adott napirendi kérdésben különösen jártasak. Az elnök további személyeknek vagy szervezeteknek eseti vagy állandó megfigyelői státuszt is adhat, amennyiben jelentős mértékben hozzájárulhatnak a csoport tevékenységéhez.

(5)   A csoport vagy egy alcsoport tanácskozásain való részvétel keretében szerzett információk nem adhatók tovább, amenynyiben a Bizottság vagy a csoport bármely más tagja ezeket bizalmasnak tekinti. A szakértői csoport tagjai és azok képviselői, valamint a meghívott szakértők és megfigyelők betartják a szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási követelményeket, valamint az EU minősített információknak a védelmére a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat mellékletében meghatározott biztonsági szabályokat (5). E kötelezettségeik elmulasztása esetén a Bizottság bármely szükséges intézkedést meghozhat.

(6)   A csoport és az alcsoportok üléseinek helyszínei a Bizottság helyiségei. A titkársági feladatok ellátásáról a Bizottság gondoskodik. A csoport és alcsoportjainak üléseire egyéb bizottsági szolgáltatok és az Európai Külügyi Szolgálat is meghívható, amennyiben a megvitatásra kerülő kérdések által közvetlenül érintettek.

(7)   A csoport a Bizottság által készített eljárási szabályzatminta alapján elfogadja eljárási szabályzatát.

(8)   A (6) bekezdés sérelme nélkül a Bizottság minden lényeges munkadokumentumot az Európai Unió partnerei részére kialakított közös használatú munkaterületen (CIRCA honlapon) keresztül tesz elérhetővé a csoport tagjai számára, a csoport tevékenységeivel kapcsolatos lényegi információkat pedig vagy magán a nyilvántartáson keresztül, vagy egy külön erre a célra létrehozott honlapra mutató linknek a nyilvántartásban való elhelyezésén keresztül teszi közzé.

4. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

(1)   A csoport tevékenységeiben részt vevők nem részesülnek díjazásban szolgálataikért.

(2)   Tagállamonként vagy illetékes hatóságonként egy képviselőnek a felmerült utazási költségeit a Bizottság megtéríti. Az említett költségeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig térítik vissza.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2006/791/EK határozat (6) hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Günther OETTINGER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 295., 2010.11.12., 1. o.

(2)  HL L 211., 2009.8.14., 36. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4)  Azok a tagok, akik nem járulnak hozzá nevük közzétételéhez, mentességet kérhetnek ez alól. A kérelem akkor tekintendő indokoltnak, ha a közzététel veszélyeztetné az illető tag biztonságát vagy feddhetetlenségét, illetve indokolatlanul sértené magánélethez fűződő jogait.

(5)  SEC(2007) 639., 2007.6.25.

(6)  HL L 319., 2006.11.18., 49. o.