14.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/32


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 11.)

a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról

(2011/683/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács Portugália kérésére pénzügyi támogatást nyújtott az országnak (a 2011/344/EU végrehajtási határozat (2)), amelynek célja a bizalom visszaállítására, a gazdaság fenntartható növekedéséhez való visszatérés lehetővé tételére, valamint Portugália, az euróövezet és az Unió pénzügyi stabilitásának megőrzésére irányuló határozott gazdasági és pénzügyi reformprogramhoz való hozzájárulás.

(2)

A futamidők meghosszabbítása és a kamatrés csökkentése hozzájárul a program célkitűzéseinek megvalósításához, az euróövezet állam- és kormányfői, valamint az uniós intézmények 2011. július 21-i, az európai pénzügyi stabilitási eszköz hitelnyújtására vonatkozó következtetéseivel összhangban.

(3)

A likviditási és fenntarthatósági célkitűzések erősítése érdekében indokolt, hogy a futamidők meghosszabbítása és a kamatrés csökkentése a már folyósított részletekre is vonatkozzon.

(4)

E fejlemények ismeretében a 2011/344/EU végrehajtási határozatot módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/344/EU végrehajtási határozat 1. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Unió hitelt bocsát Portugália rendelkezésére legfeljebb 26 milliárd EUR összegben, legfeljebb 12,5 éves átlagos futamidővel. A hitel egyes részleteinek futamideje legfeljebb 30 év lehet.”;

2.

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Portugália viseli az egyes részletek Unió általi finanszírozásának költségeit.”.

2. cikk

Az e határozattal módosított 2011/344/EU végrehajtási határozat 1. cikk (1) bekezdésének első mondata és az 1. cikk (5) bekezdése a hitel azon részleteire is alkalmazandó, amelyek e határozat hatálybalépése előtt folyósításra kerültek.

3. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Portugál Köztársaság.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL L 118., 2010.5.12., 1. o.

(2)  HL L 159., 2011.6.17., 88. o.