14.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/30


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. október 10.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy ír tagjának kinevezéséről

(2011/681/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel az ír kormány javaslatára,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2010. szeptember 21-től2015. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló 2010/570/EU, Euratom határozatot (1).

(2)

Jillian VAN TURNHOUT hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Seamus BOLAND-ot (Chief Executive Officer, Irish Rural Link) a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. szeptember 20-ig, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. KRASZEWSKI


(1)  HL L 251., 2010.9.25., 8. o.