10.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 151/5


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. június 9.)

a személyi számítógépek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 3737. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/337/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kis mértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2001/686/EK bizottsági határozat (2) a személyi számítógépek vonatkozásában megállapítja az odaítélés ökológiai kritériumait, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket. Az említett határozatban foglalt kritériumok felülvizsgálatát követően a 2005/341/EK bizottsági határozat (3)2011. június 30-ig tartó hatállyal módosította az ökológiai kritériumokat.

(4)

A szóban forgó kritériumokat érintően a műszaki haladás fényében további felülvizsgálatra került sor. Ezen túlmenően 2006-ban a 2006/1005/EK tanácsi határozat (4) alapján megállapodás jött létre az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség között (a továbbiakban: megállapodás), amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási szervek által meghozandó, a számítógépek előírásait meghatározó C. melléklet VIII. része felülvizsgálatáról szóló, 2009. augusztus 12-i 2010/C 186/01 határozat (5) (a továbbiakban: ENERGY STAR v5.0) módosított, és amely rögzítette az „Energy Star” minősítés kritériumait.

(5)

Az új kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának dátumától számítva három évig célszerű érvényben maradniuk.

(6)

Az egyértelműség érdekében indokolt a 2005/341/EK határozat helyett újat elfogadni.

(7)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó termékváltoztatások végrehajtására, átmeneti időszakot szükséges biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei korábban a 2005/341/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták a személyi számítógépekre vonatkozó közösségi ökocímkét. Lehetővé kell tenni, hogy a gyártók a 2005/341/EK határozat hatályának lejártáig akár az említett határozatban, akár az e határozatban előírt követelmények alapján benyújthassák kérelmeiket.

(8)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „személyi számítógépek” termékcsoportba a 2. cikkben meghatározott jellemzőkkel rendelkező asztali számítógépek, integrált asztali számítógépek, vékony kliensek, valamint (önálló egységet alkotó) kijelzők és billentyűzetek tartoznak.

E határozat alkalmazása szempontjából ugyanakkor nem tekintendők személyi számítógépnek a notebook számítógépek, a kisméretű szerverek, a munkaállomások, a játékkonzolok és a digitális fényképalbumok.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „Számítógép”: logikai műveletek végrehajtására és adatok feldolgozására szolgáló eszköz, amely beviteli eszközök és számítógépes kijelzők működtetésére alkalmas, és a műveletek végrehajtásához központi feldolgozóegységgel (CPU) rendelkezik. Ezen határozat alkalmazásában a számítógépek termékcsoportja kizárólag rögzített egységeket foglal magában, köztük asztali számítógépeket, integrált asztali számítógépeket és vékony klienseket.

Amennyiben a számítógépet képernyővel, billentyűzettel vagy egyéb beviteli eszközökkel együtt szállítják le, a kritériumok teljesítésének követelménye ezen egységekre is kiterjed. A billentyűzetek és kijelzők az alkalmazás szempontjából különálló egységnek is tekinthetők.

2.   „Számítógépes kijelző”: egyetlen készülékházban vagy a számítógépházban (például integrált asztali számítógépben) található, megjelenítésre szolgáló képernyő annak elektronikus tartozékaival együtt, amely a számítógép egy vagy több bemenetén (például VGA, DVI, Display Port és/vagy IEEE 1394) keresztül kapott információkat megjeleníteni képes. Számítógépes kijelzőtechnológia például a katódsugárcsöves (CRT) vagy a folyadékkristályos (LCD) kijelző.

3.   „Billentyűzet”: nyomógombos kialakítású adatbeviteli eszköz, amelynek segítségével különálló adatok vihetők be a számítógépbe.

4.   „Külső tápegység”: a számítógépházon kívüli, fizikailag különálló egység, amely a bemenő hálózati váltóáramú feszültséget a számítógép árammal való ellátása céljából alacsonyabb egyenáramú feszültséggé alakítja át. A külső tápegységnek eltávolítható vagy beépített elektromos csatlakozón/aljzaton, kábelen, vezetéken vagy egyéb huzalon keresztül kell kapcsolódnia a számítógéphez.

5.   „Belső tápegység”: a számítógépházon belüli egység, amely a hálózati váltóáramú feszültséget a számítógép alkotórészeinek árammal való ellátása céljából egyenáramú feszültséggé alakítja át. Ezen határozat alkalmazásában a belső tápegységnek a számítógépházban, de az alaplaptól különállóan kell elhelyezkednie. A tápegységnek a tápegység és a hálózati áramforrás közötti közbülső áramkör nélkül, egyetlen kábellel kell közvetlenül csatlakoznia az elektromos hálózathoz. A tápegységet a számítógép alkatrészeivel összekötő tápcsatlakozóknak – az integrált asztali számítógépekben található számítógépes kijelzőkhöz irányuló egyenáramú csatlakozások kivételével – a számítógépházon belül kell elhelyezkedniük (azaz a tápegységtől a számítógéphez vagy annak alkatrészeihez külső kábelek nem futhatnak). Nem tekintendők belső tápegységnek azok a belső egyenáram/egyenáram átalakítók, amelyek a külső tápegységből származó egyetlen egyenáramú feszültséget a számítógép számára többféle feszültséggé alakítják át.

6.   „Asztali számítógép”: állandó helyre szánt, gyakran asztalra vagy földre helyezett fő egységgel rendelkező számítógép. Az asztali számítógépek nem hordozhatóak, külső számítógépes kijelzővel, billentyűzettel és egérrel rendelkeznek. Az asztali számítógépek rendeltetésük szerint széles körű otthoni és irodai használatra alkalmasak.

8.   „Integrált asztali számítógép”: olyan asztali rendszer, amelyben a számítógép és a számítógépes kijelző egyetlen egységet alkot, és amely a váltóáramot egyetlen kábelen keresztül kapja. Az integrált asztali számítógépeknek két lehetséges formája létezik: 1. olyan rendszer, amelyben a számítógépes kijelző és a számítógép fizikailag egyetlen egységet alkot; 2. egyetlen rendszerként kiszerelt olyan rendszer, amelyben a számítógépes kijelző különálló egységet alkot ugyan, de egyenáramú kábellel csatlakozik a fő vázhoz, és ugyanaz a tápegység látja el árammal, mint amely a számítógépet. Az asztali számítógépek altípusaként az integrált asztali számítógépeket jellemzően az asztali rendszerekhez hasonló funkciók ellátására tervezik

9.   „Különálló grafikus feldolgozóegység (GPU)”: helyi memóriavezérlő interfésszel és helyi, grafikus feldolgozásra kialakított memóriával rendelkező grafikus processzor.

3. cikk

A termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, amennyiben az e határozat 1. cikkében meghatározott „személyi számítógépek” termékcsoportba tartozik, és megfelel az e határozat mellékletében megállapított ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

4. cikk

A „személyi számítógépek” termékcsoport ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadásának dátumától számítva három évig érvényesek.

5. cikk

A „személyi számítógépek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „013”.

6. cikk

A 2005/341/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

(1)   A 6. cikkben foglaltaktól eltérve a „személyi számítógépek” termékcsoportba sorolt termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott uniós ökocímke-kérelmeket a 2005/341/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2)   A „személyi számítógépek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadását követően, de még 2011. június 30. előtt benyújtott ökocímke-kérelmek elbírálásához a 2005/341/EK határozat és e határozat kritériumai egyaránt alapul vehetők.

Ezeket a kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.

(3)   A 2005/341/EK határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelem alapján odaítélt ökocímke ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig használható.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 9-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  HL L 242., 2001.9.12., 4. o.

(3)  HL L 115., 2005.5.4., 1. o.

(4)  HL L 381., 2006.12.28., 24. o.

(5)  HL C 186., 2010.7.9., 1. o.


MELLÉKLET

KERETSZABÁLYOK

A kritériumok megállapításának célja

A kritériumok az energiafogyasztás csökkentésével, a természeti erőforrások felhasználásával járó környezetkárosodás mértékének csökkentésével, a veszélyes anyagok használatából eredő környezeti károk mérséklésével és az ilyen anyagok használatának csökkentésével hozzá kívánnak járulni az energiafelhasználással összefüggő környezetkárosodás és kockázatok (globális felmelegedés, savasodás, nem megújuló energiaforrások kimerülése) csökkentéséhez.

KRITÉRIUMOK

A 3. cikk alkalmazásában az alábbi szempontok mindegyikére külön kritériumok vonatkoznak:

 

Kijelző

Billentyűzet

Személyi számítógép

Energiatakarékosság: számítógép

 

 

X

Energiatakarékosság: kijelző

X

 

X

Energiagazdálkodási követelmények

X

 

X

Tápegység: belső

 

 

X

Higanymentes háttérvilágítás

X

 

X

Veszélyes anyagok, keverékek, műanyag alkatrészek

X

X

X

Zajszint

 

 

X

Újrahasznosítottanyag-tartalom

X

X

X

Használati útmutató

X

X

X

A szétszerelhetőséget biztosító kivitel

X

X

X

Javíthatóság

X

 

X

Az élettartam meghosszabbítása

 

 

X

Csomagolás

X

X

X

Értékelési és ellenőrzési követelmények

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként fel vannak tüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumoknak való megfeleléssel kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékokat kell benyújtania, akkor azok értelemszerűen származhatnak a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy adott esetben ez utóbbi(ak) beszállítójától (beszállítóitól) és így tovább.

A vizsgálatokat lehetőség szerint olyan laboratóriumoknak kell elvégezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 vagy azzal egyenértékű szabvány általános követelményeinek. Adott esetben az egyes kritériumoknál megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, ha a kérelmet elbíráló, illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

1. kritérium –   Energiatakarékosság

a)   Asztali számítógépekre, integrált asztali számítógépekre és vékony kliensekre vonatkozó energiatakarékossági követelmények

Az asztali számítógépek és integrált asztali számítógépek energiahatékonysági teljesítményének meg kell haladnia a vonatkozó termékkategória energiahatékonyságával kapcsolatban a 2010/C 186/01 határozattal módosított (a továbbiakban: ENERGY STAR v5.0) megállapodásban előírt értékeket, mégpedig legalább az alábbi mértékkel:

A kategória: 40 %,

B kategória: 25 %,

C kategória: 25 %,

D kategória: 30 %.

Energiahatékonysági teljesítmény szempontjából a vékony klienseknek legalább az ENERGY STAR v5.0 vékony kliensekkel szemben támasztott energiahatékonysági követelményeit teljesítenie kell.

Az ENERGY STAR v5.0 követelményekkel módosított megállapodásban lehetővé tett képesség szerinti korrekciókat lehet ugyanazon a szinten alkalmazni, kivéve a különálló grafikus feldolgozóegységek vonatkozásában (GPU), mert esetükben nincs mód további engedményre.

b)   Számítógépes kijelzőkre vonatkozó energiatakarékossági követelmények

i.

Aktív üzemmódban a számítógépes kijelzők energiahatékonysági teljesítményének meg kell haladnia az ENERGY STAR v5.0 számítógépes kijelzőkkel szemben támasztott energiahatékonysági teljesítményszintjét, mégpedig legalább 30 %-kal.

ii.

Alvó üzemmódban a számítógépes kijelző energiafelvétele legfeljebb 1 W lehet.

iii.

Bekapcsolt üzemmódban maximális fényerő mellett a számítógépes kijelző energiafogyasztása legfeljebb 100 W lehet.

iv.

Kikapcsolt üzemmódban a számítógépes kijelző energiafelvétele legfeljebb 0,5 W lehet.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles nyilatkozni az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ezeknek a követelményeknek.

2. kritérium –   Energiagazdálkodás

A számítógépekre vonatkozó energiagazdálkodási követelmények a következők (1):

a)   Energiagazdálkodási követelmények

A személyi számítógépeket alapbeállítás szerint aktív energiagazdálkodási rendszerrel kell értékesíteni a fogyasztóknak. Az energiagazdálkodási funkció alapbeállításai:

i.

a képernyő kikapcsolása 10 perces inaktivitás után (kijelző alvó üzemmód);

ii.

a számítógép alvó üzemmódjának aktiválása 30 perces inaktivitás után (S3 rendszerszint, RAM-ba felfüggesztve) (2).

b)   Az energiagazdálkodással kapcsolatos hálózati követelmények

i.

Az Ethernet-csatlakozással rendelkező személyi számítógépeknek rendelkezniük kell olyan funkcióval, amely lehetővé teszi alvó üzemmód esetében a WOL (helyihálózati ébresztés) engedélyezését vagy letiltását.

c)   Az energiagazdálkodással kapcsolatos hálózati követelmények (a kizárólag vállalati csatornákon keresztül értékesített személyi számítógépekre vonatkozóan)

i.

Az Ethernet-csatlakozással rendelkező személyi számítógépeknek az alábbi követelmények egyikét kell teljesíteniük (3):

alapbeállítás szerint a WOL funkciónak alvó üzemmódból aktiválódnia kell hálózati tápellátás melletti működéskor, vagy

mind a kliens operációs rendszer felhasználói felületéről, mind a hálózatról megfelelően elérhető vezérlési lehetőséget kell biztosítani a WOL funkció aktiválására, ha a személyi számítógép WOL funkciója a vállalatnak való leszállításkor inaktív.

ii.

Az Ethernet-csatlakozással ellátott személyi számítógépeknek rendelkezniük kell az alvó üzemmód távoli (hálózaton keresztüli) és időzített (pl. valós idejű óra) megszakításának lehetőségével. A gyártóknak – ahol erre lehetőségük van (azaz a szoftverbeállítások helyett inkább a hardverbeállítások konfigurálása révén) – biztosítaniuk kell, hogy ezeket a beállításokat a gyártó által nyújtott eszközökkel központilag, az ügyfél igényei szerint kezelni lehessen.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatban kell tanúsítania az illetékes testület számára, hogy a számítógép energiagazdálkodási beállításai értékesítéskor megfelelnek a fentiekben ismertetetteknek, vagy azoknál is jobb energiagazdálkodási teljesítményt eredményeznek.

3. kritérium –   Belső tápegység

Energiahatékonyság szempontjából a belső tápegységeknek legalább az ENERGY STAR v5.0 belső tápegységekkel szemben támasztott energiahatékonysági követelményeit teljesítenie kell.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles nyilatkozni az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ezeknek a követelményeknek.

4. kritérium –   A fénycsövek higanytartalma

Higanyt vagy higanyvegyületeket tilos számítógépes kijelzők háttérvilágítása céljából tudatosan adalékanyagként felhasználni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatban kell tanúsítania az illetékes testület számára, hogy a számítógépes kijelző háttérvilágítása fénycsövenként legfeljebb 0,1 mg mennyiségű higanyt vagy higanyvegyületet tartalmaz. A kérelmezőnek emellett röviden ismertetnie kell a megvilágításhoz alkalmazott rendszert.

5. kritérium –   Veszélyes anyagok és keverékek

A 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése értelmében a termék része vagy egésze nem tartalmazhat az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 57. cikkében említett anyagokat, sem pedig olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyek kimerítik az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) meghatározott veszélyességi osztályok vagy kategóriák feltételeit.

A figyelmeztető mondatok és a kockázatra utaló figyelmeztetések (R-mondatok) felsorolása:

Figyelmeztető mondatok (6)

R-mondatok (7)

H300 Lenyelve halálos

R28

H301 Lenyelve mérgező

R25

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

R65

H310 Bőrrel érintkezve halálos

R27

H311 Bőrrel érintkezve mérgező

R24

H330 Belélegezve halálos

R23/26

H331 Belélegezve mérgező

R23

H340 Genetikai károsodást okozhat

R46

H341 Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat

R68

H350 Rákot okozhat

R45

H350i Belélegzéssel rákot okozhat

R49

H351 Feltehetően rákot okoz

R40

H360F Károsíthatja a termékenységet

R60

H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket

R61

H360FD Károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket

R60/61/60–61

H360Fd Károsíthatja a termékenységet vagy feltehetően károsítja a születendő gyermeket

R60/63

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket vagy feltehetően károsítja a termékenységet

R61/62

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet

R62

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket

R63

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket

R62–63

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja

R64

H370 Károsítja a szerveket

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Károsíthatja a szerveket

R68/20/21/22

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

R48/25/24/23

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

R48/20/21/22

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra

R50

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R50–53

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R51–53

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

R52–53

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

R53

EUH059 Veszélyes az ózonrétegre

R59

EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek

R29

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R31

EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek

R32

EUH070 Szembe kerülve mérgező

R39–41

A fenti követelmény teljesítése alól mentesül azon anyagok vagy keverékek használata, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására olyan mértékben módosulnak (például biológiai úton már nem vehetők fel vagy kémiailag átalakulnak), hogy az esetükben azonosított veszélyek már nem állnak fenn.

A fenti táblázatban felsorolt veszélyességi osztályokba vagy kategóriákba való besorolás feltételeit kimerítő anyagok és keverékek, valamint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg az 1272/2008/EK rendelet 10. cikkével összhangban meghatározott általános és egyedi koncentrációs határértékeket. Ha egy adott anyag vonatkozásában meg lett határozva egyedi koncentrációs határérték, akkor elsősorban annak kell megfelelni, és csak utána az általános határértékeknek.

Az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének d), e) és f) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg a 0,1 tömegszázalékot.

E követelmény teljesítése alól az alábbi anyagok/alkalmazási területek kifejezett mentességet élveznek:

Legfeljebb 10 g tömegű homogén alkotórészek

A fentiekben felsorolt összes figyelmeztető mondat és kockázatra utaló figyelmeztetés

Rozsdamentes acél nikkeltartalma

 

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező minden 10 grammot meghaladó tömegű alkotórésszel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatban köteles igazolni e követelmény teljesülését, továbbá mellékelnie kell minden kapcsolódó dokumentációt, köztük az anyagok beszállítói által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint a felhasznált anyagoknak vagy keverékeknek az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti biztonsági adatlapjait. Az anyagok és készítmények koncentrációs határértékeit fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint.

6. kritérium –   Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti anyagok

Nem engedélyezhető eltérés a 6. cikk (6) bekezdésében említett tilalom alól a keverékekben, árucikkekben, illetve összetett árucikkek bármely homogén alkotórészében 0,1 %-nál nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különösen aggályos vegyi anyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkében említett jegyzékben. Amennyiben a koncentráció nem éri el a 0,1 %-ot, az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint meghatározott egyedi koncentrációs határértékek alkalmazandók.

Értékelés és ellenőrzés: A kockázatok szempontjából különösen aggályosnak minősített és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke itt olvasható:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

A jegyzékre hivatkozni kell a kérelmezés napján.

A kérelmező megfelelőségi nyilatkozatban köteles igazolni e követelmény teljesülését, továbbá mellékelnie kell minden kapcsolódó dokumentációt, köztük az anyagok beszállítói által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint a felhasznált anyagoknak vagy keverékeknek az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti biztonsági adatlapjait. Az anyagok és készítmények koncentrációs határértékeit fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint.

7. kritérium –   Műanyag alkatrészek

a)

Amennyiben a gyártási folyamat során lágyítószert alkalmaznak, annak meg kell felelnie az 5. és 6. kritérium veszélyes anyagokra vonatkozó követelményeinek.

Ezenfelül a termékben nem megengedett a DNOP (di-n-oktil-ftalát), a DINP (di-izononil-ftalát) és a DIDP (di-izodecil-ftalát) tudatos használata.

b)

A műanyag alkatrészek klórtartalma nem haladhatja meg az 50 tömegszázalékot.

c)

Kizárólag olyan biocid hatóanyagokat tartalmazó biocidtermékek használhatók fel, amelyek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) I. A. mellékletében szerepelnek, és felhasználásuk számítógépekben engedélyezett.

Értékelés és ellenőrzés: A gyártó aláírt megfelelőségi nyilatkozatban köteles igazolni ezen követelmények teljesülését az illetékes testületnek. A műanyagok és a biocidok beszállítói által aláírt megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a felhasznált anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak másolatait szintén mellékelni kell. Egyértelműen fel kell tüntetni minden felhasznált biocid anyagot.

8. kritérium –   Zajszint

A személyi számítógép rendszeregységének az ISO 9296 szabvány 3.2.5. szakasza szerinti „névleges A-súlyozott hangteljesítményszintje” (1 pW) nem haladhatja meg a következő értékeket:

nyugalmi üzemmódban 40 dB (A),

a merevlemez-meghajtó igénybevételekor 45 dB (A).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek jegyzőkönyv benyújtásával kell tanúsítania az illetékes testület felé, hogy a zajkibocsátás szintjét az ISO 7779 szabvány szerint megmérte, és arról az ISO 9296 szabvány szerint nyilatkozott. A jegyzőkönyvben meg kell adni mind a működés közben általában, mind pedig a merevlemez elérése közben mért zajszintet, mégpedig az ISO 9296 3.2.5. szakasza szerint leírva.

9. kritérium –   Újrahasznosítottanyag-tartalom

A vezérlőegység, a monitor és a billentyűzet külső műanyag borítása tömegének legalább 10 %-ában tartalmazzon fogyasztói felhasználás után újrahasznosított anyagot.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatban kell tájékoztatnia az illetékes testületet a fogyasztói felhasználás után újrahasznosított anyagok hányadáról.

10. kritérium –   Használati útmutató

A személyi számítógéphez és a számítógépes kijelzőhöz mellékelt használati útmutatónak a termék környezetvédelmi szempontból helyes használatára vonatkozó tanácsokat kell tartalmaznia, mégpedig összesítve, könnyen áttekinthető formában. Ezeket a gyártó honlapján is fel kell tüntetni. Ki kell térni különösen az alábbiakra:

a)

Energiafogyasztás: az ENERGY STAR v5.0 szerint megállapított TEC-érték, valamint az egyes üzemmódok maximális energiaigénye. Külön útmutatást kell adni arról, hogyan használható a készülék energiatakarékos üzemmódban.

b)

Információ arra vonatkozóan, hogy hatékony energiafelhasználással csökkenthető az energiafogyasztás, s ezáltal kisebb lesz a villamosáram-számla, és hogy a személyi számítógép vagy a számítógépes kijelző tápfeszültségről való leválasztásával nullára csökken az elfogyasztott energia mennyisége.

c)

Nem használt személyi számítógép és/vagy számítógépes kijelző energiafogyasztásának csökkentésére irányuló alábbi útmutatás:

i.

kikapcsolt üzemmódban a személyi számítógép és/vagy a számítógépes kijelző kevesebb áramot vesz fel, de azért fogyaszt;

ii.

a képernyő fényerejének csökkentésével az energiafogyasztás is csökken;

iii.

a lemeztöredezettség-mentesítő alkalmazás lefuttatása csökkenti az energiafogyasztást és meghosszabbítja a személyi számítógép élettartamát (ez nem érvényes a szilárdtesteszközökre [SSD-meghajtókra]);

iv.

a képernyővédők megakadályozhatják, hogy a személyi számítógép monitorja inaktív időszakban alacsonyabb energiafogyasztási üzemmódra váltson. A számítógép monitorján aktiválódó képernyővédők letiltásával tehát csökkenthető az energiafogyasztás.

d)

Tájékoztatás a felhasználói útmutatóban vagy a gyártó honlapján arról, hogy a személyi számítógép és/vagy számítógépes kijelző meghibásodása esetén a fogyasztó kihez fordulhat szakszerű javításért vagy karbantartásért, adott esetben az elérhetőségi adatokat is feltüntetve.

e)

Útmutatás a használatból való kivonással kapcsolatban a személyi számítógép és/vagy számítógépes kijelző megfelelő ártalmatlanításához (lakossági hulladéklerakó helyeken vagy kereskedői visszavételezéssel) a 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9) foglaltak szerint.

f)

Tájékoztatás arról, hogy a termék érdemesnek minősült az uniós ökocímke használatára, valamint rövid magyarázat az ökocímke jelentéséről, a további tájékozódás lehetősége érdekében feltüntetve a következő honlapot: http://www.ecolabel.eu

g)

Az útmutatók vagy javítási kézikönyvek nem nyomtathatók klórral fehérített papírra, a nyomtatáshoz újrahasznosított anyagokat is fel kell használni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel ezeknek a követelményeknek, és köteles a használati útmutató egy példányát az illetékes testület rendelkezésére bocsátani. A használati útmutató elektronikus változatát ezt követően fel kell tölteni a számítógépre a majdani felhasználónak, és a gyártó weboldalán szintén hozzáférhetővé kell tenni.

11. kritérium –   Javítás saját kezűleg

A kérelmezőnek kézikönyv formájában (amely papíralapú és elektronikus is lehet) világos útmutatással kell ellátnia a végfelhasználót, hogy az az alapvető javításokat maga is el tudja végezni. A személyi számítógép és/vagy a számítógépes kijelző gyártásának megszüntetését követően a kérelmezőnek emellett legalább öt évig gondoskodnia kell megfelelő pótalkatrészekről.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles nyilatkozni az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ezeknek a követelményeknek, és mellékelnie kell a javítási kézikönyv egy példányát.

12. kritérium –   A szétszerelhetőséget biztosító kivitel

A gyártónak igazolnia kell, hogy a személyi számítógépet/monitort az újrafeldolgozást végző szakemberek közhasználatú eszközökkel könnyen alkatrészeire tudják bontani az elhasználódott alkatrészek javítása vagy cseréje, a régi vagy elavult alkatrészek korszerűsítése, vagy végső soron az alkatrészek és anyagok újrahasznosítást vagy újrafelhasználást szolgáló elkülönítése céljából.

A könnyű szétszerelhetőség érdekében:

a)

A személyi számítógépnek olyan szerelvényekkel (pl. csavarokkal vagy rögzítőelemekkel) kell rendelkezniük, amelyek a szétszerelést lehetővé teszik, különösen a veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészek esetében.

b)

Az áramköri kártyáknak és/vagy nemesfémtartalmú alkatrészeknek kézzel könnyen eltávolíthatóaknak kell lenniük mind a termék egészéből, mind annak alkatrészeiből (például az ilyen kártyákat tartalmazó meghajtókból) az értékes anyagok visszanyerésének megkönnyítése érdekében.

c)

A műanyag borítások/készülékház nem tartalmazhatnak olyan felületi bevonatot, amely összeegyeztethetetlen az újrahasznosítással vagy újrafelhasználással.

d)

A műanyag alkatrészek az újrafeldolgozás érdekében egykomponensű polimerből vagy egymással kompatibilis polimerekből készüljenek, és 25 grammot meghaladó tömeg esetén szerepeljen rajtuk az ISO 11469 szabványnak megfelelő jelzés.

e)

Leválaszthatatlan fémbetétek nem használhatók fel.

f)

A személyi számítógépekben lévő veszélyes anyagok jellegére és mennyiségére vonatkozó adatokat a 2006/121/EK tanácsi irányelv (10) és a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere (GHS) szerint kell összegyűjteni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelemmel együtt be kell nyújtani a személyi számítógép szétszerelésének menetét részletező vizsgálati jegyzőkönyvet. Annak tartalmaznia kell a készülék részletes ábráját a főbb alkatrészek megnevezésével és az alkatrészek esetleges veszélyesanyag-tartalmának feltüntetésével. Írásban és audio-vizuális formátumban is elkészíthető. A veszélyes anyagokról anyagjegyzékben kell az illetékes testületet tájékoztatni, amelyben szerepel az anyag típusa, mennyisége és a felhasználás helye.

13. kritérium –   Az élettartam meghosszabbítása

A személyi számítógépeket el kell látni az alábbiakkal:

i.

Cserélhető és fejleszthető memória és grafikus kártyák.

ii.

Bővíthetőség: legalább négy USB-csatlakozó.

A számítógépet úgy kell kialakítani, hogy a főbb alkatrészeket (köztük a meghajtókat, processzort, kártyákat) a végfelhasználó is könnyen ki tudja cserélni és/vagy bővíteni, például az alkatrészek moduláris, ki-/becsúsztatható vagy kazetta jellegű egységeinek használatával.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles nyilatkozni az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ezeknek a követelményeknek.

14. kritérium –   Csomagolás

Amennyiben a késztermék kartondobozba kerül, annak legalább 80 %-ban újrahasznosított anyagokból kell készülnie. Ha a készterméket műanyag zacskóba csomagolják, az készüljön legalább 75 %-ban újrahasznosított anyagból, és – az EN 13432 szabványban megállapított fogalommeghatározásokat alapul véve – legyen biológiailag lebomló vagy komposztálható.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelemhez mintát kell mellékelni a termék csomagolásából, és nyilatkozni kell az említett követelmény teljesüléséről. E kritérium kizárólag a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) szerinti elsődleges csomagolásra alkalmazandó.

15. kritérium –   Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

A termékre opcionális címke helyezhető az alábbi szöveggel:

„—

Nagy energiahatékonyság

Az újrahasznosítást, a javítást és a bővítést elősegítő kivitel

Higanymentes háttérvilágítás (számítógépes kijelzők esetében)”

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek, és köteles mellékelni az illetékes testületnek az ökocímke egy példányát abban a formában, ahogyan az a csomagolásra és/vagy a termékre és/vagy a kísérő dokumentációra kerül.


(1)  Az ENERGY STAR v5.0 meghatározásai alkalmazandók, a kijelző alvó üzemmódjával kapcsolatos követelmény kivételével.

(2)  Vékony kliensekre nem vonatkozik.

(3)  Vékony kliensek esetében csak akkor alkalmazandó, ha a központilag irányított hálózatról úgy végeznek szoftverfrissítést, hogy közben az eszköz alvó vagy kikapcsolt üzemmódban van. Azok a vékony kliensek, amelyek esetében a kliensszoftver frissítését jellemzően nem munkaidőn kívülre ütemezik, mentességet élveznek ezen előírás alkalmazása alól.

(4)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(5)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(6)  Az 1272/2008/EK rendeletben foglaltak szerint.

(7)  A 67/548/EGK tanácsi irányelvben (HL 196., 1967.8.16., 1. o.) foglaltak szerint.

(8)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(9)  HL L 37., 2003.2.13., 24. o.

(10)  HL L 396., 2006.12.30., 850. o.

(11)  HL L 365., 1994.12.31., 10. o.