24.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/85


A TANÁCS 2011/300/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. május 23.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 28-i 2011/137/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 28-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozatot.

(2)

Figyelembe véve a líbiai helyzet súlyosságát, egy további személyt és egy további szervezetet kell felvenni a 2011/137/KKBP határozat II. és IV. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékeibe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az e határozat I. mellékletében felsorolt személyt fel kell venni a 2011/137/KKBP határozat II. és IV. mellékletében foglalt jegyzékekbe.

(2)   Az e határozat II. mellékletében felsorolt szervezetet fel kell venni a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.


I. MELLÉKLET

A 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLY

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Taher Juwadi ezredes

A Forradalmi Gárda parancsnoki láncában a negyedik személy.

A Kadhafi-rezsim kulcsfigurája.

23.05.2011


II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZERVEZET

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libya

e-mail cím: afriqiyah@afriqiyah.aero

A rezsim tulajdonában lévő és ellenőrzése alatt álló és az EU-rendeletben megjelölt szervezet, a Líbia Afrikai Befektetési Társaság (Libyan African Investment Portfolio) leányvállalata/tulajdonában lévő vállalat.

23.05.2011