21.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. május 13.)

az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

(2011/294/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

2006. október 5-én a Tanács elfogadta az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló 1563/2006/EK tanácsi rendeletet (1). A megállapodáshoz egy jegyzőkönyvet csatoltak.

(2)

Az Európai Unió tárgyalásokat folytatott a Comore-szigeteki Unióval (a továbbiakban: Comore-szigetek) egy új jegyzőkönyvről, amely a halászat tekintetében a Comore-szigetek felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az EU hajóinak.

(3)

A tárgyalások eredményeként a Felek 2010. május 21-én parafálták az új jegyzőkönyvet és 2010. szeptember 16-án levélváltás formájában módosították.

(4)

A 2010/783/EU tanácsi határozatnak (2) megfelelően az új jegyzőkönyvet az Európai Unió nevében 2010. december 31-én aláírták és ideiglenesen alkalmazzák.

(5)

Az új jegyzőkönyvet el kell fogadni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt, halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvet az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A jegyzőkönyv 14. cikkében előírt értesítést az Európai Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (3).

3. cikk

A jelen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL L 290., 2006.10.20., 6. o.

(2)  HL L 335., 2010.12.18., 1. o.

(3)  A jegyzőkönyv hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.