6.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/1


AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 25.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról azon tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró

(2011/199/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 48. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatra, amelyet a belga kormány 2010. december 16-án nyújtott be az Európai Tanácsnak,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Bizottság véleményére (2),

az Európai Központi Bank véleményének kézhezvételét követően (3),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes esetekben az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően egyhangúlag határozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) harmadik részében foglalt rendelkezések egészben vagy részben történő módosításáról. Az ilyen határozat nem növelheti a szerződések értelmében az Unióra ruházott hatásköröket, és csak azt követően léphet hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően azt jóváhagyják.

(2)

Az Európai Tanács 2010. október 28–29-i ülésén az állam-, illetve kormányfők megállapodtak abban, hogy a tagállamoknak az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében állandó válságmechanizmust kell létrehozniuk, és felkérték az Európai Tanács elnökét, hogy kezdjen konzultációkat az Európai Tanács tagjaival az ehhez szükséges, korlátozott mértékű szerződésváltoztatásról.

(3)

A belga kormány 2010. december 16-án az EUSZ 48. cikke (6) bekezdése első albekezdésének megfelelően javaslatot nyújtott be az EUMSZ 136. cikkének egy bekezdés hozzáadásával történő felülvizsgálatára, amelynek értelmében azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az euró, feltétlenül szükséges esetben működésbe hozható stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében, és amely kimondja, hogy a mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek fognak vonatkozni. Az Európai Tanács ezzel egy időben következtetéseket fogadott el a jövőbeni stabilitási mechanizmusról ((1)–(4) bekezdés).

(4)

A stabilitási mechanizmus fogja nyújtani az euróövezet egészének pénzügyi stabilitását érintő, a 2010-ben tapasztaltakhoz hasonló kockázatok kezeléséhez szükséges eszközt, és ezáltal elősegíti az Unió gazdasági és pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az Európai Tanács 2010. december 16–17-i ülésén egyetértett abban, hogy mivel a mechanizmus létrehozásának célja az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése volt, az EUMSZ 122. cikkének (2) bekezdését a továbbiakban nem kell alkalmazni e célokra. Az állam-, illetve kormányfők ezért megállapodtak abban, hogy az nem használandó ilyen célokra.

(5)

Az Európai Tanács 2010. december 16-án úgy határozott, hogy az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének második albekezdésével összhangban a javaslatról konzultációt folytat az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. Az Európai Tanács úgy határozott, hogy az Európai Központi Bankkal is konzultál. Az Európai Parlament (1), a Bizottság (2), illetve az Európai Központi Bank (3) véleményt fogadott el a javaslatról.

(6)

A módosítás az EUMSZ harmadik részében foglalt rendelkezést érinti, és nem növeli a szerződések értelmében az Unióra ruházott hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Azon tagállamok, amelyek hivatalos pénzneme az euró, feltétlenül szükséges esetben működésbe hozható stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre az euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. A mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek fognak vonatkozni.”

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács Főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárultáról.

Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy az első bekezdésben említett valamennyi értesítés megérkezik, illetve ezek hiányában az első bekezdésben említett értesítések közül az utolsó értesítés kézhezvételét követő hónap első napján.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 25-én.

az Európai Tanács részéről

az elnök

H. VAN ROMPUY


(1)  2011. március 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2011. február 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  2011. március 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).