2.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/4


A BIZOTTSÁG 1114/2010/EU RENDELETE

(2010. december 1.)

a HICP-súlyozás minőségére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2454/97/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A harmonizált fogyasztói árindexek (Harmonised Indices of Consumer Prices, a továbbiakban: HICP-k) olyan harmonizált inflációs mérőszámok, amelyekre a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkében megfogalmazott feladatai ellátásához szüksége van. A HICP-k a fogyasztóiár-infláció nemzetközi összehasonlítását hivatottak megkönnyíteni. A monetáris politika alakítása során fontos mutatóként szolgálnak.

(2)

A 2494/95/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a HICP súlyokat az összehasonlíthatósági és megbízhatósági követelmények teljesítéséhez elegendő gyakorisággal kell naprakésszé tenni. A más gyakorisággal frissített súlyokon alapuló HICP-k nem feltétlenül teljesítik az összehasonlíthatósági és megbízhatósági követelményeket.

(3)

A HICP-súlyozás minőségére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. december 10-i 2454/97/EK bizottsági rendelet (2) szabályokat írt elő annak biztosítására, hogy a HICP-ket olyan súlyok felhasználásával készítsék el, amelyek kielégítően megbízhatóak, és nemzetközi összehasonlítás céljára megfelelőek. Ezeket a szabályokat módosítani kell, hogy figyelembe lehessen venni a HICP területén bekövetkezett változásokat. Az ebben a rendeletben megállapított intézkedéseknek ezért a 2454/97/EK rendeletben szereplők helyébe kell lépniük, ez utóbbi rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni.

(4)

A 2494/95/EK rendelet 9. cikke előírja, hogy a HICP-knek Laspeyres-típusú árindexeknek kell lenniük. A termékek és szolgáltatások árának változásakor a fogyasztói kiadások szerkezete olyan mértékben megváltozhat, hogy helytállóságuk biztosítása érdekében szükségessé válik a megfelelő kiadási kategóriák súlyozásának naprakésszé tétele, különös tekintettel az alapjukat képező mennyiségekre.

(5)

A harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedésekről szóló, 1996. szeptember 9-i 1749/96/EK rendelet (3) 4. cikke következtében a HICP-t oly módon kell összeállítani, hogy tartalmazza az újabban jelentőssé vált termékek vagy szolgáltatások árának változását és relatív kiadásaikat.

(6)

Ez a rendelet nem sértheti a biztosítás harmonizált fogyasztói árindexben történő kezelésének minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. július 23-i 1617/1999/EK bizottsági rendelet (4) szerint a biztosítási súlyok kezelésére irányuló minimumszabályokat.

(7)

A súlyoknak a COICOP/HICP (5) főcsoportjainak, csoportjainak és osztályainak szintjén nem szabad különbözniük az év egyes hónapjai tekintetében, kivéve az idényjellegű termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2009. április 22-i 330/2009/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezései értelmében.

(8)

Ez a rendelet nem írhatja elő a tagállamoknak, hogy új statisztikai felméréseket végezzenek, vagy a családi költségvetési felmérést ötévenkénti gyakoriságnál gyakrabban végezzék, figyelembe véve, hogy a számlák európai rendszerének (ESA 1995) (7) megfelelően a tagállamoknak nemzeti számlákat kell összeállítaniuk, és az országos súlyok, amelyek elengedhetetlenek az euroövezetre, az EU-ra vonatkozó és egyéb HICP-vel kapcsolatos összesített adatok készítéséhez, a nemzeti számlák adatain alapulnak.

(9)

A 2494/95/EK rendelet 13. cikkének megfelelően figyelembe vették a költséghatékonyság elvét.

(10)

A 2494/95/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében az Európai Központi Bankkal konzultációt folytattak.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet célja, hogy minimumszabályokat állapítson meg a harmonizált fogyasztói árindexek (HICP-k) súlyozásainak minőségéhez.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

1.

a HICP „súlyrendszerének bázisidőszaka” az a 12 hónapos fogyasztási vagy kiadási időszak, amely alapján a legutolsó HICP-index összeállításához a súlyokat becsülték;

2.

a „részindex” megegyezik a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló, 1996. november 20-i 2214/96/EK bizottsági rendeletben (8) előírt részindexek fogalmával.

3. cikk

A HICP-súlyrendszer minimumszabályai

(1)   A tárgy t év mindegyik hónapjában a tagállamok HICP-ket készítenek olyan részindexsúlyok felhasználásával, amelyek tükrözik a súlyrendszer bázisidőszakában a fogyasztók kiadásainak alakulását, és amelyek a fogyasztók előző naptári évi kiadási szerkezetét a lehető legjobban hivatottak reprezentálni.

(2)   A tagállamok ezért minden évben felülvizsgálják és naprakésszé teszik a HICP-részindexsúlyokat, figyelembe véve az előzetes nemzeti számlákban a t-2 évben jellemző fogyasztási szerkezetről szóló adatokat – kivéve rendkívüli és kellőképpen megindokolt körülmények között –, a háztartási költségvetési felmérésekből, valamint bármilyen más adatforrásból rendelkezésre álló és releváns információt, amely a HICP céljából kellőképpen megbízható.

(3)   A részindex szintje alatti súlyok tekintetében, ideértve az 1749/96/EK rendeletben meghatározott elemi termékcsoportokra vonatkozóakat is, a tagállamok csak olyan súlyokat alkalmazhatnak, amelyek hétévesnél semmi esetre sem régebbiek.

(4)   A tagállamok évente felülvizsgálják, hogy a (2) és (3) bekezdésben leírt időszakok és a t-1 időszak között volt-e bármilyen fontos és tartós piaci fejlemény, amely befolyásolta a mennyiségeket a COICOP/HICP alcsoportjaiban, hogy a lehető legnaprakészebb súlyokat lehessen megbecsülni. Különös figyelmet fordítanak a COICOP/HICP alcsoportjaira vonatkozó, azon fogyasztási kiadásokra, amelyek adminisztratív döntések következtében köztudottan megváltoztak, illetve a gyorsan fejlődő piacokon lévő termékeket érintőkre.

(5)   E cikk alapján a súlyok bármilyen kiigazítása a t év januárjára vonatkozó indexszel lép érvénybe. Az előző évekre vonatkozó HICP-súlyok nem kerülnek felülvizsgálatra, ami nem érinti a harmonizált fogyasztói árindexek felülvizsgálatának minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2602/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2001. szeptember 28-i 1921/2001/EK bizottsági rendelet (9) 4. cikkében megfogalmazott hibajavítási lehetőséget. A HICP-súlyok mindenesetre minden év januárjára vonatkozó indexszel lépnek érvénybe, és az árak az előző decemberi árakhoz lesznek igazítva.

4. cikk

Minőségellenőrzés

A Bizottság (Eurostat) kérésére a tagállamok a rendelet betartásának értékelése érdekében közlik a HICP összeállításhoz használt súlyokra, beleértve a használt súlyrendszer bázisidőszakára vonatkozó, valamint az éves felülvizsgálat eredményére és a módosításokra vonatkozó információkat.

5. cikk

Alkalmazás

E rendelet rendelkezései legkésőbb a 2012. januári indexszel lépnek hatályba.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2454/97/EK rendeletet 2012 januárjától hatályon kívül kell helyezni. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o.

(2)  HL L 340., 1997.12.11., 24. o.

(3)  HL L 229., 1996.9.10., 3. o.

(4)  HL L 192., 1999.7.24., 9. o.

(5)  Az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása a HICP igényeihez igazítva.

(6)  HL L 103., 2009.4.23., 6. o.

(7)  A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről, HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

(8)  HL L 296., 1996.11.21., 8. o.

(9)  HL L 261., 2001.9.29., 49. o.