30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/3


A BIZOTTSÁG 1103/2010/EU RENDELETE

(2010. november 29.)

a hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, valamint a gépjárműelemek és -akkumulátorok töltéskapacitását jelző címkézés szabályainak a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (2) és (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A másodlagos (újratölthető) elemek átlagos élettartamának meghosszabbítása a hulladékmennyiség csökkenését eredményezheti. Az egyes készülékekben használt elemek megfelelő megválasztásával kisebb mennyiségű hulladékelem és -akkumulátor képződik.

(2)

A gyártók számára úgy biztosíthatók tisztességes versenyfeltételek és következetes minőségi értékek, ha a címkéken egyeztetett, ellenőrizhető és megismételhető módszerekkel nyert információk állnak rendelkezésre a kapacitásra vonatkozóan.

(3)

A 2006/66/EK irányelv rendelkezései értelmében minden hordozható elemet és akkumulátort, illetve gépjárműelemet és -akkumulátort el kell látni a kapacitás értékét feltüntető címkével. A kapacitást jelző címke hasznos, közérthető és összehasonlításra alapot adó információkkal kíván szolgálni a hordozható elemeket és akkumulátorokat, illetve gépjárműelemeket és -akkumulátorokat vásárló végfelhasználók számára.

(4)

A kapacitáscímkézési kötelezettség alól a 2006/66/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése értelmében mentesség adható.

(5)

Helyénvaló eltekinteni a címkézési kötelezettség teljesítésétől azon elemek vagy akkumulátorok esetében, amelyeket készülékek beépített részeként forgalmaznak, illetve amelyeket biztonsági, teljesítménybeli, egészségügyi vagy adatvédelmi okokból, illetve a tápellátás szünetmentessége érdekében a végfelhasználók maguk nem cserélhetnek. Ezen elemekhez és akkumulátorokhoz a végfelhasználók nem férhetnek hozzá, így vásárláskor sem játszanak szerepet az adott készülék kiválasztásában.

(6)

Ahhoz, hogy a végfelhasználóknak nyújtott tájékoztatás tudományos és technikai szempontból megalapozott legyen, a megadott információkat meglévő nemzetközi és európai szabványokra ajánlatos alapozni.

(7)

A hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, illetve a gépjárműelemek és -akkumulátorok kapacitását jelző címkézés jelenlegi szabályozását össze kell hangolni. A címkézési szabályozás harmonizálását a hordozható elsődleges (nem újratölthető) elemek esetében is mérlegelni szükséges.

(8)

Az elem- és akkumulátorgyártók számára legalább 18 hónapos időszakot szükséges biztosítani ahhoz, hogy technológiai folyamataikat a kapacitásjelzés új címkézési követelményeihez igazítsák.

(9)

E rendelet rendelkezései összhangban vannak a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ez a rendelet az 5. cikkben említett dátumtól számított 18 hónapos időszakot követően első ízben forgalomba hozott hordozható másodlagos (újratölthető) elemekre és akkumulátorokra, illetve gépjárműelemekre és -akkumulátorokra alkalmazandó.

(2)   A rendeletben foglaltak alkalmazása alól az I. mellékletben felsorolt hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok mentességet élveznek.

2. cikk

A kapacitás meghatározása

(1)   Egy elem vagy akkumulátor kapacitásának az az elektromos töltés tekintendő, amelyet az adott elem vagy akkumulátor meghatározott feltételek mellett leadni képes.

(2)   A hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok kapacitását az IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 és az IEC/EN 61056-1 szabvány alapján kell meghatározni, mégpedig az egyes elemek és akkumulátorok vegyi összetételének megfelelően a II. melléklet A. részében foglaltak szerint.

(3)   A gépjárműelemek és -akkumulátorok kapacitását az IEC 60095-1/EN 50342-1 szabvány alapján kell meghatározni, mégpedig az egyes elemek és akkumulátorok vegyi összetételének megfelelően a II. melléklet B. részében foglaltak szerint.

3. cikk

A kapacitás mértékegysége

(1)   A hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok kapacitásának értékét „milliamperórában” vagy „amperórában” kell megadni, a mértékegységnek megfelelő mAh vagy Ah rövidítést használva.

(2)   A gépjárműelemek és -akkumulátorok kapacitásának értékét „amperórában” (Ah) és „hidegindítási amperben” (A) kell megadni, mindkét rövidítést használva.

4. cikk

A kapacitást jelző címke formai követelményei

(1)   A hordozható másodlagos (újratölthető) elemeket és akkumulátorokat el kell látni a III. melléklet A. részében ismertetett információkat tartalmazó címkével. A legkisebb megengedett címkeméretet az elemnek vagy az akkumulátornak a IV. melléklet A. részében rögzített típusától függően kell meghatározni.

(2)   Valamennyi gépjárműelemet és -akkumulátort el kell látni a III. melléklet B. részében ismertetett információkat tartalmazó címkével. A legkisebb megengedett címkeméretet az elemnek vagy az akkumulátornak a IV. melléklet B. részében rögzített típusától függően kell meghatározni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 266., 2006.9.26., 1. o.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


I. MELLÉKLET

Mentesség a címkézési követelmények teljesítése alól

(1)

Azok a hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, amelyek rendeltetésük szerint a készülékbe beépítettek, illetve amelyek kialakításuknak megfelelően a végfelhasználóhoz már készülékbe beépítve kerülnek és a 2006/66/EK irányelv 11. cikke szerinti értelemben nem távolíthatóak el, mentességet élveznek e rendelet alkalmazása alól.


II. MELLÉKLET

A hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, illetve a gépjárműelemek és -akkumulátorok töltéskapacitásának mérése

A. rész:   Hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok

1.

A hordozható másodlagos nikkel-kadmium elemek és akkumulátorok névleges kapacitását az IEC/EN 61951-1 és az IEC/EN 60622 szabvány szerint kell mérni.

2.

A hordozható másodlagos nikkel-fémhidrid elemek és akkumulátorok névleges kapacitását az IEC/EN 61951-2 szabvány szerint kell mérni.

3.

A hordozható másodlagos lítium elemek és akkumulátorok névleges kapacitását az IEC/EN 61960 szabvány szerint kell mérni.

4.

A hordozható másodlagos savas ólomelemek és -akkumulátorok névleges kapacitását az IEC/EN 61056-1 szabvány szerint kell mérni.

B. rész:   Gépjárműelemek és -akkumulátorok

1.

A gépjárműelemek és -akkumulátorok (savas indítóakkumulátorok) névleges kapacitásának és hidegindítási teljesítményének mérését az IEC 60095-1/EN 50342-1 szabvány szerint kell elvégezni.


III. MELLÉKLET

A kapacitást jelző címke adatai

A. rész:   Hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok

A hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok kapacitását jelző címkéken a következő adatokat kell feltüntetni:

1.

A hordozható másodlagos nikkel-kadmium (NiCd), nikkel-fémhidrid (Ni-MH) és lítium elemeknek és akkumulátoroknak az IEC/EN 61951-1, IEC/EN 60622, IEC/EN 61951-2, illetőleg az IEC/EN 61960 szabvány szerint meghatározott névleges kapacitását, a következők szerint:

a)

egész számként, ha a kapacitás mértékegysége a „mAh”; kivéve a villamos szerszámgépek működtetéséhez szükséges hordozható másodlagos (újratölthető) elemeket vagy akkumulátorokat;

b)

villamos szerszámgépek működtetéséhez szükséges valamennyi hordozható másodlagos (újratölthető) elem vagy akkumulátor esetében egy tizedesjegy pontosságig, ha a kapacitás mértékegysége az „Ah”, illetve egész számként, ha a kapacitás mértékegysége a „mAh”;

c)

az IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622 és az IEC/EN 61960 szabványban előírt pontosságig.

2.

A hordozható másodlagos savas ólomelemek és -akkumulátorok névleges kapacitásának minimális értékét az IEC/EN 61056-1 szabványban ismertetett minta alapján:

a)

egy tizedesjegy pontosságig, ha a kapacitás mértékegysége az „Ah”; kivéve a villamos szerszámgépek működtetéséhez szükséges hordozható másodlagos (újratölthető) elemeket vagy akkumulátorokat; és

b)

az IEC/EN 61056-1 szabvány szerinti pontossággal.

B. rész:   Gépjárműelemek és -akkumulátorok

A gépjárműelemek és -akkumulátorok kapacitását jelző címkéken a következő adatokat kell feltüntetni:

1.

A névleges kapacitás és a hidegindítási teljesítmény az IEC 60095-1/EN 50342-1 szabványban meghatározottak szerint.

2.

A névleges kapacitás és az indítási áramerősség értékét egész számként, a megállapított értékhez képest ± 10 %-os pontossággal.


IV. MELLÉKLET

A kapacitást jelző címke helye és legkisebb megengedett mérete

A. rész:   Hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok

A hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok kapacitását jelző címkékre vonatkozó követelmények:

1.

Az önálló elemek és akkumulátorok esetében, a gombelemek és a biztonsági memória tápellátását biztosító elemek és akkumulátorok kivételével:

a)

Az elemen vagy akkumulátoron a címke legalább 1,0 × 5,0 mm (m × h) (1) méretű legyen;

b)

Az elem vagy akkumulátor csomagolásán (elöl): a címke legalább 5,0 × 12,0 mm (m × h) méretű legyen;

c)

A címkét a termék csomagolásán elöl, valamint a csomagoláson belül az egyes elemeken vagy akkumulátorokon külön is el kell elhelyezni;

d)

A készülékkel együtt, külön csomagolás nélkül értékesített elemek vagy akkumulátorok esetében a címkét magára az elemre vagy akkumulátorra kell helyezni.

2.

Elem- vagy akkumulátorcsomagok esetében:

a)

A legfeljebb 70 cm2 legnagyobb oldalnagyságú elem- vagy akkumulátorcsomagokon a címke mérete legalább 1,0 × 5,0 mm (m × h) legyen;

b)

A 70 cm2 legnagyobb oldalnagyságot meghaladó vagy azzal egyenlő elem- vagy akkumulátorcsomagokon a címke mérete legalább 2,0 × 5,0 mm (m × h) legyen;

c)

Címkét csak a cellatelep külső borításán kell elhelyezni, azon belül az egyes cellákon külön nem.

3.

Amennyiben az elem, illetve az akkumulátor vagy akkumulátorcsomag jellege a legkisebb megengedett méretű címke megjelenítését sem teszi lehetővé, a kapacitást a csomagoláson kell feltüntetni, legalább 5,0 × 12,0 mm (m × h) méretű címkén. Ebben az esetben, és ha az elem, illetve az akkumulátor vagy akkumulátorcsomag nincs külön becsomagolva, a kapacitást annak a készüléknek a csomagolásán kell feltüntetni, amelynek részeként az elemet, akkumulátort vagy akkumulátorcsomagot értékesítik.

4.

Gombelemek és biztonsági memória tápellátását biztosító elemek és akkumulátorok esetében:

a)

A csomagoláson (elöl): a címke legalább 5,0 × 12,0 mm (m × h) méretű legyen;

b)

A címkét a csomagolás elejére kell helyezni.

B. rész:   Gépjárműelemek és -akkumulátorok

A gépjárműelemek és -akkumulátorok kapacitását jelző címkékre vonatkozó követelmények:

a)

A címkének a gépjárműelem vagy -akkumulátor legnagyobb oldalának legalább 3 %-át, de legfeljebb 20 × 150 mm nagyságú részét kell lefednie.

b)

A címkét magának az elemnek vagy akkumulátornak az egyik oldalára kell helyezni, de nem az aljára.


(1)  Magasság (m); hosszúság (h).