30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/64


A BIZOTTSÁG 1062/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

Az Unió teljes háztartásivillamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a televíziókészülékek által felhasznált energia, és a rendeltetésükben egyenértékű televíziókészülékek jelentős eltérést mutatnak az energiahatékonyság tekintetében. Jelentősen lehet javítani a televíziókészülékek energiahatékonyságát. A televíziókészülékekre ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk.

(3)

A televíziókészülékek energiahatékonyságának és -fogyasztásának címkén és szabványos termékismertetőben való feltüntetését harmonizált rendelkezésekkel szükséges szabályozni annak érdekében, hogy a gyártók energiahatékony készülékek előállítására, a végfelhasználók pedig energiahatékony készüléktípusok vásárlására kapjanak ösztönzést, csökkenjen ezen termékek összenergia-fogyasztása és javuljon a belső piac működése.

(4)

Ezen irányelv rendelkezéseinek, valamint 2005/32/EK irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 642/2009/EK bizottsági rendeletnek (2) az együttes hatása 2020-ig várhatóan évi 43 TWh elektromosenergia-megtakarítást eredményez az intézkedés hiányában tapasztalható fogyasztáshoz képest.

(5)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(6)

A rendeletnek meg kell állapítania a televíziókészülékek címkéjének egységes megjelenését és tartalmát.

(7)

E rendeletben emellett meg kell határozni a televíziókészülékek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(8)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a televíziókészülék dokumentációjában.

(9)

Az energiahatékony televíziókészülékek gyártásának ösztönzése érdekében a magasabb energiahatékonysági osztályok követelményeit is teljesítő televíziókészülékek forgalomba hozatalát tervező beszállítók számára lehetővé kell tenni, hogy az adott energiaosztály követelményeinek teljesítését már az energiahatékonysági osztályok kötelező feltüntetésére megszabott határidő előtt is jelezhessék a címkén.

(10)

Rendelkezni kell e rendeletnek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a televíziókészülékek energiafogyasztási címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.

„televízió” alatt televíziókészülék vagy televízió-képernyő értendő;

2.

„televíziókészülék”: egyetlen típus- vagy rendszermegjelölés alatt forgalomba hozott olyan termék, amelynek elsődleges rendeltetése audiovizuális jelek vétele és megjelenítése, és amely az alábbi elemekből áll:

a)

kijelző;

b)

egy vagy több hangoló- vagy vevőegység, valamint adattárolásra és/vagy képmegjelenítésre szolgáló opcionális kiegészítő funkciók (pl. DVD, HDD, VCR) a képernyővel egybeépítve, illetve egy vagy több külön részegységként.

3.

„televízió-képernyő”: különböző vételi forrásokból származó képfrekvenciás jelek, köztük televíziós adásjelek megjelenítésére alkalmas integrált képernyő, amely opcionálisan külső forrásegység audiojeleinek szabályozására és lejátszására is alkalmas, és amely szabványos képfrekvenciás jelúton keresztül, például RCA- (komponens, kevert), SCART-, HDMI-csatlakozó vagy jövőbeli szabványos vezeték nélküli megoldások segítségével (kivéve a nem szabványosított képfrekvenciás jelutakat, pl. DVI vagy SDI) fogadja a jeleket, de önmagában adásjelek vételére és feldolgozására nem képes;

4.

„bekapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és képet és hangot állít elő;

5.

„alapüzemmód”: a gyártó által átlagos otthoni használatra javasolt beállítás;

6.

„készenléti üzemmód(ok)”: az az állapot, amelynek során a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működéséhez a hálózati áramforrás tápellátását veszi igénybe, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat biztosítja:

a)

reaktiválási funkció, illetve reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b)

információ- vagy állapotkijelzés;

7.

„kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és egyetlen funkciója sem áll rendelkezésre; a következők ugyancsak kikapcsolt üzemmódnak tekintendők:

a)

a kikapcsolt üzemmódot jelző állapot;

b)

olyan állapot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt.

8.

„reaktiválási funkció”: olyan funkció, amely egyéb üzemmódok (köztük a bekapcsolt üzemmód) aktiválását teszi lehetővé távkapcsoló (azaz pl. távvezérlő, belső érzékelő vagy időzítő) használatával, amely üzemmódokban további funkciók érhetők el (így a bekapcsolt üzemmód is);

9.

„információ- vagy állapotkijelzés”: tájékoztatást nyújtó, illetve a készülék állapotát a kijelzőn megjelenítő folyamatos funkció, amely az időjelzést is magában foglalja;

10.

„előre optimalizált menü”: a gyártó által előre meghatározott készülékbeállítások összessége, amelyből a felhasználónak a készülék beüzemelésekor választania kell;

11.

„teljes HD felbontás”: a televízió alapüzemmódjában vagy – a gyártó alapbeállításától függően – bekapcsolt üzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya;

12.

„értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott tévékészülékek bemutatásának és értékesítésének helye;

13.

„végfelhasználó”: a tévékészülék vásárlója vagy potenciális vásárlója.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

(1)   A beszállítók biztosítják, hogy:

a)

minden televíziókészüléket ellátnak egy, az V. mellékletben meghatározott formátumú és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b)

rendelkezésre áll a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c)

a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d)

az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e)

egy az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró minden műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

(2)   Az energiahatékonysági osztály megállapítása a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámított energiahatékonysági index alapján történik.

(3)   A címke V. mellékletben meghatározott formai követelményeit a következő ütemezés szerint kell alkalmazni:

a)

a 2011. november 30-tól forgalomba hozott televíziókészülékekre vonatkozóan:

i.

az A, B, C, D, E, F és G energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 1. pontjában, illetve a beszállító megítélésétől függően az V. melléklet 2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

ii.

az A+ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 2. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

iii.

az A++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 3. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani;

iv.

az A+++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

b)

A 2014. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A+, A, B, C, D, E vagy F energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 2. pontjában, illetve a gyártó megítélésétől függően az V. melléklet 3. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

c)

A 2017. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A++, A+, A, B, C, D vagy E energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 3. pontjában, illetve a gyártó megítélésétől függően az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

d)

A 2020. január 1-jétől piaci forgalomba hozott és A+++, A++, A+, A, B, C vagy D energiahatékonysági osztályba sorolt készülékek címkéit az V. melléklet 4. pontjában rögzített követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított televíziókészülékek előlapján – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b)

amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított televíziókészülék megtekintésére, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált televíziókészülékeket a VI. melléklet szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítik;

c)

az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d)

az adott televíziókészülék-típusra vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető, a VII. mellékletben meghatározott mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a VIII. mellékletben meghatározott eljárás szerint felmérik, hogy egy adott készüléktípus teljesíti-e a bejelentett energiahatékonysági osztálynak megfelelő követelményeket.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki fejlődés fényében legkésőbb a hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 3. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2011. november 30-tól alkalmazandó. A 3. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. március 30-tól alkalmazandó.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 191., 2009.7.23., 42. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(4)  HL L 390., 2004.12.31., 24. o.


I. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztály

A televíziókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni. A televíziókészülék energiahatékonysági indexének meghatározásához a II. melléklet 1. pontja szolgál alapul.

1.   táblázat

A televíziókészülékek energiahatékonysági osztályozása

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (legkevésbé hatékony)

1,00 ≤ EEI


II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index és a bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kiszámítása

1.

Az energiahatékonysági index (EEI) számításának alapja a következő: EEI = P/Pref (A), ahol:

Pref (A)

=

Palap + A × 4,3224 W/dm2,

Palap

=

20 W televíziókészülékek esetében, egy hangoló- vagy vevőegységgel, merevlemez nélkül,

Palap

=

24 W beépített merevlemezzel (vagy merevlemezekkel) ellátott televíziókészülékek esetében,

Palap

=

24 W két vagy több hangoló- vagy vevőegységgel ellátott televíziókészülékek esetében,

Palap

=

28 W merevlemezzel (vagy merevlemezekkel) és két vagy több hangoló- vagy vevőegységgel ellátott televíziókészülékek esetében,

Palap

=

15 W televízió-képernyők esetében,

„A” a látható képernyőfelület dm2-ben kifejezett nagysága,

„P” a televízió wattban kifejezett energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban, a VII. mellékletben foglaltak szerinti mérés alapján, egy tizedesjegyre kerekítve.

2.

A kilowattórában mért bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás (E) kiszámításának módja a következő: E = 1,46 × P.

3.

Automatikus fényerő-szabályozó funkcióval rendelkező készülékek

Az 1. pontban említett energiahatékonysági index, illetve a 2. pontban említett bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kiszámításához a VII. mellékletben rögzített eljárás szerint meghatározott bekapcsolt üzemmódbeli teljesítményfelvétel értékét 5 %-kal csökkenteni kell, amennyiben a televíziókészülék piaci forgalomba hozatalakor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a)

a készülék fénysűrűsége alapüzemmódban vagy bekapcsolt állapotban (a gyártó alapbeállításától függően) automatikusan legalább 20 lux és 0 lux közötti térmegvilágítás-intenzitási értékre csökken;

b)

alapüzemmódban vagy bekapcsolt üzemmódban (a gyártó alapbeállításától függően) működésbe lép az automatikus fényerő-szabályozás.


III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A televíziókészülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c)

a készüléktípus energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. táblázatának megfelelően; amennyiben a televíziókészülék a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta az „EU ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

d)

a látható képátló nagysága centiméterben és hüvelykben;

e)

a készülék bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint mérve;

f)

az éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámítva, a következőképpen: „A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”

g)

a készülék készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása a VII. mellékletben meghatározott eljárás szerint mérve;

h)

képernyőfelbontás a fizikai pixelek számában vízszintes és függőleges irányban.

2.

Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több televíziótípusához is mellékelhető.

3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


IV. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e)

a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f)

a mérések vizsgálati paraméterei:

i.

környezeti hőmérséklet;

ii.

a vizsgálat során alkalmazott feszültség V-ban és a frekvencia Hz-ben;

iii.

az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása;

iv.

az audio- és videotesztjelek bemeneti termináljának típusa;

v.

az elektromos vizsgálathoz használt műszerek, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja;

g)

bekapcsolt üzemmódra vonatkozó paraméterek:

i.

az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke 100 wattos méréshatárig egy tizedesjegyre, a felett pedig az első egész számra kerekítve;

ii.

az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojel jellemzői;

iii.

az energiafogyasztás szempontjából stabilnak tekinthető állapot eléréséhez szükséges műveleti lépések sorozata;

iv.

az előre optimalizált menüvel rendelkező készülékek esetében a televízió alapüzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya;

v.

televízió-képernyők esetében a méréshez használt hangolóegység vonatkozó műszaki paraméterei;

h)

a készenléti vagy kikapcsolt üzemmódok mindegyike esetében:

i.

az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke két tizedesjegyre kerekítve;

ii.

az alkalmazott mérési módszer;

iii.

az üzemmódválasztás vagy -programozás módjának leírása;

iv.

az automatikus üzemmódváltásig végbemenő eseménysorozat.


V. MELLÉKLET

A címke

1.   1. CÍMKE

Image

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

Beszállító neve vagy védjegye.

II.

A beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők.

III.

A készüléknek az I. melléklet szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

IV.

A készülék bekapcsolt állapotában mért energiafogyasztásának wattban kifejezett értéke, az első egész számra kerekítve.

V.

A bekapcsolt üzemmódbeli éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett és a II. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint kiszámított értéke az első egész számra kerekítve.

VI.

A látható képátló nagysága hüvelykben és centiméterben.

Amennyiben a televízión jól látható helyen tápfeszültség-kapcsoló gomb található, amelynek kikapcsolt állásában a készülék energiafogyasztása legfeljebb 0,01 W, a címkén az 5. pont 8. pontjában meghatározott jelzés is szerepelhet.

A 66/2010/EK rendelet értelmében „az Európai Unió ökocímkés terméke” minősítéssel ellátott készüléktípusok esetében fel lehet tüntetni az ökocímke másolatát.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

2.   2. CÍMKE

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

3.   3. CÍMKE

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti.

4.   4. CÍMKE

Image

a)

A címkén fel kell tüntetni az 1.a) pontban felsorolt adatokat.

b)

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket az 5. pont rögzíti

5.   A címke formátuma a következő kell, hogy legyen:

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 60 mm széles és 120 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

29 dm2-nél nagyobb képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek esetén a háttér legyen fehér. 29 dm2-es vagy annál kisebb képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek esetén a háttér legyen fehér vagy átlátszó.

c)

A színek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Szegélyvastagság: 3 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00

Image

A címke logója:

szín: X-00-00-00

Piktogram az ábra szerint; EU-logó és a címke logója (együtt): szélesség: 51 mm, magasság: 9 mm

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 51 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 3,8 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-70-X-00:

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00:

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00:

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 10 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 7 pt, nagybetűs, fehér.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 8 mm, 100 % fekete

Szöveg: Calibri bold 15 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 10 pt, nagybetűs, fehér.

Image

Energia

Szöveg: Calibri regular 7pt, nagybetűs, 100 % fekete

Image

Kapcsolólogó:

Piktogram az ábra szerint, Szegélyvastagság: 1 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

A bekapcsolt üzemmódban fogyasztott energiamennyiségre vonatkozó szöveg:

Szegély: 1 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 14 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

Képátló nagysága:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 1 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 14 pt, 100 % fekete. Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

Az éves energiafogyasztásra vonatkozó szöveg:

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére összesen 51 × 8 mm áll rendelkezésre.

Image

Referencia-időszak

Szöveg: Calibri bold 8 pt

Szöveg: Calibri light 9 pt.


VI. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekinteni a bemutatott készüléket

1.

A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a típus energiahatékonysági osztálya az I. mellékletben meghatározottak szerint;

b)

a bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztás a II. melléklet 1. pontja szerint;

c)

az éves energiafogyasztás a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

d)

a látható képátló nagysága.

2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a III. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3.

A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


VII. MELLÉKLET

Mérések

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerrel kell végezni, amelyek építenek az általánosan elismert technikai vívmányokra, köztük az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban leírt módszerekre.

2.   A bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás II. melléklet 1. pontjában említett mérései

a)

Általános feltételek:

i.

A méréseket 23 °C (+/– 5 °C) környezeti hőmérséklet mellett kell elvégezni.

ii.

A méréshez az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojelet kell használni; a vizsgálat az átlagos energiafogyasztást méri 10 perces időtartamon belül.

iii.

A méréshez a készüléknek legalább egy, de legfeljebb három órája bekapcsolt üzemmódban kell lennie, közvetlenül legalább egy órás kikapcsolt állapotot követően. A megadott videojelet a bekapcsolt üzemmód teljes tartama alatt meg kell jeleníteni a képernyőn. A fentiekben meghatározott mérési időtartam csökkenthető azon készülékek esetében, amelyek energiafogyasztási állapota közismerten egy órán belül stabilizálódik, amenynyiben a módosított időtartamok szerint végzett mérési eredmények az itt meghatározott módszerek szerint végzett méréshez képest legfeljebb 2 %-os eltérést mutatnak.

iv.

A mérést legfeljebb 2 %-os tűréshatáron belül, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni.

v.

Méréskor ki kell kapcsolni az automatikus fényerő-szabályozó funkciót (amennyiben a készülék rendelkezik ilyennel). Ha nincs mód az automatikus fényerő-szabályozás kikapcsolására, a mérést úgy kell elvégezni, hogy legalább 300 lux erősségű fény essen közvetlenül a térmegvilágítás-érzékelőre.

b)

A televízió bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérési feltételei:

i.

Előre optimalizált menüvel nem rendelkező televíziókészülékek esetében: az energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállításokkal kell mérni, azaz a televízió fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított.

ii.

Előre optimalizált menüvel rendelkező televíziókészülékek esetében: Az energiafogyasztást a készülék „alapüzemmódjában” kell mérni.

iii.

előre optimalizált menüvel nem rendelkező televízió-képernyők esetében: a televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. az energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállításokkal kell mérni, azaz a televízió-képernyő fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított. A hangolóegység energiafogyasztása nem releváns a televízió-képernyő bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérése szempontjából.

iv.

Előre optimalizált menüvel rendelkező televízió-képernyők esetében: a televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. Az energiafogyasztást a készülék „alapüzemmódjában” kell mérni.

3.   A készenléti/kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás III. melléklet 1(g) pontjában említett mérései

A 0,50 W-os és az azt meghaladó energiafogyasztás mérését legfeljebb 2 %-os tűréshatáron belül, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni. A 0,50 W-nál kisebb energiafogyasztás mérését legfeljebb 0,01 wattos tűréshatáron belül, 95 %-os megbízhatósági szint mellett kell végezni.

4.   A maximális fénysűrűség VIII. melléklet 2(c) pontjában említett mérései

a)

A maximális fénysűrűséget fénysűrűségmérővel kell megállapítani, mégpedig a „teljes képernyőteszt” vizsgálati minta azon része alapján, amelyen teljes (100 %) fehér kép látható, s amely nem lép át a kép átlagos világossági (APL) pontján, ahol a képernyő fénysűrűségvezérlő rendszere teljesítménykorlátozást érvényesít.

b)

A fénysűrűségarányt a fénysűrűségmérő érzékelési pontjának megzavarása nélkül kell mérni a televízió alapüzemmódja vagy – a gyártó alapbeállításától függően – bekapcsolt üzemmódja, illetve a legnagyobb fényerejű bekapcsolt üzemmód között váltva.


VIII. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából a következő ellenőrzési eljárást alkalmazzák a II. melléklet 1. pontjában említett bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásra és a III. melléklet 1(g) pontjában említett készenléti/kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásra.

1.

A tagállamok hatóságai egy darab terméket vizsgálnak meg.

2.

Egy adott készüléktípus esetében akkor tekinthető igazoltnak a bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás, illetve a készenléti/kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás bejelentett értéke, amennyiben:

a)

a bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztás legfeljebb 7 %-kal haladja meg a bejelentett energiafogyasztási értéket; és

b)

a kikapcsolt/készenléti üzemmódban mért energiafogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladja meg a bejelentett energiafogyasztási értékeket; és

c)

a maximális fénysűrűségarány több mint 60 %.

3.

Ha nem teljesülnek a 2.a), b) vagy c) pont feltételei, az adott készüléktípus három további egységét is be kell vizsgálni.

4.

A három további egység vizsgálatát követően akkor tekinthető igazoltnak egy adott készüléktípus esetében a bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás, illetve készenléti és kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás bejelentett értéke, amennyiben:

a)

a három vizsgált egység bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztásának átlaga legfeljebb 7 %-kal haladja meg a bejelentett energiafogyasztási értéket;

b)

a három vizsgált egység készenléti/kikapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztásának átlaga legfeljebb 0,10 W-tal haladja meg a vonatkozó határértékeket;

c)

a maximális fénysűrűségaránynak a három vizsgált egység esetében mért átlaga több mint 60 %.

5.

Ha nem teljesülnek a 4.a), b) vagy c) pont feltételei, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott készüléktípus nem felel meg a követelményeknek.