30.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/1


A BIZOTTSÁG 1059/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv előírja a Bizottság számára, hogy fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az energiával kapcsolatos olyan termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek az energiamegtakarítást illetően és egyenértékű rendeltetés mellett jelentős eltérést mutatnak a teljesítményszintek tekintetében.

(2)

A háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseket a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1997. április 16-i 97/17/EK bizottsági irányelv (2) állapította meg.

(3)

Az Unió teljes háztartási villamosenergia-igényének jelentős részét teszi ki a háztartási mosogatógépek által felhasznált energia. Az energiafelhasználás hatékonyságának az eddigiekben megvalósított javításán túl a háztartási mosogatógépek energiafogyasztása tovább is csökkenthető.

(4)

A 97/17/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és a jelen rendeletnek új rendelkezéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy az energiafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a szállítókat a háztartási mosogatógépek energiahatékonyságának további javítására és a piac energiahatékony technológiákra történő átállásának kialakítására.

(5)

A címkén feltüntetendő adatokat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárások alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(6)

A rendeletnek meg kell állapítania a háztartási mosogatógépek címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit.

(7)

A rendelet emellett rögzíti a háztartási mosogatógépek műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket is.

(8)

A rendeletnek továbbá szükséges meghatároznia azokat az információkat, amelyeket a távértékesítés bármely formája, hirdetések és műszaki promóciós anyagok alkalmazásakor fel kell tüntetni a háztartási mosogatógép dokumentációjában.

(9)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról.

(10)

A 97/17/EK irányelvről ezen rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy az ezen rendelettel összhangban címkézett mosogatógépeket a 97/17/EK irányelvvel összhangban lévőnek kell tekinteni.

(11)

A 97/17/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosogatógépek, valamint az akkumulátorral is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek – köztük a nem háztartási használatra értékesített és beépíthető mosogatógépeket – címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.   „háztartási mosogatógép”: olyan gép, amely vegyi, mechanikai, hőkifejtéses és elektromos úton tisztít, öblít és szárít edényeket, üvegedényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket, és amelyet elsősorban nem üzleti tevékenység céljaira használnak;

2.   „beépített háztartási mosogatógép”: szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített háztartási mosogatógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.   „teríték”: az egy személy használatára szánt edények, üvegpoharak és evőeszközök összessége;

4.   „előírt kapacitás”: a terítékeknek és a tálalóeszközöknek a szállító által megállapított maximális száma, amelyet a szállító használati utasítása szerint megtöltött háztartási mosogatógép a kiválasztott programnak megfelelően kezelni képes;

5.   „program”: előre meghatározott műveletek sora, amelyeket a szállító bizonyos szennyezettségi szintekre vagy töltetekre, illetve mindkettőre megfelelőnek nyilvánít, és amelyek együtt teljes ciklust alkotnak;

6.   „programidő”: a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő (amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele);

7.   „ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamat;

8.   „kikapcsolt üzemmód”: a háztartási mosogatógép kikapcsolt állapota, amely normál használat során a készüléken lévő, végfelhasználói használatra szánt, és a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a szállító utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosogatógép az elektromosáram-forrással összeköttetésben marad; ha nincsenek a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók vagy kapcsolók, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztartási mosogatógép magától állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotra vált át;

9.   „bekapcsolva hagyott üzemmód”: a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése és a gép kiürítése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

10.   „egyenértékű háztartási mosogatógép”: olyan forgalomban lévő háztartásimosogatógép-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartásimosogatógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik;

11.   „végfelhasználó”: a háztartási mosogatógép vásárlója vagy potenciális vásárlója;

12.   „értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási mosogatógépek bemutatásának és értékesítésének helye.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a)

minden háztartási mosogatógépet ellátnak egy, az I. mellékletben meghatározott kivitelű és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b)

rendelkezésre áll egy, a II. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c)

a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a)

az értékesítési helyeken kiállított háztartási mosogatógépek elején vagy tetején – jól látható helyen – a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b)

amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított háztartási mosogatógép megtekintésére, a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált háztartási mosogatógépeket a IV. melléklet szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítik;

c)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályra való utalást, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d)

az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályára való utalást.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, az éves vízfogyasztásnak, a szárítóhatékonysági mutatónak, a programidőnek, a kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban való áramfogyasztásnak, a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartamának és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok az V. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel. A felülvizsgálat különösen az V. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 97/17/EK irányelv 2011. december 20-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2)   Azoknak a háztartási mosogatógépeknek, amelyeket 2011. november 30. előtt hoztak forgalomba, a 97/17/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3)   Amennyiben a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) tekintetében végrehajtási intézkedés elfogadására kerül sor a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatban, azokat a háztartási mosogatógépeket, amelyek megfelelnek egyrészről ezen végrehajtási intézkedés tisztítóhatékonysági követelményeinek, másrészről az e rendeletben foglaltaknak, és amelyeket 2011. december 20. előtt értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából hoznak forgalomba, úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 97/17/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2011. december 20-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. április 20-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 118., 1997.5.7., 1. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(4)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.


I. MELLÉKLET

A címke

1.   A CÍMKE

Image

(1)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

II.

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

III.

a készüléknek a VI. melléklet 1. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

az éves energiafogyasztás (AEC ) kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontja szerint kiszámítva;

V.

az éves vízfogyasztás (AWC ) literben kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva;

VI.

a VI. melléklet 2. pontja szerint meghatározott szárítóhatékonysági osztály;

VII.

előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

VIII.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve.

(2)

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a 2. ponttal. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2.   A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

A címke formai követelményeit lásd az alábbi ábrán.

Image

ahol:

a)

A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b)

A háttér legyen fehér.

c)

A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) – keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Szegélyvastagság: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Image

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

Energialogó

:

szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint; EU-logó és az energialogó (együtt): szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm.

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm – szín:

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 12 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete

Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; „+” szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

Image

Energia

Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, 100 % fekete.

Image

Éves energiafogyasztás

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 37 pt, 100 % fekete.

Második sor: Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Image

Éves vízfogyasztás

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

Image

Szárítóhatékonysági osztály:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri regular 16 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete; és Calibri bold 22 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete.

Image

Előírt kapacitás:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

Image

Zajkibocsátás:

Piktogram az ábra szerint

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

Image

A beszállító neve vagy védjegye

Image

A beszállító által megadott típusazonosító

Image

A beszállító nevének vagy védjegyének és a típusra vonatkozó adatoknak a feltüntetésére 92 × 15 mm áll rendelkezésre.

Image

A rendelet számozása: Calibri bold 9 pt, 100 % fekete.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A háztartási mosogatógép termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

b)

a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c)

előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

d)

energiahatékonysági osztály a VI. melléklet 1. pontjának megfelelően;

e)

ha a háztartási mosogatógép a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, ezt az információt fel lehet tüntetni;

f)

éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontja szerint kiszámítva. Ezt a következőképpen kell feltüntetni: „»X« kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”;

g)

a szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (Et );

h)

energiafogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban (Po és Pl );

i)

éves vízfogyasztás (AWC ) liter/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva; ezt a következőképpen kell feltüntetni: „»X« liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”;

j)

a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott szárítóhatékonysági osztály, amelynek kifejezési módja „»X« szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán”. Amennyiben ez az információ táblázatban van megadva, más módon is ki lehet fejezni, feltéve, ha egyértelmű, hogy a skála G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjed;

k)

annak jelölése, hogy az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklus az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program;

l)

programidő normál tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

m)

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl ), ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel;

n)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

o)

ha a háztartási mosogatógép beépíthető, ezt fel kell tüntetni.

2.

Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásimosogatógép-típusához is mellékelhető.

3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.


III. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a beszállító neve és címe;

b)

a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d)

ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e)

a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f)

a mérések következő műszaki paraméterei:

i.

energiafogyasztás;

ii.

vízfogyasztás;

iii.

programidő;

iv.

szárítóhatékonyság;

v.

energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban;

vi.

energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban;

vii.

a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama;

viii.

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

g)

a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2.

Amennyiben az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű mosogatógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetni kell az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartásimosogatógép-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.


IV. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1.

A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a VI. melléklet 1. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztály;

b)

előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

c)

a VII. melléklet 1. pontja b) alpontjával összhangban kiszámított éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

d)

a VII. melléklet 3. pontjával összhangban kiszámított éves vízfogyasztás (AWC ) liter/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

e)

szárítóhatékonysági osztály a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően;

f)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

g)

ha a modell beépíthető, erre utalni kell.

2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3.

A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.


V. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási mosogatógépet vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a szállító által közölt értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, a mérést három további háztartási mosogatógépen is el kell végezni. Az említett három további háztartási mosogatógépre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie a szállító által bejelentett értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, kivéve az energiafogyasztást, ahol a mért érték legfeljebb 6 %-kal lehet magasabb, mint az Et előírt értéke.

Ettől eltérő esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartásimosogatógép-modellek nem felelnek meg az I. mellékletben előírt követelményeknek.

A tagállami hatóságok megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

1.   táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Éves energiafogyasztás

A mért érték az AEC előírt értéket (1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Vízfogyasztás

A mért érték a Wt előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Szárítóhatékonysági mutató

A mért érték az ID előírt értéknél legfeljebb 19 %-kal lehet kisebb

Energiafogyasztás

A mért érték az Et előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Programidő

A mért érték a Tt előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg

Áramfogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

Az 1,00 W-nál nagyobb mért Po , illetve Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. Az 1,00 W vagy annál kisebb mért Po , illetve Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama

A mért érték a Tl előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A mért érték meg kell, hogy feleljen az előírt értéknek


(1)  „Előírt érték”: a szállító által közölt érték.


VI. MELLÉKLET

Energiahatékonysági és szárítóhatékonysági osztályok

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

A háztartási mosogatókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

A háztartási mosogatógépek energiahatékonysági indexét (EEI) a VII. melléklet 1. pontjával összhangban kell kiszámítani.

1.   táblázat

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági index

A+++ (leghatékonyabb)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (legkevésbé hatékony)

EEI ≥ 90

2.   SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A háztartási mosogatógépek szárítóhatékonysági osztályát a 2. táblázatban feltüntetett szárítóhatékonysági mutató (ID ) alapján kell meghatározni.

A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a VII. melléklet 2. pontjával összhangban kell meghatározni.

2.   táblázat

Szárítóhatékonysági osztályok

Szárítóhatékonysági osztály

Szárítóhatékonysági mutató

A (leghatékonyabb)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (legkevésbé hatékony)

0,33 ≥ ID


VII. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index és a szárítóhatékonysági mutató, valamint a vízfogyasztás kiszámítási módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásimosogatógép-modell energiahatékonysági indexének (EEI) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztását a szabványos éves energiafogyasztásával.

a)

Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

AEC

=

a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosogatógép szabványos éves energiafogyasztása.

b)

Az éves energiafogyasztást (AEc ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

Formula

ahol:

Et

=

a normál ciklus energiafogyasztása kWh-ban kifejezve és három tizedesjegyre kerekítve;

Pl

=

villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” szabványos tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyig kerekítve;

Po

=

villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” szabványos tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyig kerekítve;

Tt

=

a normál tisztítási ciklus programideje percben kifejezve és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

ii.

Abban az esetben, ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel, és a háztartási mosogatógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, az AEC-értéket a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Tl

=

„bekapcsolva hagyott üzemmódban” mért idő szabványos tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve, és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

c)

A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

az olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 10 és szélessége > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii.

az olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 9, illetve olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása 9 < ps ≤ 11 és szélessége ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

ahol:

ps

=

a terítékek száma.

2.   A SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásimosogatógép-modell szárítóhatékonysági mutatójának (ID ) kiszámításakor a háztartási mosogatógép szárítóhatékonyságát össze kell hasonlítani a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a)

A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ID = exp(lnID )

ahol:

DT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

DR,i

=

a referenciaként szolgáló háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5.

b)

A szárítóhatékonyság (D) az egyes töltetelemek nedvességi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A nedvességi fokot az 1. táblázatban foglaltak szerint kell kiszámítani:

1.   táblázat

A víznyomok (WT), illetve a vízcsíkok (WS) száma

Teljes nedves terület (Aw) mm2-ben

Nedvességi fok

WT = 0 és WS = 0

Nem alkalmazandó

2 (leghatékonyabb)

1 < WT ≤ 2 vagy WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT vagy WS = 2

vagy WS = 1 és WT = 1

Aw > 50

0 (legkevésbé hatékony)

3.   AZ ÉVES VÍZFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosogatógép éves vízfogyasztását (AWC ) literben kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni a következők szerint:

AWC = Wt × 280

ahol:

Wt

=

a normál tisztítási ciklus vízfogyasztása literben kifejezve, és egy tizedesjegyre kerekítve.