11.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/31


A BIZOTTSÁG 1016/2010/EU RENDELETE

(2010. november 10.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a magas értékesítési és kereskedelmi volumennel jellemezhető, jelentős környezeti hatást kifejtő, energiával kapcsolatos termékek tekintetében, amelyek környezeti hatása túlzott költségek nélkül jelentősen javítható, a Bizottság környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg.

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése értelmében a Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében említett eljárással és a 15. cikk (2) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban, a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal történt konzultációt követően adott esetben végrehajtási intézkedést vezet be a háztartási készülékek tekintetében, beleértve a háztartási mosogatógépeket is.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálat keretében elemezte a jellemzően a háztartásokban használt mosogatógépek műszaki, környezeti és gazdasági hatásait. A vizsgálatot az Unió és harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttesen végezték, az eredményeket pedig nyilvánosan közzétették.

(4)

Ez a rendelet a konyhai edények és evőeszközök mosására szolgáló háztartási termékekre vonatkozik.

(5)

A háztartási mosogatógépek e rendelet alkalmazásában jelentősnek minősülő környezeti hatása a használat közbeni energiafogyasztás. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves villamosenergia-fogyasztása 2005-ben becslések szerint 24,7 TWh volt az Unióban, ami 13 millió tonna CO2-nak felel meg. Konkrét intézkedések meghozatala nélkül az éves villamosenergia-fogyasztás 2020-ra az előrejelzések szerint a 35 TWh-ra növekedhet. Az előkészítő vizsgálat szerint az e rendelet hatálya alá eső termékek villamosenergia- és vízfogyasztása lényegesen csökkenthető.

(6)

Az előkészítő vizsgálat rámutatott arra, hogy a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében a környezetbarát tervezésre vonatkozóan előírt további követelmények bevezetésére nincs szükség, mert a háztartási mosogatógépek esetében a használati fázisban történő villamosenergia-fogyasztás messze a legfontosabb környezeti szempont.

(7)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztását olyan meglévő, szabadalmi védelem alatt nem álló költséghatékony technológiák alkalmazásával célszerű hatékonyabbá tenni, amelyek csökkentik e termékek megvásárlásának és működtetésének együttes költségét.

(8)

A környezetbarát tervezési követelmények a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a termék működését, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra és a környezetre. Különösen fontos, hogy a villamosenergia-fogyasztás használati fázisban történő csökkentéséből származó előnyök nagyobbak legyenek, mint az előállítás során felmerülő további környezeti hatások.

(9)

A környezetbarát tervezési követelményeket fokozatosan szükséges bevezetni, hogy a gyártók számára kellő idő álljon rendelkezésre termékeiknek e rendelet szerint történő újratervezésére. Az időzítés megállapítása során indokolt elkerülni a forgalomban lévő berendezések működését érintő kedvezőtlen hatásokat, és szükséges figyelembe venni a végfelhasználókat és a gyártókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat érintő költségvonzatokat, biztosítva egyidejűleg azt, hogy e rendelet célkitűzéseit a lehető legrövidebb időn belül el lehessen érni.

(10)

Az energiafogyasztás meghatározására olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket indokolt alkalmazni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszereket, beleértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokat.

(11)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikkével összhangban ez a rendelet meghatározza az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(12)

A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2009/125/EK irányelv V. és VI. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az ebben a rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatosak.

(13)

Az ebben a rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett az e rendelet hatálya alá tartozó termékek életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben történő rendelkezésre állásának és könnyű hozzáférhetőségének biztosítása érdekében meg kell határozni az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek, valamint az akkumulátorról is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek – ideértve a nem háztartási használatra értékesített mosogatógépeket és a beépíthető háztartási mosogatógépeket is – forgalomba hozatalára vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „háztartási mosogatógép”: olyan gép, amely vegyi, mechanikai, hőkifejtéses és elektromos úton tisztít, öblít és szárít edényeket, üvegedényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket, és amelyet elsősorban nem ipari célokra használnak;

2.   „beépíthető háztartási mosogatógép”: konyhaszekrénybe, e célra kialakított falmélyedésbe vagy hasonló helyre történő beszerelésre szánt háztartási mosogatógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.   „teríték”: az egy személy használatára szánt edények, üvegpoharak és evőeszközök összessége;

4.   „előírt kapacitás”: a terítékeknek és a tálalóeszközöknek a gyártó által megállapított maximális száma, amelyet a gyártó használati utasítása szerint megtöltött háztartási mosogatógép a kiválasztott programnak megfelelően kezelni képes;

5.   „program”: előre meghatározott műveletek sora, amelyeket a gyártó bizonyos szennyezettségi szintekre vagy töltetekre, illetve mindkettőre megfelelőnek nyilvánít, és amelyek együtt teljes ciklust alkotnak;

6.   „programidő”: a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő, amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele;

7.   „ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamat;

8.   „kikapcsolt üzemmód”: a háztartási mosogatógép kikapcsolt állapota, amely normális használat során a készüléken lévő, végfelhasználói használatra szánt és a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a gyártó utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosogatógép az elektromos áramforrással összeköttetésben marad; ha nincs a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkció vagy kapcsoló, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotot jelenti, amelyre a háztartási mosogatógép magától átvált;

9.   „bekapcsolva hagyott üzemmód”:: a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése és a gép kiürítése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

10.   „egyenértékű mosogatógép”: olyan forgalomban lévő háztartási mosogatógép-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartási mosogatógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A háztartási mosogatógépekre vonatkozó általános környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet 1. pontja állapítja meg.

A háztartási mosogatógépekre vonatkozó egyedi környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet 2. pontja állapítja meg.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás az említett irányelv IV. mellékletében megállapított belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

(2)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentáció tartalmazza az e rendelet II. mellékletében szereplő számítások eredményeit.

Amennyiben az adott háztartási mosogatógép-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján végzett számításokból vagy más, egyenértékű háztartási mosogatógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a műszaki dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a gyártók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében végzett teszteket. Ilyen esetekben a műszaki dokumentációban minden olyan egyéb egyenértékű háztartási mosogatógép-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében a műszaki dokumentációban szereplő információkat hasonló alapon nyerték.

5. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

Az e rendelet I. mellékletében megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerint végzett piacfelügyeleti ellenőrzések alkalmával a tagállamok az ezen rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobban teljesítő háztartási mosogatógépekre vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel, és a felülvizsgálat eredményeit benyújtja a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórumnak. A felülvizsgálat különösen a III. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat, a háztartási mosogatógépek vízfogyasztására vonatkozó követelmények meghatározásának lehetőségét, valamint a melegvizes hálózatra való csatlakozásban rejlő megtakarítási potenciált értékeli.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A rendeletet 2011. december 1-jétől kell alkalmazni.

Az alábbi környezetbarát tervezési követelményeket azonban a következő ütemezés szerint kell alkalmazni:

a)

Az I. melléklet 1. pontjának (1) alpontjában megállapított általános környezetbarát tervezési követelményeket 2012. december 1-jétől kell alkalmazni.

b)

Az I. melléklet 1. pontjának (2) alpontjában megállapított általános környezetbarát tervezési követelményeket 2012. június 1-jétől kell alkalmazni.

c)

Az I. melléklet 2. pontjának (2) alpontjában megállapított egyedi környezetbarát tervezési követelményeket 2013. december 1-jétől kell alkalmazni.

d)

Az I. melléklet 2. pontjának (3) alpontjában megállapított egyedi környezetbarát tervezési követelményeket 2016. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


I. MELLÉKLET

Környezetbarát tervezési követelmények

1.   ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

(1)

A háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának és egyéb paramétereinek kiszámításához az átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítási ciklusát (a továbbiakban: normál tisztítási ciklus) kell használni. Ezt a ciklust a háztartási mosogatógép programkiválasztó eszközén vagy – ha ilyen van – a háztartási mosogatógép kijelzőjén, illetve mindkettőn „alapprogram” néven, világosan fel kell tüntetni, és az automatikus programválasztóval rendelkező háztartási mosogatógépek, illetve az olyan háztartási mosogatógépek esetében, amelyek a mosási program automatikus kiválasztására vagy a kiválasztott program megőrzésére alkalmas funkcióval rendelkeznek, alapértelmezett ciklusként kell beállítani.

(2)

A gyártótól származó használati útmutatóban a következőket kell feltüntetni:

a)

az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklust, amellyel kapcsolatban fel kell tüntetni, hogy az átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén az adott típusú konyhai edények tisztításához ez a leghatékonyabb program;

b)

a kikapcsolt és a bekapcsolva hagyott üzemmód villamosenergia-fogyasztását;

c)

a főbb tisztítási programok programidejére, energia- és vízfogyasztására vonatkozó tájékoztató jellegű információt.

2.   EGYEDI KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A háztartási mosogatógépeknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

(1)

2011. december 1-jétől:

a)

az energiahatékonysági mutató (EEI) a legfeljebb 45 cm széles, 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek kivételével minden háztartási mosogatógép esetében kisebb mint 71;

b)

az energiahatékonysági mutató (EEI) a legfeljebb 45 cm széles, 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében kisebb mint 80;

c)

a tisztítóhatékonysági mutató (IC ) minden háztartási mosógép esetében nagyobb mint 1,12.

(2)

2013. december 1-jétől:

a)

az energiahatékonysági mutató (EEI) a legalább 11 terítékes előírt kapacitással rendelkező, valamint a 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező és 45 cm-nél szélesebb háztartási mosógépek esetében kisebb mint 63;

b)

az energiahatékonysági mutató (EEI) a legfeljebb 45 cm széles, 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében kisebb mint 71;

c)

a szárítóhatékonysági mutató (ID ) a legalább 8 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében nagyobb mint 1,08;

d)

a szárítóhatékonysági mutató (ID ) a legfeljebb 7 terítékes előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek esetében nagyobb mint 0,86;

(3)

2016. december 1-jétől:

a)

az energiahatékonysági mutató (EEI) a 8 és 9 terítékes előírt kapacitással rendelkező, valamint a 10 terítékes előírt kapacitással rendelkező és legfeljebb 45 cm széles háztartási mosógépek esetében kisebb mint 63;

A háztartási mosógépek energiahatékonysági mutatóját (EEI), a tisztítóhatékonysági mutatóját (IC ) és szárítóhatékonysági mutatóját (ID ) a II. mellékletnek megfelelően kell kiszámítani.


II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági, a tisztítóhatékonysági és a szárítóhatékonysági mutató kiszámítási módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartási mosogatógép-modell energiahatékonysági mutatójának (EEI) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztását a szabványos éves energiafogyasztásával.

a)

Az energiahatékonysági mutatót (EEI) következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni

Formula

ahol:

AEC

=

a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosogatógép szabványos éves energiafogyasztása.

b)

Az éves energiafogyasztást (AEc ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

Formula

ahol:

Et

=

a normál ciklus energiafogyasztása kWh-ban kifejezve, és három tizedesjegyre kerekítve;

Pl

=

villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyre kerekítve;

Po

=

villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyre kerekítve;

Tt

=

a normál tisztítási ciklus programideje percben kifejezve, és percre kerekítve.

ii.

Teljesítményszabályozó rendszerrel ellátott háztartási mosogatógép esetén, amikor a háztartási mosogatógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, az AEC -értéket a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Tl

=

„bekapcsolva hagyott üzemmódban” mért idő normál tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve, és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

c)

A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

az olyan háztartási mósogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 10 és szélessége > 50 cm:

Formula

ii.

az olyan háztartási mósogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≤ 9, illetve olyan háztartási mósogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps > 9 és szélessége ≤ 50 cm:

Formula

ahol:

ps

=

a terítékek száma.

2.   A TISZTÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartási mosogatógép-modell tisztítóhatékonysági mutatójának (IC ) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép tisztítóhatékonyságát a referenciaként szolgáló mosogatógép tisztítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a)

A tisztítóhatékonysági mutatót (IC ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

IC = exp(lnIC )

ahol:

CT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép tisztítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

CR,i

=

a referenciaként szolgáló mosogatógép tisztítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5

b)

A tisztítóhatékonyság (C) a töltet egyes darabjai szennyezettségi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A szennyezettségi fokot az 1. táblázatban foglaltak szerint számítják ki:

1.   táblázat

A kis pötty alakú szennyező részecskék száma (n)

Teljes szennyezett terület (AS ) mm2-ben

Szennyezettségi fok

n = 0

AS = 0

5 (leghatékonyabb)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Nem alkalmazandó

50 < AS ≤ 200

1

Nem alkalmazandó

200 < AS

0 (legkevésbé hatékony)

3.   A SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartási mosogatógép-modell szárítóhatékonysági mutatójának (ID ) kiszámításakor a háztartási mosogatógép szárítóhatékonyságát összevetik a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a)

A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ID = exp(lnID )

ahol:

DT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

DR,i

=

a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i)

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5

b)

A szárítóhatékonyság (D) a töltet egyes darabjai nedvességi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A nedvességi fokot a 2. táblázatban foglaltak szerint kell kiszámítani:

2.   táblázat

A víznyomok (WT), illetve a vízcsíkok (WS) száma

Teljes nedves terület (Aw) mm2-ben

Nedvességi fok

WT = 0 és WS = 0

Nem alkalmazandó

2 (leghatékonyabb)

1 < WT ≤ 2 vagy WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT vagy WS = 2

vagy WS = 1 és W T = 1

Aw > 50

0 (legkevésbé hatékony)


III. MELLÉKLET

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

A tagállami hatóságok az I. mellékletben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási mosogatógépet vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a gyártó által a 4. cikk (2) bekezdése szerinti műszaki dokumentációban közölt értékeknek az 1. táblázatában meghatározott tartományon belül, a mérést három további háztartási mosogatógépen is el kell végezni. Az említett három további háztartási mosogatógépre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie a követelményeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, kivéve az energiafogyasztást, ahol is a mért érték legfeljebb 6 %-kal lehet nagyobb az Et előírt értéknél.

Ettől eltérő esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartási mosogatógép-modellek nem felelnek meg az I. mellékletben előírt követelményeknek.

A tagállami hatóságok megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

1.   táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Éves energiafogyasztás

A mért érték (1) az AEC előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Tisztítóhatékonysági mutató

A mért érték az IC előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet kisebb.

Szárítóhatékonysági mutató

A mért érték az ID előírt értéknél legfeljebb 19 %-kal lehet kisebb.

Energiafelhasználás

A mért érték az Et előírt értéket legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Programidő

A mért érték az Tt előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb.

Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

Az 1,00 W-nál nagyobb mért Po , illetve Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. Az 1,00 W vagy annál kisebb mért Po és Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket.

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama

A mért érték a Tl előírt értéknél legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb.


(1)  „Előírt érték”: a gyártó által közölt érték.


IV. MELLÉKLET

Referenciaértékek

E rendelet hatálybalépésének idején a háztartási mosogatógépek vonatkozásában a piacon elérhető legjobb technológiák azok energiahatékonysága, energia- és vízfogyasztása, tisztító- és szárítóhatékonysága és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása tekintetében a következők:

1.

15 terítékes háztartási mosogatógép (beépíthető modell):

a)   energiafogyasztás: 0,88 kWh/ciklus, ami összesen évi 268,9 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 246,4 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 10 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 800 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: ID > 1,08;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 45 dB(A);

2.

14 terítékes háztartási mosogatógép (asztal alatti modell):

a)   energiafogyasztás: 0,83 kWh/ciklus, ami összesen évi 244,9 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 232,4 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 10 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 800 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: ID > 1,08;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 41 dB(A);

3.

13 terítékes háztartási mosogatógép (asztal alatti modell):

a)   energiafogyasztás: 0,83 kWh/ciklus, ami összesen évi 244,9 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 232,4 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 10 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 800 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: ID > 1,08;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 42 dB(A);

4.

12 terítékes háztartási mosogatógép (szabadon álló modell):

a)   energiafogyasztás: 0,950 kWh/ciklus, ami összesen évi 278,5 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 266 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 9 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 520 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: ID > 1,08;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 41 dB(A);

5.

9 terítékes háztartási mosogatógép (beépíthető modell):

a)   energiafogyasztás: 0,800 kWh/ciklus, ami összesen évi 236,5 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 224 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 9 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 520 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: ID > 1,08;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 44 dB(A);

6.

6 terítékes háztartási mosogatógép (beépíthető modell):

a)   energiafogyasztás: 0,63 kWh/ciklus, ami összesen évi 208,5 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 196 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 7 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 1 960 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 45 dB(A);

7.

4 terítékes háztartási mosogatógép (szabadon álló modell):

a)   energiafogyasztás: 0,51 kWh/ciklus, ami összesen évi 155,3 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből 142,8 kWh-t a 280 mosási ciklus, 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 9,5 liter/ciklus, amely 280 ciklus esetében 2 660 liter/évnek felel meg;

c)   tisztítóhatékonysági mutató: IC > 1,12;

d)   szárítóhatékonysági mutató: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 53 dB(A).