11.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/21


A BIZOTTSÁG 1015/2010/EU RENDELETE

(2010. november 10.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott egyeztetést követően,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a magas értékesítési és kereskedelmi volumennel jellemezhető, jelentős környezeti hatást kifejtő energiával kapcsolatos termékek tekintetében, amelyek esetében a környezeti hatás jelentős javítására anélkül van lehetőség, hogy ez túlzott költségekkel járna, a Bizottság környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg.

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással és a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumokkal összhangban, a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedést elfogadni a háztartási készülékekre, köztük a háztartási mosógépekre vonatkozóan.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálat keretében elemezte a jellemzően a háztartásokban használt mosógépek műszaki, környezeti és gazdasági hatásait. A vizsgálatot az Unió és harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttesen végezték, az eredményeket pedig nyilvánosan elérhetővé tették.

(4)

Ez a rendelet a szennyes textilek mosására szolgáló háztartási termékekre vonatkozik.

(5)

A háztartási kombinált mosó-szárító gépek sajátos jellemzőkkel bírnak, ezért célszerű azokat kizárni a rendelet alkalmazási köréből. Figyelembe véve azonban, hogy ezek a gépek a háztartási mosógépekhez hasonló funkciókkal rendelkeznek, a 2009/125/EK irányelv egy másik végrehajtási intézkedésének keretében mielőbb foglalkozni kell azokkal.

(6)

A háztartási mosógépek e rendelet alkalmazásában jelentősnek minősülő környezeti hatása a használat közbeni energia- és vízfogyasztás. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves villamosenergia- és vízfogyasztása a becslések szerint 35 TWh illetve 2 213 millió m3 volt 2005-ben az Unióban. Célzott intézkedések híján az éves villamosenergia- és vízfogyasztás az előrejelzések szerint 2020-ban 37,7 TWh illetve 2 051 millió m3 lesz. Az előkészítő vizsgálat azt mutatta, hogy a rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia- és vízfogyasztása lényegesen csökkenthető.

(7)

Az előkészítő vizsgálat szerint a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében említett egyéb környezetbarát tervezési paraméterekkel kapcsolatos követelmények előírása szükségtelen, mivel a háztartási mosógépek használati fázisban fellépő legjelentősebb környezeti hatása mindenképpen a villamosenergia- és vízfogyasztás.

(8)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia- és vízfogyasztását olyan meglévő, szabadalmi védelem alatt nem álló költséghatékony technológiák alkalmazásával célszerű hatékonyabbá tenni, amelyek csökkenthetik e termékek megvásárlásának és működtetésének együttes költségét.

(9)

A környezetbarát tervezési követelmények a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a működést, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra és a környezetre. Különösen a villamosenergia- és vízfogyasztás használati fázisban történő mérsékléséből származó előnyöknek legalábbis ellensúlyozniuk kell az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékek előállítása során felmerülő további környezeti hatásokat.

(10)

A környezetbarát tervezési követelményeket fokozatosan indokolt bevezetni, hogy a gyártók számára kellő idő álljon rendelkezésre termékeik ezen rendeletnek megfelelően történő újratervezésére. Az időzítés megállapítása során el kell kerülni a forgalomban lévő berendezések működését érintő kedvezőtlen hatásokat, és figyelembe kell venni a végfelhasználókat és a gyártókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat érintő költségvonzatokat, biztosítva egyidejűleg e rendelet célkitűzéseinek megfelelő időben történő elérését.

(11)

A releváns termékjellemzőket megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerek alapján indokolt meghatározni, amelyek építenek a mérési módszerek terén általánosan elismert technológiai vívmányokra, ezen belül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek által elfogadott harmonizált szabványokra.

(12)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikkével összhangban ez a rendelet meghatározza az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(13)

A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2009/125/EK irányelv V. és VI. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az ebben a rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatosak.

(14)

Az ebben a rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett az e rendelet hatálya alá tartozó termékek életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben történő rendelkezésre állásának és könnyű hozzáférhetőségének biztosítása érdekében meg kell határozni a legjobb elérhető technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket.

(15)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek, valamint az akkumulátorról is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek – ideértve a nem háztartási használatra értékesített mosógépeket és beépíthető háztartási mosógépeket is – forgalomba hozatalára vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a háztartási kombinált mosó-szárító gépekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1)   „háztartási mosógép”: olyan automata mosógép, amely víz használatával tisztítja és öblíti a textileket, centrifugálási funkcióval is rendelkezik, és amelyet elsősorban nem ipari célokra használnak;

2)   „beépíthető háztartási mosógép”: konyhaszekrénybe, e célra kialakított falmélyedésbe vagy hasonló helyre történő beszerelésre szánt háztartási mosógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3)   „automata mosógép”: olyan mosógép, amelynek töltetét a gép a program teljes ideje alatt felhasználói beavatkozás nélkül kezeli;

4)   „háztartási kombinált mosó-szárító gép”: olyan háztartási mosógép, amely mind a centrifugáló funkciót, mind a – jellemzően melegítéssel és forgással működtetett – textilszárító funkciót magában foglalja;

5)   „program”: műveletek előre meghatározott sorozata, amelyet a gyártó bizonyos típusú textilek mosására alkalmasnak nyilvánít;

6)   „ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott teljes mosási, öblítési és centrifugálási folyamat;

7)   „programidő”: a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő, amelybe a végfelhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele;

8)   „előírt kapacitás”: a háztartási mosógépben elférő adott típusú száraz textilnek a gyártó által megállapított maximális tömege kg-ban, 0,5 kilogrammonként megadva, amelyet a gyártó használati utasítása szerint megtöltött gépben a kiválasztott programmal kezelni lehet;

9)   „részleges töltet”: egy adott program esetében a háztartási mosógép előírt kapacitásának fele;

10)   „maradék nedvességtartalom”: a centrifugálási szakasz végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

11)   „kikapcsolt üzemmód”: a háztartási mosógép kikapcsolt állapota, amely normális használat során a végfelhasználói használatra szánt és a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a gyártó utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosógép az elektromos áramforrással összeköttetésben marad; ha nincs a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkció vagy kapcsoló, a „kikapcsolt üzemmód” azt az állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotot jelenti, amelyre a háztartási mosógép magától átvált;

12)   „bekapcsolva hagyott üzemmód”: a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a háztartási mosógép kiürítésén kívül a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

13)   „egyenértékű mosógép”: olyan forgalomban lévő háztartási mosógép-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartási mosógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik a mosás és centrifugálás során.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A háztartási mosógépekre vonatkozó általános környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet 1. pontja állapítja meg.

A háztartási mosógépekre vonatkozó egyedi környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet 2. pontja állapítja meg.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás az említett irányelv IV. mellékletében megállapított belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

(2)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. mellékletben meghatározott számítás másolatát.

Amennyiben az adott háztartási mosógép-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján végzett számításokból vagy más, egyenértékű háztartási mosógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a műszaki dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a gyártók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében végzett teszteket. Ilyen esetekben a műszaki dokumentációban minden olyan egyéb egyenértékű háztartási mosógép-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében a műszaki dokumentációban szereplő információkat hasonló alapon nyerték.

5. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

Az e rendelet I. mellékletében megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerint végzett piacfelügyeleti ellenőrzések alkalmával a tagállamok az ezen rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobban teljesítő háztartási mosógépekre vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel, és a felülvizsgálat eredményeit benyújtja a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórumnak. A felülvizsgálat különösen a III. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat, az öblítés és centrifugálás hatékonyságára vonatkozó követelmények meghatározásának lehetőségét, valamint a melegvizes hálózatra való csatlakozásban rejlő megtakarítási potenciált vizsgálja meg.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A rendeletet 2011. december 1-jétől kell alkalmazni.

Az alábbi környezetbarát tervezési követelményeket azonban a következő ütemezés szerint kell alkalmazni:

a)

Az I. melléklet 1.1. pontjában meghatározott általános környezetbarát tervezési követelményeket 2012. december 1-jétől kell alkalmazni;

b)

Az I. melléklet 1.2. pontjában meghatározott általános környezetbarát tervezési követelményeket 2011. június 1-jétől kell alkalmazni;

c)

Az I. melléklet 1.3. pontjában meghatározott általános környezetbarát tervezési követelményeket 2013. december 1-jétől kell alkalmazni;

d)

Az I. melléklet 2.2. pontjában meghatározott egyedi környezetbarát tervezési követelményeket 2013. december 1-jétől kell alkalmazni;

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


I. MELLÉKLET

Környezetbarát tervezési követelmények

1.   ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

(1)

A háztartási mosógépek energiafogyasztásának és egyéb paramétereinek kiszámításához az átlagosan szennyezett pamut textíliák 40 °C-os és 60 °C-os tisztítási ciklusait (a továbbiakban: normál pamutprogramok) kell használni. Ezeket a ciklusokat a háztartási mosógép programkiválasztó eszközén vagy – ha ilyen van – a háztartási mosógép kijelzőjén, illetve mindkettőn „normál 60 °C-os pamutprogram” és „normál 40 °C-os pamutprogram” néven fel kell tüntetni.

(2)

A gyártótól származó használati útmutatóban a következőket kell megadni:

a)

a normál 40 °C-os és 60 °C-os pamutprogramok, „normál 60 °C-os pamutprogram” és „normál 40 °C-os pamutprogram” néven említve, és részletezni kell, hogy ezek a programok átlagosan szennyezett pamut textíliák tisztítására alkalmasak, és hogy az ilyen típusú pamut textíliák mosásához a kombinált energia- és vízfogyasztást tekintve ezek a leghatékonyabb programok; ezenkívül fel kell tüntetni, hogy a tényleges vízhőmérséklet eltérő lehet az adott ciklus esetében megjelölt hőmérsékletnél;

b)

villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott üzemmódban;

c)

tájékoztató információ a program időtartamáról, a maradék nedvességtartalomról, a főbb mosási programok energia- és vízfogyasztásáról teljes vagy részleges töltet mellett, vagy mindkét esetben;

d)

a különböző mosási hőmérsékletekhez alkalmas mosószerek típusára vonatkozó ajánlás.

(3)

A háztartási mosógépeknek egy 20 °C-os ciklust is kínálniuk kell a végfelhasználó számára. Ezt a programot a háztartási mosógép programkiválasztó eszközén vagy – ha ilyen van – a háztartási mosógép kijelzőjén, illetve mindkettőn világosan fel kell tüntetni.

2.   EGYEDI KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A háztartási mosógépeknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

(1)

2011. december 1-jétől:

az energiahatékonysági mutató (EEI) minden háztartási mosógép esetében kisebb, mint 68,

3 kg-nál nagyobb előírt kapacitású háztartási mosógépek esetében a mosáshatékonysági mutató (Iw ) nagyobb, mint 1,03,

3 kg vagy annál kisebb előírt kapacitású háztartási mosógépek esetében a mosáshatékonysági mutató (Iw ) nagyobb, mint 1,00,

a vízfogyasztás (Wt ) minden háztartási mosógép esetében:

Wt  ≤ 5 × c + 35

ahol c a háztartási mosógép előírt kapacitása normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, vagy a normál 40 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, amelyik alacsonyabb.

(2)

2013. december 1-jétől:

4 kg vagy annál nagyobb előírt kapacitású háztartási mosógépek esetében az energiahatékonysági mutató (EEI) kisebb, mint 59,

a vízfogyasztás minden háztartási mosógép esetében:

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

ahol c½ a háztartási mosógép előírt kapacitása normál 60 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett, vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett, amelyik alacsonyabb.

Az energiahatékonysági mutatót (EEI), a mosáshatékonysági mutatót (Iw ) és vízfogyasztást (Wt ) a II. mellékletnek megfelelően kell kiszámítani.


II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági mutató, a mosáshatékonysági mutató, a vízfogyasztás és a maradék nedvességtartalom kiszámítási módszere

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosógépek energiahatékonysági mutatójának kiszámításához össze kell hasonlítani a háztartási mosógép súlyozott éves energiafogyasztását normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett és a normál 40 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett, a szabványos éves energiafogyasztásával.

a)

Az energiahatékonysági mutatót (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

AEC

=

a háztartási mosógép súlyozott éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosógép szabványos éves energiafogyasztása.

b)

A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

c

=

a háztartási mosógép előírt kapacitása normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, vagy normál 40 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, amelyik alacsonyabb.

c)

A súlyozott éves energiafogyasztást (AEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i.

Formula

ahol:

Et

=

súlyozott energiafogyasztás;

Po

=

súlyozott villamosenergia-fogyasztás „kikapcsolt üzemmódban”;

Pl

=

súlyozott villamosenergia-fogyasztás a „bekapcsolva hagyott üzemmódban”;

Tt

=

programidő;

220

=

a szabványos mosási ciklusok teljes száma évente.

ii.

Teljesítményszabályozó rendszerrel ellátott háztartási mosógép esetén, amikor a háztartási mosógép a program befejezése után automatikusan „kikapcsolt üzemmódra” vált, a súlyozott éves energiafogyasztás (AEC ) értékét a „bekapcsolva hagyott üzemmód” tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Tl

=

idő a „bekapcsolva hagyott üzemmódban”.

d)

A súlyozott energiafogyasztást (Et ) kWh-ban a következők szerint kell kiszámítani, és három tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

Et,60

=

a normál 60 °C-os pamutprogram energiafogyasztása;

Et,60½

=

a normál 60 °C-os pamutprogram energiafogyasztása részleges töltet mellett;

Et,40½

=

a normál 40 °C-os pamutprogram energiafogyasztása részleges töltet mellett.

e)

A súlyozott villamosenergia-fogyasztást „kikapcsolt üzemmódban” (Po ) W-ban a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

Po,60

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Po,60½

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Po,40½

=

a villamos energia „kikapcsolt üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

f)

A súlyozott villamosenergia-fogyasztást „bekapcsolva hagyott üzemmódban” (Pl ) W-ban a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

Pl,60

=

a villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Pl,60½

=

a villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Pl,40½

=

a villamos energia „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

g)

A súlyozott programidőt (Tt ) percben kifejezve a következők szerint kell kiszámítani, és percre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

Tt,60

=

programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Tt,60½

=

programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Tt,40½

=

programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

h)

A súlyozott időt „bekapcsolva hagyott üzemmód” esetében (Tl ) percben kifejezve a következők szerint kell kiszámítani, és percre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

Tl,60

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

Tl,60½

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

Tl,40½

=

idő „bekapcsolva hagyott üzemmódban” normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

2.   A MOSÁSHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

A mosáshatékonysági mutató (Iw ) kiszámításához össze kell hasonlítani a háztartási mosógép súlyozott mosási hatékonyságát normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett és a normál 40 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett egy referencia-mosógép mosási hatékonyságával, úgy, hogy a referencia-mosógép az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszerekben meghatározott jellemzőkkel rendelkezzen, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a)

A mosáshatékonysági mutatót (Iw ) a következők szerint kell kiszámítani, és három tizedesjegyre kell kerekíteni:

Formula

ahol:

IW,60

=

mosáshatékonysági mutató normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett;

IW,60½

=

mosáshatékonysági mutató normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett;

IW,40½.

=

mosáshatékonysági mutató normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett.

b)

Egy normál pamutprogram mosáshatékonysági mutatóját (p) a következők szerint kell kiszámítani:

Formula

ahol:

WT,i

=

a tesztelt háztartási mosógép mosáshatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

WR,a =

=

a referenciaként szolgáló mosógép átlagos mosáshatékonysága;

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 3 normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett, n ≥ 2 normál 60°C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett és n ≥ 2 normál 40 °C-os pamutprogram esetében részleges töltet mellett.

c)

A mosáshatékonyság (W) egy tesztciklus befejezése után az egyes tesztsávok visszaverődési értékeinek átlaga.

3.   A VÍZFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

A vízfogyasztást (Wt ) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

Wt = Wt,60

ahol:

Wt,60

=

vízfogyasztás normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett.

4.   A MARADÉK NEDVESSÉGTARTALOM KISZÁMÍTÁSA

Egy program maradék nedvességtartalmát (D) százalékban kell kiszámítani és a legközelebbi teljes százalékra kerekíteni.


III. MELLÉKLET

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

A tagállami hatóságok az I. mellékletben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen háztartási mosógépet vizsgálnak. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a gyártó által a 4. cikk (2) bekezdése szerinti műszaki dokumentációban közölt értékeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományokon belül, a mérést három további háztartási mosógépen is el kell végezni. Az említett három további háztartási mosógépre vonatkozóan mért értékek számtani közepének meg kell felelnie a követelményeknek az 1. táblázatban meghatározott tartományon belül, kivéve az energiafogyasztás esetében, ahol a mért érték az Et előírt értéket legfeljebb 6 %-kal haladhatja meg.

Ettől eltérő esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartási mosógép-modellek nem felelnek meg az I. mellékletben előírt követelményeknek.

A tagállami hatóságok megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

1.   táblázat

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Éves energiafogyasztás

A mért érték az előírt értéket (1) AEC legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Mosáshatékonysági mutató

A mért érték az előírt értéknél IW legfeljebb 4 %-kal lehet kisebb.

Energiafogyasztás

A mért érték az előírt értéket Et legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Programidő

A mért érték az előírt értéknél Tt legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb.

Vízfogyasztás

A mért érték az előírt értéket Wt legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg.

Energiafogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

A 1,00 W-nál nagyobb mért Po ill. Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. A 1,00 W vagy annál kisebb mért Po ill. Pl villamosenergia-fogyasztás legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket.

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama

A mért érték az előírt értéknél Tl legfeljebb 10 %-kal lehet hosszabb.


(1)  „előírt érték”: a gyártó által közölt érték.


IV. MELLÉKLET

Referenciaértékek

E rendelet hatálybalépésének idején a háztartási mosógépek vonatkozásában a piacon elérhető legjobb technológiák a mosógépek energia- és vízfogyasztása, mosáshatékonysága és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása tekintetében a mosás/centrifugálás során normál 60 °C-os pamutprogram esetében teljes töltet mellett a következők (1):

(1)

3 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 0,57 kWh/ciklus, (vagy 0,19 kWh/kg), amely összesen évi 117,84 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 105,34 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 39 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 8 580 liter/évnek felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (900 rpm): n. a.;

(2)

3,5 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 0,66 kWh/ciklus, (vagy 0,19 kWh/kg), amely összesen évi 134,50 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 122,00 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 39 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 8 580 liter/évnek felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: Iw = 1,03;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 100 rpm): n. a.;

(3)

4,5 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 0,76 kWh/ciklus, (vagy 0,17 kWh/kg), amely összesen évi 152,95 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 140,45 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 40 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 8 800 liter/évnek felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: Iw = 1,03;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 000 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 55/70 dB(A);

(4)

5 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 0,850 kWh/ciklus (vagy 0,17 kWh/kg), amely összesen évi 169,60 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 157,08 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 39 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 8 580 liter éves vízfogyasztásnak felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: Iw = 1,03;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 200 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 53/73 dB(A).

(5)

6 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 0,90 kWh/ciklus, (vagy 0,15 kWh/kg), amely összesen évi 178,82 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 166,32 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 37 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 8 140 liter éves vízfogyasztásnak felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: Iw = 1,03;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 600 rpm): n. a;

(6)

7 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 1,05 kWh/ciklus, (vagy 0,15 kWh/kg), amely összesen évi 201,00 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 188,50 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 43 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 9 460 liter éves vízfogyasztásnak felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: Iw = 1,03;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 000 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 57/73 dB(A);

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 400 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 59/76 dB(A);

f)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 200 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 48/62 dB(A) (beépíthető háztartási mosógépek esetén);

(7)

8 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek:

a)   energiafogyasztás: 1,200 kWh/ciklus, (vagy 0,15 kWh/kg), amely összesen évi 234,26 kWh energiafogyasztásnak felel meg, amelyből évi 221,76 kWh-t a 220 ciklus, évi 12,5 kWh-t pedig az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódok használnak fel;

b)   vízfogyasztás: 56 liter/ciklus, amely 220 ciklus esetében 12 320 liter éves vízfogyasztásnak felel meg;

c)   mosáshatékonysági mutató: Iw = 1,03;

d)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 400 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 54/71 dB(A);

e)   levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosás/centrifugálás során (1 600 rpm): 1pW hangteljesítményre vonatkoztatva 54/74 dB(A).


(1)  Az éves energiafogyasztás értékeléséhez a II. mellékletben meghatározott számítási módszert használták, 90 perces programidőhöz, 1W villamos energiával kikapcsolt üzemmódban és 2W villamos energiával bekapcsolva hagyott üzemmódban.