9.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/31


A BIZOTTSÁG 1004/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

egyes 2010. évi halászati kvótáknak az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009. évi halászati kvótákat az alábbi rendeletek állapították meg:

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1322/2008/EK tanácsi rendelet (2);

a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 10-i 1139/2008/EK tanácsi rendelet (3);

a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2009. és 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1359/2008/EK tanácsi rendelet (4); és

a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet.

(2)

A 2010. évi halászati kvótákat az alábbi rendeletek állapították meg:

az 1359/2008/EK tanácsi rendelet;

a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. november 20-i 1226/2009/EK tanácsi rendelet (5);

a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról szóló 1287/2009/EK tanácsi rendelet (6); és

a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó uniós hajókra és az uniós vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2010. évre történő meghatározásáról, és az 1359/2008/EK rendelet, a 754/2009/EK rendelet, az 1226/2009/EK rendelet és az 1287/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. január 14-i 53/2010/EU tanácsi rendelet (7).

(3)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy valamely tagállam túllépte a számára kiosztott halászati kvótákat, a Bizottság csökkenti az adott tagállam jövőbeli halászati kvótáit.

(4)

Egyes tagállamok túllépték a 2009-re megállapított halászati kvótájukat. Ezért helyénvaló csökkenteni a számukra 2010-re vonatkozóan megállapított halászati kvótákat.

(5)

A 649/2009/EK bizottsági rendelet (8) a 2008. évi kvóták túlhalászása miatt csökkentette a 2009-es halászati kvótákat. Egyes tagállamok tekintetében azonban az alkalmazandó csökkentések magasabbak voltak a vonatkozó 2009-es kvótánál, ezért a csökkentéseket abban az évben nem lehetett teljes mértékben végrehajtani. Annak érdekében, hogy ilyen esetekben a teljes mennyiség levonásra kerüljön, a fennmaradó mennyiségeket a 2010-es kvótacsökkentések megállapításakor kell figyelembe venni.

(6)

Az e rendelettel előírt csökkentések nem sérthetik a 2010. évi kvótáknak az alábbi rendeletek alapján végrehajtott csökkentéseit:

egyes halállományok esetében a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan megállapított kvótáknak a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján történő kiigazításáról szóló, 2007. február 15-i 147/2007/EK bizottsági rendelet (9);

a Lengyelország számára a 338/2008/EK tanácsi rendelet értelmében a Balti-tenger (25–32 alkörzet, közösségi vizek) tekintetében kiosztandó tőkehalkvótáknak a 2008 és 2011 közötti időszakra vonatkozó kiigazításáról szóló, 2008. július 3-i 635/2008/EK bizottsági rendelet (10).

(7)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a halászati kvóta csökkentéseit az ugyanabban a bekezdésben szereplő szorzótényezők alkalmazásával kell végrehajtani.

(8)

Mivel azonban a végrehajtandó csökkentések 2009-ben, az 1224/2009/EK rendelet alkalmazása előtti időszakban történt túlhalászásra vonatkoznak, a jogi kiszámíthatóság érdekében helyénvaló olyan csökkentéseket alkalmazni, amelyek nem szigorúbbak azoknál a levonásoknál, amelyeket a szóban forgó időszakban hatályos – nevezetesen a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK rendelet (11) 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt – szabályok alkalmazása eredményezett volna.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   Az 1226/2009/EK, az 1287/2009/EK, az 1359/2008/EK és az 53/2010/EU rendeletben megállapított kvótákat a mellékletben foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell.

2.   Az (1) bekezdés a 147/2007/EK és a 635/2008/EK rendeletben előírt csökkentések sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 345., 2008.12.23., 1. o.

(3)  HL L 308., 2008.11.19., 3. o.

(4)  HL L 352., 2008.12.31., 1. o.

(5)  HL L 330., 2009.12.16., 1. o.

(6)  HL L 347., 2009.12.24., 1. o.

(7)  HL L 21., 2010.1.26., 1. o.

(8)  HL L 192., 2009.7.24., 14. o.

(9)  HL L 46., 2007.2.16., 10. o.

(10)  HL L 176., 2008.7.4., 8. o.

(11)  HL L 115., 1996.5.9., 1. o.


MELLÉKLET

Tagállam

Fajkód

Területkód (2009)

Fajnév

Terület megnevezése (2009)

Szankciók (847/96/EK rend. 5. cikk (2) bekezd.)

2009. évi végleges kvóta

Különbözet

2009. évi teljes kiigazított mennyiség

2009. évi KF fogások

2009. évi fogások

2009. évi összfogás

%

Csökkentések

2010. évi kiinduló mennyiség

A 2009-ből fennmaradó csökkentések (649/2009/EK rendelet)

2010. évi felülvizsgált mennyiség

Fennmaradó egyenleg

BGR

TUR

F3742C

Nagy rombuszhal

Fekete-tenger

i

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Sima lepényhal

A 22–32. alkörzet közösségi vizei

i

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Tüskéscápa

Az IIIa övezet közösségi vizei

i

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Kék menyhal

VI és VII övezet (közösségi vizek és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek)

i

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Közönséges tőkehal

A 22–24. alkörzet közösségi vizei

i

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Hering

28.1 alkörzet

i

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Vörös álsügérek

NAFO 3M

i

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Spratt

IIIa

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Kék menyhal

A II, IV, és V övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Kékúszójú tonhal

Az Atlanti-óceán a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tenger

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Hering

Az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizei

i

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Hering

Az é.sz. 62°-tól északra eső norvég vizek és a Jan Mayen körüli halászati övezet

i

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

i

2 965,00

0,0

,2965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Sima lepényhal

Skagerrak

i

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Egyéb fajok

A IV övezet norvég vizei

i

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Közönséges tőkehal

Az I és IIb övezet nemzetközi vizei

i

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Hering

22–24. alkörzet

i

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Közönséges tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Grönlandi laposhal

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

i

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Grönlandi laposhal

Az I és II övezet norvég vizei

i

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Grönlandi laposhal

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

i

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Foltos tőkehal

IV; a IIa övezet közösségi vizei

i

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makréla

IIIa és IV; a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Villás tőkehal

A VIII és IX övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Vörös álsügérek

Az V övezet közösségi és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

i

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizei

i

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Foltos tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

i

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Fekete tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

i

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Grönlandi laposhal

Az I és II övezet norvég vizei

i

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Nagyszemű tonhal

Atlanti-óceán

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10