10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/1


A BIZOTTSÁG 605/2010/EU RENDELETE

(2010. július 2.)

az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és (4) bekezdésére, valamint 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére, 14. cikke (4) bekezdésére és 16. cikkére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 48. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv (6) jegyzék összeállításáról rendelkezik azokról a harmadik országokról vagy azok részeiről, ahonnan a tagállamok engedélyezik a tej és tej alapú termékek behozatalát, valamint arról, hogy ezeket az árukat egészségügyi bizonyítványnak kell kísérniük, és az áruknak meg kell felelniük bizonyos biztosítékoknak és követelményeknek, ideértve a hőkezelési követelményeket is.

(2)

Ennek megfelelően az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej, tej alapú termékek és nyers tej Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/438/EK bizottsági határozat (7) elfogadásra került.

(3)

A határozat elfogadásának napja óta megállapítottak néhány új állat-egészségügyi és közegészségügyi követelményt, amelyek ezen a téren új szabályozási keretet képeznek, és amelyeket ebben a rendeletben figyelembe kell venni. A 92/46/EGK irányelvet továbbá az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) hatályon kívül helyezte.

(4)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) uniós és nemzeti szinten megállapítja az általában a élelmiszereket és takarmányokat, különösen pedig az élelmiszerek és takarmányok biztonságát szabályozó általános elveket.

(5)

A 2002/99/EK irányelv megállapítja az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek harmadik országokból történő beléptetésére vonatkozó szabályokat. Az irányelv előírja, hogy e termékek csak akkor léptethetők be az Európai Unióba, ha megfelelnek az ilyen termékeknek az Európai Unióban történő termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszára alkalmazandó követelményeknek, vagy ha azokkal egyenértékű állat-egészségügyi biztosítékokat kínálnak.

(6)

A 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozók számára megállapítja az élelmiszer-higiénia általános szabályait az élemiszerlánc valamennyi fázisában, ideértve az elsődleges termelés szintjét is.

(7)

A 853/2004/EK rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozók számára megállapítja az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó különleges szabályokat. A rendelet előírja, hogy az emberi fogyasztásra szánt nyers tejet és tejtermékeket előállító élelmiszer-ipari vállalkozóknak meg kell felelniük a rendelet III. mellékletében található vonatkozó rendelkezéseknek.

(8)

A 854/2004/EK rendelet megállapítja az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályokat.

(9)

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet (10) egyes mikroorganizmusokra mikrobiológiai kritériumokat és végrehajtási szabályokat határoz meg, amelyeknek az élelmiszer-ipari vállalkozóknak a 852/2004/EK rendelet 4. cikkében említett általános és egyedi higiéniai intézkedések során meg kell felelniük. A 2073/2005/EK rendelet előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az élelmiszerek megfeleljenek az említett rendeletben előírt, kapcsolódó mikrobiológiai kritériumoknak.

(10)

A 92/46/EGK tanácsi irányelv értelmében nyers tejet és belőle készült termékeket kizárólag tehénből, juhból, kecskéből vagy bivalyból lehet nyerni. A 853/2004/EK rendelet I. mellékletében a nyers tej és a tejtermékek fogalommeghatározása azonban a tejhigiéniai szabályokat valamennyi emlősre kiterjeszti, és a nyers tejet úgy határozza meg, mint tenyésztett állatok tejmirigyéből kiválasztott tej, amelyet nem melegítettek 40 °C fölé, vagy azon nem végeztek semmilyen, ezzel egyenértékű hatással járó kezelést. Ezen túlmenően a tejtermékeket úgy határozza meg, mint olyan feldolgozott termékek, amelyek a nyers tej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak.

(11)

Tekintettel a 852/2004/EK, a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet, valamint az őket végrehajtó jogi aktusok hatályba lépésére, az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére alkalmazandó uniós közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket, valamint a bizonyítványokra vonatkozó követelményeket módosítani és aktualizálni kell.

(12)

Az uniós jogszabályok következetessége érdekében ennek a rendeletnek figyelembe kell vennie az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (11) foglalt szabályokat, ennek a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendeletben (12) előírt végrehajtó szabályait, valamint az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (13) szabályait.

(13)

Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv (14) meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a félrevezető és hamis bizonyítványok kiállításának megakadályozásáról szóló állat-egészségügyi jogszabályok által előírt bizonyítványok kiállításakor be kell tartani. Helyénvaló biztosítani, hogy az exportáló harmadik országok illetékes hatóságai az említett irányelvben előírtakkal legalább egyenértékű bizonyítványkiállítási követelményeket alkalmazzanak.

(14)

Az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (15) továbbá európai uniós fejlesztésű számítógépes rendszert ír elő az állat-egészségügyi hatóságok közötti kapcsolat létrehozására. Mindegyik egészségügyi bizonyítvány formátumát módosítani kell, hogy figyelembe vegyék összeférhetőségüket a 90/425/EGK irányelvben előírt kereskedelmi ellenőrző és szakértői rendszer (TRACES) szerinti esetleges elektronikus bizonyítvánnyal. Ennek megfelelően az e rendeletben foglalt szabályok nem hagyhatják figyelmen kívül a TRACES-t.

(15)

A harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (16) megállapítja a harmadik országokból az Európai Unióba behozatal vagy áruátszállítás céljából beléptetett állati eredetű termékeken elvégzendő állat-egészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, beleértve a bizonyítványokra vonatkozó egyes követelményeket is. Ezek a szabályok az e rendelet hatálya alá tartozó árukra is érvényesek.

(16)

Kalinyingrád földrajzi helyzete miatt az Oroszországba szánt és az onnan származó szállítmányok Európai Unión keresztül történő átszállítására egyedi feltételeket kell előírni, amelyek csak Lettországra, Litvániára és Lengyelországra vonatkoznak.

(17)

Az európai jogszabályok egyértelműsége érdekében a 2004/438/EK bizottsági határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyébe ezt a rendeletet kell léptetni.

(18)

A kereskedelmi fennakadások elkerülése céljából a 2004/438/EK határozattal összhangban kiállított egészségügyi bizonyítványok használata az átmeneti időszak alatt engedélyezve van.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a következőket írja elő:

a)

a nyers tej és tejtermékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételeket, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeit,

b)

azoknak a harmadik országoknak a jegyzékét, ahonnan ilyen szállítmányok az Európai Unióba beléptethetők.

2. cikk

Az I. melléklet A. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tej és tejtermékek behozatala

Az I. melléklet A. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből a tagállamok engedélyezik nyers tej és tejtermékek behozatalát.

3. cikk

Az I. melléklet B. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből származó bizonyos tejtermékek behozatala

A tagállamok engedélyezik a tehén, juh, kecske és bivaly nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányainak behozatalát az I. melléklet B. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, amelyek nincsenek kitéve a ragadós száj- és körömfájás veszélyének, feltéve ha ezeken a tejtermékeken pasztőrözést végeztek, beleértve egy hőkezelést is, illetve a termékek olyan nyers tejből készültek, amelyeken elvégezték az említett eljárást a következő módon:

a)

a hőhatás egyenértékű legalább a 15 másodpercig 72°C-on végzett pasztőrözési eljárás során elért hőhatással,

b)

adott esetben elegendő ahhoz, hogy közvetlenül a hőkezelés után végzett alkalikus foszfatázpróbán negatív reakciót eredményezzen.

4. cikk

Az I. melléklet C. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy részeikből származó bizonyos tejtermékek behozatala

(1)   A tagállamok engedélyezik a tehén, juh, kecske és bivaly nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányainak behozatalát az I. melléklet C. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, ahol fennáll a ragadós száj- és körömfájás veszélye, feltéve ha ezeken a tejtermékeken hőkezelést végeztek, illetve a termékek olyan nyers tejből készültek, amelyeken elvégezték az említett hőkezelést, beleértve a következőket is:

a)

olyan sterilizáló eljárást, amellyel legalább három F0 értéket lehet elérni,

b)

ultrapasztőrözési (UHT, azaz ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés) eljárást legalább 135 °C-on megfelelő pihentetési idő mellett,

c)

i.

magas hőmérsékleten, rövid ideig pasztőrözési eljárást (HTST) 72 °C-on 15 másodpercig, legalább 7,0 pH-jú tejen kétszer is megismételve, adott esetben negatív reakcióval közvetlenül a hőkezelés után végzett alkalikus foszfatázpróbán vagy

ii.

az i. pontban leírtakkal egyenértékű pasztőrözési hatással járó eljárást, adott esetben negatív reakcióval közvetlenül a hőkezelés után végzett alkalikus foszfatázpróbán,

d)

7,0 pH-érték alatti kémhatású tej esetén HTST kezelést vagy

e)

HTST-t másik fizikai eljárással kombinálva a következő módon:

i.

a pH-érték csökkentésével 6 alá legalább egy óráig vagy

ii.

további hőkezeléssel legalább 72 °C-on, szárítással.

(2)   A tagállamok engedélyezik az (1) bekezdésben említettektől eltérő állatok nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányainak behozatalát az I. melléklet C. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, ahol fennáll a ragadós száj- és körömfájás veszélye, feltéve ha ezeken a tejtermékeken kezelést végeztek, illetve a termékek olyan nyers tejből készültek, amelyeken elvégezték az említett kezelést, beleértve a következőket is:

a)

olyan sterilizáló eljárást, amellyel legalább három F0 értéket lehet elérni, vagy

b)

ultrapasztőrözési (UHT, azaz ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés) eljárást legalább 135 °C-on megfelelő pihentetési idő mellett.

5. cikk

Bizonyítványok

A 2., 3. és 4. cikkel összhangban behozatalra engedélyezett szállítmányokat olyan egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelyet a II. melléklet 2. részében az érintett árura meghatározott mintával összhangban állítottak össze, és az említett melléklet 1. részében szereplő kitöltési útmutató szerint töltöttek ki.

Az ebben a cikkben előírt követelmények azonban nem zárják ki az elektronikus bizonyítványok vagy uniós szinten összehangolt, más elfogadott rendszerek használatát.

6. cikk

Átszállítási és tárolási feltételek

Olyan nyers tej és tejtermékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetése, amelyeket nem uniós behozatalra, hanem harmadik országba szánnak – akár azonnali átszállítással, akár az Európai Unióban való tárolás után, a 97/78/EK tanácsi irányelv 11., 12. és 13. cikkével összhangban –, kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a szállítmányok eleget tesznek a következő feltételeknek:

a)

olyan harmadik országból vagy ennek egy részéből származnak, ahonnan engedélyezve van a nyers tej és tejtermékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetése, és megfelelnek az ilyen szállítmányokon elvégzendő, a 2., 3. és 4. cikkben előírt, megfelelő hőkezelés feltételeinek,

b)

megfelelnek az érintett nyers tej vagy tejtermékek uniós behozatalára alkalmazandó egyedi állat-egészségügyi feltételeknek, amelyeket a II. melléklet 2. részében a vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta állat-egészségügyi igazolásának II.1. része ír elő,

c)

olyan egészségügyi bizonyítvány kíséri őket, amelyet a II. melléklet 3. részében az érintett szállítmányra meghatározott mintával összhangban állítottak össze, és az említett melléklet 1. részében szereplő kitöltési útmutató szerint töltöttek ki,

d)

a 136/2004/EK bizottsági rendelet (17) 2. cikkének (1) bekezdésében említett közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon az Európai Unióba történő beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa átszállításra és adott esetben tárolásra is elfogadhatónak minősítette őket.

7. cikk

Eltérés az átszállítási és a tárolási feltételektől

(1)   A 6. cikktől eltérve az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező, illetve oda tartó szállítmányok Európai Unión keresztüli közúti vagy vasúti áthaladása a 2009/821/EK bizottsági határozatban (18) felsorolt lettországi, litvániai és lengyelországi, kijelölt állat-egészségügyi határállomások között az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:

a)

az illetékes hatóság állat-egészségügyi szolgálatai a szállítmányt az Európai Unióba történő beléptetés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látták el,

b)

az Európai Unióba beléptető határállomásért felelős illetékes hatóság hatósági állatorvosa a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot,

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények,

d)

az Európai Unióba való beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

(2)   Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása az Európai Unió területén nem megengedett.

(3)   Az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy az Európai Uniót elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfeleljen az Európai Unióba belépők számának és mennyiségének.

8. cikk

Különleges kezelés

A 2., 3., 4., 6. és 7. cikkel összhangban az Európai Unióba való belépésre engedélyezett tejtermékek szállítmányai olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből, ahol az egészségügyi bizonyítvány keltét megelőző 12 hónapos időszakban ragadós száj- és körömfájás fordult elő, vagy ezen időszak alatt az említett betegség ellen vakcinázás történt, kizárólag akkor léphetnek be az Európai Unióba, ha a termékeken elvégezték a 4. cikkben felsorolt kezelések egyikét.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/438/EK határozat hatályát veszti.

A 2004/438/EK határozatra vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

2010. november 30-ig tartó átmeneti időszakban a 2004/438/EK határozatban meghatározott nyers tej és tej alapú termékek szállítmányai, amelyek tekintetében a vonatkozó egészségügyi bizonyítványokat a 2004/438/EK határozattal összhangban állították ki, továbbra is beléphetnek az Európai Unióba.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(5)  HL L 165., 2004.4.30., 206. o.

(6)  HL L 268., 1992.9.14., 1. o.

(7)  HL L 154., 2004.4.30., 72. o.

(8)  HL L 157., 2004.4.30., 33. o.

(9)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(10)  HL L 338., 2005.12.22., 1. o.

(11)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(12)  HL L 15., 2010.1.20., 1. o.

(13)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(14)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

(15)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(16)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(17)  HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

(18)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

Harmadik országok vagy részeik jegyzéke, ahonnan a nyers tej és tejtermékek szállítmányai az Európai Unióba beléptethetők, valamint az ilyen árukhoz szükséges hőkezelés feltüntetése

„+”

:

engedélyezett harmadik ország

„0”

:

nem engedélyezett harmadik ország


A harmadik ország ISO-kódja

Harmadik ország vagy része

A. oszlop

B. oszlop

C. oszlop

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánia

0

0

+

AN

Holland Antillák

0

0

+

AR

Argentína

0

0

+

AU

Ausztrália

+

+

+

BR

Brazília

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarusz

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosznia és Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Svájc (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kína

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algéria

0

0

+

ET

Etiópia

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Horvátország

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Izland

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokkó

0

0

+

MG

Madagaszkár

0

0

+

MK (2)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

0

+

+

MR

Mauritánia

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexikó

0

0

+

NA

Namíbia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Új-Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Szerbia

0

+

+

RU

Oroszország

0

0

+

SG

Szingapúr

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Szváziföld

0

0

+

TH

Thaiföld

0

0

+

TN

Tunézia

0

0

+

TR

Törökország

0

0

+

UA

Ukrajna

0

0

+

US

Egyesült Államok

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Dél-Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) szerinti bizonyítványok.

(2)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; az ország végleges nómenklatúrája a jelenleg az ENSZ szintjén a témáról folyó tárgyalások lezárását követően lesz megállapítva.

(3)  A megállapodás nem vonatkozik Koszovóra, amely jelenleg az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata értelmében nemzetközi igazgatás alatt áll.


II. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

Egészségügyi bizonyítványok mintái

„Milk-RM”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejre, amelyet, mielőtt emberi fogyasztásra használnának, az Európai Unióban további feldolgozásra szánnak.

„Milk-RMP”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak.

„Milk-HTB”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet B. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, tehén, juh, kecske és bivaly tejéből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak.

„Milk-HTC”

:

Egészségügyi bizonyítvány az I. melléklet C. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak.

„Milk-T/S”

:

Állat-egészségügyi bizonyítvány az emberi fogyasztásra szánt nyers tejre és tejtermékekre, amelyeket az Európai Unión átszállítanak vagy az Európai Unióban tárolnak.

Kitöltési útmutató

a)

Az egészségügyi bizonyítványokat a melléklet 2. részében szereplő megfelelő minta szerint a származási harmadik ország illetékes hatóságai állítják ki az érintett nyers tejre vagy tejtermékre vonatkozó minta formátumát követve. A bizonyítványnak tartalmaznia kell a mintában szereplő számsorrendben a harmadik országtól kért igazolásokat és adott esetben az érintett exportáló harmadik ország számára előírt kiegészítő biztosítékokat.

b)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példánya egy darab, mindkét oldalán nyomtatott lapból áll, amennyiben pedig a szöveg mennyisége több helyet igényel, a lapoknak összetartozó és szétválaszthatatlan egészet kell alkotniuk.

c)

Az I. melléklet 2. oszlopában szereplő harmadik országokból ugyanarra a rendeltetési helyre exportált, ugyanazon vasúti kocsiban, közúti járművön, repülőgépen vagy hajón szállított, érintett áru mindegyik szállítmányához külön bizonyítványt kell bemutatni.

d)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példányát és a bizonyítványmintában előírt címkéket a határellenőrzés helye és a rendeltetési hely szerinti uniós tagállam legalább egy-egy hivatalos nyelvén kell kiállítani. Ezek a tagállamok azonban megengedhetik saját nyelvük helyett az Európai Unió más hivatalos nyelvének használatát, amennyiben szükség esetén hivatalos fordítás is rendelkezésre áll.

e)

Amennyiben az egészségügyi bizonyítványhoz a szállítmányt alkotó áruk azonosítása céljából további lapokat kapcsolnak, az ilyen további lapokat szintén úgy tekintik, mint amelyek a bizonyítvány eredetijének részét képezik, feltéve hogy az igazoló hatósági állatorvos aláírása és pecsétje mindegyik oldalon szerepel.

f)

Amennyiben az egészségügyi bizonyítvány egynél több lapból áll, minden egyes lapot számozni kell alul az „–x (oldalszám) / y (összoldalszám)–” formának megfelelően, és a lap tetején fel kell tüntetni az illetékes hatóság által a bizonyítványra kiadott hivatkozási számot.

g)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példányát azon illetékes hatóság képviselőjének kell kitöltenie és aláírnia, amely felelős annak igazolásáért, hogy a nyers tej és tejtermékek eleget tesznek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának I. fejezetében és a 2002/99/EK irányelvben előírt egészségügyi feltételeknek.

h)

Az exportáló harmadik ország illetékes hatóságai biztosítják, hogy a bizonyítványokra vonatkozó, a 96/93/EK irányelvben (1) meghatározottakkal egyenértékű elveket betartják.

i)

A hatósági állatorvos aláírása színének az egészségügyi bizonyítvány nyomtatási színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez az előírás vonatkozik a pecsétekre, kivéve a dombornyomású pecséteket és a vízjeleket.

j)

Az egészségügyi bizonyítvány eredeti példányának a szállítmányt egészen az Európai Unió határállomásánál történő belépésig kísérnie kell.

k)

Ahol a bizonyítványminta azt tünteti fel, hogy bizonyos állításokat csak adott esetben kell jelölni, az irreleváns állítások kihúzhatók, és a bizonyítványt kiállító tisztviselő névjegyével elláthatja és lepecsételheti azokat, vagy teljes egészében törölhetők a bizonyítványról.

2.   RÉSZ

Milk-RM minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejre, amelyet, mielőtt emberi fogyasztásra használnának, az Európai Unióban további feldolgozásra szánnak

Image

Image

Image

Milk-RMP minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének A. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó nyers tejből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak

Image

Image

Image

Milk-HTB minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének B. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, tehén, juh, kecske és bivaly tejéből készült, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak

Image

Image

Image

Milk-HTC minta

Egészségügyi bizonyítvány a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének C. oszlopában engedélyezett harmadik országokból vagy részeikből származó, emberi fogyasztásra szánt tejtermékekre, amelyeket az Európai Unióba történő behozatalra szánnak

Image

Image

Image

Image

3.   RÉSZ

Milk-T/S minta

Állat-egészségügyi bizonyítvány az emberi fogyasztásra szánt nyers tejre és tejtermékekre, amelyeket [az Európai Unión átszállítanak]/[az Európai Unióban tárolnak] (1) (2)

Image

Image

Image


(1)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.