31.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 84/25


A BIZOTTSÁG 273/2010/EU RENDELETE

(2010. március 30.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK (1) európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendelet (2) létrehozta az Európai Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listáját.

(2)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok a közösségi lista frissítésének összefüggésében fontos információkról tájékoztatták a Bizottságot. Harmadik országok is fontos információkat közöltek. Ennek alapján a közösségi listát frissíteni kell.

(3)

A Bizottság közvetlenül – vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül – értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek a rájuk vonatkozó Európai Unión belüli működési tilalom alkalmazásáról vagy egy, a közösségi listában szereplő légi fuvarozóra alkalmazott működési tilalom módosításáról szóló döntés alapjául szolgálnak.

(4)

A Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamok által átadott dokumentációkba, írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, és hogy 10 munkanapon belül szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottság és a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK rendelettel (3) létrehozott repülésbiztonsági bizottság számára.

(5)

A Bizottság – és különleges esetben egy-egy tagállam – konzultált az érintett légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságokkal.

(6)

A repülésbiztonsági bizottság meghallgatta az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és a Bizottság beszámolóját a 2111/2005/EK rendelet által érintett országokban végrehajtott technikai segítségnyújtási projektekről. Értesült a további technikai segítségnyújtás, illetve a polgári légiközlekedési hatóságok adminisztratív és technikai képességének javítását célzó további együttműködés iránti kérelmekről, amely hozzájárulna a nemzetközi előírásoknak való esetleges meg nem felelés kiküszöböléséhez.

(7)

A repülésbiztonsági bizottságot az EASA és a tagállamok azokról a végrehajtási intézkedésekről is tájékoztatták, amelyek azt szolgálják, hogy az Európai Unióban lajstromozott és harmadik országok polgári légiközlekedési hatóságainak engedélyével rendelkező légi fuvarozók által üzemeltetett légi járműveknek biztosítva legyen a folyamatos légialkalmassága és karbantartása.

(8)

A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Bizonyos európai uniós légi fuvarozók légi járművein végzett SAFA földi ellenőrzések, valamint azok nemzeti légiközlekedési hatóságai által bizonyos területeken folytatott vizsgálatok és ellenőrzések eredményei alapján egyes tagállamok végrehajtási intézkedéseket hoztak. Ezek a tagállamok a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot az alábbi intézkedésekről tájékoztatták: Spanyolország illetékes hatóságai 2010. március 12-én elindították a Baleares Link Express légi fuvarozó üzembentartási engedélyének felfüggesztését célzó eljárást és 2010. január 12-én felfüggesztették az Euro Continental üzembentartási engedélyét; Németország illetékes hatóságai 2010. január 28-án felfüggesztették a Regional Air Express üzembentartási engedélyét; az Egyesült Királyság illetékes hatóságai tájékoztatást küldtek arról, hogy 2009. december 8-án felfüggesztették a Trans Euro Air Limited légi fuvarozó üzembentartási engedélyét; Szlovákia illetékes hatóságai írásban küldtek tájékoztatást arról, hogy 2010. március 1-jén felfüggesztették az Air Slovakia üzembentartási engedélyét.

(10)

Végezetül Lettország illetékes hatóságai arról tájékoztatták a repülésbiztonsági bizottságot, hogy az Aviation Company Inversija légi fuvarozó által üzemeltetett IL-76 típusú légi jármű működésének biztonságával és folyamatos légialkalmasságával kapcsolatban felmerült komoly aggályokat követően 2010. február 26-án úgy döntöttek, hogy a légi járművet törlik az Aviation Company Inversija légi fuvarozó üzembentartási engedélyéből, és hogy az üzembentartási engedélyt 2010. március 16-án felfüggesztették.

(11)

Az 1543/2006/EK rendelet alapján a Bizottság részletes információkat szerzett be azokról az intézkedésekről, melyeket a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság az Air Koryo szabályozási felügyeletéért felelős illetékes hatósága (GACA), illetve az Air Koryo hoztak a 474/2006/EK rendeletben megnevezett biztonsági hiányosságok megszüntetése érdekében.

(12)

2008 decemberében a Bizottság felvette a kapcsolatot a GACA-val és kérte az Air Koryo korrekciós intézkedési tervének benyújtását, mely igazolja, hogy a légi fuvarozónak az Európai Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájának A mellékletébe történt bejegyzése előtt végrehajtott földi ellenőrzések során feltárt komoly biztonsági hiányosságokat orvosolták. A Bizottság továbbá azt igazoló lényeges információkat is kért, hogy a GACA az Air Koryo felett az ICAO-előírásokkal összhangban megfelelő felügyeletet gyakorolt.

(13)

2009 júniusában a GACA hivatalos válaszában a kért információkra vonatkozó átfogó tájékoztatást tartalmazó dokumentumcsomagot nyújtott be. Ezt követően a Bizottság és a GACA többször is információkat cseréltek, mely lehetővé tette a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság jelenlegi légiközlekedés-biztonsági helyzetének tisztázását.

(14)

A GACA által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, valamint a Bizottság és a KNDK közötti megbeszélések arról tanúskodtak, hogy a Tupoljev Tu 204-300 légi járműre vonatkozóan az Air Koryo bizonyítani képes, hogy a légi járművet a nemzetközi biztonsági előírásoknak teljes mértékben megfelelően tudja üzemeltetni, a folyamatos légialkalmasságot és üzemeltetést is beleértve, valamint hogy a GACA képes a légi fuvarozó felügyeletét a nemzetközi előírásokkal összhangban ellátni.

(15)

Az Air Koryo flottájában található valamennyi más típusú légi járműre vonatkozóan a GACA megerősítette, hogy azok nem tettek eleget teljes mértékben a légi járművek felszerelésére – nevezetesen az EGPWS-berendezésre – vonatkozó nemzetközi előírásoknak, és a GACA ezekre a típusokra vonatkozóan nem engedélyezte, hogy az európai légtérben repülési műveleteket hajtsanak végre.

(16)

A GACA az egész időszak során gyorsan és együttműködően reagált a Bizottság tájékoztatásra irányuló kéréseire. Az Air Koryo 2010. március 18-án beszámolót tartott a repülésbiztonsági bizottság előtt, amely megerősítette a vállalaton belül tapasztalható kedvező fejleményeket.

(17)

A fentiekből következően a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy az Air Koryo számára kizárólag a Tupoljev Tu-204-300 típusú, P-632 és P-633 lajstromjelű két légi járműre vonatkozóan indokolt engedélyezni az Európai Unióba irányuló működési korlátozások nélküli működést. Mivel azonban a flotta további része nem felel meg az ICAO vonatkozó előírásainak, azoknak az Európai Unióba irányuló működtetése mindaddig tilos, amíg teljes mértékben eleget nem tesznek az említett előírásoknak. Ezért a közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy az Air Koryo légi fuvarozót fel kell venni a B. mellékletbe. A társaság csak a két, Tupoljev Tu-204 típusú légi járművel végezhet légi fuvarozói tevékenységet az Európai Unió területén.

(18)

Szváziföld illetékes hatóságai 2009. december 17-én írásos beadvánnyal szolgáltattak bizonyítékot a következő légi fuvarozók üzembentartási és működési engedélyének visszavonásáról: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd, és Swazi Express Airways. A szóban forgó légi fuvarozók 2009. december 8-tól beszüntették tevékenységüket.

(19)

Tekintettel a fentiekre, a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy a fent említett, Szváziföld által kiadott engedéllyel rendelkező légi fuvarozókat el kell távolítani az A. mellékletből.

(20)

Franciaország illetékes hatóságai és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által elvégzett vizsgálatok eredményei hitelesen bizonyították, hogy a Nigériában engedélyezett Bellview Airlines légi fuvarozó esetében komoly biztonsági hiányosságok tapasztalhatók.

(21)

Franciaország illetékes hatósága (DGAC) arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a fent említett légi fuvarozó flottája két Boeing 737-200 típusú, Franciaországban F-GHXK, illetve F-GHXL jellel lajstromba vett légi járműből áll, amelyek légialkalmassági bizonyítványa 2008 májusában, illetve augusztusában lejárt. Következésképpen az említett légi járművek már nincsenek repülésre alkalmas állapotban.

(22)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az EASA 145. része szerinti, EASA.145.0172 számú, az említett szervezet részére kiadott jóváhagyást megoldatlan – a biztonsági előírások hatékonyságát csökkentő és a repülésbiztonságot komolyan veszélyeztető – biztonsági hiányosságok miatt, 2009. május 8-án azonnali hatállyal felfüggesztette, valamint fontolóra veszi a jóváhagyás visszavonását.

(23)

Bizonyítást nyert, hogy a Nigériában engedélyezett Bellview Airlines műveleteket vett át a Sierra Leonéban engedélyezett Bellview Airlines légi fuvarozótól, amelyet 2006. március 22-én bejegyeztek az A. mellékletbe (4), majd 2008. november 14-én töröltek onnan (5), miután Sierra Leone illetékes hatóságai az üzembentartási engedély visszavonásáról tájékoztatták a Bizottságot.

(24)

A Boeing B737-200, 5N-BFN jellel lajstromba vett légi jármű 2005. október 22-én Lagosban halálos kimenetelű balesetet szenvedett, amelyben a légi jármű teljesen megsemmisült, és 117-en életüket vesztették. Nigéria illetékes hatóságai elmulasztottak a balesetről részletesen beszámolni és balesetkivizsgálási jelentést sem adtak ki.

(25)

Tekintettel az említett hiányosságokra, a Bizottság konzultációba kezdett Nigéria illetékes hatóságaival, melynek során komoly aggodalmának adott hangot a Bellview Airlines műveleteinek biztonságosságát és légialkalmasságát illetően, és felvilágosítást kért a helyzettel és azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a hatóságok, valamint a légi fuvarozó az azonosított hiányosságok felszámolására hoztak.

(26)

Nigéria illetékes hatóságai 2010. február 19-én jelezték, hogy az üzemeltető rendelkezik üzembentartási engedélylyel, de felfüggesztette működését, azonban elmulasztottak a légi fuvarozó engedélyeinek és légi járműveinek helyzetére vonatkozó bizonyítékot benyújtani.

(27)

A Bellview Airlines a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatását kérte, amelyre 2010. március 18-án került sor Nigéria illetékes hatóságának (NCAA) részvételével. A Bellview Airlines 2010. április 22-ig érvényes üzembentartási engedélyt mutatott be, említést téve arról, hogy ezt az üzembentartási engedélyt a benne említett összes légi jármű üzemen kívül helyezését követően felfüggesztették. Az NCAA megállapította, hogy az alkalmazandó nigériai előírás szerint az említett üzembentartási engedély érvényessége 2009. december 4-én, az utolsó légi jármű működésének befejezte után 60 nappal lejárt, de elmulasztottak bizonyítékot bemutatni arról, hogy az üzembentartási engedélyt a megfelelő módon felfüggesztették vagy visszavonták. Következésképpen az NCAA-t felkérték, hogy sürgősen nyújtson be írásos igazolást a következőkről: a) a Bellview Airlines üzembentartási engedélyének felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló közigazgatási határozat; b) igazolás arról, hogy a társaságnak a nigériai polgári légiközlekedési hatóság általi (újbóli) engedélyeztetése folyamatban van; c) a nigériai polgári légiközlekedési hatóság hivatalos kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az üzembentartási engedély kiadása előtt értesíti a Bizottságot az (újbóli) engedélyezési vizsgálat eredményeiről.

(28)

Nigéria illetékes hatóságai ezeket az információkat 2010. március 25-én benyújtották. Ezért a közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy egyelőre nincs szükség további intézkedésre.

(29)

Az 1144/2009/EK rendeletnek (6) megfelelően Egyiptom illetékes hatóságai 2009 novembere és decembere, valamint 2010 januárjának és februárjának vonatkozásában négy havi jelentést nyújtottak be a terv általuk ellenőrzött végrehajtásának bemutatására. Az Egypt Air légi járműveinek földi ellenőrzéséről szóló jelentések kézhezvételén túl 2009. november 18-án benyújtották a folyamatos légialkalmassággal, a repülési és a földi műveletekkel kapcsolatban elvégzett vizsgálatról szóló jelentést is.

(30)

Egyiptom illetékes hatóságai ezenkívül vállalták, hogy további információkat nyújtanak be az Egypt Air légi járművein 2008, 2009 és 2010 folyamán végzett földi ellenőrzések során feltárt hiányosságok kielégítő felszámolásáról. Ebből a célból levélben értesítették azokat a tagállamokat, amelyek földi ellenőrzést végeztek az Egypt Air légi járművein. A feltárt hiányosságok lezárására irányuló eljárás folyamatban van és indokolt azt rendszeresen ellenőrizni.

(31)

Az 1144/2009/EK rendelettel (7) összhangban az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség a tagállamok illetékes hatóságainak segítségével 2010. február 21. és 25. között ellenőrző látogatást tett. A látogatás során az Egyiptom polgári légiközlekedési hatósága (ECAA) által végzett felügyeletet általában és részletesen is értékelték a korrekciós intézkedési terv végrehajtása és az Egypt Airnek a hiányosságok megszüntetése érdekében tett folyamatos erőfeszítései tekintetében. Az értékelő látogatás bebizonyította, hogy az ECAA képes teljesíteni az ICAO-előírások alapján fennálló kötelezettségeit azon üzemeltetők felügyeletére vonatkozóan, amelyek számára üzembentartási engedélyt ad ki, és azonosította a fejlesztésre szoruló területeket, különös tekintettel az ECAA által végzett felügyeleti tevékenység és a személyzetet engedélyező személyzet képzése során azonosított hiányosságok nyomon követését célul kitűző következetes rendszer kialakítására.

(32)

Az értékelő látogatás során bebizonyosodott, hogy a korrekciós intézkedési terv Egypt Air általi végrehajtása folyamatban van. Összességében nem találtak példát az ICAO-előírások súlyos megsértésére. A Bizottság elismeri a fuvarozónak a biztonsági helyzet orvoslása érdekében tett erőfeszítéseit. Figyelembe véve azonban a korrekciós intézkedési terv hatókörét és terjedelmét, illetve azt, hogy a korábban azonosított számos biztonsági hiányosságra fenntartható/tartós megoldást kell találni, a Bizottság felkéri Egyiptom illetékes hatóságait, hogy a korrekciós intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzéséről továbbra is havi gyakorisággal küldjenek jelentést, beleértve az értékelő látogatás során azonosított hiányosságok kezelésére irányuló korrekciós intézkedéseket, valamint hogy szolgáljanak tájékoztatással az ECAA-nak a folyamatos légialkalmasság, a karbantartás és az üzemeltetés területén e légi fuvarozó vonatkozásában végzett felügyeleti tevékenységéről.

(33)

A tagállamok továbbra is ellenőrizni fogják, hogy az Egypt Air ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, és e célból a légi fuvarozó légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(34)

Az értékelő látogatás számos más egyiptomi légi fuvarozóra is kiterjedt. Két légi fuvarozó, az AlMasria Universal Airlines és a Midwest Airlines esetében állapítottak meg jelentős biztonsági problémákat.

(35)

Az AlMasria Universal Airlines esetében a légijármű-üzemeltetés és a képzések területén jelentős hiányosságokat állapítottak meg, különös tekintettel bizonyos üzemeltetési vezetők képesítéseire és tudására. Ez a tényező flottabővítés esetén különös jelentőséggel bírna.

(36)

2010. márciusi 3-i keltezésű levélben arra kérték fel az AlMasria Universal Airlines légi fuvarozót, hogy a repülésbiztonsági bizottság előtt tegye meg észrevételeit. Az AlMasria 2010. március 17-én beszámolót tartott a repülésbiztonsági bizottság előtt, melyben ismertették az értékelő látogatás során azonosított hiányosságok kezelésére hozott korrekciós intézkedéseiket. Tekintettel a vállalat tervezett flottabővítésére, a Bizottság a korrekciós intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzéséről szóló havi jelentések megküldését kéri Egyiptom illetékes hatóságaitól valamint hogy szolgáljanak tájékoztatással az ECAA-nak a folyamatos légialkalmasság, a karbantartás és az üzemeltetés területén e légi fuvarozó vonatkozásában végzett felügyeleti tevékenységéről.

(37)

A tagállamok ellenőrizni fogják, hogy az AlMasria ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, és e célból a légi fuvarozó légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(38)

A Midwest Airlines esetében Olaszország illetékes hatóságai egy Midwest Airlines légi járaton komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékait azonosították a tömeg- és súlypontellenőrzés tekintetében. Ez a bizonyíték ahhoz vezetett, hogy Olaszország megtagadta az üzemeltetőtől a légi járat üzemeltetésére vonatkozó engedélyt (8). Az értékelő látogatás során továbbá az üzemeltetés és a karbantartás irányítása, az üzemeltetés ellenőrzése, a személyzet képzése valamint a folyamatos légialkalmasság-irányítás területén is a biztonságra kiható jelentős hiányosságokat állapítottak meg. Ennek eredményeként a közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy az említett légi fuvarozó nem képes biztosítani az ICAO-előírásoknak megfelelő üzemeltetést és karbantartást. Egyiptom polgári légiközlekedési hatósága a látogatás alatt azt a tájékoztatást adta, hogy intézkedtek a Midwest Airlines működésének felfüggesztéséről.

(39)

2010. márciusi 3-i keltezésű levélben arra kérték fel a Midwest Airlines légi fuvarozót, hogy a repülésbiztonsági bizottság előtt tegye meg észrevételeit. Egyiptom illetékes hatóságai 2010. március 15-én bizonyítékot szolgáltattak arról, hogy a Midwest Airlines üzembentartási engedélyét 2010. február 28-i hatállyal visszavonták.

(40)

Az ECAA intézkedésére tekintettel további intézkedésre nincs szükség. Az ECAA-t felkérték, hogy tájékoztassa a Bizottságot az újraengedélyezés folyamatáról és eredményéről, mielőtt kibocsátják az üzembentartási engedélyt az említett vállalatnak.

(41)

A 715/2008/EK rendeletnek megfelelően a tagállamok az Európai Unió repülőterein leszálló Iran Air légi járművek rendszeres földi ellenőrzésén keresztül továbbra is ellenőrizték, hogy a légi fuvarozó ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak. 2009-ben Ausztria, Franciaország, Németország, Svédország, Olaszország és az Egyesült Királyság számolt be ilyen ellenőrzésekről. Az ellenőrzések eredményei azt mutatták, hogy az év folyamán jelentősen romlott a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés.

(42)

A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes hatóságoktól és a vállalattól annak ellenőrzése céljából, hogy a feltárt hiányosságokat miként szüntetik meg. Az Iran Air légi fuvarozó 2010 februárjában cselekvési tervet nyújtott be, amelyben elismerték az előző cselekvési tervben szereplő hibákat, megállapították az okokat és különleges intézkedéseket rendeltek el az azonosított hiányosságok kezelésére.

(43)

Az Iran Air szabályozási felügyeletéért felelős illetékes iráni hatóság (CAO-IRI) által benyújtott információ azonban jelezte, hogy nem tudták igazolni, a SAFA program keretében végzett ellenőrzések során azonosított hiányosságok orvoslására szolgáló hatékony intézkedések végrehajtását. Ezen túlmenően a CAO-IRI nem tudta bizonyítani, hogy megfelelő intézkedéseket hozott az Iránban lajstromozott és a CAO-IRI által engedélyezett légi fuvarozók által üzemeltetett légi járművek magas baleseti rátájának javítása érdekében.

(44)

A CAO-IRI által 2010 februárjában benyújtott dokumentumok továbbá arról tanúskodnak, hogy az Iran Airt érintő felügyeleti tevékenység a karbantartás és repülésellenőrzés területén hiányos, valamint nincs hatékony rendszer a jelentős biztonsági hiányosságok megszüntetésére. A CAO-IRI által a balesetekről és váratlan eseményekről benyújtott adatok továbbá az Iran Air légi járműveit érintő súlyos esetek jelentős számát jelezték a megelőző 11 hónapban, amelyeknek több mint fele a Fokker 100 típusú légi járművel volt kapcsolatos. A dokumentáció azonban nem szolgáltatott bizonyítékot arra nézve, hogy a CAO-IRI nyomonkövetési tevékenységet folytatott volna.

(45)

2010 márciusában a CAO-IRI tájékoztatást nyújtott be, melyben igazolta, hogy vizsgálatot végeztek az Iran Airnek a karbantartási követelményeknek való megfeleléséről, de a ténymegállapítások azt mutatták, hogy a motorellenőrzést és a légi fuvarozó minőségügyi rendszere teljesítményét illetően problémák tapasztalhatók.

(46)

A repülésbiztonsági bizottság 2010. március 17-i ülésén a légi fuvarozó az előírások való megfelelés romlását, de ugyanakkor igazolta, hogy karbantartás-ellenőrzési központot és karbantartási felülvizsgálati tanácsot hoztak létre a légialkalmassági kérdések kezelésére, a vállalat összes részlegére vonatkozóan javították a biztonsági képzést, megerősítették a biztonság- és minőségbiztosítási osztály tevékenységét, és a vállalat részlegeiben biztonsági bizottságokat állítottak fel. Elkezdték a vállalat felépítésének átfogó felülvizsgálatát is abból a célból, hogy fokozzák a vállalat biztonságos üzemeltetésre vonatkozó alkalmasságát. Az Iran Airt illetően 2010 februárjában elvégzett földi ellenőrzések eredményei határozott javulást mutatnak a légi fuvarozó teljesítményében.

(47)

Figyelembe véve a SAFA-eredmények legutóbbi jelentős javulását, valamint hogy az Iran Air elismerte, hogy szükség van a javításra és azokat a lépéseket, melyeket az azonosított biztonsági hiányosságok kezelésére hoztak, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Fokker 100 típusú légi jármű baleseteinek magas száma miatt e légi járműveknek az Európai Unióba irányuló működtetését fel kell függeszteni. Az Iran Air flottájába tartozó más típusú légi járművek (a CAO/IRI 2010. március 10-i előterjesztése) –pl. Boeing 747, Airbus A300, A310 és A320 – működtetésének a jelenlegi szint (gyakoriság és rendeltetési helyek) fölé növelését mindaddig nem engedélyezik, amíg a Bizottság meg nem állapítja, hogy egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a feltárt biztonsági hiányosságokat hatékonyan orvosolták.

(48)

Ezért a közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy a légi fuvarozót fel kell venni a B. mellékletbe és az Európai Unióba irányuló működtetését csak akkor engedélyezik, ha működése a jelenleg használt légi járművekkel szigorúan a jelenlegi szintre (gyakoriság és rendeltetési helyek) korlátozódik. Továbbá a Fokker 100-flottának az Európai Unióba irányuló működtetése tilos.

(49)

A Bizottság továbbra is szigorúan ellenőrzi az Iran Air teljesítményét. A tagállamok ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt, fokozott földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján. A Bizottság – a tagállamokkal és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel együttműködve – a repülésbiztonsági bizottság következő ülése előtt elvégzett helyszíni látogatás keretében kívánja ellenőrizni a CAO-IRI és az Iran Air által bejelentett intézkedések kielégítő végrehajtását.

(50)

A szudáni szabályozási felügyeletért felelős hatóság (SCAA) bebizonyította alkalmatlanságát a 2006 novemberében Szudánban elvégzett ICAO-USOAP-ellenőrzés során tett jelentős megállapítások kezelésére. Az SCAA 2008 márciusában arról értesítette a Bizottságot, hogy a működtetési, a légialkalmassági és személyzeti engedélyek területén tapasztalt minden nagyobb és jelentős hiányosságot kiküszöböltek vagy kezelnek. 2009 decemberében az SCAA arról értesítette a Bizottságot, hogy az USOAP-ellenőrzés során megállapított hiányosságok 70%-át az ICAO ajánlásainak megfelelően kijavították.

(51)

Az SCAA által 2009 decemberében és 2010 márciusában a Bizottsághoz benyújtott információk ugyanakkor azt jelezték, hogy a hiányosságok jelentős részét nem orvosolták, vagy a hiányosságok kiküszöbölésére meghozott intézkedések nem voltak hatékonyak, különös tekintettel a szakképzett légijármű-üzemeltetési ellenőrökre és annak biztosítására, hogy az üzemeltető rendelkezzen jóváhagyott képzési kézikönyvvel.

(52)

Továbbá röviddel a Boeing 707 (lajstromszám: ST-AKW) halálos kimenetelű balesetét megelőzően az SCAA 2009 októberében az Azza Air Transportot érintő ellenőrzése megállapította, hogy a légi fuvarozó a képzés területén nem hajtott végre jelentős biztonsági intézkedéseket, amely egyúttal az ICAO-ellenőrzés során feltárt lényeges hiányosság volt. Az SCAA megerősítette, hogy az üzembentartási engedélyt annak első, 1996-ban történt kiadása óta megújította.

(53)

2009. december 10-én az SCAA arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Air West Company Ltd üzembentartási engedélyét visszaadta, ezért az Air West Company Ltd már nem a Szudáni Köztársaság bejegyzett üzembentartási engedéllyel rendelkező fuvarozója. Következésképpen tekintettel arra, hogy az üzemeltető elveszítette üzembentartási engedélyét és ebből adódóan működési engedélye sem tekinthető érvényesnek, ezért a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy az Air West Ltd többé nem minősül „légi fuvarozónak”.

(54)

Az USOAP-ellenőrzést követő korrekciós intézkedésének végrehajtásában tapasztalható előrelépés hiányában, és mivel az SCAA elmulasztotta biztosítani a bejelentett korrekciós intézkedések hatékony végrehajtását, a közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy az SCAA nem tudta igazolni, hogy a vonatkozó biztonsági követelményeket képes végrehajtani és betartatni, ennek következtében valamennyi, a Szudáni Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozó működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

(55)

Az Albanian Airlines MAK helyzetének 2009 novemberében történt vizsgálatát követően, valamint az 1144/2009/EK rendelet (9) rendelkezéseinek megfelelően az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget felkérték, hogy Albániában átfogó szabványosítási vizsgálatot végezzen, melyre 2010 januárjában került sor. Ezen ellenőrzés 2010. március 7-én kiadott zárójelentése minden ellenőrzött területen komoly hiányosságokat tárt fel: 13 megfelelőségi problémát jelentettek a légialkalmasság területén, ebből 6 a biztonsággal kapcsolatos; 13 megfelelőségi problémát jelentettek a szakszolgálati engedélyek és az egészségügyi alkalmasság területén, ebből 3 a biztonsággal kapcsolatos; 9 megfelelőségi problémát jelentettek a légi üzemeltetés területén, melyek közül 6 a biztonsággal kapcsolatos. Továbbá a két üzembentartási engedéllyel rendelkező egyikének üzembentartási engedélyével kapcsolatban közvetlen biztonsági veszélyt tártak fel, amelyet a DGCA azonnali korrekciós intézkedéssel a látogatás alatt kiküszöbölt.

(56)

Albánia illetékes hatóságát (DGCA) felkérték, hogy tegyen jelentést a repülésbiztonsági bizottság ülésén, melyre 2010. március 18-án került sor.

(57)

A repülésbiztonsági bizottság tudomásul vette, hogy Albánia illetékes hatósága (DGCA) már benyújtott egy cselekvési tervet az EASA-nak. A DGCA-t felkérték, hogy gondoskodjon arról, hogy ez a cselekvési terv elfogadható legyen az EASA számára, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a cselekvési terv hatékony végrehajtására, elsősorban az EASA által azonosított hiányosságok megoldása érdekében, amelyek késedelmes kijavítása biztonsági aggályokat eredményezne.

(58)

Tekintettel az albániai biztonsági hiányosságok sürgős orvoslásának szükségességére és a DGCA átfogó és hatékony intézkedéseinek hiányára, a Bizottság kénytelen lesz gyakorolni az Európai Közösség és tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia, a Szerb Köztársaság és az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás (ECAA-megállapodás) értelmében fennálló kötelezettségeit a 2111/2005/EK rendelet intézkedéseinek sérelme nélkül.

(59)

A TAAG Angolan Airlines Portugáliában kizárólag a Boeing 777-200 típusú, D2-TED, D2-TEE, D2-TEF lajstromjelű, valamint négy, a Boeing B-737-700 típusú, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH és D2-TBJ lajstromjelű légi járművével és az 1144/2009/EK rendelet (10) (88) preambulumbekezdése szerinti feltételek mellett üzemeltethet járatokat. A Bizottság felkérte Angola illetékes hatóságát (INAVIC), hogy szolgáltasson információkat a TAAG Angolan Airlines légi fuvarozó felügyeletéről, különösen a Portugáliába irányuló járatok fokozott felügyeletéről és azok eredményeiről.

(60)

Az INAVIC arról tájékoztatta a repülésbiztonsági bizottságot, hogy fokozottan megerősítette a TAAG Angolan Airlines folyamatos felügyeletét. 2009-ben a légi fuvarozóra vonatkozóan 34 tervezett ellenőrzést végeztek el. Továbbá a légi fuvarozó minden, Európába irányuló repülése előtt rendszeres földi ellenőrzéseket végeztek.

(61)

A TAAG Angolan Airlines a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatását kérte, hogy beszámolhasson aktuális helyzetéről, amelyre 2010. március 18-án került sor. A légi fuvarozó arról számolt be, hogy 2009 decemberében visszakapta IATA-tagságát, és átfogó tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak, melyben igazolta Lisszabonba üzemeltetett járatainak magas biztonsági teljesítményét. Ez utóbbi alapján kérte, hogy megkapja az engedélyt járatok működtetésére Európa többi részére vonatkozóan is.

(62)

Portugália illetékes hatósága (INAC) benyújtotta értékelését a TAAG Angolan Airlines vonatkozásában attól az időszaktól kezdve elvégzett földi ellenőrzéseinek eredményeiről, hogy a légi fuvarozó újra üzemeltet járatokat Lisszabonba. Az INAC jelentése szerint mintegy 200 ilyen ellenőrzést végeztek, amióta a TAAG 2009. augusztus 1-jétől újra üzemelteti járatait. Az INAC megerősítette, hogy ezek nem vetettek fel biztonsági aggályokat, és hogy az INAC teljes mértékben elégedett a TAAG Angolan Airlines Lisszabonba és Lisszabonból működtetett járataival, és módjában áll javasolni működésének kiterjesztését Európa többi részére is.

(63)

A légi fuvarozó azt is bejelentette, hogy beruház Boeing B737-200-as flottája felszerelésének korszerűsítésébe annak érdekében, hogy azt a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően EGPWS, ELT406 és RVSM felszereltséggel, hajózószemélyzeti fülkeajtóval, digitális fedélzeti adatrögzítővel és digitális fedélzeti időjárási radarberendezéssel lássa el, azonban ez még folyamatban van, még nem fejezték be a teljes flottára vonatkozóan. A légi fuvarozó azt is jelentette, hogy különös tekintettel annak alacsony megbízhatóságú működésére, szándékában áll kivonni a forgalomból a Boeing B747-300 típusú légi járművet.

(64)

Következésképpen a közös kritériumok alapján és figyelembe véve a (62) bekezdés ajánlását, valamint az e légi fuvarozó légi járműveit érintő földi ellenőrzések pozitív eredményeit, megállapításra került, hogy a TAAG légi fuvarozót továbbra is a B. mellékletben kell tartani a három, Boeing B777 típusú, D2-TED, D2-TEE és D2-TEF lajstromjelű légi járművel és a négy, Boeing B737-700 típusú, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH és D2-TBJ lajstromjelű légi járművel, valamint hogy e légi járművek működtetésének Lisszabonra való korlátozását fel kell oldani. E légi fuvarozó Európai Unióba irányuló működését azonban megfelelően ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból e légi fuvarozó légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(65)

Az INAVIC arról számolt be, hogy az EU legutóbbi biztonsági értékelést végző, 2009 júniusi látogatása után még fennálló problémák megoldása terén további előrelépést ért el. Az INAVIC az ICAO-szabványok legutóbbi módosításaira tekintettel naprakésszé tette az angolai repülésbiztonsági előírásokat, megerősítette felügyeleti programját és felvett két további képzett légijármű-üzemeltetési ellenőrt.

(66)

Az INAVIC továbbá az angolai légi fuvarozók újbóli engedélyezése terén elért előrehaladásról is beszámolt. A folyamatnak a tervek szerint 2010 végéig le kell zárulnia. Az INAVIC jelezte, hogy ettől az időponttól kezdve minden olyan légi fuvarozónak be kell szüntetnie működését, amelyet nem engedélyeztek újból az angolai repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően. A TAAG Angolan Airlines légi fuvarozón kívül azonban más fuvarozó egyelőre nem kapott új engedélyt.

(67)

Az INAVIC beszámolt arról, hogy az engedély újbóli kiadására irányuló eljárás során a bizonyos légi fuvarozókra vonatkozó felügyeleti tevékenységek biztonsági aggályokat és a hatályban lévő biztonsági előírások be nem tartását tárták fel, mely ahhoz vezetett, hogy az INAVIC megfelelő végrehajtási intézkedéseket hozott. Következésképpen az Air Gemini üzembentartási engedélyét 2009 decemberében, a PHA és a SAL üzembentartási engedélyét pedig 2010 februárjában visszavonták. A Giraglobo, a Mavewa és az Airnave üzembentartási engedélyét 2010 februárjában felfüggesztették. Az INAVIC azonban az említett engedélyek visszavonására vonatkozó bizonyítékot elmulasztotta benyújtani.

(68)

A Bizottság arra ösztönzi az INAVIC-ot, hogy következetesen folytassa az angolai légi fuvarozók újbóli engedélyezését, és kellően vegye figyelembe az ennek során azonosított potenciális biztonsági problémákat. A közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy az INAVIC szabályozási felelőssége alá tartozó egyéb légi fuvarozóknak – Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair és Sonair, valamint Air Gemini, PHA, SAL – az A. mellékletben kell maradniuk.

(69)

Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai 2010. február 19-én arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy módosították azt a 2008. április 25-i határozatukat, amellyel 13 orosz légi fuvarozó üzembentartási engedélyében szereplő különböző légi járműveket kizártak az Európai Unióba irányuló üzemeltetésből. A szóban forgó légi járművek az ICAO-előírások értelmében nem voltak a nemzetközi járatok üzemeltetéséhez megfelelően felszerelve (nem rendelkeztek TAWS/E-GPWS berendezésekkel), és/vagy légialkalmassági bizonyítványuk lejárt és/vagy azok megújítására nem került sor.

(70)

Az új határozat értelmében a következő légi járműveket kizárták az Európai Unióba irányuló, azon belüli és onnan történő közlekedésből:

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupoljev TU-154M: RA-85672 és RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupoljev TU-154M: RA-85625 és RA-85774; Jakovlev Jak-40: RA-87511, RA-88186 és RA-88300; Jak-40K: RA-21505 és RA-98109; Jak-42D: RA-42437; valamennyi (22) Kamov Ka-26 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (49) Mi-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (11) Mi-171 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (8) Mi-2 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (1) EC-120B típusú helikopter: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupoljev TU-154B: RA-85307, RA-85494 és RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: A TU-154M típusú (RA-85682), korábban a Krasnoyarsky Airlines üzembentartási engedélyében szereplő és 2009-ben onnan eltávolított légi járművet jelenleg egy másik, az Orosz Föderációban engedélyezett légi fuvarozó üzemelteti.

f)

Kuban Airlines: Jakovlev Jak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, és RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupoljev TU-154B: RA-85602; valamennyi TU-134 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Antonov An-24 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi An-2 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mi-2 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mi-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen).

h)

Siberia Airlines: Tupoljev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 és RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Jakovlev Jak-42D: RA-42374, RA-42433; valamennyi Tupoljev TU-134A, ideértve: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 és RA-65973; valamennyi Antonov AN-24RV, ideértve: RA-46625 és RA-47818; az RA-46625 és RA-47818 lajstromjelű AN24RV típusú légi járműveket jelenleg egy másik orosz fuvarozó üzemelteti.

j)

Ural Airlines: Tupoljev TU-154B: RA-85508 (a RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 és RA-85432 légi járműveket jelenleg pénzügyi okokból nem üzemeltetik).

k)

UTAir: Tupoljev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; valamennyi (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, és RA-65977; az RA-65143 és az RA-65916 lajstromjelű légi járműveket egy másik orosz fuvarozó üzemelteti; valamennyi (1) TU-134B: RA-65726; valamennyi (10) Jakovlev Jak-40: RA-87348 (jelenleg pénzügyi okokból nem üzemeltetik), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 és RA-88280; valamennyi Mil-26 típusú helikopter: (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mil-10 típusú helikopter: (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mil-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi AS-355 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi BO-105 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); az AN-24B típusú: RA-46388, a RA-46267 és RA-47289, és az AN-24RV típusú (RA-46509, RA-46519 és RA-47800) légi járműveket egy másik orosz fuvarozó üzemelteti.

l)

Rossija (STC Russia): Tupoljev TU-134: RA-65979, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 és RA-65555 lajstromjelű légi járműveket egy másik orosz fuvarozó üzemelteti. A TU-214: RA-64504 és RA-64505 lajstromjelű légi járműveket egy másik orosz fuvarozó üzemelteti; Az Iljusin IL-18: RA-75454 és RA-75464 lajstromjelű légi járműveket egy másik orosz fuvarozó üzemelteti; Jakovlev Jak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, és RA-88200 lajstromjelű légi járműveket egy másik orosz fuvarozó üzemelteti.

(71)

Az 1144/2009/EK rendelet alapján az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és a tagállamok 2009 decemberében helyszíni ellenőrző látogatást tettek Jemenben a Yemenia biztonsági helyzetének ellenőrzése és annak értékelése céljából, hogy az ténylegesen megfelel-e a nemzetközi biztonsági előírásoknak, és hogy a CAMA képes-e Jemenben ellátni a polgári légiközlekedés biztonsági felügyeletét.

(72)

Az értékelő látogatás bizonyította, hogy a CAMA képes ellátni a Yemenia Yemen Airways hatékony felügyeletét, és így a fuvarozók, amelyeknek üzembentartási engedélyt ad ki, képesek az ICAO-előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetés fenntartására; továbbá hogy a Yemenia Yemen Airways működésének ellenőrzése és felügyelete megfelelő annak biztosításához, hogy működése összhangban legyen az üzembentartási engedélyében foglalt követelményekkel.

(73)

Az értékelő látogatás eredményeire tekintettel e szakaszban további intézkedésre nincs szükség. A Bizottság továbbra is szigorúan ellenőrzi e légi fuvarozó teljesítményét és arra ösztönzi a jemeni hatóságokat, hogy folytassák a Yemenia Yemen Airways 626-os járata 2009. június 30-i balesetének vizsgálata keretében tett erőfeszítéseiket. A tagállamok ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(74)

Az ICAO által az egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrzés (USOAP) keretében 2009 októberében végzett vizsgálat eredményei, valamint az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai egyre alacsonyabb kategóriába sorolják a Fülöp-szigeteket, hitelesen bizonyították, hogy a Fülöp-szigeteken engedélyezett légi fuvarozók felügyeletéért felelős illetékes hatóságok nem képesek kielégítő mértékben a biztonsági hiányosságok kezelésére és nincs kielégítő bizonyíték a Fülöp-szigeteki Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozók részéről az alkalmazandó ICAO biztonsági szabványoknak és ajánlott gyakorlatoknak való megfelelésre.

(75)

A Fülöp-szigetek 2009 októberében elvégzett USOAP-ellenőrzését követően az ICAO a Chicagói Egyezmény részes felének számító valamennyi államot értesítette arról, hogy a Fülöp-szigeteki Köztársaságban nyilvántartásba vett fuvarozók és légi járművek biztonsági felügyeletét érintő jelentős biztonsági hiányosságot tárt fel (11), mely szerint a Fülöp-szigeteken 47 légi fuvarozó, beleértve a nemzetközi légi fuvarozókat is, olyan üzembentartási engedéllyel működik, amelyeket időközben hatályukat vesztett hatósági utasításoknak megfelelően bocsátottak ki. A Fülöp-szigetek illetékes hatóságai nem dolgoztak ki végrehajtási vagy átmeneti tervet a fennmaradó légi fuvarozóknak az említett hatósági utasítások helyébe lépő polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályoknak megfelelő engedélyezésével kapcsolatban. A Fülöp-szigetek illetékes hatóságai továbbá már több mint egy éve nem végeztek ellenőrző vizsgálatokat a légi fuvarozókra vonatkozóan. A szóban forgó hatóságok által javasolt korrekciós intézkedési terveket az ICAO nem tartotta elfogadhatónak e továbbra is fennálló, súlyos biztonsági probléma megoldására.

(76)

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Szövetségi Légiközlekedési Felügyelet (FAA) az IASA-programban továbbra is a 2. biztonsági kategóriába sorolja az országot annak jelzéseként, hogy a Fülöp-szigeteki Köztársaság nem tartja be az ICAO által meghatározott nemzetközi biztonsági előírásokat.

(77)

Az ICAO által közzétett súlyos biztonsági probléma arról tanúskodik, hogy a Fülöp-szigetek illetékes hatóságai által a Bizottságnak 2008. október 13-án beterjesztett korrekciós intézkedési tervet (12) – melyet 2009. március 31-ig kellett volna végrehajtaniuk – nem teljesítették és a Fülöp-szigetek illetékes hatóságai nem tudták időben végrehajtani az említett cselekvési tervet.

(78)

Tekintettel az ICAO által közzétett súlyos biztonsági problémára, a Bizottság konzultációt folytatott a Fülöp-szigetek illetékes hatóságaival, melynek során komoly aggodalmának adott hangot az ebben az államban engedélyezett légi fuvarozók műveleteinek biztonságát illetően, és felvilágosítást kért azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket az állam illetékes hatóságai az azonosított biztonsági hiányosságok felszámolására hoztak.

(79)

A Fülöp-szigetek illetékes hatósága (CAAP) 2010. január és március között dokumentumokat nyújtott be, de elmulasztotta rendelkezésre bocsátani az összes kért információt és különösen annak igazolását, hogy a biztonsági hiányosságokat megfelelően kezelték.

(80)

A CAAP-ot a repülésbiztonsági bizottság 2010. március 18-án hallgatta meg, és az megerősítette, hogy 20 légi fuvarozó újraengedélyezéséig vagy legkésőbb 2010. december 1-ig továbbra is időközben hatályukat vesztett hatósági utasításoknak megfelelően kiállított üzembentartási engedéllyel működik. Ezek a légi fuvarozók a következők: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc.. Továbbá megerősítették, hogy e légi fuvarozók jelentős része időleges mentességről szóló előírások alapján lejárt üzembentartási engedéllyel továbbra is üzemel. A Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. légi fuvarozó továbbra is részt vesz a nemzetközi teherszállításban a Boeing B727 típusú nagy légi járművel, noha az időközben hatályukat vesztett hatósági utasításoknak megfelelően 2008. március 31-én kiállított üzembentartási engedélye – egy 2009. december 16-án kiállított, legfeljebb 90 napra szóló, 2010. március 16-án hatályát vesztő mentességi kedvezmény alapján – 2009. március 30-án lejárt. A CAAP nem tudta igazolni, hogy az említett üzemeltető 2010. március 18-án valóban beszüntette-e működését.

(81)

A CAAP jelentése alapján a következő kilenc üzembentartási engedély lejárt, illetve nem újították meg: Beacon, Coroprate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. és Yakota Aviation Corp. Azonban elmulasztott bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy e légi fuvarozók üzembentartási engedélyét visszavonta, következésképpen az említett fuvarozók már nem léteznek.

(82)

A CAAP jelezte, hogy 2009 elején engedély újbóli kiadására irányuló eljárást indított, és hogy a 2008-ban életbe lépett polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályoknak megfelelően 21 légi fuvarozót már újra engedélyeztek. Ezek a légi fuvarozók a következők: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. A CAAP azonban elmulasztotta igazolni az említett, az engedély újbóli kiadására irányuló eljárás megbízhatóságát. A CAAP nem tudta rendelkezésre bocsátani az összes említett fuvarozó teljes engedélyét, mivel a bemutatott üzembentartási engedélyek alapján a következő újraengedélyezett fuvarozók számát és lajstromjelét nem lehetett azonosítani: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation és Development Corp. A CAAP elmulasztott továbbá benyújtani az újraengedélyezést megelőző vizsgálatot vagy annak bizonyítékát, hogy az újraengedélyezés előtt elvégezték a fuvarozók működésének és karbantartásának kielégítő vizsgálatát annak érdekében, hogy igazolják a jóváhagyott kézikönyvek hatékony végrehajtását és e fuvarozók működésének és karbantartásának az alkalmazandó biztonsági előírásoknak való megfelelését. A CAAP továbbá nem tudta bizonyítani, hogy az újraengedélyezett fuvarozókat megfelelő engedélyezés utáni felügyelet alá vetik, mivel a légialkalmasságra és az engedélyezésre vonatkozó 2010-es felügyeleti terveikben nem szerepel a tervezett tevékenységek időpontja.

(83)

A Philippines Airlines a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatását kérte, amelyre 2010. március 18-án került sor. A légi fuvarozó bemutatta tevékenységét és az üzembentartási engedélyének 2009. október 9-i kiállítását megelőző újraengedélyezési folyamatot, amely megállapította, hogy megfelel a 2008-ban hatályba lépett polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályoknak. A fuvarozó bemutatta az újraengedélyezést megelőzően elvégzett ellenőrzéseket és megerősítette, hogy azok középpontjában az új kézikönyvek és folyamatok felülvizsgálata és jóváhagyása állt. A fuvarozó jelezte azt is, hogy az újraengedélyezés előtt a CAAP nem végezte el átfogó helyszíni vizsgálatát és azt is, hogy működését a CAAP nem vizsgálta, mely vizsgálatra később fog sor kerülni. A Philippines Airlines kijelentette, hogy nem üzemeltet járatokat az EU-ba és jelezte, hogy a Fülöp-szigeteknek az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (FAA) általi alacsonyabb kategóriába sorolását követően az Egyesült Államokba irányuló működése korlátozás alá esik, és hogy a légi fuvarozó számára nem engedélyezett sem további járatok működtetése, sem az, hogy a jelenleg működő járatain más légi járműveket használjon.

(84)

A Cebu Pacific Airlines a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatását kérte, amelyre 2010. március 18-án került sor. A légi fuvarozó bemutatta tevékenységét és az üzembentartási engedélyének 2009. november 25-i kiállítását megelőző újraengedélyezési folyamatot, amely megállapította, hogy megfelel a 2008-ban hatályba lépett polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályoknak. A fuvarozó bemutatta az újraengedélyezést megelőzően elvégzett ellenőrzéseket és megerősítette, hogy a kapott engedély magában foglalja a veszélyes anyagok szállításának újbóli jóváhagyását, noha ezt a témát a CAAP nem vizsgálta meg. A fuvarozó azonban kijelentette, hogy önkéntes alapon nem él ezzel a jóváhagyással. A Cebu Pacific kijelentette, hogy a Fülöp-szigeteknek az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (FAA) általi alacsonyabb kategóriába sorolását követően nem működtethet járatokat az Egyesült Államokba. A fuvarozó továbbá jelezte, hogy nem áll szándékában járatokat működtetni az EU-ba.

(85)

A Bizottság elismeri a két légi fuvarozó által a biztonságos működés érdekében elkezdett legutóbbi erőfeszítéseket és méltányolja azt is, hogy a biztonság javítása érdekében belső intézkedéseket hoztak. A Bizottság kész a tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség részvételével látogatást tenni ezeknél a fuvarozóknál, hogy ellenőrizze a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésüket.

(86)

A Bizottság elismeri a Fülöp-szigeteki Köztársaság polgári repülés rendszerének megreformálása érdekében az illetékes hatóságok által elindított legutóbbi erőfeszítéseket, valamint az FAA és az ICAO jelentéseiben szereplő biztonsági hiányosságok kiküszöbölése érdekében tett lépéseket. A közös kritériumok alapján és az ICAO által felfedett súlyos biztonsági problémák kiküszöbölését célzó megfelelő korrekciós intézkedések tényleges végrehajtásáig azonban a Bizottság úgy ítéli meg, hogy Fülöp-szigeteki Köztársaság illetékes hatósága jelenleg nem képes a szabályozási felügyelete alá tartozó valamennyi légi fuvarozó tekintetében végrehajtani és betartatni a vonatkozó biztonsági előírásokat. Ezért az összes, a Fülöp-szigeteken bejegyzett légi fuvarozóra működési tilalom vonatkozik és azokat fel kell venni az A. mellékletbe.

(87)

A Bizottság azonban úgy ítéli meg, hogy a CAAP vezetőségében történt legújabb változások, valamint az új vezetőség azonnali konkrét intézkedései, beleértve 23 képzett ellenőr felvételét és az ICAO jelentős technikai segítségnyújtásának igénybevételét, bizonyítja a Fülöp-szigeteki Köztársaság hajlandóságát, hogy az FAA és az ICAO által azonosított biztonsági hiányosságokat gyorsan kezelje és lehetővé tegye e hiányosságok sikeres megszüntetését. A Bizottság az üzemeltetők biztonsági teljesítményére kiterjedő értékelő látogatás révén kész támogatni a Fülöp-szigetek abbéli erőfeszítéseit, hogy kiküszöböljék az azonosított komoly biztonsági hiányosságokat.

(88)

A Bizottság kifejezett kérése ellenére mindeddig nem érkezett a megfelelő korrekciós intézkedések teljes körű végrehajtására vonatkozó bizonyíték a 2009. november 26-án frissített közösségi listán szereplő más légi fuvarozók vagy e légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok részéről. Ezért a közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy e légi fuvarozók továbbra is vagy működési tilalom tárgyát képezik (A. melléklet), vagy működési korlátozások alá tartoznak (B. melléklet).

(89)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. melléklet helyébe e rendelet A. mellékletének szövege lép.

2.

A B. melléklet helyébe e rendelet B. mellékletének szövege lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Siim KALLAS

alelnöke


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  HL L 84., 2006.3.23., 14. o.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o.

(4)  A 2006. március 22-i 474/2006/EK rendelet 75–86. preambulumbekezdése, HL L 84., 2006.3.23., 19-21. o.

(5)  A 2008. november 14-i 1131/2008/EK rendelet 21. preambulumbekezdése, HL L 306., 2008.11.15., 49. o.

(6)  HL L 312., 2009.11.27., 16. o.

(7)  HL L 312., 2009.11.27., 16. o.

(8)  Az olasz polgári légiközlekedési hatóság (ENAC) 2010. február 5-én tájékoztatta a Midwest Airlinest az említett biztonsági hiányosságokról, amelyek aztán a repülési engedély visszavonásához vezettek.

(9)  A 2009. november 26-i 1144/2009/EK rendelet 10–16. preambulumbekezdése, HL L 312., 2009.11.27., 17. o.

(10)  HL L 312., 2009.11.27., 24. o.

(11)  ICAO OPS/01. ténymegállapítás.

(12)  A 2008. november 14-i 1131/2008/EK rendelet 16. preambulumbekezdése, HL L 306., 2008.11.15., 49. o.


A MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL  (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzemben tartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzemben tartási engedély (AOC) száma vagy működési engedély száma

ICAO szerinti légitársaságkód

Az üzemben tartó illetősége szerinti ország

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganisztán

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodzsai Királyság

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

ismeretlen

VRB

Ruandai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett TAAG Angola Airlines kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Angolai Köztársaság

AEROJET

015

ismeretlen

Angolai Köztársaság

AIR26

004

DCD

Angolai Köztársaság

AIR GEMINI

002

GLL

Angolai Köztársaság

AIR GICANGO

009

ismeretlen

Angolai Köztársaság

AIR JET

003

MBC

Angolai Köztársaság

AIR NAVE

017

ismeretlen

Angolai Köztársaság

ALADA

005

RAD

Angolai Köztársaság

ANGOLA AIR SERVICES

006

ismeretlen

Angolai Köztársaság

DIEXIM

007

ismeretlen

Angolai Köztársaság

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolai Köztársaság

HELIANG

010

ismeretlen

Angolai Köztársaság

HELIMALONGO

011

ismeretlen

Angolai Köztársaság

MAVEWA

016

ismeretlen

Angolai Köztársaság

PHA

019

ismeretlen

Angolai Köztársaság

RUI & CONCEICAO

012

ismeretlen

Angolai Köztársaság

SAL

013

ismeretlen

Angolai Köztársaság

SERVISAIR

018

ismeretlen

Angolai Köztársaság

SONAIR

014

SOR

Angolai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Beninben felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

Benini Köztársaság

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

ismeretlen

Benini Köztársaság

AFRICA AIRWAYS

ismeretlen

AFF

Benini Köztársaság

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Benini Köztársaság

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

ismeretlen

Benini Köztársaság

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benini Köztársaság

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benini Köztársaság

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Köztársaság

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Köztársaságban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Köztársaság

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongói Köztársaság

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongói Köztársaság

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

ismeretlen

Kongói Köztársaság

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

ismeretlen

Kongói Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Minisztériumi engedélyezés (78/205. rendelet)

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Dzsibuti

DAALLO AIRLINES

ismeretlen

DAO

Dzsibuti

A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Egyenlítői Guinea

CRONOS AIRLINES

ismeretlen

ismeretlen

Egyenlítői Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

ismeretlen

CEL

Egyenlítői Guinea

EGAMS

ismeretlen

EGM

Egyenlítői Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Egyenlítői Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Egyenlítői Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Egyenlítői Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Egyenlítői Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

ismeretlen

ismeretlen

Egyenlítői Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Egyenlítői Guinea

A szabályozási felügyeletért Indonéziában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Garuda Indonesia, az Airfast Indonesia, a Mandala Airlines, és az Ekspres Transportasi Antarbenua kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Indonéz Köztársaság

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ASCO NUSA AIR

135-022

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

ASI PUDJIASTUTI

135-028

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

AVIASTAR MANDIRI

135-029

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

CARDIG AIR

121-013

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

DABI AIR NUSANTARA

135-030

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéz Köztársaság

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéz Köztársaság

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéz Köztársaság

EASTINDO

135-038

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéz Köztársaság

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonéz Köztársaság

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonéz Köztársaság

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéz Köztársaság

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéz Köztársaság

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéz Köztársaság

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonéz Köztársaság

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonéz Köztársaság

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéz Köztársaság

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonéz Köztársaság

MIMIKA AIR

135-007

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

NYAMAN AIR

135-042

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéz Köztársaság

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

PURA WISATA BARUNA

135-025

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonéz Köztársaság

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéz Köztársaság

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonéz Köztársaság

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SKY AVIATION

135-044

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

SMAC

135-015

SMC

Indonéz Köztársaság

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéz Köztársaság

SURVEI UDARA PENAS

135-006

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéz Köztársaság

TRAVIRA UTAMA

135-009

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéz Köztársaság

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéz Köztársaság

UNINDO

135-040

ismeretlen

Indonéz Köztársaság

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Kazahsztánban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett Air Astana kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Kazah Köztársaság

AERO AIR COMPANY

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

AEROPRAKT KZ

ismeretlen

APK

Kazah Köztársaság

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazah Köztársaság

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazah Köztársaság

AIR DIVISION OF EKA

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

AIR FLAMINGO

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

AIR TRUST AIRCOMPANY

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

AK SUNKAR AIRCOMPANY

ismeretlen

AKS

Kazah Köztársaság

ALMATY AVIATION

ismeretlen

LMT

Kazah Köztársaság

ARKHABAY

ismeretlen

KEK

Kazah Köztársaság

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazah Köztársaság

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazah Köztársaság

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazah Köztársaság

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazah Köztársaság

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazah Köztársaság

AVIA-JAYNAR

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

BEYBARS AIRCOMPANY

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazah Köztársaság

BERKUT KZ

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazah Köztársaság

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazah Köztársaság

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazah Köztársaság

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazah Köztársaság

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

ismeretlen

KZE

Kazah Köztársaság

FENIX

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazah Köztársaság

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazah Köztársaság

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazah Köztársaság

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazah Köztársaság

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazah Köztársaság

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazah Köztársaság

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazah Köztársaság

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazah Köztársaság

KAZAIRWEST

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

KAZAVIA

ismeretlen

KKA

Kazah Köztársaság

KAZAVIASPAS

ismeretlen

KZS

Kazah Köztársaság

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazah Köztársaság

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazah Köztársaság

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazah Köztársaság

NAVIGATOR

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

ismeretlen

KOV

Kazah Köztársaság

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

PRIME AVIATION

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

SALEM AIRCOMPANY

ismeretlen

KKS

Kazah Köztársaság

SAMAL AIR

ismeretlen

SAV

Kazah Köztársaság

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazah Köztársaság

SEMEYAVIA

ismeretlen

SMK

Kazah Köztársaság

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazah Köztársaság

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazah Köztársaság

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazah Köztársaság

SKYSERVICE

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

TYAN SHAN

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazah Köztársaság

ZHETYSU AIRCOMPANY

ismeretlen

JTU

Kazah Köztársaság

ZHERSU AVIA

ismeretlen

RZU

Kazah Köztársaság

ZHEZKAZGANAIR

ismeretlen

ismeretlen

Kazah Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kirgiz Köztársaságban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

ASIAN AIR

ismeretlen

AAZ

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgiz Köztársaság

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiz Köztársaság

DAMES

20

DAM

Kirgiz Köztársaság

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgiz Köztársaság

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiz Köztársaság

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiz Köztársaság

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiz Köztársaság

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiz Köztársaság

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiz Köztársaság

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiz Köztársaság

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó

 

Libéria

A szabályozási felügyeletért a Gaboni Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett Gabon Airlines, Afrijet és SN2AG kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Gaboni Köztársaság

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gaboni Köztársaság

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gaboni Köztársaság

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

ismeretlen

Gaboni Köztársaság

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

ismeretlen

Gaboni Köztársaság

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gaboni Köztársaság

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

ismeretlen

Gaboni Köztársaság

A Fülöp-szigetek szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIR WOLF AVIATION INC:

200911

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

BEACON

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CEBU PACIFIC AIR

2009002

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CM AERO

4AN2000001

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CORPORATE AIR

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

HUMA CORPORATION

2009014

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ISLAND AVIATION

2009009

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

LION AIR, INCORPORATED

2009019

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

WORLD AVIATION, CORP.

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

WCC AVIATION COMPANY

2009015

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

YOKOTA AVIATION, INC.

ismeretlen

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ZENITH AIR, INC.

2009012

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

ismeretlen

Fülöp-szigeteki Köztársaság

A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

São Tomé és Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé és Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé és Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé és Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé és Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé és Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

ismeretlen

São Tomé és Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé és Príncipe

A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

ismeretlen

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

ismeretlen

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

ismeretlen

ismeretlen

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

ismeretlen

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

ismeretlen

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

ismeretlen

ismeretlen

Sierra Leone

A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó

 

 

Szudáni Köztársaság

SUDAN AIRWAYS

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

SUN AIR COMPANY

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

MARSLAND COMPANY

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

ATTICO AIRLINES

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

FOURTY EIGHT AVIATION

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

ALMAJARA AVIATION

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

BADER AIRLINES

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

ALFA AIRLINES

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

AZZA TRANSPORT COMPANY

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

GREEN FLAG AVIATION

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

ALMAJAL AVIATION SERVICE

ismeretlen

 

Szudáni Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Szváziföldön felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

Szváziföld

SWAZILAND AIRLINK

ismeretlen

SZL

Szváziföld

A szabályozási felügyeletért Zambiában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.


B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL  (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzemben tartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzemben-tartási engedély (AOC) száma

ICAO szerinti légitársaságkód

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

A korlátozás alá eső légi jármű típusa

A légi jármű típusa Lajstromjel és – ha ismert – gyártási sorszám

Lajstromozó ország

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

KNDK

A teljes flotta, kivéve: 1 Tu 204 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: P-632, P-633

KNDK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 Falcon 50 típusú légi jármű; 1 Falcon 900 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gaboni Köztársaság

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahsztán

A teljes flotta, kivéve: 2 B767 típusú légi jármű; 4 B757 típusú légi jármű; 10 A319/320/321 típusú légi jármű; 5 Fokker 50 típusú légi jármű;

A teljes flotta, kivéve: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Holland Királyság)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Banglades

B747-269B

S2-ADT

Banglades

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore-szigetek

A teljes flotta, kivéve: LET 410 UVP

A teljes flotta, kivéve: D6-CAM (851336)

Comore-szigetek

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 1 Boeing B-767-200 típusú légi jármű;

A teljes flotta, kivéve: TR-LHP

Gaboni Köztársaság

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iráni Iszlám Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 14 A300 típusú légi jármű, 4 A310 típusú légi jármű, 9 B747 típusú légi jármű, 1 B737 típusú légi jármű, 6 A320 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Iráni Iszlám Köztársaság

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 1 Challenger típusú légi jármű; CL601 1 HS-125-800 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-AAG, ZS-AFG

Gaboni Köztársaság; Dél-afrikai Köztársaság

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolai Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 3 Boeing B-777 típusú légi jármű; és 4 Boeing B-737-700 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolai Köztársaság

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukrajna

A teljes flotta, kivéve: egy MD-83 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: UR-CFF

Ukrajna


(1)  A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják, abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

(2)  Az Afrijet az Európai Közösségen belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(3)  Az Air Astana az Európai Közösségen belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(4)  A Gabon Airlines az Európai Közösségen belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(5)  Az Iran Air az Európai Unióba az e rendelet (48) és (49) preambulumbekezdésében említett feltételek betartása mellett üzemeltethet egyes meghatározott légi járműveket.