6.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. november 3.)

a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról

(az értesítés a C(2010) 7499. számú dokumentummal történt)

(2010/670/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2008. júniusi ülésén felkérte a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő egy olyan, a tagállamok és a magánszektor beruházásait ösztönző mechanizmust, amely biztosítja akár tizenkét, szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra (CLT) irányuló demonstrációs erőmű 2015-ig történő megépítését és üzembe helyezését.

(2)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdése finanszírozási mechanizmust állapít meg a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos elkülönítésére (leválasztására) és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projektek (a továbbiakban: CLT-demonstrációs projektek), valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjei (a továbbiakban: RES-demonstrációs projektek) számára. E mechanizmus megfelelő működésének biztosítása érdekében szükséges megállapítani mind az említett projektek kiválasztásának és végrehajtásának szabályait, illetve kritériumait, mind pedig a kibocsátási egységek pénzzé tételére és a bevételek kezelésére vonatkozó alapelveket.

(3)

2009. október 7-én a Bizottság elfogadta az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról szóló közleményt (2), amely hangsúlyozza az e határozat szerinti finanszírozásnak az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) végrehajtásában a szükséges demonstrációs projektek szempontjából játszott szerepét.

(4)

Az e határozat szerinti finanszírozásnak feltételéül indokolt szabni, hogy a Bizottságnak a Szerződés 107. és 108. cikke értelmében engedélyeznie kell a közforrásokból nyújtott teljes pénzügyi hozzájárulás állami támogatásnak minősülő valamennyi elemét annak biztosítására, hogy – figyelemmel a versenyre gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásokra – a finanszírozás csak a projekt végrehajtásához és üzemeltetéséhez szükséges mértékben történjék. Ezért – az e határozat szerinti kiválasztási eljárás és az állami támogatások elbírálásának összehangolhatósága érdekében – indokolt, hogy a tagállamok a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése értelmében tájékoztassák a Bizottságot a projektnek nyújtott minden olyan finanszírozásról, amely állami támogatást is tartalmaz.

(5)

Az e határozat szerinti finanszírozás nem az Európai Unió általános költségvetésének terhére történik. Éppen ezért összekapcsolható más eszközökből – köztük a strukturális és kohéziós alapokból vagy az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programból (EEGP) – származó finanszírozással. Összekapcsolható továbbá az Unió és az Európai Beruházási Bank (EBB) által működtetett kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus keretében biztosított hitelfinanszírozással is.

(6)

A tagállamok közötti szubvenciós verseny elkerülése érdekében szükséges, hogy az e határozat szerinti finanszírozás a releváns költségek 50 %-ában kerüljön meghatározásra, kivéve, ha az e határozat szerinti finanszírozások teljes összege meghaladja a 2003/87/EK irányelvben az e célra rendelkezésre álló összes kibocsátási egység 15 %-ában megállapított határértéket, ebben az esetben ugyanis a finanszírozást a rendelkezésre álló összes kibocsátási egység 15 %-ában indokolt meghatározni. Szükséges továbbá, hogy a finanszírozás az üzemeltetőtől származó jelentős mértékű társfinanszírozást egészítsen ki. Annak érdekében, hogy az EEGP keretében támogatott projektek ne részesüljenek kedvezőbb elbánásban, az e határozat szerinti finanszírozást indokolt csökkenteni az EEGP-ből kapott finanszírozás összegével.

(7)

Ha a projektek kiválasztására tagállami szinten kerül sor, nem hozható létre olyan kielégítő EU-szintű demonstrációs program, amely széles technológiai skálát felölelő, kiváló minőségű projektek megvalósulását célozza kiegyensúlyozott földrajzi megoszlásban a tagállamok területén, kizárólagos gazdasági övezeteikben és kontinentális talapzataikon. A kiválasztást ezért uniós szinten kell elvégezni. A nemzeti kiválasztási és finanszírozási eljárásokkal való összhang biztosítása érdekében célszerű tagállami hatáskörbe utalni a finanszírozási kérelmek szponzoroktól való összegyűjtését és a projekteknek az e határozat szerinti támogathatósági feltételek alapján történő értékelését. Mivel az e határozat szerint támogatott projektekhez az esetek többségében a tagállamok társfinanszírozást nyújtanak, a tagállamoknak lehetőséget kell adni annak eldöntésére, hogy mely projekteket kívánják felkarolni, és mely kérelmeket kívánják az uniós szintű kiválasztási eljárás alkalmazásában elbírálásra benyújtani. E kérelmek elbírálásra való benyújtása nem szolgál az állami támogatás bejelentésének helyettesítésére azokban az esetekben, amikor a finanszírozás állami támogatást is tartalmaz. A tagállamok szerepét célszerű azáltal is erősíteni, hogy az odaítélésről szóló határozatok meghozatala előtt az érintett tagállammal újabb konzultációra kerül sor a teljes közfinanszírozási hozzájárulás értékének és szerkezetének szükség szerinti megerősítése érdekében, illetve hogy a kiválasztott projektek listájának tervezetét – többek között a projektek minőségével kapcsolatos állásfoglalás végett – benyújtják az Éghajlatváltozási Bizottságnak.

(8)

A projektkiválasztás és -finanszírozás terén szerzett tapasztalatai miatt a Bizottság igyekezett bevonni e határozat végrehajtásába az EBB-t is. Az EBB vállalta, hogy a Bizottság kérésére, nevében és pénzügyi terhére a projektkiválasztás, a kibocsátási egységek pénzzé tétele és a bevételek kezelése tekintetében elvégez bizonyos feladatokat. Az együttműködés konkrét feltételeit – beleértve az EBB által elvégzett feladatok ellentételezését – egy, a Bizottság és az EBB közötti megállapodásban indokolt rögzíteni, amelyet az EBB döntéshozatali szerveinek jóvá kell hagyniuk. Az EBB-t az említett feladatok elvégzéséért abból a jövedelemből kell ellentételezni, amely a bevételek általa történő kezeléséből származik.

(9)

A 300 millió kibocsátási egységből származó bevételt kétfordulós pályázati felhívások keretében kell odaítélni, ily módon egyrészt a kellően kiérlelt projektek már az első fordulóban finanszírozást kaphatnak, másrészt a második fordulóban kiigazíthatók az esetleges technológiai vagy földrajzi kiegyensúlyozatlanságok. Amennyiben az első fordulóban valamely projekt-alkategóriában nem kielégítő a verseny, az adott alkategória tekintetében az odaítélésről szóló határozatok meghozatalát – az e határozat szerinti finanszírozások felhasználásának optimalizálása érdekében – a második fordulóra indokolt halasztani.

(10)

Az e határozat szerinti finanszírozást azon projektek számára kell fenntartani, amelyek – az egyes technológiák legfontosabb részterületein a technika jelenlegi fejlettségi színvonalához viszonyítva – innovatívnak számító technológiákat alkalmaznak. Kívánatos, hogy ezek a technológiák még ne legyenek kereskedelmi hasznosításra alkalmas állapotban, ugyanakkor elég kiérleltek legyenek ahhoz, hogy a kereskedelmi hasznosítást megelőző demonstráció céljára már felhasználhatók legyenek. Szükséges, hogy megalapozott reményekre jogosítsanak fel a demonstráció sikerével kapcsolatban, figyelembe véve, hogy a technológiai kockázatok elkerülhetetlenek, a demonstráció javasolt léptékének pedig olyannak kell lennie, hogy a későbbi nagyobb léptékű alkalmazásból fakadóan várhatóan ne lépjenek fel jelentős többletnehézségek. Jelentős potenciállal kell rendelkezniük az ismételt alkalmazhatóság tekintetében is, és ezáltal mind az Európai Unióban, mind világszerte jó esélyeket kell nyújtaniuk a szén-dioxid-kibocsátás költséghatékony csökkentésére. Ezért csak olyan projektek minősülhetnek támogathatónak, amelyek meghatározott projektkategóriákba tartoznak, és megfelelnek az e határozat szerinti különleges követelményeknek.

(11)

A technológiai sokféleség biztosítása érdekében a pályázati felhívások első fordulójában 8 CLT-demonstrációs projekt (projektkategóriánként legalább egy, de legfeljebb három, a szénhidrogén-telepen való tárolás esetében legalább három, a sós vizet tartó rétegben való tárolás esetében pedig szintén legalább három projekt) finanszírozása indokolt, illetve a pályázati felhívások első fordulójában valamennyi RES-projekt-alkategóriában egy-egy projekt finanszírozása indokolt. Elegendő forrás rendelkezése állása esetén több projekt finanszírozására is indokolt lehetőséget biztosítani, figyelemmel a CLT- és RES-demonstrációs projektek közötti egyensúly megtartására. A földrajzi kiegyensúlyozottság biztosítása érdekében ezenkívül tagállamonként legalább egy, de legfeljebb három projektet indokolt finanszírozni. Ez a korlátozás – jellegükből adódóan – nem vonatkoztatható azokra a projektekre, amelyek megvalósítását egyszerre több tagállam területén tervezik.

(12)

Alapvetően olyan projekteket indokolt kiválasztani, amelyek a legköltséghatékonyabb módon felelnek meg a kategóriánkénti projektszámra vonatkozó követelményeknek.

(13)

A kiválasztott projektek terv szerinti megvalósulásának és a finanszírozások hatékony felhasználásának biztosítása érdekében az odaítélésről szóló határozatokat azzal a kikötéssel indokolt meghozni, hogy elfogadásukat követően meghatározott időn belül valamennyi vonatkozó tagállami engedélyt az uniós jog vonatkozó előírásaival összhangban ki kell adni, a szponzoroknak pedig meg kell hozniuk végleges beruházási döntéseiket.

(14)

A tagállamoknak a bevételeket kötelező erejű jogi aktusok alapján kell kifizetniük a projektek céljára. Amint azt a 2003/87/EK irányelv előírja, a kifizetéseknek évente, CLT-demonstrációs projektek esetében a 2003/87/EK irányelv szerint jelentett, nyomon követett és hitelesített eltárolt szén-dioxid-mennyiség, RES-projektek esetében a megtermelt energia mennyisége alapján kell teljesíteni. Ugyanakkor ha a tagállamok garantálják, hogy a finanszírozás fennmaradó részét visszafizetik, lehetőséget indokolt biztosítani a projektfinanszírozás részben vagy egészben történő kifizetésére még a projekt üzembe helyezése előtt. A demonstrációs programokkal kapcsolatos tudásmegosztás különös fontosságára való tekintettel a finanszírozások csak a tudásmegosztási követelmények teljesülése esetén fizethetők ki.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a következőkkel kapcsolatos szabályokat és feltételeket állapítja meg:

1.

a 2003/87/EK irányelv szerinti, szén-dioxid környezetbarát leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projektek (CLT-demonstrációs projektek), valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiákkal kapcsolatos demonstrációs projektek (RES-demonstrációs projektek) kiválasztása;

2.

a 2003/87/EK irányelv szerint kibocsátási egységeknek a CLT- és RES-demonstrációs projektek finanszírozása végett történő pénzzé tétele, valamint a pénzzé tételből származó bevételek kezelése;

3.

a bevételek kifizetése, valamint a CLT- és a RES-demonstrációs projektek végrehajtása.

Ez a határozat – beleértve a kibocsátási egységek monetizálására vonatkozó rendelkezéseket is – nincs joghatással a 2003/87/EK irányelv értelmében elfogadott egyéb végrehajtási jogi aktusokra.

2. cikk

Elvek

(1)   A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában az új kibocsátók számára elkülönített kibocsátási egységek száma 300 millió egység.

(2)   Az e határozat szerint támogatott CLT- és RES-demonstrációs projekteket a Bizottság által szervezett és a tagállamokhoz intézett kétfordulós pályázati felhívások keretében kell kiválasztani, az első fordulóban 200 millió kibocsátási egységnek megfelelő értékre, a második fordulóban pedig 100 millió kibocsátási egységnek megfelelő értékre és az első fordulóban fel nem használt részre vonatkozóan.

(3)   A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (8) bekezdése negyedik albekezdésének negyedik mondatával összhangban az e határozat szerinti finanszírozás összege a releváns költségek összegének 50 %-a. Amennyiben az igényelt közfinanszírozás teljes összege kisebb a releváns költségek összegének 50 %-ánál, az igényelt közfinanszírozás teljes összegét e határozat szerint kell finanszírozni.

Ugyanakkor amennyiben az e határozat szerinti finanszírozáshoz az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programból (EEGP) származó finanszírozás is társul, az e határozat szerinti finanszírozást az EEGP-ből kapott finanszírozás összegével csökkenteni kell.

3. cikk

Releváns költségek

(1)   A 2. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában az ezen cikk (2)–(5) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(2)   A CLT-demonstrációs projektek releváns költségei azok a beruházási költségek, amelyek a projektre a CLT alkalmazása következtében az üzemeltetés első tíz éve során a CLT alkalmazásából fakadó működési nyereségek és működési költségek legjobb becslése nettó jelenértékének figyelembevételével hárulnak.

(3)   A RES-demonstrációs projektek releváns költségei azok a külön beruházási költségek, amelyek a projektre az innovatív megújulóenergia-technológiák alkalmazása következtében az üzemeltetés első öt éve során keletkező, az ugyanilyen tényleges energiatermelési kapacitású hagyományos termeléshez képest számított működési nyereségek és működési költségek legjobb becslésének nettó jelenértékének figyelembevételével hárulnak.

(4)   A (2) és a (3) bekezdés szerinti beruházási költségek a földterületbe, a létesítménybe és annak berendezéseibe való beruházás költségeit jelentik.

A beruházási költségek magukban foglalhatják azonban a technológiaátadásba és a know-how-val kapcsolatos licenciákba (a továbbiakban: immateriális javak) való beruházást is, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

az immateriális javak értékcsökkenéssel leírható javaknak tekinthetők;

b)

az immateriális javak beszerzése piaci viszonyok között, a lehető legalacsonyabb áron történik;

c)

az immateriális javak legalább öt évig a finanszírozás kedvezményezettjének vállalkozásánál maradnak.

Ha az immateriális javakat a második albekezdés c) pontja szerinti ötéves időszak lejárta előtt eladják, az értékesítésükből származó bevételt a releváns költségekből le kell vonni.

(5)   A (2) és a (3) bekezdésben említett nettó működési nyereségeket és költségeket a termelési költségek vonatkozásában a projekttel kapcsolatos működési kiadások legjobb becslése alapján, a finanszírozási rendszerekből adódó esetleges többletnyereség (akkor is, ha a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem állami támogatásról van szó), valamint az esetleges elkerült költségek és meglévő adókedvezmények figyelembevételével kell meghatározni.

4. cikk

Az EBB szerepe

E határozat szerinti feladatait az Európai Beruházási Bank (EBB) a Bizottság kérésére, nevében és pénzügyi terhére végzi. A Bizottság viseli a harmadik felekkel szembeni felelősséget.

A szóban forgó feladatok elvégzését az EBB számára abból a jövedelemből kell ellentételezni, amely a bevételek általa történő kezeléséből származik.

A Bizottság és az EBB megállapodást köt, amelyben rögzíti az EBB feladatvégzésére vonatkozó különös feltételeket.

5. cikk

Kiválasztási eljárás

(1)   A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

(2)   A tagállamok összegyűjtik a saját területükön tervezett projektekre vonatkozó pályázatokat.

Ha egy projektet egyszerre több tagállam területén kívánnak megvalósítani (a továbbiakban: határon átnyúló projekt), a pályázatot fogadó tagállam értesíti a többi érintett tagállamot, és együttműködik velük annak érdekében, hogy a projektnek a pályázatot fogadó tagállam által, elbírálásra történő benyújtásáról közösen döntsenek.

(3)   A tagállamok megvizsgálják, hogy a projekt megfelel-e a 6. cikk szerinti támogathatósági követelményeknek. Ha igen, és amennyiben a tagállam felkarolja a projektet, a szóban forgó tagállam a pályázatot elbírálás céljából benyújtja az EBB-nek, és erről értesíti Bizottságot.

A pályázatok elbírálásra való benyújtásakor a tagállam minden egyes projektre vonatkozóan megadja:

a)

a 2. cikk (3) bekezdése szerinti releváns költségeket euróban;

b)

az igényelt közfinanszírozás teljes összegét euróban, tehát a releváns költségeknek az üzemeltetői hozzájárulásokkal csökkentett értékét;

c)

a 3. cikk (5) bekezdése szerint számított, finanszírozási rendszerekből adódó többletnyereség nettó jelenértékének legjobb becslését;

d)

a CLT-demonstrációs projektek esetében az üzemelés első tíz évében eltárolt szén-dioxid teljes tervezett mennyiségét, a RES-demonstrációs projektek esetében pedig az üzemelés első öt évében előállított energia teljes tervezett mennyiségét.

A kiválasztási eljárás és az állami támogatások elbírálásának összehangolhatósága érdekében a tagállamok a Szerződés 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően kötelesek értesíteni a Bizottságot a projektnek nyújtott minden olyan finanszírozásról, amely állami támogatást is tartalmaz.

(4)   Az e cikk (3) bekezdése értelmében elbírálásra benyújtott pályázatok alapján az EBB – összhangban a 7. cikkel – elvégzi a projekt pénzügyi és technológiai megvalósíthatóságának vizsgálatát (pénzügyi és technológiai átvilágítás).

Amennyiben e vizsgálat eredménye kedvező, az EBB – összhangban a 8. cikkel – ajánlásokat tesz a Bizottságnak a finanszírozás odaítéléséről szóló határozatra vonatkozóan.

(5)   A (4) bekezdésben említett ajánlások alapján, valamint az érintett tagállamokkal a teljes közfinanszírozási hozzájárulás értékének és szerkezetének szükség szerinti megerősítése érdekében folytatott újabb konzultációt és az Éghajlatváltozási Bizottság 1999/468/EK tanácsi határozat (3) 3. cikke szerinti véleménynyilvánítását követően a Bizottság határozatokat hoz a finanszírozás odaítéléséről, amelyeket az érintett tagállamoknak címez, és amelyekben feltünteti a projektre odaítélt finanszírozás összegét euróban.

6. cikk

Támogathatósági feltételek

(1)   Támogatható az a projekt, amely megfelel a következő feltételeknek:

a)

az I. melléklet A. részében megállapított kategóriák egyikébe tartozik;

b)

megfelel az I. melléklet B. részében megállapított követelményeknek;

c)

ha az I. melléklet A.II. részének hatálya alá tartozik, akkor innovatív jellegű; meglévő, bizonyítottan életképes technológiák nem támogathatók.

(2)   Ha egy tagállam nem tud olyan, az I. melléklet A.II. részében meghatározott alkategóriák valamelyikébe sorolható projektekre vonatkozó pályázatokat az 5. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában benyújtani az EBB-nek, amelyek a vonatkozó határértékek tekintetében megfelelnek, akkor – az (1) bekezdéstől eltérve – az adott tagállam a vonatkozó határértékek tekintetében meg nem felelő, az említett alkategóriák valamelyikébe sorolható projektekre vonatkozó pályázatokat is benyújthatja az EBB-nek, és ezeket a projekteket ebben az esetben támogathatónak kell tekinteni.

7. cikk

Pénzügyi és technológiai átvilágítás

Az EBB az 5. cikk (1) bekezdésében előírt pályázati felhívások előírásainak megfelelően elvégzi a pályázatokban körülírt projektek átvilágítását, ami legalább a következő szempontokra terjed ki:

1.

a technológia alkalmazási köre;

2.

költségek;

3.

finanszírozás;

4.

megvalósítás;

5.

üzemeltetés;

6.

környezeti hatások;

7.

beszerzési eljárások.

8. cikk

A projektek kiválasztása

(1)   Az I. melléklet A.I. része szerinti projektek közül nyolc projektet, az I. melléklet A.II. részében meghatározott alkategóriákban pedig egy-egy projektet kell finanszírozásban részesíteni.

Elegendő forrás esetén azonban – a CLT- és a RES-demonstrációs projektek közötti egyensúly fenntartásával – további projektek is finanszírozhatók.

Ha a tagállamok valamely alkategóriában kettőnél nem több pályázatot nyújtanak be elbírálásra, a Bizottság megvizsgálja a pályázatok korlátozott számának lehetséges hatását az e határozat szerinti kiválasztásban folyó versenyre, és szükség esetén úgy határozhat, hogy a szóban forgó alkategóriában odaítélésről szóló határozatot csak a pályázati felhívások második fordulójában hoz.

(2)   A projekteket a teljesítményegységre eső költség nagysága szerint növekvő sorrendben rangsorba kell állítani. A rangsoroláskor a CLT-demonstrációs projektek egyetlen külön csoportot alkotnak. A RES-demonstrációs projekteket az I. melléklet A.II. részében meghatározott alkategóriánként kell rangsorba állítani.

Az első albekezdés alkalmazásában a teljesítményegységre eső költség az 5. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja szerinti összeg osztva a CLT-demonstrációs projektek esetében az üzemelés első tíz évében eltárolt szén-dioxid teljes tervezett mennyiséggel, a RES-demonstrációs projektek esetében pedig az üzemelés első öt évében előállított energia teljes tervezett mennyiségével.

Amennyiben az érintett tagállamok az 5. cikk (5) bekezdése értelmében megerősítik, hogy megfelelő mértékű közfinanszírozási hozzájárulás áll rendelkezésre, a CLT-demonstrációs projektek esetében a projekteket a rangsorban elfoglalt helyük szerint kell kiválasztani, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi kritériumok:

a)

projektkategóriánként legalább egy, de legfeljebb három projekt kerül kiválasztásra;

b)

a szénhidrogéntelepen való tárolás esetében legalább három projekt kerül kiválasztásra; illetve

c)

a sós vizet tartó rétegben való tárolás esetében legalább három projekt kerül kiválasztásra.

Ha e kritériumok nem teljesülnek, a kiválasztásra szánt projekt nem választható ki, és a kiválasztási eljárás során a rangsorban következő projektet kell tekintetbe venni. Az eljárást addig kell folytatni, amíg nyolc projekt kiválasztásra nem került.

Amennyiben az érintett tagállamok az 5. cikk (5) bekezdése értelmében megerősítik, hogy megfelelő mértékű közfinanszírozási hozzájárulás áll rendelkezésre, a RES-demonstrációs projektek esetében valamennyi alkategóriában a rangsor első helyén található projektet kell kiválasztani. Ha egy vagy több alkategóriában nincs támogatható, finanszírozási és technikai szempontból megvalósítható projekt a pályázati felhívások egyik fordulójában sem, akkor az adott projektkategória más alkategóriáiban kell finanszírozni megfelelő számú további projektet. E kiválasztás részletes szabályait az 5. cikk (1) bekezdése szerinti pályázati felhívásban kell meghatározni.

A kiválasztott CLT-demonstrációs projektek együttesen alkotják a „CLT-csoportot”, míg a kiválasztott RES-demonstrációs projektek együttesen alkotják a „RES-csoportot”.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az e határozat szerinti teljes finanszírozási igény meghaladja a rendelkezésre álló finanszírozási összeget, a kiválasztott projektek számát csökkenteni kell oly módon, hogy a finanszírozási igény a (2) bekezdés harmadik és ötödik albekezdése szerinti két csoportban egyenlő arányban csökkenjen.

Mindkét csoport tekintetében elsőként annak a projektnek a kiválasztását kell visszavonni, amelynek teljesítményegységre eső költsége a legmagasabb; következőként annak az eltérő kategóriába tartozó projektnek a kiválasztását kell visszavonni, amelynek teljesítményegységre eső költsége a legmagasabb. Az eljárást addig kell ismételni, amíg a finanszírozás céljára rendelkezésre álló összeg immár fedezni képes a finanszírozási igényt.

(4)   Amennyiben az 5. cikk (3) bekezdése alapján az EBB-nek benyújtott és az 5. cikk (4) bekezdése alapján az EBB által a Bizottságnak a finanszírozás odaítéléséről szóló határozat céljából ajánlott projektek száma lehetővé teszi, egy tagállamon belül legalább egy, de legfeljebb három projektet kell finanszírozásban részesíteni.

A határon átnyúló projektekre az első albekezdés nem alkalmazandó.

9. cikk

Odaítélési határozatok

Az odaítélésről szóló határozatok alkalmazását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az elfogadásukat követő 24 hónapon belül valamennyi vonatkozó tagállami engedélyt az uniós jog vonatkozó előírásaival összhangban ki kell adni, a Bizottságnak jóvá kell hagynia a finanszírozásban részesítendő projekt számára esetleg folyósított állami támogatást, a szponzoroknak pedig meg kell hozniuk végleges beruházási döntéseiket.

A sós vizet tartó rétegben való tárolást megvalósító CLT-demonstrációs projektek esetében az odaítélésről szóló határozatok alkalmazását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az elfogadásukat követő 36 hónapon belül valamennyi vonatkozó tagállami engedélyt az uniós jog vonatkozó előírásaival összhangban ki kell adni, a Bizottságnak jóvá kell hagynia a finanszírozásban részesítendő projekt számára esetleg folyósított állami támogatást, a szponzoroknak pedig meg kell hozniuk végleges beruházási döntéseiket.

Ha az első vagy második bekezdésben előírt feltétel nem teljesül, az odaítélési határozatok joghatásukat vesztik.

10. cikk

A kibocsátási egységek pénzzé tétele és a bevételek kezelése

(1)   A kibocsátási egységek pénzzé tételét és a bevételek kezelését illetően a Bizottság jár el a tagállamok nevében.

(2)   A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett 300 millió kibocsátási egység – pénzzé tételük és a bevételek kezelése céljából – az EBB-hez kerül.

(3)   Az EBB a pályázati felhívások első fordulójában érintett egységeket azelőtt értékesíti, hogy a Bizottság az 5. cikk (1) bekezdése szerinti egyes fordulókhoz tartozó odaítélési határozatokat elfogadná.

Az EBB kezeli a bevételeket, és a 11. cikk értelmében történő kifizetés céljából megfelelő ütemezésben továbbítja azokat a tagállamoknak.

11. cikk

A bevételek kifizetése és a ki nem fizetett bevételek felhasználása

(1)   A tagállamok a bevételeket a projektszponzoroknak legalább a következőket tartalmazó kötelező erejű jogi aktusok alapján fizetik ki:

a)

a projekt és az odaítélt finanszírozás összege euróban;

b)

az üzembe helyezés időpontja;

c)

a tudásmegosztásra vonatkozó előírások a 12. cikk szerint;

d)

a bevételek kifizetésére vonatkozó előírások e cikk (2)–(6) bekezdése szerint;

e)

a jelentéstételre vonatkozó előírások a 13. cikk szerint;

f)

a határozat alkalmazási feltételeire vonatkozó tájékoztatás a 9. cikk szerint.

Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti pályázati felhívások első fordulója esetében az e bekezdés első albekezdésének b) pontja szerinti üzembehelyezési időpontnak legkésőbb 2015. december 31-nek kell lennie, kivéve, ha az illető odaítélési határozat 2011. december 31. után kerül sor; ez esetben az üzembehelyezési időpontnak az odaítélési határozattól számított legkésőbb négy éven belül kell lennie.

(2)   A kifizetéseket évente kell teljesíteni. A kifizetendő összeg a CLT-demonstrációs projektek esetében az adott évben eltárolt és a 2003/87/EK irányelv 14. és 15. cikke értelmében nyomon követett, jelentett és hitelesített szén-dioxid-mennyiség és a finanszírozási ráta szorzata, a RES-demonstrációs projektek esetében a megtermelt energiamennyiség és a finanszírozási ráta szorzata.

A finanszírozási ráta az odaítélt finanszírozás és – a CLT-demonstrációs projektek esetében – a működés első tíz évében eltárolt szén-dioxid teljes tervezett mennyisége 75 %-ának hányadosa, illetve – a RES demonstrációs projektek esetében – a működés első öt évében előállított energia teljes tervezett mennyisége 75 %-ának hányadosa.

(3)   Egy adott évre vonatkozó finanszírozás csak a szóban forgó évre vonatkozó tudásmegosztási követelmények teljesülése esetén fizethető ki.

(4)   A kifizetésekre az (1) bekezdés b) pontja szerinti időponttól számított, a CLT-demonstrációs projektek esetében legfeljebb tízéves, a RES-demonstrációs projektek esetében legfeljebb ötéves időszakon belül kerülhet sor. A kifizetett finanszírozás teljes összege semmilyen esetben sem haladhatja meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti odaítélt finanszírozás összegét.

(5)   Ha az érintett tagállam garanciát vállal arra, hogy a (2), (3) és (4) bekezdés alapján indokolt összeget meghaladó finanszírozást az EBB számára visszafizetik, akkor a projektnek nyújtandó finanszírozás az odaítélési határozat előírásaival összhangban már az üzemeltetés megkezdése előtt részben vagy egészben kifizethető.

(6)   A 4. cikk második bekezdésének sérelme nélkül a projektek részére ki nem fizetett bevételeket, valamint a bevételek kezeléséből keletkező jövedelmeket további demonstrációs projektek e határozat szerinti társfinanszírozására kell felhasználni 2015. december 31-ig.

A ki nem fizetett bevételeket a tagállamok visszajuttatják az EBB-nek.

2015. december 31. után a megmaradó pénzeszközök a tagállamokhoz folynak be. A kifizetések teljesítését követően ezeket az eszközöket a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (7) bekezdésében megállapított elvekkel összhangban át kell adni a tagállamoknak.

12. cikk

Tudásmegosztás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a projektek üzemeltetői, a konzorciumok tagjai, a szállítók és az alvállalkozók közül mindazok, akiknek termékük vagy szolgáltatásuk fejlesztése terén a rendelkezésre bocsátott közfinanszírozásból jelentős előnyük származik, az 5. cikk (1) bekezdés szerinti pályázati felhívások további előírásaival összhangban megosszák a II. melléklet szerinti információkat más üzemeltetőkkel, a hatóságokkal, a kutatóintézetekkel, a nem kormányzati szervekkel, valamint a nyilvánossággal.

Az információk megosztásának évente kell történnie, és az adott évben keletkezett és feldolgozott információkat kell érintenie.

13. cikk

A tagállamok jelentéstételi kötelezettsége

A 11. cikk (4) bekezdése szerinti időszakokban a tagállamok minden év december 31-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a projektek végrehajtásáról.

A jelentéseknek az egyes projektekre vonatkozóan legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk:

1.

az eltárolt szén-dioxid vagy megtermelt tiszta energia mennyisége;

2.

a kifizetett finanszírozás;

3.

a projekt végrehajtása közben felmerülő jelentősebb problémák.

14. cikk

A Bizottság jelentéstételi kötelezettsége

A pályázati felhívások első fordulójának lezárultát követően a Bizottság jelentést tesz az Éghajlatváltozási Bizottságnak a pályázati felhívások e fordulójának végrehajtásáról, és ebben jelzi, hogy szükséges-e ezen határozat módosítása annak érdekében, hogy a pályázati felhívások második fordulójában biztosítható legyen a földrajzi és technológiai egyensúly.

15. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 3-án.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  COM(2009) 519 végleges.

(3)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


I. MELLÉKLET

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

A.   PROJEKTKATEGÓRIÁK

I.   CLT-demonstrációs projektek kategóriái (a teljesítményre vonatkozó minimumértékek megadásával  (1) )

villamosenergia-termelés: égetés előtt, 250 MW,

villamosenergia-termelés: égetés után, 250 MW,

villamosenergia-termelés: oxyfuel-eljárás, 250 MW,

ipari alkalmazások: a) CLT alkalmazása finomítókban, a finomítón belüli egy vagy több forrásból származó évi 500 kilotonna (kt) szén-dioxid eltárolása; b) CLT alkalmazása cementégető kemencéknél, évi 500 kt szén-dioxid eltárolása; c) CLT alkalmazása a vas- és acélgyártás elsődleges termelési folyamatában, évi 500 kt szén-dioxid eltárolása; vagy d) CLT alkalmazása az alumíniumgyártás elsődleges termelési folyamatában, évi 500 kt szén-dioxid eltárolása.

II.   Innovatív RES-demonstrációs projektek kategóriái (a kapacitásra vonatkozó minimumértékek megadásával)

Bioenergia – projekt-alkategóriák:

lignocellulóz átalakítása pirolízissel szilárd, folyékony vagy iszapszerű köztes bioenergia-hordozóvá, végtermékben kifejezve 40 kt/év kapacitással,

lignocellulóz átalakítása pörköléssel szilárd, folyékony vagy iszapszerű köztes bioenergia-hordozóvá, végtermékben kifejezve 40 kt/év kapacitással,

lignocellulóz átalakítása gázosítással szintetikus földgázzá vagy szintézisgázzá és/vagy villamos energiává, végtermékben kifejezve 40 millió normál köbméter/év (Nm3/év), illetve – villamos energia esetében – 100 GWh/év kapacitással,

lignocellulóz átalakítása közvetlen égetéses gázosítással bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá és/vagy villamos energiává, végtermékben kifejezve 15 millió liter/év, illetve – villamos energia esetében – 100 GWh/év kapacitással. A szintetikusföldgáz-előállítás ki van zárva ebből az alkategóriából,

lignocellulóz-tartalmú nyersanyag, például vaspác és/vagy pirolízis- vagy pörköléstermékek átalakítása folyamatos gázosítással bármilyen bioüzemanyaggá, végtermékben kifejezve 40 millió liter/év kapacitással,

lignocellulóz átalakítása villamos energiává alsó fűtőértékkel (50 % nedvességtartalom) számolva 48 %-os hatásfokkal, legalább 40 MWe kapacitással,

lignocellulóz átalakítása vegyi és biológiai eljárásokkal etanollá és nagyobb szénatomszámú alkoholokká, végtermékben kifejezve 40 millió liter/év kapacitással,

lignocellulóz és/vagy háztartási hulladék átalakítása vegyi és biológiai eljárásokkal biogázzá, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá, metánmennyiségben kifejezve 6 millió Nm3/év vagy végtermékben kifejezve 10 millió liter/év kapacitással,

algák és/vagy mikroorganizmusok átalakítása biológiai és/vagy vegyi eljárásokkal bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá, végtermékben kifejezve 40 millió liter/év kapacitással.

Megjegyzés: A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében vett bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók tekintetében teljesülniük kell az ezen irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak.

Koncentrált napenergia – projekt-alkategóriák:

sóolvadékkal vagy más környezetkímélő hővezető folyadékkal működő, 30 MW névleges kapacitású napkohó vagy Fresnel-rendszer,

közvetlen gőzfejlesztésen alapuló, 30 MW névleges kapacitású napkohó vagy Fresnel-rendszer. A közvetlenül fejlesztett gőz kilépési hőmérsékletének meg kell haladnia az 500 °C-t,

50 MW névleges kapacitású, forrógőz-körforgáson alapuló naptoronyrendszer (többtornyos vagy lineáris kollektorok és torony kombinációja),

30 MW névleges kapacitású, több mint 750 °C hőmérsékletű sűrített levegővel és szolártermikus hibrid gázturbinával üzemelő naptoronyrendszer,

20 %-nál nagyobb hatásfokú (napenergiából villamos energia) és legalább 25 MW névleges kapacitású széles spektrumú „Stirling Solar Dish” technológiájú erőmű.

Megjegyzés: A demonstrációs erőművekben alkalmazhatnak szárazhűtési, hibridizációs és (fejlett) hőtárolási megoldást.

Fotovoltaika – projekt-alkategóriák:

20 MW névleges kapacitású, széles spektrumú koncentrátoros fotovoltaikus erőmű,

40 MW névleges kapacitású, széles spektrumú, többkomponensű, vékonyréteges szilíciumkristályos fotovoltaikus erőmű,

40 MW névleges kapacitású, széles spektrumú, réz-indium-gallium-diszelenid (CIGS) cellás fotovoltaikus erőmű.

Geotermikus energia – projekt-alkategóriák:

5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek tenziós feszültségterekben,

5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek kompressziós feszültségterekben,

5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek tömör szerkezetű, mélyen fekvő üledékes kőzetekben, gránitban és egyéb kristályos szerkezetekben,

5 MWe névleges kapacitású, megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek mélyen fekvő mészkőben.

Megjegyzés: Hasonlóképpen, azonos villamosenergia-határértékek mellett, kapcsolt üzemű hő- és villamosenergia-termelő egységek is támogathatók.

Szélenergia – projekt-alkategóriák:

40 MW névleges kapacitású tengeri szélerőmű (legalább 6 MW-os turbinák),

40 MW névleges kapacitású tengeri szélerőmű (legalább 8 MW-os turbinák),

40 MW névleges kapacitású tengeri szélerőmű (legalább 10 MW-os turbinák),

25 MW névleges teljesítményű úszó tengeri szélerőműtelep,

komplex terepviszonyokra (pl. erdős vidék, hegyvidék) optimalizált, 25 MW névleges kapacitású szárazföldi szélturbinák,

hideg éghajlatra (– 30 °C alatti hőmérséklet, tartós jegesedési körülmények között) optimalizált, 25 MW névleges teljesítményű szárazföldi szélturbinák.

Tengeri energia – projekt-alkategóriák:

5 MW névleges kapacitású hullámerőmű,

5 MW névleges kapacitású tengeráram- vagy árapályerőmű,

10 MW névleges kapacitású tengeri termikusenergia-átalakítás (OTEC-technológia).

Vízenergia – projekt-alkategóriák:

villamosenergia-termelés magas hőmérsékletű szupravezető gerjesztőtekercselésű generátorokkal: 20 MW.

Megosztott megújulóenergia-gazdálkodás (intelligens hálózatok) – projekt-alkategóriák:

túlnyomórészt napenergiát hasznosító megújulóenergia-gazdálkodás és -optimalizáció kis- és nagyméretű megosztott generátorokkal vidéki környezetben (20 MW kisfeszültségű hálózaton + 50 MW nagyfeszültségű hálózaton),

túlnyomórészt szélenergiát hasznosító megújulóenergia-gazdálkodás és -optimalizáció kis- és nagyméretű megosztott generátorokkal vidéki környezetben (20 MW kisfeszültségű hálózaton + 50 MW nagyfeszültségű hálózaton),

megújulóenergia-gazdálkodás és -optimalizáció kis- és nagyméretű megosztott generátorokkal városi környezetben (20 MW kisfeszültségű hálózaton + 50 MW nagyfeszültségű hálózaton).

Megjegyzés: Hasznos terhek (elektromos fűtőberendezések/hőszivattyúk stb.) alkalmazása megengedett.

B.   A PROJEKTEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

I.   Általános követelmények

az A. részben megállapított, a kapacitásra vonatkozó határértékeket be kell tartani,

a pályázati felhívások első fordulójában igazolni kell, hogy a projekt legkésőbb 2015. december 31-i üzembe helyezésére a támogatás odaítéléséről szóló határozat legkésőbb 2011. december 31-ig történő meghozatala esetében ésszerűen számítani lehet,

be kell szerezni a projekttel kapcsolatos, az uniós szabályozás vonatkozó előírásainak megfelelő tagállami engedélyeket, vagy az engedélyezési eljárásnak olyan előrehaladott fázisban kell lennie, hogy a kereskedelmi célú üzembe helyezés – az első forduló projektjeit illetően – a támogatás odaítéléséről szóló határozat legkésőbb 2011. december 31-ig történő meghozatala esetében 2015. december 31-ig biztosítható legyen,

a projekt üzemeltetőjének kötelezettséget kell vállalnia a 12. cikk előírásai szerinti tudásmegosztásra,

a projekteknek a tagállamok területén, kizárólagos gazdasági övezeteiben és kontinentális talapzatain kell megvalósulniuk.

II.   CLT-demonstrációs projektek

az egyes projekteknek valamennyi részfolyamatot (leválasztás, szállítás, tárolás) magukban kell foglalniuk,

az egyes demonstrációs projekteknek a leválasztási fázisban hőintegrációt kell alkalmazniuk,

az elkülönítési aránynak a leválasztási folyamatba bevont füstgáz szén-dioxid-tartalmához viszonyítva legalább 85 %-ot ki kell tennie,

minden egyes projektnek tartalmaznia kell egy független kutatási blokkot a tárolóhelyek biztonságára és a nyomonkövetési technológiák fejlesztésére vonatkozóan, különös tekintettel a sós víz szivárgására, a szivárgás útvonalaira és hatásaira.


(1)  A CLT esetében a teljesítményre vonatkozó minimumértékeket leválasztás előtti bruttó villamosenergia-teljesítményben adjuk meg.

(2)  HL L 140., 2009.6.5., 16. o.


II. MELLÉKLET

TUDÁSMEGOSZTÁSI KÖVETELMÉNYEK

A.   Technikai megvalósítás és teljesítmény

megbízhatóság,

leválasztott szén-dioxid-mennyiség,

teljesítmény különböző szinteken, beleértve a tervezett és a valóságos teljesítmény közötti különbséget is,

tüzelőanyag-igény növekedése; villamosenergia-, fűtés- és hűtésigény,

fontosabb bemeneti és kimeneti tényezők, méretezés,

beazonosított kutatási és fejlesztési kérdések a jövőt illetően.

B.   Költségek

tőke- és üzemeltetési költségek,

a teljes, illetve a teljesítményegységre eső költség (az eltárolt szén-dioxid-mennyiség tonnában, előállított tiszta MWh).

C.   Projektirányítás

jogi szabályozás/engedélyezés,

az érdekeltek összefogása, kapcsolattartás többek között a hatóságokkal,

tervezés,

projektszervezés.

D.   Környezeti hatás

hatékonyság: az energia egységére vetített szén-dioxid-kibocsátás csökkenése,

egyéb környezeti hatások zavartalan működés esetén.

E.   Biztonság és egészség

váratlan események és balesetveszélyes helyzetek (nem zavartalan működés),

biztonságot garantáló nyomonkövetési és intézkedési rendszerek,

egészségügyi kérdések zavartalan működés esetén.

F.   A CLT-tárolóhely teljesítőképessége

modellek és szimulációk (a szén-dioxid-csóva és a nyomásfront időbeli alakulása),

összehasonlítás korábbi adatokkal és kiigazítások (eldöntendő: bizonyos eltérési tartományon belüli normális különbségről vagy beavatkozást igénylő jelentős rendellenességről van-e szó?),

a besajtolt szén-dioxid által kiszorított sós víz viselkedése.