4.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/50


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. október 7.)

az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2010/649/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának, v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A megállapodást az Európai Közösség nevében 2009. október 26-án aláírták, figyelemmel annak megkötésére.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következtében, az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett és annak jogutódja.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(5)

A megállapodás visszafogadási vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani erre az esetre az Európai Unió álláspontjának kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően, az Egyesült Királyság bejelentette az e határozat elfogadásában és alkalmazásában való részvételre irányuló szándékát.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazható,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 20. cikkének (2) bekezdésében előírt, az Uniót jogilag kötelező értesítést a Tanács elnöke teszi meg (1), és az alábbi nyilatkozatot teszi:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás szövegében az »Európai Közösség« -re való hivatkozásokat adott esetben »Európai Unió«-ként kell értelmezni.”

3. cikk

A Bizottság kérelmére meghívott tagállami szakértők támogatásával az Uniót a Bizottság képviseli a megállapodás 16. cikke szerint létrehozott visszafogadási vegyes bizottságban.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki az Uniónak a visszafogadási vegyes bizottság keretében képviselt, a visszafogadási vegyes bizottság eljárási szabályzatának a megállapodás 16. cikke (2) bekezdésében előírtak szerinti elfogadására vonatkozó álláspontját.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. WATHELET


(1)  A visszafogadási megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség,

valamint

A PAKISZTÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: Pakisztán,

a továbbiakban külön-külön: fél, együttesen: felek.

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megerősítsék együttműködésüket az illegális bevándorlás elleni hatékony küzdelem érdekében,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon gyors és hatékony eljárásokat hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszatérésére, akik Pakisztán vagy az Európai Unió valamely tagállama területére való beutazás, jelenlét vagy tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés szellemében elősegítsék az ilyen személyek átutazását,

HANGSÚLYOZVA, hogy e megállapodás nem érinti az Európai Unió tagállamainak és Pakisztánnak a nemzetközi jogból eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének, valamint az e cím alapján elfogadott minden jogi aktusnak a rendelkezései nem vonatkoznak a Dán Királyságra,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalom-meghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama a Dán Királyság kivételével;

b)

„egy tagállam állampolgára”: bármely olyan személy, aki a Közösség által alkalmazott fogalom-meghatározás szerint valamely tagállam állampolgárságával rendelkezik;

c)

„Pakisztán állampolgára”: bármely olyan személy, aki pakisztáni állampolgársággal rendelkezik;

d)

„harmadik országbeli állampolgár”: bármely olyan személy, aki a pakisztáni, illetve valamely tagállam állampolgárságától eltérő állampolgársággal rendelkezik;

e)

„hontalan személy”: bármely olyan személy, aki nem rendelkezik állampolgársággal;

f)

„tartózkodási engedély”: Pakisztán vagy valamely tagállam által kibocsátott, bármilyen típusú engedély, amely valamely személyt a kiállító állam területén történő tartózkodásra jogosít;

g)

„vízum”: Pakisztán vagy valamely tagállam által kibocsátott engedély vagy határozat, amely a területére való belépéshez vagy az azon való átutazáshoz szükséges. E fogalom nem terjed ki a repülőtéri tranzitvízumra;

h)

„megkereső állam”: az az állam (Pakisztán vagy a tagállamok egyike), amely a 2. és 3. cikk értelmében visszafogadási kérelmet, vagy a 12. cikk értelmében átutazási kérelmet nyújt be;

i)

„megkeresett állam”: az az állam (Pakisztán vagy a tagállamok egyike), amelyhez a 2. és 3. cikk értelmében visszafogadási kérelmet, vagy a 12. cikk értelmében átutazási kérelmet nyújtanak be.

I. SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

2. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   A megkeresett állam a megkereső állam kérelmére és az állampolgárság 6. cikkel összhangban történő bizonyítását követően visszafogadja bármely állampolgárát, aki a megkereső állam területére való beutazás, jelenlét vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg.

(2)   A megkeresett állam azon személy számára, akinek visszafogadását elfogadta, szükség szerint és késedelem nélkül kiállítja a visszafogadásához szükséges, legalább hat hónapig érvényes úti okmányt. Ha az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán a kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, a megkeresett állam tizennégy napon belül ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki.

3. cikk

Harmadik országbeli állampolgárok és hontalanok visszafogadása

(1)   A megkeresett állam a megkereső állam kérésére, és az e megállapodásban előírtaktól eltérő további alakszerűségek nélkül visszafogad minden olyan harmadik országbeli állampolgárt vagy hontalan személyt, aki a megkereső állam területére való belépés, jelenlét vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, feltéve, hogy az ilyen személyek:

a)

a visszafogadási kérelem benyújtásának idején rendelkeznek a megkeresett állam által kiállított érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b)

közvetlenül a megkeresett állam területéről léptek be illegálisan a megkereső állam területére. Ezen albekezdés alkalmazásában egy személy abban az esetben lép be közvetlenül a megkeresett állam területéről, ha a megkereső állam területére – illetve amennyiben a megkeresett állam Pakisztán, a tagállamok területére – légi úton vagy hajóval, más közbenső országba történő beutazás nélkül érkezett.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben:

a)

a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett állam nemzetközi repülőterén, repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b)

a megkereső állam a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve, ha az érintett személy olyan, a megkeresett állam által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb.

(3)   Ha a megkeresett állam valamely tagállam, az (1) bekezdésben foglalt visszafogadási kötelezettség a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállító tagállamot terheli. Amennyiben két vagy több tagállam állított ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amelyik a hosszabb érvényességi idejű dokumentumot állította ki, illetve ha azok közül egy vagy több dokumentum érvényességi ideje lejárt, akkor a még érvényes dokumentumot kiállító tagállamot. Ha már valamennyi dokumentum lejárt, úgy az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség azon tagállamot terheli, amely a legkésőbb lejárt dokumentumot kiállította.

(4)   A megkeresett állam azon személy számára, akinek visszafogadását elfogadta, szükség szerint és késedelem nélkül kiállítja a visszafogadáshoz szükséges, legalább hat hónapig érvényes úti okmányt. Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán a kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, a megkeresett állam tizennégy naptári napon belül ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki.

II. SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

4. cikk

Alapelvek

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel, a 2. és 3. cikkben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy átadásának feltétele a megkeresett állam hatáskörrel rendelkező hatóságához benyújtott visszafogadási kérelem.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésének és a 3. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül nincs szükség visszafogadási kérelemre, amennyiben a visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal és – adott esetben – a megkeresett állam által kiállított érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(3)   Visszafogadás csupán az állampolgárságot valószínűsítő bizonyíték alapján nem lehetséges.

5. cikk

Visszafogadási kérelem

(1)   A visszafogadási kérelem a következő információkat tartalmazza:

a)

a visszafogadandó személy adatai (pl. családi és utónév, születési idő és hely, az utolsó lakóhely);

b)

az állampolgársággal, az átutazással, a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadási feltételeivel, valamint a jogellenes belépés és tartózkodás tényével kapcsolatos bizonyítékként szolgáló eszközök feltüntetése.

(2)   A visszafogadási kérelem – a lehetséges mértékben – a következő információkat is tartalmazza:

a)

arról szóló nyilatkozat, hogy a visszafogadandó személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet szüksége, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;

b)

bármilyen más olyan védelmi vagy biztonsági intézkedés, amely az adott visszafogadás esetén szükséges lehet.

(3)   A visszafogadási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 5. mellékletében található.

6. cikk

Az állampolgárságra vonatkozó bizonyítékok

(1)   Az állampolgárság nem igazolható hamis dokumentumok alapján.

(2)   Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése értelmében történő igazolása a megállapodás I. mellékletében felsorolt bármely dokumentummal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. E dokumentumok bemutatása esetén az állampolgárságot a megkeresett és a megkereső állam minden további vizsgálat megkövetelése nélkül kölcsönösen elismeri.

(3)   Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése értelmében szükséges igazolása a megállapodás II. mellékletében felsorolt bármely dokumentummal is történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. E dokumentumok bemutatása esetén a megkeresett állam indítja meg az érintett személy állampolgárságának megállapítására irányuló eljárást.

(4)   Ha az I. és a II. mellékletben felsorolt dokumentumok egyike sem mutatható be, a megkereső állam hatáskörrel rendelkező hatósága és a megkeresett állam diplomáciai vagy konzuli képviselete kérelemre indokolatlan késedelem nélkül megszervezi annak a személynek a meghallgatását, akinek visszafogadása ügyében a kérelmet benyújtották.

7. cikk

Harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó bizonyítékok

(1)   A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadásának a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételei különösen az e megállapodás III. mellékletében felsorolt dokumentumokkal bizonyítandók. Az állampolgárság nem igazolható hamis dokumentumokkal. Minden ilyen bizonyítéknak a megkeresett és a megkereső állam által kölcsönösen elismert tényeken kell alapulnia.

(2)   A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadásának a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételei az e megállapodás IV. mellékletében felsorolt bizonyítékokkal is igazolhatók. E bizonyítékok bemutatása esetén a megkeresett állam azokat megfelelőnek tekinti a vizsgálat megindításához.

(3)   A belépés, jelenlét vagy tartózkodás jogellenességét az érintett személy azon úti okmányából állapítják meg, amelyből a megkereső ország területére vonatkozó szükséges vízum vagy egyéb tartózkodási engedély hiányzik. A megkereső állam azon nyilatkozata, miszerint az érintett személyről megállapították, hogy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, a jogellenes belépés, jelenlét vagy tartózkodás tényét valószínűsítő bizonyítéknak minősülhet.

8. cikk

Határidők

(1)   A visszafogadási kérelmet a megkeresett állam hatáskörrel rendelkező hatóságához legkésőbb az azt követő egy éven belül be kell nyújtani, hogy a megkereső állam hatáskörrel rendelkező hatósága tudomást szerzett arról, hogy egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a beutazás, jelenlét vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a határidő – kérelemre – legfeljebb az akadályok megszűnéséig meghosszabbítható.

(2)   A visszafogadási kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legfeljebb harminc naptári napon belül meg kell válaszolni; a visszafogadási kérelem elutasítását meg kell indokolni. E határidő a visszafogadási kérelem kézhezvételének napján kezdődik. Amennyiben a kérelem időben történő megválaszolásának jogi vagy ténybeli akadálya van, kellően indokolt kérelemre a határidő legfeljebb hatvan naptári nap időtartamra meghosszabbítható, kivéve, ha a megkereső állam nemzeti jogszabályai értelmében az őrizet időtartama nem haladhatja meg a hatvan napot. Ha a kérelemre e határidőn belül nem érkezik válasz, az az átadásba való beleegyezésnek minősül.

(3)   A beleegyezés megadása után – vagy adott esetben – az e cikk (2) bekezdésében megállapított határidő lejárta után az érintett személyt három hónapon belül át kell adni. Kérelemre ez a határidő a jogi vagy gyakorlati akadályok megszüntetésére fordított idővel meghosszabbítható.

9. cikk

Az átadás részletes szabályai és szállítási módok

Egy személy visszaszállítását megelőzően Pakisztán és az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai írásban előre rögzítik az átadás időpontját, a határátlépés helyét, az esetleges kíséretet és a szállítási módot.

10. cikk

Téves visszafogadás

Pakisztán késedelem nélkül visszafogad bármely, valamely tagállam által visszafogadott személyt, a tagállamok pedig késedelem nélkül visszafogadnak bármely, Pakisztán által visszafogadott személyt, amennyiben az érintett személy átadását követő három hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a megállapodás 2. vagy 3. cikkében meghatározott feltételek nem teljesültek. Ilyen esetekben Pakisztán és az érintett tagállam illetékes hatóságai közölnek egymással minden, a visszafogadandó személy jelenlegi személyazonosságára, állampolgárságára vagy tranzitútvonalára vonatkozó, rendelkezésükre álló információt is.

III. SZAKASZ

AZ ÁTUTAZÁS LEBONYOLÍTÁSA

11. cikk

Alapelvek

(1)   A megkeresett állam lehetővé teheti a harmadik országbeli állampolgárok vagy a hontalan személyek átutazását, amennyiben az ilyen állampolgár vagy személy a célállamba közvetlenül nem szállítható vissza, miután írásbeli bizonyítékok alapján meggyőződött arról, hogy a célállam elkötelezte magát állampolgára, illetve a személy visszafogadására.

(2)   A megkeresett állam visszavonhatja hozzájárulását, ha a lehetséges tranzitállamokba való továbbutazás vagy a célállam általi visszafogadás már nem biztosított. Ilyen esetben a megkereső állam saját költségére visszaveszi a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt.

12. cikk

Az átutazási eljárás

(1)   Az átutazási kérelmet írásban kell benyújtani a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

az átutazás módja, egyéb lehetséges tranzitállamok és a végső úti cél;

b)

az érintett személy adatai (pl. családi és utónév, születési idő és – lehetőség szerint – születési hely, állampolgárság, az úti okmány típusa és száma);

c)

a határátlépés tervezett helye, az átadás időpontja és a kíséret esetleges igénybevétele.

Az átutazási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás VI. mellékletében található.

(2)   A megkeresett állam döntéséről tizennégy naptári napon belül írásban tájékoztatja a megkereső államot, és ha engedélyezi az átutazást, megerősíti a határátlépés helyét és az átutazás tervezett időpontját.

(3)   Amennyiben az átutazás lebonyolítása légi úton történik, az átszállítandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a reptéri tranzitvízum megszerzésének kötelezettsége alól.

(4)   A megkeresett állam hatáskörrel rendelkező hatóságai a kölcsönös konzultációkra is figyelemmel segítséget nyújtanak az átutazás lebonyolításában, különösen az érintett személyek megfigyelése révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével, saját jogszabályaival és szabályzataival összhangban.

IV. SZAKASZ

KÖLTSÉGEK

13. cikk

A szállítás és az átutazás költségei

A megkereső állam hatáskörrel rendelkező hatóságai azon jogának sérelme nélkül, hogy jogosultak a visszafogadással járó költségek visszatérítését a visszafogadandó személytől vagy harmadik felektől kérni, az e megállapodás szerinti visszafogadással és átutazással kapcsolatos valamennyi, a rendeltetés szerinti állam határáig felmerülő szállítási költséget a megkereső állam viseli. A 10. cikk szerinti téves visszafogadás esetén e költségeket az az állam viseli, amelynek az érintett személyt vissza kell vennie.

V. SZAKASZ

ADATVÉDELEM ÉS AZ EGYÉB JOGI KÖTELEZETTSÉGEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

14. cikk

Személyes adatok

(1)   A személyes adatok feldolgozására csak abban az esetben kerül sor, ha ez Pakisztán és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára e megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. E cikk alkalmazásában a 95/46/EK irányelv (1) 2. cikkében foglalt fogalom-meghatározások érvényesek. Ha az adatkezelő valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, az ilyen feldolgozásra a 95/46/EK irányelv és az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti jogszabályok alkalmazandók, ideértve a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó szabályokat is.

(2)   Ezen túlmenően a személyes adatok e megállapodás végrehajtása érdekében történő feldolgozására és különösen a személyes adatoknak Pakisztánból valamely tagállam felé vagy fordítva történő közlésére a következő elvek alkalmazandók:

a)

a személyes adatokat tisztességesen és jogszerűen kell feldolgozni;

b)

a személyes adatok gyűjtését e megállapodás végrehajtásának meghatározott, egyértelmű és törvényes céljából kell végezni, és az adatokat ezen túlmenően sem az adatközlő hatóság, sem az átvevő hatóság nem dolgozhatja fel az e céllal össze nem egyeztethető módon;

c)

a személyes adatoknak gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek, relevánsnak kell lenniük és nem lehetnek túlzott mértékűek; az átadott személyes adatok csak az alábbiakra terjedhetnek ki:

az átadandó személy adatai (például családi név, utónév, bármilyen korábbi név, ragadványnév vagy álnév, születési hely és idő, nem, jelenlegi és korábbi állampolgárság),

útlevél vagy személyazonosító igazolvány (szám, érvényességi idő, a kiállítás időpontja, kiállító hatóság, a kiállítás helye),

útmegszakítások és útvonalak,

egyéb, az átadandó személy azonosításához vagy az e megállapodás szerinti visszafogadási követelmények megvizsgálásához szükséges információk;

d)

a személyes adatoknak pontosaknak kell lenniük, és azokat szükség esetén frissíteni kell;

e)

a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

f)

mind a közlő, mind az átvevő hatóság megtesz minden ésszerű intézkedést a személyes adatok szükség szerinti helyesbítésének, törlésének vagy zárolásának biztosítására, ha a feldolgozás nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, különösen hogyha ezen adatok a feldolgozás célja szempontjából nem megfelelőek, nem relevánsak, nem pontosak vagy túlzott mértékűek. Ebbe beletartozik a másik fél értesítése az adatok bármely helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról;

g)

az átvevő hatóság kérelemre tájékoztatja az adatközlő hatóságot a közölt adatok felhasználásáról és annak eredményéről;

h)

személyes adatok csak a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal közölhetők. Egyéb, más szervekkel való közléshez az adatközlő hatóság előzetes beleegyezése szükséges;

i)

az adatközlő hatóság és az átvevő hatóság köteles írásbeli nyilvántartást vezetni a személyes adatok közléséről és átvételéről.

15. cikk

Egyéb jogi kötelezettségekkel való összhang

(1)   E megállapodás nem érinti a Közösségnek, a tagállamoknak és Pakisztánnak a nemzetközi jogból és azon nemzetközi szerződésekből eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét, amelyeknek részesei.

(2)   E megállapodás rendelkezései nem zárják ki valamely személy egyéb kétoldalú egyezmény alapján történő visszaszállítását.

(3)   E megállapodás nem érinti az érintett személyt a fogadó ország joga – beleértve a nemzetközi jogot is – értelmében megillető jogorvoslatokat és jogokat.

VI. SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS ÉS ALKALMAZÁS

16. cikk

Visszafogadási vegyes bizottság

(1)   A felek kölcsönösen segítik egymást e megállapodás alkalmazásában és értelmezésében. A felek e célból visszafogadási vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre, amely különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

e megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérése;

b)

határoz az e megállapodás egységes alkalmazásához szükséges technikai rendelkezésekről, beleértve a III. és IV. melléklet módosításait;

c)

rendszeres információcserét folytat az egyes tagállamok és Pakisztán által a 17. cikk szerint elkészített végrehajtási jegyzőkönyvekről;

d)

javaslatokat tesz e megállapodás, valamint az I. és II. melléklet módosítására.

(2)   A bizottság egyhangúlag hozza és hajtja végre döntéseit.

(3)   A bizottság a Közösség és Pakisztán képviselőiből áll; a Közösséget az Európai Bizottság képviseli, akit tagállami szakértők segítenek.

(4)   A bizottság szükség szerint, bármely fél kérelmére, általában évente ülésezik.

(5)   A bizottság által meg nem oldható vitás kérdéseket a felek egymás közötti konzultáció útján rendezik.

(6)   A bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát, ezen belül megállapítja a mindkét fél számára közös munkanyelvet.

17. cikk

Végrehajtási jegyzőkönyvek

(1)   Pakisztán és bármely tagállam végrehajtási jegyzőkönyvet dolgozhat ki, amely a következőkre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:

a)

a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a határátlépési helyek kijelölése, valamint a kapcsolattartók cseréje;

b)

a kísérettel történő visszavitel, ideértve a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalanok kísérettel történő átszállítását is;

c)

az e megállapodás I–IV. mellékleteiben felsoroltaktól eltérő eszközök és dokumentumok.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jegyzőkönyvek csak azt követően lépnek hatályba, hogy arról a 16. cikk szerinti bizottságot értesítették.

18. cikk

A tagállamok által kötött kétoldalú visszafogadási megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való viszony

E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek az egyes tagállamok és Pakisztán között megkötött vagy a 17. cikk alapján megkötendő, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló kétoldalú megállapodások vagy egyezmények rendelkezéseivel szemben, amennyiben ez utóbbiak nem összeegyeztethetők e megállapodás rendelkezéseivel.

VII. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Területi hatály

(1)   A (2) bekezdésre figyelemmel ez a megállapodás Pakisztán területén alkalmazandó, valamint azon a területen ahol az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazni kell.

(2)   E megállapodás a Dán Királyság területén nem alkalmazandó.

20. cikk

Hatálybalépés, időtartam és megszűnés

(1)   Ezt a megállapodást a felek belső rendelkezéseikkel összhangban megerősítik vagy jóváhagyják.

(2)   E megállapodás a feleknek az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről szóló kölcsönös értesítésének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(3)   A felek nemzetközi szokásjog alapján fennálló, a saját állampolgáraik visszafogadásával kapcsolatosan fennálló kötelezettségeinek érintése nélkül, a megállapodás és annak végrehajtási jegyzőkönyvei csak Pakisztán, illetve a tagállamok területére a megállapodás hatálybalépését követően beutazó személyekre alkalmazandók.

(4)   E megállapodást bármelyik fél bármikor felmondhatja a másik félhez intézett hivatalos értesítés útján. A megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

21. cikk

Mellékletek

Az I–VI. melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 26-án két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven; amelyek mindegyike egyformán hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

I. MELLÉKLET

A bemutatásuk esetén az állampolgárság bizonyítékának tekintendő dokumentumok közös listája (a 2. cikk (1) bekezdése a 6. cikk (2) bekezdésével összefüggésben)

bármilyen valódi útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek, csoportos útlevelek és ideiglenes útlevelek, beleértve a kiskorúak útleveleit is),

számítógépes nemzeti személyazonosító igazolványok,

az állampolgárságot igazoló valódi bizonyítványok.

II. MELLÉKLET

A bemutatásuk esetén az állampolgárság megállapítására irányuló eljárás megindítását eredményező dokumentumok listája (a 2. cikk (1) bekezdése a 6. cikk (3) bekezdésével összefüggésben)

digitális ujjlenyomatok vagy más biometrikus adatok,

a megkeresett fél kormánya által kiállított ideiglenes és átmeneti nemzeti személyazonosító igazolványok, katonai személyazonosító igazolványok és születési anyakönyvi kivonatok,

a megállapodás I. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata (1),

járművezetői engedélyek vagy azok fénymásolata (1),

az állampolgárságot megemlítő vagy jelző egyéb hivatalos okmányok (például születési anyakönyvi kivonatok) fénymásolata (1),

szolgálati igazolványok, tengerész-nyilvántartási igazolványok, hajóparancsnoki szolgálati igazolványok vagy ezek fénymásolatai (1),

az érintett személy nyilatkozata.


(1)  E melléklet alkalmazásában „fénymásolat” alatt Pakisztán vagy a tagállamok hatóságai által hivatalosan hitelesített fénymásolat értendő.

III. MELLÉKLET

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadásával kapcsolatos feltételek szempontjából bizonyító erejűnek minősülő dokumentumok közös listája (a 3. cikk (1) bekezdése a 7. cikk (1) bekezdésével összefüggésben)

az érintett személy úti okmányában található, a belépést igazoló pecsét és/vagy bejegyzés,

a megkeresett állam által kiállított érvényes vízum és/vagy tartózkodási engedély.

IV. MELLÉKLET

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadását célzó vizsgálat megindítása szempontjából bizonyító erejűnek minősülő dokumentumok közös listája (a 3. cikk a 7. cikk (2) bekezdésével összefüggésben)

különösen a határőrizeti szervek, illetve más hivatalos vagy jóhiszemű tanúk (például a légitársaságok személyzete) által tett olyan hivatalos nyilatkozatok, amelyek igazolhatják az érintett személy határátlépését,

a megkereső állam illetékes hatóságainak leírása az érintett személy feltartóztatásának helyéről és körülményeiről, miután az a megkereső állam területére belépett,

a személy személyazonosságával és/vagy tartózkodásával kapcsolatban valamely nemzetközi szervezet (pl. ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) által szolgáltatott információ,

családtagok beszámolói és az információk családtagok általi megerősítése,

az érintett személy nyilatkozata,

névre szóló menetjegyek és bármilyen igazolás vagy számla (például szállodai számlák, orvosi/fogorvosi kezelésre megbeszélt időpontok, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái stb.), amely egyértelműen bizonyítja, hogy az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott,

légi- vagy hajóutazások névre szóló menetjegyei és/vagy utaslistái, amelyek feltüntetik a megkeresett állam területén bejárt útvonalat,

arra vonatkozó információ, hogy az érintett személy egy szállító vagy utazási iroda szolgáltatásait igénybe vette.

V. MELLÉKLET

Image

Image

Image

VI. MELLÉKLET

Image

Image

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ 1. CIKK f) PONTJÁRA VONATKOZÓAN

Az 1. cikk f) pontjának alkalmazásában a felek egyetértenek abban, hogy a tartózkodási engedély fogalma alá nem tartoznak azok az ideiglenes engedélyek, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett személy az adott állam területén tartózkodjon a menedékjog vagy tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása alatt.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

A felek tudomásul veszik, hogy a jelenleg hatályban lévő, 1951. évi pakisztáni állampolgársági törvény, valamint az e törvény értelmében megállapított jogszabályok szerint pakisztáni állampolgár nem mondhat le állampolgárságáról olyan érvényes okirat megszerzése vagy kézhezvétele nélkül, amely bizonyítja, hogy az állampolgár valamely más államban állampolgárságot kapott.

A felek megállapodnak arról, hogy szükség esetén egymással konzultálnak.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 3. CIKKRE VONATKOZÓAN

A 3. cikkre tekintettel a felek alapelvként törekszenek azon harmadik országbeli állampolgároknak vagy hontalan személyeknek azok származási országába történő visszaszállítására, akik nem, illetve már nem felelnek meg a bármely fél területére történő beutazás, illetve az ottani jelenlét vagy tartózkodás hatályos feltételeinek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁRA VONATKOZÓAN

A felek megállapodnak abban, hogy a valamely harmadik országban pusztán repülőgép-forgalmi tranzitterületen való tartózkodás e rendelkezések alkalmazásában nem minősül „közbenső országba történő beutazásnak”.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 8. CIKK (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

A felek megállapodnak abban, hogy az olyan tagállamok által benyújtott visszafogadási kérelmek esetében, amelyek nemzeti jogszabályai értelmében az őrizet időtartama nem haladhatja meg a harminc napot, a 8. cikk (2) bekezdésében említett harminc naptári napos határidő a visszafogadási kérelem kedvező elbírálása esetén magában foglalja a megállapodás 2. cikkének (2) bekezdése és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében a személy visszafogadásához szükséges úti okmány kiállítását is.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS PAKISZTÁN EGYÜTTES NYILATKOZATA A LEGÁLIS MIGRÁCIÓRÓL

Tekintettel Pakisztánnak az Európai Unió tagállamaiban meglévő legális migrációs lehetőségek kihasználásához fűződő érdekeire, a felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy az egyes tagállamokat arra ösztönözze, hogy a pakisztáni állampolgárok számára lehetőséget biztosítsanak a legális migrációra. Ezért az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy saját nemzeti jogszabályaikkal összhangban kezdjenek tárgyalásokat Pakisztánnal a pakisztáni állampolgárok előtt nyitva álló legális migrációs lehetőségekről.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

Az Európai Unió és Pakisztán közötti migrációs áramlás kezelése tekintetében a felek elkötelezettek e megállapodás megosztott felelősségen és kiegyensúlyozott partnerségen alapuló, szolidáris szellemű végrehajtása iránt.

Ezért az Európai Unió közösségi segítségnyújtási programokon – nevezetesen az Aeneas programon – keresztül támogatja Pakisztánt e megállapodás minden elemének végrehajtásában, ideértve a visszafogadott személyek újbóli letelepedését és jólétét célzó támogatást is.

Elvben e támogatás kiterjedhet a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolatok előmozdítására, a legális gazdasági migráció megszervezésére és elősegítésére, az illegális migráció kezelésére, valamint a migráns személyek kizsákmányolással és kirekesztéssel szembeni védelmére is.

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRA VONATKOZÓAN

A felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás nem vonatkozik a Dán Királyság területére, sem pedig a Dán Királyság állampolgáraira. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Pakisztán és a Dán Királyság visszafogadási megállapodást kössenek ugyanolyan feltételekkel, mint a jelen megállapodás feltételei.

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRA ÉS NORVÉGIÁRA VONATKOZÓAN

A felek tudomásul veszik az Európai Közösség, valamint Izland és Norvégia között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodására. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Pakisztán, valamint Izland és Norvégia visszafogadási megállapodást kössenek ugyanolyan feltételekkel, mint a jelen megállapodás feltételei.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A MIGRÁCIÓ KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ ÁTFOGÓ PÁRBESZÉDRŐL

A felek elkötelezettek a migráció kezeléséről szóló átfogó párbeszéd folytatása iránt az EK és Pakisztán közötti harmadik generációs együttműködési megállapodás értelmében létrehozandó vegyes bizottság keretében. Ez a párbeszéd a vízumpolitikára is kiterjed az emberek közötti személyes kapcsolatok megkönnyítése érdekében.