6.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/12


AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA

(2010. szeptember 16.)

a tanácsi formációk listájának módosításáról

(2010/594/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (6) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 236. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy a tanácsi formációk elnevezésében megjelenjenek a Lisszaboni Szerződés által az űrkutatás és a sport tekintetében a korábbi Szerződésekhez képest végrehajtott változtatások, módosítani kell a „Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás)” formáció elnevezését a „Világűr” szó, az „Oktatás, Ifjúság és Kultúra” formáció elnevezését pedig a „Sport” szó beillesztésével.

(2)

Ennek megfelelően módosítani kell az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (6) bekezdésének második és harmadik albekezdésében említett formációkon kívüli további tanácsi formációk listájának meghatározásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/878/EU tanácsi (Általános Ügyek) határozat (1) mellékletében foglalt tanácsi formációk listáját, amely szerepel a Tanács eljárási szabályzatának (2) I. mellékletében is,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/878/EU határozat mellékletében foglalt tanácsi formációk listája, és ennek megfelelően a Tanács eljárási szabályzatának I. mellékletében szereplő tanácsi formációk listája a következőképpen módosul:

1.

a 6. pont „Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás)” helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Versenyképesség (Belső Piac, Ipar, Kutatás és Világűr)”;

2.

a 10. pont „Oktatás, Ifjúság és Kultúra” helyébe a következő szöveg lép:

„10.

Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport”.

A lábjegyzetek változatlanok maradnak.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 16-án.

az Európai Tanács részéről

az elnök

H. VAN ROMPUY


(1)  HL L 315., 2009.12.2., 46. o.

(2)  HL L 325., 2009.12.11., 35. o.