24.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 106/13


H1. HATÁROZAT

(2009. június 12.)

az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendeletről a 883/2004/EK és a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre való áttérés keretéről, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság határozatainak és ajánlásainak alkalmazásáról

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)

2010/C 106/05

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság foglalkozik valamennyi igazgatási jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 87–91. cikkére,

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 64. cikkének (7) bekezdésére és 93–97. cikkére,

mivel:

(1)

A 833/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet 2010. május 1-én hatályba lép, és az 1408/71/EGK rendeletet (3) és az 574/72/EGK rendeletet (4) ugyanezen a napon hatályon kívül kell helyezni, kivéve azokat a helyzeteket, amelyekre a 883/2004/EK rendelet 90. cikkének (1) bekezdése és a 987/2009/EK rendelet 96. cikkének (1) bekezdése irányadó.

(2)

A 883/2004/EK rendelet 87. cikkének (8) bekezdésére és a 987/2009/EK rendelet 94. cikkére is figyelemmel az említett rendeletek hatálybalépésének időpontja előtt benyújtott igényekre általában továbbra is az a jog az irányadó, amely ezen igények benyújtásakor volt alkalmazandó, és az említett rendeletek rendelkezéseit csak a rendeletek hatálybalépését követően megnyíló igényekre kell alkalmazni.

(3)

A migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság hatályban lévő 74–208. határozatai és 14–23. ajánlásai az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezésének napján elavulttá válnak, és a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatályba lép.

(4)

A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet rendelkezéseinek való megfelelés érdekében szükség van az 1408/71/EGK rendelet és az 574/72/EGK rendelet alapján alkalmazandó egyes határozatok és ajánlások kiigazítására.

(5)

A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálybalépését követően az intézményeknek átláthatóságra és útmutatásra van szükségük az igazgatási bizottság 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti határozatainak és ajánlásainak alkalmazása során.

(6)

A jogi és technikai bonyolultság, a szoros határidő és az igazgatási bizottság bizonyos feladatai rangsorolásának szükségessége miatt egyes határozatok időben, a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet hatálybalépését megelőzően nem, csak egy későbbi szakaszban állnak készen a közzétételre.

(7)

Az 1408/71/EGK rendelet és az 574/72/EGK rendelet alapján alkalmazandó egyes határozatok és ajánlások rendelkezései közvetlenül a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet rendelkezéseibe épülnek be.

(8)

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban eljárva,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletre hivatkozó határozatok és ajánlások nem alkalmazandóak olyan esetekre, amelyekre a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet az irányadó.

Mindazonáltal az említett határozatok és ajánlások továbbra is alkalmazandóak maradnak, abban a körben, amelyben az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet hatályban marad, és azoknak továbbra is joghatása van, különösen a 883/2004/EK rendelet 90. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése, valamint a 987/2009/EK rendelet 96. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése szerinti helyzetekben.

2.

A melléklet A. részében felsorolt határozatok és ajánlások helyébe a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet tekintetében egyetlen határozat vagy ajánlás sem lép.

3.

A melléklet B. részében felsorolt határozatok és ajánlások helyébe a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet tekintetében a feltüntetett új határozatok és ajánlások lépnek.

4.

A melléklet C. részében felsorolt határozatokat az igazgatási bizottság a lehető leghamarabb kiigazítja, hogy azok megfeleljenek a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet rendelkezéseinek, ugyanis a szóban forgó határozatokban foglalt alapelveket az említett rendeletek tekintetében is alkalmazni kell.

5.

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alkalmazásához szükséges, a tagállami illetékes intézmények, hatóságok és más szervek által a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet hatálybalépése előtt kiállított dokumentumok (azaz az E jelű formanyomtatványok, az európai egészségbiztosítási kártyák és az ideiglenes helyettesítő igazolások) továbbra is érvényesek maradnak (annak ellenére, hogy a hivatkozások az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletre vonatkoznak), és azokat más tagállamok illetékes intézményei, hatóságai és más szervei még ezen időpontot követően is figyelembe veszik – mindaddig, amíg érvényességi idejük le nem jár, vagy amíg azokat a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet alapján kiállított vagy továbbított dokumentumokkal vissza nem vonják vagy fel nem váltják.

6.

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ezt a határozatot a 987/2009/EK rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

az igazgatási bizottság elnöke

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

(4)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o.


MELLÉKLET

A.   RÉSZ

(azok az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletre hivatkozó határozatok és ajánlások, amelyek helyébe a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet tekintetében más határozatok és ajánlások nem lépnek)

Határozatok:

 

74. határozat

 

76. határozat

 

79. határozat

 

81. határozat

 

85. határozat

 

89. határozat

 

91. határozat

 

115. határozat

 

117. határozat

 

118. határozat

 

121. határozat

 

126. határozat

 

132. határozat

 

133. határozat

 

134. határozat

 

135. határozat

 

136. határozat

 

137. határozat

 

142. határozat

 

143. határozat

 

145. határozat

 

146. határozat

 

148. határozat

 

151. határozat

 

152. határozat

 

156. határozat

 

167. határozat

 

171. határozat

 

173. határozat

 

174. határozat

 

176. határozat

 

178. határozat

 

180. határozat

 

192. határozat

 

193. határozat

 

197. határozat

 

198. határozat

 

199. határozat

 

201. határozat

 

202. határozat

 

204. határozat

Ajánlások:

 

15. ajánlás

 

16. ajánlás

 

17. ajánlás

 

19. ajánlás

 

20. ajánlás

 

23. ajánlás

B.   RÉSZ

(az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletre hivatkozó, felváltott határozatok és ajánlások, valamint a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet tekintetében az azokat felváltó határozatok és ajánlások)

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti határozatok

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet szerinti, kapcsolódó határozatok

75. határozat

P1. HATÁROZAT

83. határozat

U1. HATÁROZAT

96. határozat

P1. HATÁROZAT

99. határozat

H1. HATÁROZAT

100. határozat

H1. HATÁROZAT

101. határozat

H1. HATÁROZAT

105. határozat

P1. HATÁROZAT

139. határozat

H1. HATÁROZAT

140. határozat

H1. HATÁROZAT

160. határozat

U2. HATÁROZAT

181. határozat

A2. HATÁROZAT

189. határozat

S1. HATÁROZAT

190. határozat

S2. HATÁROZAT

191. határozat

S1. HATÁROZAT

194. határozat

S3. HATÁROZAT

195. határozat

S3. HATÁROZAT

196. határozat

S3. HATÁROZAT

200. határozat

H3. HATÁROZAT

203. határozat

S1. HATÁROZAT

205. határozat

U3. HATÁROZAT

207. határozat

F1. HATÁROZAT


Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti ajánlások

A 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet szerinti, kapcsolódó ajánlások

18. ajánlás

U1. AJÁNLÁS

21. ajánlás

U2. AJÁNLÁS

22. ajánlás

P1. AJÁNLÁS

C.   RÉSZ

(azok az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletre hivatkozó határozatok, amelyeket az igazgatási bizottságnak még ki kell igazítania)

 

138. határozat

 

147. és 150. határozat

 

170. határozat (a 185. határozatot is ideértve)

 

175. határozat

 

206. határozat

 

208. határozat