6.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. július 2.)

a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az újszülöttek és csecsemők alvókörnyezetében található egyes termékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról

(2010/376/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2001/95/EK irányelv értelmében az európai szabványokat európai szabványügyi testületek hozzák létre. E szabványok biztosítják, hogy a termékek megfeleljenek az irányelv általános biztonsági előírásainak.

(2)

A 2001/95/EK irányelv értelmében egy terméket a nemzeti szabványok hatálya alá tartozó veszélyek és veszélykategóriák tekintetében biztonságosnak lehet tekinteni, ha az megfelel az európai szabványokat átvevő, önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványoknak.

(3)

2006-ban az Európai Bizottság megbízást adott a 0–5 éves korú csecsemők és kisgyermekek gondozására általánosan használt, különböző csecsemő- és gyermekápolási cikkek biztonságát vizsgáló tanulmány (2) elkészítésére. A tanulmányt a nemzeti hatóságokkal, nemzeti szabványügyi testületekkel, fogyasztói szervezetekkel, termékbiztonsági szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel és vizsgáló laboratóriumokkal együttműködve végezték.

(4)

A tanulmány e termékekre vonatkozóan tartalmazott mind az Unión belül, mind világszerte bekövetkezett balesetekről és sérülésekről készült statisztikákat, és a fő veszélyek azonosítása, valamint az expozíciós körülmények értékelése alapján teljes körű kockázatelemzést végzett.

(5)

A tanulmány által vizsgáltak közül öt olyan terméktípust azonosítottak a tanulmányt követő intézkedések számára, amelyek rendszeresen megtalálhatók az újszülöttek és kisgyermekek alvókörnyezetében. Ezek a következők: kiságymatracok, kiságyba való fejvédők, bébifüggőágyak, gyermekpaplanok és gyermekhálózsákok.

(6)

Az újszülöttek mindennap átlagosan legalább 16 órát töltenek alvással, a 3–5 éves korú gyermekek pedig még mindig 11–13 órát alszanak naponta. Az ébren töltött időszakokkal együtt a csecsemők és kisgyermekek minimum egy fél napot, vagy még annál is több időt töltenek az alvókörnyezetükben életük első öt éve alatt. Az alvókörnyezetben helyet kapó termékeknek biztonságosnak kell lenniük, mivel ez az a hely, ahol a csecsemőket és kisgyermekeket napközben és éjjel általában hosszabb időre felügyelet nélkül hagyják.

(7)

Az európai baleseti statisztikák adatbázisa (IDB) szerint 2005 és 2007 között az Európai Unióban 17 000 kiságyban történt baleset érte a 0–4 év közötti gyermekeket (3). Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) szerint minden évben több csecsemő veszti életét kiságyakkal, illetve kiságyakhoz kapcsolódó termékekkel összefüggő balesetekben, mint bármely más csecsemő- és gyermekápolási cikknek köszönhetően (4).

(8)

Az európai gyors riasztórendszeren, a RAPEX-en keresztül a fulladás és a légutak elzáródásának veszélyét jelentették a fejvédők és bébihálózsákok bizonyos modelljei esetében, amelyeket ennek megfelelően kivontak a piaci forgalomból, illetve visszahívtak. 1992-ben a Francia Fogyasztóvédelmi Bizottság a fogyasztók tájékoztatását, valamint a gyermekpaplanok biztonságának növelését célzó intézkedéseket javasolt az utóbbiak tűzveszélyessége, az általuk előidézett túlzott testhőmérséklet-emelkedés és fulladásveszély miatt (5). 2002-ben, 2007-ben és 2008-ban az amerikai egyesült államokbeli CPSC elrendelte a kiságymatracok bizonyos modelljeinek visszahívását beszorulás veszélye, illetve megalapozatlan állítások miatt (6).

(9)

A nem biztonságos, illetve a szükséges biztonsági figyelmeztetések nélkül beszerezhető kiságyfejvédők, -matracok és gyermekpaplanok a fellépő testhőmérséklet-emelkedés és fulladás veszélye miatt megnövelhetik a hirtelen csecsemőhalál (SIDS) előfordulását (7).

(10)

Egy kutatás ugyanakkor úgy találta, hogy a gyermekhálózsákok védőhatást gyakorolhatnak a hirtelen csecsemőhalállal (SIDS) szemben (8), mivel csökkentik a hasra fordulás esélyét és meggátolják, hogy alvás közben az ágynemű az arcra, illetve a fejre kerüljön. Amennyiben ezen okok miatt ösztönözni kell a használatukat, akkor az olyan egyéb veszélyekkel szemben, mint a kis részek légutakban való elakadása, illetve a beszorulás, szükséges a biztonságukat biztosítani.

(11)

A fent említett öt terméktípusra nem létezik európai szabvány. Ezért annak érdekében, hogy felkérhessék a szabványügyi testületeket az ilyen termékek használatával összefüggő kockázatok csökkentését célzó szabványok létrehozatalára, szükség van különleges előírások meghatározására a 2001/95/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

(12)

E szabványok kidolgozását a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9) meghatározott eljárásnak megfelelően kell elvégezni. Az elfogadott szabvány hivatkozási adatainak közzétételére a 2001/95/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül sor.

(13)

Amint rendelkezésre állnak a vonatkozó szabványok, és amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy e szabványok hivatkozási adatait a Hivatalos Lapban közzéteszi a 2001/95/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően, akkor az ilyen szabványoknak megfelelően legyártott kiságymatracokat, kiságyba való fejvédőket, bébifüggőágyakat, gyermekpaplanokat és gyermekhálózsákokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a szabványok által szabályozott biztonsági követelményeket illetően megfelelnek a 2001/95/EK irányelv általános biztonsági követelményeinek.

(14)

E határozat összhangban áll a 2001/95/EGK irányelv 15. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

—   „kiságymatrac”: a kiságyban alvó újszülöttek, illetve gyermekek alátámasztását biztosító termék. A mérete általában 60 × 120 cm vagy 70 × 140 cm, és a vastagsága 6 és 15 cm között váltakozik. Lehet összecsukható is;

—   „kiságyba való fejvédő”: a kiságyhoz készült kárpitozott tartozék, amelyet annak belső részéhez rögzítenek, általában a gyermek komfortérzetének növelése érdekében. A kiságynak legalább az egyik oldalát be tudja fedni;

—   „bébifüggőágy”: olyan hajlékony vagy egyéb síkfelülettel rendelkező baba- vagy gyermekágy, amelyet egy vagy több rögzítési pontról függesztenek fel zsinór, heveder vagy szíj segítségével. Olyan fiatal babák lefektetésére alkalmazzák, akik még nem képesek segítség nélkül feltérdelni, illetve felülni;

—   „gyerekpaplan”: az alvás közbeni komfortérzetet növelő és a test lehűlését megakadályozó, puha töltőanyagot tartalmazó szövetzsák kiságyban történő használatra;

—   „gyermekhálózsák”: melegen bélelt vagy steppelt, testhosszúságú zsák, amelybe a csecsemőt helyezik, és úgy van megtervezve, hogy a kiságyban alvás, illetve fekvés közben megakadályozza a test lehűlését és a fulladást.

2. cikk

Előírások

A 2001/95/EK irányelv 4. cikke értelmében, az első cikkben említett termékekre vonatkozó európai szabványok által követendő különleges biztonsági előírásokat e határozat melléklete tartalmazza.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

(3)  Az IDB minden sérülést tartalmazó adatbázisa, 2005–2007.

(4)  „A gyermekgondozási termékekhez kapcsolódó sérülések és halálesetek az öt éven aluli gyermekek körében.”, a CPSC-ben, 2009. február.

(5)  http://www.securiteconso.org/article195.html

(6)  http://www.cpsc.gov/cgi-bin/prod.aspx

(7)  „A csecsemők alvókörnyezete és a hirtelen csecsemőhalál kockázata”, British Medical Journal, 1996,

„Változó felfogások a SIDS-ről: a csecsemők alvókörnyezetének és alvó testhelyzetének jelentősége”, American Academy of Paediatrics, 2000. március.

„Az alvókörnyezet és a hirtelen csecsemőhalál kockázata a városi népesség körében”, American Academy of Paediatrics, 2003. május.

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/pol/bumper-bordure-eng.php

(8)  „A bölcsőhalál kockázatai és a megelőzési tényezői az alacsony előfordulással rendelkező Hollandiában”, European Journal of Paediatrics, 1998. július.

(9)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


MELLÉKLET

A KISÁGYMATRACOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a beszorulás és a gyúlékonyság jelenti.

Biztonsági előírások

1.   Általános biztonsági előírások

Az árucikk nem veszélyeztetheti sem a gyermek, sem gondozója biztonságát vagy egészségét, amennyiben rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermekek viselkedését. Figyelembe kell venni a használó és gondozója képességét különösen azon árucikkek esetében, amelyeket funkciójukból, méretükből és jellegükből adódóan ötévesnél fiatalabb gyermekeknek szántak. Az árucikken vagy csomagolásán feltüntetett feliratok és az ahhoz mellékelt használati utasítás fel kell hívja a gondozó figyelmét az árucikk használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjára.

2.   Különleges biztonsági előírások

Kémiai előírások

A kiságymatrac meg kell feleljen az uniós szabályozásnak.

Égési és hőtani tulajdonságok

A kiságymatrac nem képezhet veszélyes, gyúlékony tárgyat a gyermek környezetében. Ezért olyan anyagokból kell elkészíteni, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek megfelelnek:

nem égnek, ha lánggal vagy szikrával közvetlen kapcsolatba kerülnek,

ha mégis meggyulladnak, lassan égnek, és a tűz lassan terjed rajtuk,

Ezenkívül az égés során az éghető anyagok ne bocsássanak ki mérgező füstöket.

Gyulladásgátló kémiai anyag használatát minimalizálni kell. Ha gyulladásgátló vegyi anyagok alkalmazására kerül sor, azok toxikus hatása az alkalmazásuk, valamint a megsemmisítésük során nem veszélyeztetheti sem a használók és gondozóik egészségét, sem a környezetet.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

A résekből és nyílásokból adódó beszorulás veszélye

A törzs, a fej és a nyak tartószerkezetbe való beszorulásának elkerülése érdekében a kiságymatracoknak tökéletesen fednie kell a tartószerkezetet, valamint ki kell állniuk a gyermek matracon való állása és a kiságyban a matracon járkálás által jelentett terhelést.

Az összecsukható matracot úgy kell kialakítani, hogy annak részeit a gyermek ne tudja megemelni, ami lehetővé tenné a számára, hogy az ágy tartószerkezetéhez hozzáférjen, és ezáltal megnövekedne a beszorulás veszélye.

Az árucikket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy amennyire lehet, elkerülhető legyen a végtagok, a lábak és kezek beszorulása a matrac és a kiságy oldalai közé.

A matrac és a kiságy oldala közé beszorult fejű, illetve törzsű gyermek megfulladásának megakadályozása érdekében a matrac és a kiságy oldalai közötti rést korlátozni kell, figyelembe véve a matracnak a tartószerkezetre gyakorolt legsúlyosabb terhelést jelentő elhelyezkedését.

A beakadás veszélye

A beakadás veszélyének megakadályozása érdekében korlátozni kell a zsinórok, szalagok és a rögzítéshez használt részek hosszát, valamint a hurkok méretét.

Külső légutak elzáródása által előidézett fulladásveszély

A kiságymatracokon nem lehet a gyermek által leválasztható műanyag matrica vagy a matracot borító egyéb olyan vízálló réteg, amely a gyermek száját és orrát is elzárhatja.

Az árucikkek tárolásánál használt csomagolás nem okozhat a légutak elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

A fulladásveszély megakadályozása érdekében a termék nem tartalmazhat olyan puha matractöltő anyagot, amelybe a gyermek arca belemélyedhet, illetve amelyen a légutakat eltorlaszoló bemélyedések keletkezhetnek.

Fulladás és a belső légutak elzáródásának veszélye

A kiságymatracok nem tartalmazhatnak különálló vagy a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek pontosan beleillenek a gyermek szájába, és lenyelhetők.

A kiságymatracok nem tartalmazhatnak a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek elakadhatnak a garatban vagy a szájüreg hátsó részében. A töltőanyag – különösen harapás által – nem válhat hozzáférhetővé, és ki kell állnia a gyermek általi előre látható használatból eredő terhelést, figyelembe véve a varratokon a szálak átbújásának lehetőségét és a varrat szilárdságát.

Veszélyes élek

A kiságymatracoknak nem lehetnek éles élei vagy hegyes végződései. A rugóknak, drótoknak nem lehet veszélyes hegye, és nem állhatnak ki a matrac felszínén keresztül.

Szerkezeti integritás

A matracnak olyan fizikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy az ne hordozza a beszorulás veszélyét. Nem léphet fel a töltőanyagnak a huzat lazaságát okozó tartós deformáció.

Az árucikkre vonatkozó figyelmeztetések

A kiságyból való kiesés megakadályozása érdekében a figyelmeztetésekben és használati utasításokban fel kell tüntetni a gondozók számára a matrac vastagságát, valamint a megfelelő méretet (szélességet és hosszúságot), amely szükséges ahhoz, hogy pontosan illeszkedjen a kiságyba, és elkerüljék a beszorulást.

A fulladás elkerülése érdekében a használati utasítás hívja fel a gondozók figyelmét a gyermek kényelmének fokozása érdekében történő kettő vagy több matrac egymásra helyezéséből adódó veszélyekre.

Figyelmeztetésekben kell felhívni a figyelmet a lehetséges tűzveszélyes helyzetekre (mint pl. a kiságy közelében folytatott dohányzásra).

Higiénia

A kiságymatracokat úgy kell megtervezni, hogy a fertőzés és szennyeződés veszélyének elkerülése érdekében feleljenek meg a higiéniai és tisztítási követelményeknek.

A KISÁGYBA VALÓ FEJVÉDŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a fojtási veszély, a belső és külső légutak elzáródásából származó fulladásveszély jelenti.

Biztonsági előírások

1.   Általános biztonsági előírások

Az árucikk nem veszélyeztetheti sem a gyermek, sem gondozója biztonságát vagy egészségét, amennyiben rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermek viselkedését.

Figyelembe kell venni a használó és gondozója képességét különösen azon árucikkek esetében, amelyeket funkciójukból, méretükből és jellegükből adódóan 6–18 hónapos gyermekeknek szántak.

Az árucikken vagy csomagolásán feltüntetett feliratok és az ahhoz mellékelt használati utasítás fel kell hívja a gondozó figyelmét az árucikk használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjára.

2.   Különleges biztonsági előírások

Kémiai előírások

A kiságyba való fejvédőknek meg kell felelniük az uniós szabályozásnak.

Égési és hőtani tulajdonságok

A fejvédők nem jelenthetik az égési veszély kockázatát a gyermek környezetében. Ezért olyan anyagokból kell elkészíteni, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek megfelelnek:

nem égnek, ha lánggal vagy szikrával közvetlen kapcsolatba kerülnek,

ha mégis meggyulladnak, lassan égnek, és a tűz lassan terjed rajtuk,

Ezenkívül az égés során az éghető anyagok ne bocsássanak ki mérgező füstöket.

Gyulladásgátló kémiai anyag használatát minimalizálni kell. Ha gyulladásgátló vegyi anyagok alkalmazására kerül sor, azok toxikus hatása az alkalmazásuk, valamint a megsemmisítésük során nem veszélyeztetheti sem a használók és gondozóik egészségét, sem a környezetet. Mikrobiológiai veszélyek A fejvédők nem jelenthetnek mikrobiológiai veszélyt a nem megfelelő tisztaságú állati eredetű anyagok által.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

Mikrobiológiai veszélyek

A kiságyba való fejvédő nem jelenthet az állati eredetű töltőanyag elégtelen higiéniájából eredő mikrobiológiai veszélyt.

A résekből és nyílásokból adódó beszorulás veszélye

A kiságyba való fejvédő nem veszélyeztetheti a gyermeket azzal, hogy annak feje és nyaka hurkok, zsinór vagy egyéb rögzítőeszköz által beszorul szorul. A fejvédőn lévő varrások és díszítőelemek nem lazulhatnak meg mechanikai igénybevétel következtében a gyermek általi, előre látható használat során, elkerülve ezáltal, hogy azok további, beszorulással járó veszélyforrást jelentsenek a végtagokra, fejre és ujjakra nézve, illetve, hogy a töltőanyag hozzáférhetővé váljon (lásd fulladásveszély).

A beakadás veszélye

A kiságyba való fejvédőn nem lehetnek olyan zsinórok vagy hurkok, amelybe a gyermek feje beakadhat. Kerülni kell azokat a hurkokat, amelyekbe a gyermek ujjai, lábujjai beszorulhatnak.

Fulladás és a belső légutak elzáródásának veszélye

A kiságyba való fejvédő nem tartalmazhat különálló vagy a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek teljesen beférnek a gyermek szájába, és lenyelhetők.

A kiságyba való fejvédő nem tartalmazhat a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek elakadhatnak a garatban vagy a szájüreg hátsó részében. A töltőanyag – különösen harapás által – nem válhat hozzáférhetővé, és ki kell állnia a gyermek általi előre látható használatból eredő terhelést, figyelembe véve a varratokon a szálak átbújásának lehetőségét és a varrat szilárdságát. A töltőanyag nem tartalmazhat kemény vagy hegyes szennyeződéseket, mint pl. apró fémrészeket, szögeket, tűket és szilánkokat.

Külső légutak elzáródása által előidézett fulladásveszély

A terméken nem lehet a gyermek által leválasztható műanyag matrica vagy a kiságyba való fejvédőt borító egyéb vízálló burkolat, amely a gyermek száját és orrát is elzárhatja.

Az árucikkek tárolásánál használt csomagolás nem okozhat a külső légutak elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

A fulladás megakadályozása érdekében a termék nem tartalmazhat olyan puha anyagokat, amelybe a gyermek arca belemélyedhet, illetve amelyen a légutakat eltorlaszoló bemélyedések keletkezhetnek.

Veszélyes élek

A kiságyba való fejvédőnek nem lehetnek éles élei vagy hegyes végződései. Nem lehetnek rajta olyan végződések vagy a külső felszínükön olyan kiálló részek, amelyek szúrásveszélyt jelenthetnek.

Védelmi szerep

A kiságyba való fejvédőt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ne legyenek rajta olyan részek, amelyeken a gyermek a lábát megtámasztva fel tudna mászni a termékre.

Két különálló termék kombinációjából származó veszélyek

A kiságyba való fejvédő nem képezhet abban az esetben sem további beakadási vagy fulladási veszélyt, ha a gyermek feje a fejvédő és a kiságy oldala közé kerül.

Az árucikkre vonatkozó egyedi figyelmeztetések

Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a fejvédőnek a kiságy oldalára történő helyes rögzítéséhez. A figyelmeztetésben fel kell tüntetni, hogy a fejvédő helyes felszerelésekor a rögzítési eszköz nem tartalmazhat olyan zsinórokat, illetve hurkokat, amelybe a gyermek feje vagy nyaka beakadhat. A figyelmeztetésnek fel kell hívnia a gondozók figyelmét a kiságyhoz (a méretéből vagy formájából adódóan) nem illő, illetve a kiságyhoz helytelenül rögzített fejvédőkből eredő kockázatokra.

Higiénia

A kiságyba való fejvédőket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a fertőzés és szennyeződés veszélyének elkerülése érdekében könnyen és alaposan tisztíthatók legyenek. A terméknek a gyártó utasításainak megfelelő módon történő mosása után is teljesítenie kell ezt a feltételt, és meg kell tartania a színét, amikor a gyermekkel érintkezik.

A BÉBIFÜGGŐÁGYAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a beszorulás, a fulladás és a szerkezet meghibásodásból, illetve instabilitásából adódó sérülés jelenti.

Biztonsági előírások

1.   Általános biztonsági előírások

Az árucikk nem veszélyeztetheti a gyermek biztonságát vagy egészségét, amennyiben rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermek viselkedését.

Figyelembe kell venni a használó és gondozója képességét különösen azon árucikkek esetében, amelyeket funkciójukból, méretükből és jellegükből adódóan 12 hónaposnál fiatalabb gyermeknek szántak.

Az árucikken vagy csomagolásán feltüntetett feliratok és az azokhoz mellékelt használati utasítás fel kell hívja a gondozó figyelmét az árucikkek használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjára.

2.   Különleges biztonsági előírások

Kémiai előírások

A bébifüggőágy meg kell feleljen az uniós szabályozásnak.

Égési és hőtani tulajdonságok

A bébifüggőágyak nem jelenthetik az égési veszély kockázatát a gyermek környezetében. Olyan anyagokból kell készíteni, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek megfelelnek:

nem égnek, ha lánggal vagy szikrával közvetlen kapcsolatba kerülnek,

ha mégis meggyulladnak, lassan égnek, és a tűz lassan terjed rajtuk,

ha mégis meggyulladnak, lassan égnek, és nem keletkezik belőlük lángoló törmelék, illetve nem olvadnak cseppfolyóssá,

Ezenkívül az égés során az éghető anyagok ne bocsássanak ki mérgező füstöket.

Gyulladásgátló kémiai anyag használatát minimalizálni kell. Ha gyulladásgátló vegyi anyagok alkalmazására kerül sor, azok toxikus hatása az alkalmazásuk, valamint a megsemmisítésük során nem veszélyeztetheti sem a használók és gondozóik egészségét, sem a környezetet.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

A résekből és nyílásokból adódó beszorulás veszélye

A bébifüggőágyat úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a gyermek fejének, ujjainak, végtagjainak, kezeinek és lábainak beszorulása valamennyi nyílásba.

A mozgó részekből eredő veszélyek

Az oldalirányú mozgás miatt a függőágyat úgy kell megtervezni, hogy elkerüljék az ágyban tartózkodó gyermek hozzáütődését a függőágy keretéhez vagy a helyiség többi bútorához.

A függőágyat úgy kell megtervezni, hogy pl. csavarása esetén korlátozzák az ágy kipörgését.

A függőágy nem jelenthet (pl. beakadási) veszélyt az ággyal érintkezésbe kerülő más gyermekek (pl. testvérek) számára.

Kiesés veszélye

Az állványnak és az ágynak elég stabilnak kell lennie ahhoz, hogy megakadályozható legyen a függőágy véletlen, a gyermek kiesését okozó felbillenése. A babaágy a gyermek mozgása közben, illetve az ágy a felfüggesztése által megengedett amplitúdóval történő lengése közben is stabil kell maradjon.

A rögzítés nem válhat le a tartógerendáról vagy hasonló tartó eszközről.

A felfüggesztésnek – annak minden elemével együtt – ki kell bírnia a gyermek mozgását használat közben.

Beakadás veszélye

A függőágyon nem lehetnek olyan zsinórok vagy szalagok, amelybe a gyermek nyaka beakadhat. Meg kell oldani, hogy a függőágyban a gyermek ne tudjon beakadni az állvány, illetve a beállítószerkezet zsinórjaiba vagy hevederjeibe.

Fulladás és a belső légutak elzáródásának veszélye

A függőágyak nem tartalmazhatnak különálló vagy a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek teljesen beférnek a gyermek szájába, és lenyelhetők.

A függőágyak nem tartalmazhatnak a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek a garatban vagy a szájüreg hátsó részében elakadhatnak. A töltőanyag nem válhat hozzáférhetővé, és ellen kell álljon a gyermek általi, előre látható használattal járó igénybevételnek (beleértve a harapdálást is).

Külső légutak elzáródása által előidézett fulladásveszély

A terméken nem lehet a gyermek által leválasztható műanyag matrica vagy egyéb olyan vízálló burkolat, amely a gyermek száját és orrát is elzárhatja.

Az árucikk tárolásánál használt csomagolás nem okozhat a külső légutak elzáródásából fakadó fulladásveszélyt. A fulladásveszély megakadályozása érdekében a termék nem tartalmazhat olyan puha anyagokat, amelybe a gyermek arca belemélyedhet, illetve amelyen a légutakat eltorlaszoló bemélyedések keletkezhetnek.

Veszélyes élek

A függőágynak nem lehetnek éles élei és kiszögellései. A hozzáférhető éleket, illetve sarkokat le kell kerekíteni, illetve sarkítani.

A terméken nem lehetnek olyan kiálló részek, amelyekre a gyermek ráeshet és megsérülhet.

A terméknek nem lehetnek olyan végződései vagy a külső felszínén olyan kiálló részei, amelyek szúrásveszélyt jelenthetnek.

Szerkezeti integritás

Az ágyból történő kiesés, illetve a vele való ütközés elkerülése érdekében korlátozni kell a felfüggesztés deformációját és a szabályozó eszköz állíthatóságát.

A bébifüggőágyon lévő varrások és díszítőelemek nem lazulhatnak meg mechanikai igénybevétel következtében a gyermek általi, előre látható használat során, és így nem jelenthetnek beszorulással járó veszélyforrást a végtagokra, fejre és ujjakra nézve.

A gyermek testsúlyának mozgatása által nem keletkezhetnek olyan rések, illetve a meglévő rések nem változhatnak meg oly módon, hogy az a gyermekek ujjának, fejének és lábainak beszorulásához vezessen.

Annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a függőágy összedőlése és (az állványok, a rögzítés és a felfüggesztés) alkotóelemeinek törése – ami valószínűleg fizikai sérülést okozna –, a függőágy ki kell bírja azt a mechanikai igénybevételt, amelynek a termék élettartama alatt a használat során ki van téve.

Az árucikkre vonatkozó egyedi figyelmeztetések

A figyelmeztetésekben és használati utasításokban felhívják a gondozók figyelmét arra, hogy az ágy biztonságos módon történő összeszerelése és beállítása ügyességet igényel. A figyelmeztetések a következő üzeneteket kell közvetítsék:

erős kilengés esetén a gyermek megsérülhet (pl. a gyermek nekiütődhet az ágykeretnek, vagy az ágy más bútoroknak csapódhat),

a függőágy más gyermekek számára is veszélyt jelenthet,

a többi gyerek további veszélyforrást jelenthet (pl. megpróbálnak az ágyon áthajolni),

a függőágyakat sík felületre kell felszerelni,

a függőágyak éjszakai alvásra történő alkalmazása kerülendő,

nem szabad a függőágyat használni, amikor a gyermek már segítség nélkül fel tud térdelni, illetve fel tud ülni benne. Egyértelműen jelölni kell a megfelelő korcsoportot (12 hónapnál nem több), amely számára a termék alkalmas.

Higiénia

A függőágyat úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a fertőzés és szennyeződés veszélyének elkerülése érdekében könnyen és alaposan tisztítható legyen.

A GYERMEKPAPLANOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a fulladás és a testhőmérséklet emelkedése jelenti, amelyeket gyakran hoznak összefüggésbe a hirtelen csecsemőhalállal.

Biztonsági előírások

1.   Általános biztonsági előírások

Az árucikk nem veszélyeztetheti a gyermek biztonságát vagy egészségét, amennyiben rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermek viselkedését.

Az árucikken vagy csomagolásán feltüntetett feliratoknak és a hozzájuk mellékelt használati utasításnak fel kell hívnia a gondozó személyek figyelmét az árucikkek használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjára.

2.   Különleges biztonsági előírások

Kémiai előírások

A gyermekpaplan meg kell feleljen az uniós szabályozásnak.

Égési és hőtani tulajdonságok

A gyermekpaplanok nem jelenthetik az égési veszély kockázatát a gyermek környezetében.

Olyan anyagokból kell készíteni, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek megfelelnek:

nem égnek, ha lánggal vagy szikrával közvetlen kapcsolatba kerülnek,

ha mégis meggyulladnak, lassan égnek, és a tűz lassan terjed rajtuk,

Ezenkívül az égés során az éghető anyagok ne bocsássanak ki mérgező füstöket.

Gyulladásgátló kémiai anyag használatát minimalizálni kell. Ha gyulladásgátló vegyi anyagok alkalmazására kerül sor, azok toxikus hatása az alkalmazásuk, valamint a megsemmisítésük során nem veszélyeztetheti a használók és gondozóik egészségét, illetve a környezetet.

A testhőmérséklet emelkedésének veszélye

A testhőmérséklet emelkedésének megakadályozása érdekében a figyelmeztetésben és a használati utasításban hívják fel a gondozó figyelmét azon helyiség hőmérsékletére, ahol a terméket használják.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

Mikrobiológiai veszélyek

A gyermekpaplan nem jelenthet az állati eredetű töltőanyag elégtelen higiéniájából eredő mikrobiológiai veszélyt.

A résekből és nyílásokból adódó beszorulás veszélye

A paplanon lévő varrások és díszítőelemek nem lazulhatnak meg az előre látható használatból eredő mechanikai igénybevétel következtében, elkerülve ezáltal, hogy azok beszorulási veszélyforrást jelentsenek (elsősorban az ujjakra nézve).

A beakadás veszélye

A gyermekpaplan nem tartalmazhat olyan zsinórt vagy hurkot, amelybe a gyermek nyaka beakadhat.

Fulladás és a belső légutak elzáródásának veszélye

A gyermekpaplan nem tartalmazhat különálló vagy a gyermek által leválasztható olyan kis méretű részeket, amelyek teljesen beférnek a gyermek szájába, és lenyelhetők. A gyermekpaplan nem tartalmazhat a gyermek által leválasztható olyan kisméretű részeket, amelyek elakadhatnak a garatban vagy a szájüreg hátsó részében. A töltőanyag nem tartalmazhat kemény vagy hegyes szennyeződéseket, mint pl. apró fémrészeket, szögeket, tűket és szilánkokat. A töltőanyagnak ellen kell állnia az előre látható, gyermek általi használattal járó igénybevételnek (beleértve a harapdálást is), figyelembe véve a paplan varratán keresztül esetleg távozó szálakat és a varratok szilárdságát is.

Külső légutak elzáródása által előidézett fulladásveszély

A gyermekpaplanon nem lehet a gyermek által leválasztható műanyag matrica vagy egyéb olyan vízálló burkolat, amely a gyermek száját és orrát is elzárhatja.

Az árucikk tárolásánál használt csomagolás nem okozhat a külső légutak elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

A csecsemőnek akkor is tudnia kell lélegezni, és megfelelő levegőmennyiséghez jutnia, amikor a paplan alvás közben az arcára kerül.

Az árucikkre vonatkozó egyedi figyelmeztetések

A figyelmeztetésekben és használati utasításokban felhívják a gondozó figyelmét, hogy a paplanhasználat négy hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében komoly fulladásveszéllyel jár.

Ezek használatára az ajánlott legfiatalabb életkor kilenc hónap.

Ugyanígy tájékoztatást kell nyújtani a kiságy méretére vonatkozóan, amelyben a paplan vagy dunna alkalmazható.

Figyelmeztetéseket tüntetnek fel a szoba hőmérsékletére vonatkozóan is (lásd a testhőmérséklet emelkedésének veszélyét).

Higiénia

A gyermekpaplant úgy kell tervezni és gyártani, hogy a fertőzés és szennyeződés veszélyének elkerülése érdekében könnyen és alaposan tisztítható legyen. A terméknek a gyártó utasításainak megfelelő módon történő mosása után is teljesítenie kell ezt a feltételt és meg kell tartania a színét, amikor a gyermekkel érintkezik.

A GYERMEKHÁLÓZSÁKOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a kis részek által jelentett fulladásveszély és a zsákon belül történő beszorulás veszélye jelenti.

Biztonsági előírások

1.   Általános biztonsági előírások

Az árucikk nem veszélyeztetheti a gyermek biztonságát vagy egészségét, amennyiben rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják, szem előtt tartva a gyermek viselkedését.

Az árucikken vagy csomagolásán feltüntetett feliratoknak és az azokhoz mellékelt használati utasításnak fel kell hívnia a gondozó személyek figyelmét az árucikkek használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjára.

2.   Különleges biztonsági előírások

Kémiai előírások

A gyermekhálózsák meg kell feleljen az uniós szabályozásnak.

Égési és hőtani tulajdonságok

A gyermekhálózsákok nem jelenthetik az égési veszély kockázatát a gyermek környezetében.

Olyan anyagokból kell készíteni, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek megfelelnek:

nem égnek, ha lánggal vagy szikrával közvetlen kapcsolatba kerülnek,

ha mégis meggyulladnak, lassan égnek, és a tűz lassan terjed rajtuk,

Ezenkívül az égés során az éghető anyagok ne bocsássanak ki mérgező füstöket.

Gyulladásgátló kémiai anyag használatát minimalizálni kell. Ha gyulladásgátló vegyi anyagok alkalmazására kerül sor, azok toxikus hatása az alkalmazásuk, valamint a megsemmisítésük során nem veszélyeztetheti sem a használók és gondozóik egészségét, sem a környezetet.

A testhőmérséklet emelkedésének veszélye

A testhőmérséklet emelkedésének megakadályozása érdekében a figyelmeztetésekben és használati utasításokban felhívják a gondozó figyelmét azon helyiség hőmérsékletére, ahol a terméket használják.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok

A résekből és nyílásokból adódó beszorulás veszélye

A hálózsákon lévő varrások és díszítőelemek nem lazulhatnak meg az előre látható használatból eredő mechanikai igénybevétel következtében, elkerülve ezáltal, hogy azok beszorulási veszélyforrást jelentsenek (elsősorban az ujjakra nézve). A nyak- és karnyílások olyanok legyenek, hogy megakadályozzák a gyermek zsákba történő becsúszását.

Szerkezeti integritás

A rögzítőelemeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyermek zsákba történő becsúszása megelőzhető legyen. A varratoknak és a rögzítőelemeknek stabilnak kell maradnia a gyártói utasítás szerint elvégzett mosás után.

A beakadás veszélye

A hálózsákban nem lehetnek olyan zsinórok vagy hurkok, amelybe a gyermek nyaka beakadhat.

Fulladás és a belső légutak elzáródásának veszélye

A gyermekhálózsákok nem tartalmazhatnak a gyermek által leválasztható olyan különálló, illetve kis méretű részeket, amelyek teljesen beférnek a gyermek szájába, és lenyelhetők. A hálózsákok nem tartalmazhatnak a gyermek által leválasztható olyan kis részeket, amelyek a garatban vagy a szájüreg hátsó részében elakadhatnak. A töltőanyag nem válhat hozzáférhetővé, és ellen kell állnia az előre látható gyermek általi használattal járó igénybevételnek (beleértve a harapdálást is), figyelembe véve a hálózsák varratán keresztül esetleg távozó szálakat és a varratok szilárdságát is.

Külső légutak elzáródása által előidézett fulladásveszély

A gyermekhálózsákon nem lehet a gyermek által leválasztható műanyag matrica vagy egyéb olyan vízálló burkolat, amely a gyermek száját és orrát is elzárhatja.

Az árucikk tárolásánál használt csomagolás nem okozhat a külső légutak elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

A csecsemőnek akkor is tudnia kell lélegezni, ha alvás közben a hálózsák az arcára kerül.

Veszélyes élek

A hálózsákoknak nem lehetnek éles élei és végződései.

Az árucikkre vonatkozó egyedi figyelmeztetések

A figyelmeztetések és használati utasítások pontos eligazítást nyújtanak a gondozó számára a gyermek korának és magasságának megfelelő hálózsák kiválasztásához.

Figyelmeztetéseket tüntetnek fel a szoba hőmérsékletére vonatkozóan is (lásd a testhőmérséklet emelkedésének veszélyét).

Higiénia

A gyermekhálózsákot úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a fertőzés és szennyeződés veszélyének elkerülése érdekében könnyen és alaposan tisztítható legyen. A terméknek a gyártó utasításainak megfelelő módon történő mosása után is teljesítenie kell ezt a feltételt és meg kell tartania a színét, amikor a gyermekkel érintkezik.